TOPlist

Městská naučná stezka

Městská naučná stezka s názvem „Po stopách historie“ prochází historickými částmi města Humpolec a její trasa měří bezmála 4 km.

Výchozí bod  trasy je umístěn na největším humpoleckém náměstí (Horní náměstí), kde  mj. stojí nejvíce historicky i kulturně  cenných budov a je zde také soustředěn turistický  informační servis – infotabule s mapou města a základními turistickými informacemi, turistická i cykloturistická mapa okolí města, a turistické a cykloturistické rozcestníky.

Jednotlivé panely stezky jsou umístěny v těsné blízkosti historických budov a informují ve třech jazykových mutacích (ČJ, AJ, NJ) o historii a významu budovy, popř. zajímavosti, která se k tomuto místu váže, text je doplněn obrázkovým detailem  zajímavé části  interiéru. Pro snazší orientaci je na každém  panelu celková mapka stezky s vyznačeným bodem, kde se právě nacházíme.

Celkový počet panelů: 10 ks

1.  Muzeum Dr.Aleše Hrdličky
Původně v těchto prostorách bývala škola, jejíž kamenné základy byly položeny v roce 1851.
Navštěvoval ji také dnes světově proslulý antropolog, humpolecký rodák Dr. Aleš Hrdlička, bývala tu i knihovna a čítárna.  Od r. 1935 tato budova slouží pro potřeby muzea, v němž je možné zhlédnout tři stálé expozice a stálou výstavu minerálů. Ve výstavním sále v přízemí se pravidelně obměňují výstavy obrazů a dalších uměleckých děl.
2.  Kostel sv. Mikuláše
První zmínka o této nejstarší stavební památce města se vztahuje k r. 1233. V průběhu staletí prošla několika stavebními proměnami a chrám je v odborné literatuře uváděn jako ukázka vývoje českého stavitelského umění. V roce 2004 byla provedena nákladná oprava pláště věže kostela a ve stejném roce humpolecký rodák, žijící v USA, věnoval do kostela unikátní varhany v hodnotě 4,5 mil Kč.
3.  Budova spořitelny
Stará soudní budova, sehrála v historii města významnou úlohu. Od propuštění města z poddanství v ní sídlila radnice, v r. 1848 tu promluvil z okna radnice K.H.Borovský jako právě zvolený humpolecký poslanec do říšského sněmu. V roce 1906 k uctění památky 50. výročí úmrtí zde o K.H.Borovském přednášel dr.Karel Kramář, pozdější předseda čs. vlády a 4.11.1906 přijel i T.G.Masaryk. U příležitosti 100.výročí od doby, kdy zde Borovský pronášel svůj projev, byla na této budově odhalena pamětní deska s reliéfem od sochaře J. Šejnosty.
4.  Budova městské knihovny
V r. 1807 se stává Humpolec svobodným městem a je zde postavena v roce 1873 nová radnice – současná knihovna. Projekt zpracoval architekt Josef Zítek, který v té době pracoval na projektu Národního divadla. Vznikla tak reprezentativní budova v novorenesančním slohu, která je dodnes ozdobou města. Jako radnice sloužila vlastně ještě i po druhé světové válce, v současné době je zde umístěna moderní městská knihovna.
5.  Evangelický kostel
Stavba tohoto kostela na Českém městě probíhala v letech 1861–62 dle plánů stavitele J.Martina, a později k němu byla přistavěna i věž J. Blechou z Karlína. Až v roce 1891 se podařilo dokončit kostelní věž. Je postavena v pseudogotickém slohu a stojí na čtyřech mohutných pilířích spojených kruhovými oblouky. V roce 1996 byla provedena celková rekonstrukce vnější fasády.
6.  Gočárův dům
Tato stavba je zapsána v ústředním seznamu  kulturních památek díky jedinečné architektuře Josefa Gočára. Při stavbě domu použil Gočár všech základních prvků moderní konstruktivistické a funkcionalistické architektury bez jakýchkoliv ozdob. Součástí stavby je i její začlenění do okrasné zahrady. 
Pomník je dílem V. Makovského, urbanistické řešení od J. Gočára a byl slavnostně odhalen na Tyršově náměstí 10.7.1937. Od té doby byl díky měnícímu se režimu třikrát odstraněn a znovu postaven, a  stal se tak symbolem boje demokracie s totalitou.
7.  Židovská synagoga
V roce 1760 byla postavena synagoga z prostředků místních i cizích souvěrců a nesla barokní stavební prvky, rekonstrukce a podstatné zvětšení z roku 1860 převzalo již pseudogotický ráz. V roce 1886 zasáhl židovské město požár, při kterém vyhořela i synagoga, ta byla poté obnovena v nynější podobě na původním půdorysu. Za 2. světové války, po odsunu židů, byla budova vandalsky zpustošena a v roce 1952 zakoupila budovu Církev československá husitská v Humpolci pro své potřeby.
8.  Toleranční kostelík
Dne 18.5.1785 byl položen základní kámen jednoho z prvních tolerančních kostelíků v Čechách a v říjnu téhož roku byla barokní stavba dokončena a kostel byl slavnostně vysvěcen. Postavení kostela sbor značně posílilo – přistoupilo k němu 53 nových členů. Poté, co byl na Českém městě postaven nový chrám, sloužil toleranční kostel převážně jako pohřební. Na konci druhého tisíciletí se dočkal generální opravy.
9.  Kostelík sv. Jana Nepomuckého
V r. 1861 byly uspořádány dvě sbírky na stavbu tohoto kostela, v dubnu 1869 byla zahájena vlastní stavba a na podzim 1869 byl již holý kostel pod střechou. Ale teprve další sbírky umožnily v následujících letech postavit věž a upravit kostel i uvnitř. Stavba kostela vzešlého z milodarů a budovaného většinou zdarma a svépomocí, trvala 40 let. Kostel je postaven v pseudogotickém slohu jako jednolodní, se štíhlou věží a má tři oltáře.
10. Budova městské radnice
Budova byla dokončena v roce 1914, do zdí je zazděn kamenný portál z hradu Orlíka, který nese vytesaný letopočet 1548. Druhé podlaží nese prvky pseudobarokního slohu, výtvarnou hodnotu umocňují sochy sochaře Františka Fialy, zvaného Ferenc Futurista, jenž byl také vynikajícím pražským komikem a jedním z protagonistů slavného kabaretu Červená sedma.
V přízemí budovy je pamětní deska Josefa Dygrýna – válečného pilota z druhé světové války.


Stezka byla vybudována v roce 2006, projekt připravila organizace Městské kulturní a informační středisko v Humpolci. Projekt byl podpořen Fondem Vysočiny v rámci programu Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu.