TOPlist

O nás

Obchodní podmínky

Všeobecné  obchodní podmínky

při rezervaci, prodeji a on-line prodeji  vstupenek prostřednictvím internetu

na webových stránkách www.infohumpolec.cz

realizované  pro Městské kulturní a informační středisko v Humpolci (MěKIS) společností  GoPay s.r.o. a společností DISdata s.r.o.   na akce pořádané společností MěKIS.

 

Předmět obchodních podmínek:

Níže uvedené všeobecné závazné obchodní podmínky upravují prodej vstupenek a účast na kulturních a společenských akcích, případně jiných akcích pořádaných MěKIS nebo akcí v prostorách spravovaných MěKIS  a všechny smluvní vztahy se zákazníky, které z toho vyplývají a vymezují práva prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Zákazník, který si zakoupí vstupenky a zúčastní se akcí výše uvedených, bez výhrad přijímá veškerá ustanovení těchto obchodních podmínek a je povinen se jimi řídit. Zde uvedené obchodní podmínky jsou platné v den zakoupení vstupenky, provedení rezervace nebo on-line nákupu vstupenky zákazníkem.

 

On-line prodej vstupenek, ceny a poplatky při on-line prodeji:

On-line prodej vstupenek na výše uvedené akce  se realizuje prostřednictvím portálu www.infohumpolec.cz ,   smluvního partnera   společnosti DISdata  s.r.o. Smluvní partner zprostředkovává prodej vstupenek z pověření pro kulturní akce MěKIS.  Zakoupením vstupenek vzniká smluvní vztah přímo mezi zákazníkem a provozovatelem. Provozovatel neodpovídá za žádnou škodu či jakoukoliv jinou újmu, která by vznikla zákazníkovi nebo jakékoliv třetí osobě v souvislosti s návštěvou akcí, zejména neodpovídá za žádné výlohy, které zákazníkovi vznikly v souvislosti s akcí. Zákazník kupuje vstupenky za cenu zobrazenou při transakci, ta je konečná včetně případné zákonné sazby daně z přidané hodnoty. Zaplacené vstupné se nevrací, není-li výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje. Výběrem platební metody a kliknutím na tlačítko “Pokračovat” potvrzuje současně zákazník souhlas se všeobecnými obchodními podmínkami poskytovatele. Po potvrzení objednávky má zákazník možnost využít službu bankovního převodu, která ho přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky a prostřednictvím internet bankingu odešle platbu.

Prodávající expeduje vstupenky ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti GoPay s.r.o., bankovního převodu nebo platby kartou. Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran.

 

Rezervace vstupenek:

 Vstupenky si lze rezervovat na maximální dobu 48 hodin, pokud není v potvrzovacím mailu rezervace uvedeno jinak. Poslední možnost provedení rezervace má zákazník  24  hodin před plánovaným začátkem akce, pokud není u dané akce výslovně uvedeno jinak. V případě rezervace vstupenek na filmová představení  je platnost internetové rezervace od jejího vytvoření až do 15 minut před začátkem představení. Vytvořenou internetovou rezervaci si zákazník vyzvedne buď v infocentru Humpolec nebo v pokladně kina Humpolec na své jméno.  Zákazník může být vyzván k předložení svých identifikačních dokladů personálem provozovatele za účelem kontroly. Zákazník bere na vědomí, že v případě, že si vstupenky nevyzvedne ve stanoveném čase, provozovatel vstupenky uvolní k dalšímu prodeji bez dalšího oznámení zákazníkovi. Stanovený čas je oznámen zákazníkovi ihned po ukončení rezervace v rezervačním systému a zároveň zaslán emailem, pokud byl email správně zadán. Ve stanovené době 24 hodin předcházející termínu představení už nejsou rezervace možné, pouze přímý nákup vstupenek. Zákazník bere na vědomí, že současně si může rezervovat vstupenky pouze na jedno představení, maximální počet vstupenek pro rezervaci určuje provozovatel. Rezervovat vstupenky na další představení může až po ukončení rezervace, kterou předtím začal. Pokud zákazník nedodrží tyto pokyny, provozovatel neručí za správné provedení rezervací přesto, že zákazník obdrží email o potvrzení rezervace. Provozovatel si vyhrazuje právo na zrušení takové rezervace, a to bez oznámení zákazníkovi. Zákazník bere na vědomí a bezvýhradně souhlasí, že jím zadané kontaktní údaje mohou být zaznamenány v systému za účelem pozdějšího kontaktování provozovatelem nebo obsluhou kulturního zařízení. A současně bere na vědomí a souhlasí, že v případě opakovaného nevyzvednutí vstupenky a neodvolání rezervace mu může být budoucí rezervace zablokována. Rezervaci lze provést a stejně tak odvolat také osobně nebo telefonicky v místě předprodeje infocentru Humpolec , na pokladně kina Humpolec, nebo mailem na níže uvedených kontaktech na provozovatele.

 

Reklamace při prodeji vstupenek:

 Zákazník má právo na podání reklamace, nedojde-li k úplnému a k řádnému nabytí všech zaplacených vstupenek. Reklamace se uplatňuje bezprostředně po nákupu vstupenek. Zákazník je povinen bezprostředně po převzetí/obdržení vstupenky (vstupenek) zkontrolovat správnost obdržených údajů. V případě zjištěných nesrovnalostí bude na základě okamžité reklamace zákazníka provozovatelem reklamovaná vstupenka (vstupenky) prostřednictvím systému zrušena a zákazníkovi bude vrácena zaplacená peněžní částka. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamaci lze uplatnit pouze v tom případě, kdy zákazník postupoval podle obchodních podmínek. V případě, kdy dojde ke vzniku nestandardní situace v době kratší než 1 pracovní den před termínem konání akce, provozovatel nemůže zákazníkovi garantovat nárok na konkrétní zakoupenou vstupenku. Nastalou situaci řeší pověřené osoby provozovatele. Pověřená osoba provozovatele podá zákazníkovi informaci o způsobu a termínu řešení reklamace. V případě, že při koupi vstupenek prostřednictvím internetu došlo sice k odepsání částky z účtu zákazníka, ale vstupenky se nezobrazují, je třeba kontaktovat na uvedených kontaktech provozovatele se sdělením informace o nákupu a platební metodě. Pověřená osoba provozovatele ověří informace a podá zákazníkovi vyrozumění.

                            

Situace při vstupu na místo konání akce a podmínky místa konání akce:

Předložením vstupenky při vstupu a vstupem na místo konání akce vyjadřuje držitel vstupenky souhlas s provozními předpisy místa konání akce, s pokyny pořadatele a s podmínkami, které se k nim vážou. Na akci bude vpuštěn pouze první předložitel příslušné on-line zakoupené vstupenky. V případě jakýchkoliv nestandardních situací, vzniklých při vstupu na místo konání akce, je zákazník povinen kontaktovat neprodleně přítomné zástupce provozovatele. Personál zajišťující bezpečnost je oprávněn nevpustit návštěvníka akce bez zajištění předmětů, jejichž vnesení na místo konání akce je nepřípustné, jako jsou láhve, plechovky, zbraně, omamné látky nebo jiné předměty, které mohou být pořadatelem označeny jako nebezpečné nebo na akci zakázané. Pořadatel nebo jím pověřená osoba má právo zakázat vstup na akci návštěvníkům, kteří se na místo konání akce dostaví po začátku akce či osobám podnapilým, osobám pod vlivem omamných nebo psychotropních látek nebo osobám ohrožující bezpečnost jejích ostatních návštěvníků. Zakoupením vstupenky a vstupem do prostoru konání akce zákazník souhlasí s případným pořizováním foto a video dokumentace z akce ze strany provozovatele a s případným zveřejněním bez nároku na finanční odměnu a tímto se zavazuje, že nezabrání v uveřejnění své fotografie či audio nebo video nahrávky v přímé souvislosti s navštívenou akcí. Bez povolení pořadatele není dovoleno návštěvníkům fotografování a pořizování zvukových ani obrazových záznamů. Reklamace, reklamační řád provozovatele Reklamační řád stanoví postup zákazníka a provozovatele v případech, kdy přes veškeré úsilí provozovatele, zákazník shledá oprávněný důvod k podání reklamace na kvalitu poskytované služby, tj. prodeje vstupenek na kulturní akce, případně jiné akce provozovatele. Reklamaci podává zákazník osobně v místě předprodeje, elektronicky nebo telefonicky na zveřejněných kontaktech provozovatele s uvedením specifikace reklamovaných vstupenek či skutečností a svých osobních údajů.

 

Vracení vstupenek

 

Reklamaci je možné uplatnit do začátku představení. Vstupenky zakoupené prostřednictvím internetového obchodu po uznané reklamaci lze po domluvě s pověřeným zaměstnancem MěKIS vyměnit pouze za vstupenky na jiné představení. Vrácení peněz není možné. Pokud bude představení zrušeno ze strany pořadatele, částku za vstupenky je možné vrátit v hotovosti na pokladně pořadatele po předložení platné vstupenky. Jestliže při procesu nákupu vstupenek došlo k odepsání sumy za nákup vstupenek z účtu zákazníka, ale vstupenky se nezobrazily, ani nebyly zaslány na zadaný e-mail, reklamaci vrácení peněz z důvodu neposkytnutí uplatňuje zákazník v bance, která vystavila platební kartu, prostřednictvím které platba proběhla. V žádném případě takové reklamace neřeší provozovatel.

Zakoupené vstupenky může zákazník vrátit pouze z důvodu, že se představení z důvodů na straně poskytovatele neuskuteční (porucha na technickém zařízení, nedodání filmu do kina, onemocnění umělce apod). Podmínky pro vracení vstupenek v případě úplného zrušení akce určuje provozovatel. Zákazníci budou v takovém případě informováni o způsobu vracení na webovém portálu www.infohumpolec.cz.  Pokud bude provozovatel  nucen zrušit nebo upravit termín akce, zveřejní tyto informace na svém  webovém portálu nejpozději hodinu před začátkem akce.

Při změně termínu představení zůstávají vstupenky v platnosti pro náhradní představení. Zákazníci budou v takovém případě informováni o možnostech jejich vrácení na webovém portálu  provozovatele.

Zaplacené vstupné se nevrací, není-li v tomto reklamačním řádu výslovně uvedeno jinak. Zakoupená vstupenka se nevyměňuje. V případě ztráty či poškození se náhradní vstupenka neposkytuje.

 

Reklamační řád je závazný pro zákazníka a provozovatele.

 

 

Osobní údaje:

Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či nepřímo identifikovat. Provozovatel prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen ZoOÚ).

Uzavřením transakce dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro vnitřní potřebu a nebudou poskytnuty jiným subjektům  s výjimkou zpracovatelů plateb.

 

 Bezpečnost dat, záruky:

Provozovatel nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k osobním údajům jednotlivých zákazníků a/nebo k jejich uživatelským účtům a/nebo k příslušnému datovému úložišti  a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám. Zákazník prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob. Provozovatel přebírá záruky pouze za správnost, úplnost nebo aktuálnost nabízených informací v internetové nabídce akcí na webovém portálu www.infohumpolec.cz.

 

 

Závěrečné ustanovení:

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den realizace nákupu vstupenek kupujícím. Zakoupením vstupenek kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek a je jimi neodvolatelně svázaný. Kupující též nákupem vstupenek potvrzuje svůj souhlas s návštěvním řádem prodávajícího a je povinen se jím řídit.

 

Účinnost obchodních podmínek od: 1. 1. 2020

 

Ochrana osobních údajů

 

Kontakty na provozovatele: mail: mekis@infohumpolec.cz, telefon: 565 532 067, 565 532 079