TOPlist

Soutěž Mládí

Historie a pravidla soutěže

 

MLÁDÍ HUMPOLEC.
Soutěž o nejvšestrannějšího žáka a studenta města.
Garant Rodinný pivovar Bernard, a. s. 

 

Historie soutěže:

Tato soutěž vznikla z iniciativy rodinného pivovaru Bernard a.s. Humpolec a Města Humpolec, hlavním organizátorem soutěže se stalo Městské kulturní a informační středisko v Humpolci. Soutěže se účastní humpolecké základní školy (ZŠ Hálkova a ZŠ Hradská) a střední školy (Gymnázium Dr. Aleše Hrdličky, Česká zemědělská akademie, Technické učiliště a Střední škola SČMSD v Humpolci.)

Soutěž probíhá celoročně, souběžně se školním rokem (od září do června), slavnostní vyhlášení vítěze soutěže proběhne vždy v říjnu/listopadu následujícího roku za předešlé období.

Dlouhodobým cílem soutěže je rozvoj vzdělanosti ve městě a podpora talentovaných žáků a studentů města Humpolce při jejich studiu na základních a středních školách a na odborných učilištích, výhledově i na vysokých školách a to formou podpůrných grantů a pomoci při budování jejich mediální známosti.

 

Pravidla soutěže:

 

I.

Soutěž hodnotí organizátor (MěKIS) na základě podkladů dodaných jednotlivými školami a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě uzavřené mezi Rodinným pivovarem Bernard a.s., hlavním garantem soutěže a Městem Humpolec, zastoupeným Městským kulturním a informačním střediskem v Humpolci.

II.

K hodnocení žáků a studentů lze využít soutěže, které jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) a dalšími oprávněnými institucemi, v souladu s Věstníkem MŠMT ČR, v platném znění.
Hodnotí se pouze soutěže, které jsou organizovány ve spolupráci se školou, žáci a studenti tedy reprezentují školu.
Porota tvořená zástupci organizátorů a garanta může vybrat pro ohodnocení i žáka nebo studenta, který uspěl v jiné významné soutěži, jež není v souladu s Věstníkem ČR.
Po vzájemné dohodě všech zúčastněných subjektů soutěže lze vždy pro celý soutěžní ročník podmínky hodnocení upravit.

III.

Soutěže se mohou účastnit základní a střední školy se sídlem v Humpolci.

Žáci a studenti jsou pro hodnocení v soutěži rozděleni do následujících kategorií:

1)      Kategorie A -  žáci nižšího stupně základních škol

2)      Kategorie B - žáci vyššího stupně základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií

3)      Kategorie C - studenti středních škol a učilišť

Kategorie A:

V této kategorii soutěží žáci nižšího stupně základních škol. Každá škola nominuje na základě bodu II. těchto pravidel maximálně tři své nejlepší žáky. Soutěžní výsledky těchto žáků zpracuje do tabulky, přičemž postupuje podle bodového systému uvedeného v bodě IV. těchto pravidel. Tyto tabulky předá zástupci MěKIS, který poté seřadí výsledky jednotlivých žáků ze všech škol od nejvyššího počtu bodů k nejnižšímu. Výsledná listina slouží jako podklad pro ocenění žáků při slavnostním vyhlášení výsledků jednotlivých ročníků.
Tato kategorie není dále rozdělena na skupinu STUDENT a SPORTOVEC. Studijní i sportovní výsledky se započítávají do jedné tabulky. 

Kategorie B:

Tato kategorie je dále rozdělena na skupinu STUDENT  (vědomostní a  dovednostní soutěže)  a SPORTOVEC  (sportovní  soutěže).  Každá škola nominuje na základě bodu II. těchto pravidel do každé skupiny maximálně tři své nejlepší žáky. Soutěžní výsledky těchto žáků zpracuje do tabulky, přičemž postupuje podle bodového systému uvedeného v bodě IV. těchto pravidel. Tyto tabulky předá zástupci MěKIS, který poté seřadí výsledky jednotlivých žáků ze všech škol od nejvyššího počtu bodů k nejnižšímu. Výsledná listina slouží jako podklad pro ocenění žáků při slavnostním vyhlášení výsledků jednotlivých ročníků.

V této kategorii ve skupině STUDENT může být udělen titul „Nejvšestrannější student“.

Kategorie C:

Každá škola nominuje na základě bodu  II. těchto pravidel maximálně 2 své nejlepší žáky a jejich studijní či sportovní výsledky doloží písemnou zprávou. Nominace studentů slouží jako podklad pro ocenění žáků při slavnostním vyhlášení výsledků jednotlivých ročníků.

Porota tvořená zástupci organizátorů soutěže  posoudí dosažené výsledky, a rozhodne o případném udělení titulu „Talent roku“.

IV.

Bodování:

Do celkového součtu získaných bodů se započítávají 2 základní oblasti:

1. účast na soutěžích:
Hodnotí se pouze akce tzv. postupové, tozn. když se z nižšího kola postupuje do vyššího.

kolo

počet bodů 

Školní *)

3

místní

5

okresní

10

krajské 

40

zemské

60

republikové

100

mezinárodní

200

 

 

 

*) body za školní kolo se započítávají pouze v případě, že na základě nich postupuje žák/student do      vyššího kola

 

2. umístění na soutěžích:

Body za umístění se udělují až od okresního kola

umístění

počet bodů

10.-6. místo

5

5. místo

10

4. místo

15

3. místo

20

2. místo

40

1. místo

60

V Kategorii A a v kategorii B/Student platí tzv. koeficient všestrannosti, který zvýhodňuje soutěžící s větším počtem různých soutěží.

Na prospěch se koeficient všestrannosti nevztahuje.

obor s nejvyšším počtem bodů - součet bodů násobíme 1x
obor s druhým nejvyšším počtem bodů - součet bodů násobíme 2x
obor s třetím nejvyšším počtem bodů - součet bodů násobíme 3x
atd...

Ve skupině Sportovec se koeficient všestrannosti neuplatňuje.

Do celkového součtu získaných bodů se v kategorii A a v kategorii B/Student započítává také hodnocení prospěchu, a to následovně:

Při získání vyznamenání v prvním pololetí daného soutěžního roku získává soutěžící 20 bodů. Při získání vyznamenání ve druhém pololetí získává soutěžící dalších 20 bodů. Při ukončení maturitního ročníku se na konci roku započítává jen jedno vyznamenání (buď maturitní vysvědčení nebo vysvědčení na konci posledního ročníku).

Na hodnocení prospěchu s vyznamenáním se koeficient všestrannosti nevztahuje.
Prospěch s vyznamenáním se započítává pouze do kategorie A a do skupiny STUDENT v kategorii B. Do skupiny SPORTOVEC v kategorii B se prospěch s vyznamenáním nezapočítává.

V.

Definice skupin STUDENT a SPORTOVEC:

STUDENT: Do této skupiny se započítávají body získané ve vědomostních a dovednostních  soutěžích.   Body v soutěžích, které se týkají jednoho předmětu (např. matematika – Matematická olympiáda, Klokan, Pythagoriáda, zeměpis – Zeměpisná olympiáda, Eurorébus..) se sčítají dohromady, a pak teprve je použit koeficient všestrannosti).

SPORTOVEC: Do této skupiny se započítávají body získané ve sportovních soutěžích.