TOPlist

Spolky, svazy, sdružení

Pěvecký sbor Čech a Lech

PS Čech a Lech působí při Městském kulturním a informačním středisku v Humpolci.
Vedoucí souboru: Drahomíra Bendlová
webové stránky souboru: cechalech.webnode.cz/o-nas

Tento sbor je nejstarším kulturním spolkem v Humpolci, už v roce 1907 se zmiňuje kronikář města Gustav Kobliha o tom, že tento spolek je ze spolků  národních nejstarší ve městě. K jeho založení došlo několika vlasteneckými nadšenci a milovníky zpěvu 31. srpna 1862 a odkazy všech pozdějších nadšenců se uchovaly až do současné doby, kdy pěvecký sbor Čech a Lech působní od roku 2000 při Městském kulturním a informačním středisku v Humpolci.

Pěvecký sbor je takový, jakým ho neúnavně formuje sbormistr. Čech a Lech měl štěstí na sbormistry dobré, leckdy výjimečné. Následovali v tomto pořadí: Josef Rychnovský, Antoník Grulich, Jan Merten, Otto Rychnovský, Otakar Jenčík, Karel Nápravník, Josef Berenda ml., Jan Malát ml., dr. Jindřich Trnka, dr. Miroslav Vlasák, Alfred Koberle, Josef Reyhon, František Vostalek, Josef  Šoustar, Otakar Drnec, Lubomír Šimera, František Zemek, Karel Škop, kpt. Jiří Lhotský, Julius Kunsch, František Zemek, Vladislav Beran a v současnosti působící Hana Augustová.

Od založení v roce 1862 se členové spolku scházeli ke zkouškám, pořádali koncerty, zájezdy, spolupracovali se spolkem divadelních ochotníků. Spolek organizoval četná vystoupení hostujících pěveckých sdružení, komorních těles a vynikajících sólistů domácích i zahraničních. Ve svých počátcích tak přispěl českým zpěvem k vítězství českého jazyka a spojoval česky mluvící občany ve městě s vlastenci jiných míst a tak připravoval budoucnost města v pozdějším samostatném státě. Vystupoval samostatně jako mužský, ženský a smíšeny sbor, mnohdy i za doprovodu orchestru ze svých řad.

V průběhu téměř 155-ti leté historie prožívalo spolkové hnutí chvíle radosti a úspěchů a činnost spolku byla vždy prospěšná obci a společnosti. V roce 1933 dosahovala členská základna sboru 127 členů včetně přispívajících, z toho aktivně působilo 36 žen a 31 mužů. Docházelo však i k přerušení činnosti, zejména ve válečných letech, ale k úplnému zastavení činnosti nikdy nedošlo. Dá se říci, že sbor postupně prošel čtyřmi obdobími. První se vyznačovalo bojem za samostatnost čsl. Státu a zpěv se v tomto období vyznačoval slavnými zpěvy našich národních hudebních velikánů. V druhé etapě, po druhé světové válce, díky aktivní činnosti humpoleckých učitelů a jednotlivých sbormistrů působil sbor nejmocněji a jeho činnost se vyznačovala působením při připomínání významných výročí historie Československa a spoluprací s městskými hudebními tělesy a humpoleckou hudební školou při uvádění skladeb především našich významných autorů. V roce 1945 usilovali staří členové spolku o zřízení lidové školy umění. Ochotně obstarali všechny potřebné doklady a tak došlo 1. února 1946 k zahájení vyučování  v lidové škole umění, která se následně stala střediskem obnovené činnosti spolku. Ve třetí etapě realizoval soubor mnoho skladeb a vystoupení patřících skladatelům tzv. budovatelskému období, ale přesto si vždy našel čas nacvičit národní a lidové písně našich autorů oslavující hudební umění našich předků a od roku 1965 vystupuje společně s komorním orchestrem LŠU a orchestrálním sdružením při ZK Zálesí následně uváděným pod názvem Humpolecký komorní orchestr.

Ve čtvrtém období  došlo po roce 1989 k mírnému útlumu aktivit sboru a to jak ve frekvenci vystoupení, tak v počtu aktivně působících členů, především z řad mužů. Mezi jeden z nejzdařilejších nacvičených programů v tomto období patřilo bezesporu komponované pásmo  písní a tanců připravené k 55. výročí tragického úmrtí českého hudebního skladatele Karla Hašlera. Program sboru byl připraven pod vedením sbormistra pana Františka Zemka, za spolupráce s členy humpoleckého divadelního souboru Jindřicha Honzla a taneční skupiny žáků Základní umělecké školy Gustava Mahlera. Humpolecký komorní orchestr, který celé vystoupení doprovázel, řídil pan Karel Průša ze Světlé nad Sázavou. V roce 1997 dochází k postupnému předávání vedení našeho sboru novému sbormistrovi panu Vladislavu Beranovi ze Světlé nad Sázavou, který stál obětavě v čele sboru až do roku 2002. V tomto období se sbor vrací opět k lidovým písním, české klasické sborové tvorbě, pravidelným komponovaným pořadům  i k tradiční hudbě duchovní.

V současné době působí sbor pod vedením paní Hany Augustové, učitelky klavíru na ZUŠ Gustava Mahlera v Humpolci. Členská základna čítá celkem 24 členů, z toho 17 žen a 7 mužů. Mezi největší úspěchy, které bychom rádi jmenovali, patří organizování již tradičního nesoutěžního festivalu pod názvem Tóny v zahradě, který byl poprvé uspořádán v roce 2003 v zahradě Muzea Dr. Aleše Hrdličky na Dolním náměstí v Humpolci. Této přehlídky se pravidelně zúčastňují sbory z Pelhřimova, Pacova, Jihlavy, Světlé nad Sázavou, Benešova u Prahy a Jílového u Děčína. Za nejvýznamnější počin v průběhu minulých let jsou úspěšná vystoupení sboru Čech a Lech v hudební síni pražského Hlaholu a na Staroměstském náměstí, při příležitosti mezinárodního festivalu pod názvem Adventní zpěvy v Praze. Velké oblibě se těší i pásma písní Láska, Taková je láska a Takový byl Karel Hašler.

Sbor pravidelně  vystupuje při mnohých významných příležitostech v našem městě a nejbližších obcích v okolí a zároveň při společných koncertech ve městech, ve kterých sídlí spřátelené pěvecké sbory. Repertoár sboru byl a je velmi rozmanitý. Zpívá skladby duchovní, písně lidové a národní, skladby našich i světových skladatelů, skladby z muzikálů, hudebních filmů a operet.

Činnost a práce PS byla založena vždy na ochotě lidí pravidelně se scházet a ve svém volném čase přinášet radost sobě i ostatním. Dlouhodobé trvání spolku se nikdy neobešlo bez obětavé práce sbormistrů, předsedů a dalších členů.

Seznam aktivních členů:

 • Augusta Zdeněk
 • Augustová Hana
 • Bendlová Drahomíra
 • Brdečka Stanislav
 • Čech Milan
 • Čeplová Erika
 • Hloušek Jaroslav
 • Honzárková Ludmila
 • Ježová Petra
 • Jiříková Ludmila
 • Kernová Marie
 • Kotlík František
 • Kučerová Hana
 • Kuchařová Alžběta
 • Malý Václav
 • Nejedlá Eva
 • Pechová Alena
 • Povolná Hana
 • Sedláková Ilona
 • Štěrbová Mirka
 • Trnková Jana
 • Vacatová Iva
 • Vopat Daniel
 • Zetová Petra

Pěvecký sbor Čech a Lech