TOPlist

Aktuality

Srpnové dny 1968 v Humpolci

21.08.2023

Kronika Města Humpolce 21. 8. 1968

Vichřice zloby, násilí a zrady se opět přihnala na naši zemi – na český a slovenský lid.

Osudné události noci z 20. na 21. srpna 1968 neobyčejně vzrušily všechny obyvatele našeho města a okolí stejně tak, jako v jiných místech naší vlasti. Narušily naše úsilí o vybudování socialistické společnosti, jakou si naprostá většina národa přeje. Vojska pěti států Varšavské smlouvy k nám vstoupila bez pozvání řádně zvolených představitelů našeho státu, vlády, parlamentu i Komunistické strany Československa, aby podle prohlášení vlád interventů „pomohla potřít kontrarevoluci v naší zemi“.

Proto vlna nesouhlasu, rozhořčení, zklamání a bolesti prošla jako blesk myslí všech českých a slovenských lidí. Tak tomu bylo i v našem městě.

Naši občané plně respektovali výzvu čs. vlády a presidenta k zachování klidu a pořádku a hlavně rozvahy, aby nedošlo k ještě tragičtějším událostem, k ztrátám na nevinných životech a škodách materiálních.

V ranních hodinách dne 21. 8. se sešli členové MV KSČ, MV NF, a Rady Měst NV v Humpolci, kteří projednali situaci, která vznikla v nočních hodinách v naší socialistické republice a plně se ztotožnili s prohlášením OV KSČ v Pelhřimově, které bylo vydáno brzy ráno a které znělo:

„Předsednictvo OV KSČ se plně staví za prohlášení předsednictva ÚV KSČ. Odsuzujeme obsazení naší republiky vojsky pěti socialistických států jako akt porušení naší suverenity. Celý tento postup narušuje přátelské vztahy socialistického tábora.
Důvody, které jsou nyní uváděny ve vysílání stanice vojsk pod názvem „Vltava“, že tento krok byl podniknut k zabezpečení hranic proti imperialismu, jsou neopodstatněné. Naše hranice jsme schopni zabezpečit sami. I ostatní zprávy tohoto vysílače nejsou oficiálním stanoviskem ústředních orgánů.
Stojíme za Dubčekovým vedením strany, presidentem republiky a vládou soudruha Černíka.
V okrese zůstávají ve svých funkcích dosavadně zvolení funkcionáři.
V těchto chvílích nejsou na našem okrese vojska Varšavské smlouvy.
Vyzýváme vás – zachovejte klid a zabraňte zbytečným konfliktům i v případě příjezdu vojsk. Vysvětlujte jim, že u nás v okrese se neprojevují výstřelky protisocialistických sil.
Předsednictvo OV KSČ v Pelhřimově, MV KSČ, MV NF a rada Měst NV v Humpolci budou zasedat po celý den a budou Vás informovat prostřednictvím okresního vysílání rozhlasu po drátě a městského rozhlasu v Humpolci o situaci v okresu a městě.“

Pelhřimov 21. 8. 1968                                                          Předsednictvo OV KSČ v Pelhřimov
Humpolec 21. 8. 1968                                                          MV KSČ v Humpolci MV NF,
                                                                                         Rada Měst NV v Humpolci

  

Sled událostí následujících dnů

23. 8. Resoluce – podpisové akce

Dne 23. srpna 1968 se rozvinula spontánně protestní akce občanů a pracujících na závodech v Humpolci s podpisy pod resolucí, stavící se za legální vládu Černíkovu, politiku Dubčekovu a presidenta Svobodu a žádající odchod vojsk pěti států z území ČSSR. Resoluce s více jak 4.800 podpisy občanů z Humpolce byla odeslána do Prahy.

Na nárožích, ulicích ve městě a na silnicích se objevily četné nápisy, vtipná a sarkastická hesla s ostrými protesty i požadavky, jak byla uvedena v resoluci a hesla s výzvami k odchodu vojsk ve všech řečech pěti států.

26. 8. Protest proti průtahu jednání v Moskvě

Dne 26. srpna v 9 hodin dopoledne zazněly v Humpolci sirény na protest proti dlouhému jednání a držení vládních a státních činitelů, presidenta Svobody, předsedy vlády Černíka, tajemníka ÚV KSČ Dubčeka a dalších členů naší delegace v Moskvě.

Tato akce byla celostátní

26. 8. Průjezd intervenčních vojsk Humpolcem

Dne 26. srpna v 11 hodin projelo Humpolcem sovětské vojsko – celkem 327 vozů, 25 tanků, ze směru od Jihlavy, po náměstí směrem ku Praze (Trucbábě).

Městský rozhlas vyzývá občany, hlavně mládež, aby se nebavili s „regulčíky“ na zatáčkách ulic a aby nestáli na chodnících, kudy vojsko projíždí.

27. 8.

27. a 28. srpna projelo městem daleko větší množství vozů a tanků. Přijely od Krasoňova, po Jihlavské silnici středem města a opět směrem k Želivu. Od 23. do 28. srpna projelo Humpolcem celkem 860 vozidel cizích vojsk – z toho 125 tanků.

28. 8. Sovětské radary na kopci k Jiřicům

28. srpna večer se usídlila kolona vojáků (s radary) na kopci při Jiřické silnici, na ovesném lánu školního statku. Zde setrvalo toto vojsko (sovětské) až do 5. listopadu 1968, kde spalo pod stany.

Požadavky na Měst NV v Humpolci, ani na ONV neměli a ani incidentů nebylo. Narušení pořádku v Humpolci nebylo. Pořádek zajišťovala naše bezpečnost posílená o pět příslušníků československé armády.