TOPlist

AKTIVNÍ RODINA

Pravidla

I.                    Organizátor  soutěže
Městské kulturní a informační středisko
Havlíčkovo náměstí 91, 396 01 Humpolec

II.                  Předmět soutěže
Na území města Humpolec a přilehlém okolí se bude v termínu od ledna do prosince  roku 2014 konat minimálně 20 kulturních, sportovních, vzdělávacích a zábavních akcí. Seznam těchto akcí je uveřejněn na webových stránkách www.infohumpolec.cz  pod odkazem AKTIVNÍ RODINA.

III.                Podmínky registrace v soutěži
Soutěžícím se může stát pouze rodina  s trvalým bydlištěm na území České republiky,  která úplným, řádným a pravdivým způsobem vyplní registrační formulář. Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří řádně splní stanovené podmínky a uvedou do registračního formuláře pouze pravdivé informace. Organizátor soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími a rozhodnutí organizátora v této věci je konečné.
Účastník je povinen se zaregistrovat vyplněním formuláře v infocentru Humpolec.
Nebude-li formulář řádně,  úplně a pravdivě vyplněn  a předán organizátorovi, nemůže být tato rodina zařazena do soutěže.
Registrací v soutěži  účastníci stvrzují souhlas s pravidly soutěže.
Po registraci každý účastník soutěže obdrží  registrační kartu Jsme AKTIVNÍ RODINA, do níž sbírá razítka za navštívené akce.Součástí karty je i fotografie zaregistrované rodiny. Bez této fotografie nemůže být registrační karta vydána.
Každý soutěžící je povinen soutěžit řádně,ve stylu fair play, nezkreslovat ani jinak neupravovat skutečnosti spojené s návštěvou dané akce.
Registrační karta není přenosná, razítko za návštěvu akce může soutěžící získat pouze v případě, že akci navštívili minimálně dva členové zaregistrované rodiny, přičemž alespoň jeden z nich musí být dítě a jeden z nich rodič (prarodič).
Na registrační kartě budou uvedena jména a příjmení všech účastníků zaregistrované rodiny, vždy však pouze v kruhu jedné rodiny (tozn. rodiče, děti, popř. prarodiče.  Jiný příbuzenský poměr  nelze zahrnout do registrační karty jedné rodiny).
Jedna rodina může mít jen jednu registrační kartu.
Z registrace do projektu AKTIVNÍ RODINA  neplynou pro soutěžící rodinu žádné povinnosti ani závazky  k účasti na všech akcích.

IV.                Organizace projektu
V rámci projektu AKTIVNÍ RODINA  je možné navštívit jednorázové akce a tzv. bonusy.
Jednorázové akce, jsou akce, které se konají jen jednou za příslušný kalendářní rok.
Do bonusů jsou aktivity, které je možno navštívit kdykoliv během roku podle  jejich otevíracích hodin pro veřejnost.

V.                  Účast na jednotlivých akcích
Za aktivní účast na každé akci + bonusu  získává účastník 1 bod. Podmínkou pro zařazení do slosování o výherní ceny je získání minimálně 2/3 bodů z celkového počtu bodů.

Každá akce může mít své specifikum a podmínky. Tyto budou vždy uvedeny v dostatečném časovém předstihu na webových stránkách u příslušné akce.  Organizátor může udělit bod až po splnění daného úkolu, který bude součástí akce  (např. aktivní účast při výtvarné dílně, sportovním výkonu, atd.).
Tabulka s bodovým ohodnocením  jednotlivých zaregistrovaných rodin bude  umístěna na  webových stránkách projektu  a  soutěžící si mohou kontrolovat  podle své registrační karty zapsané body za účast na akcích. V případě nesrovnalostí  může registrovaná rodina u organizátora do 7 dnů po ukončení aktuální akce žádat o provedení nápravy, na pozdější připomínky nebude brán zřetel.

VI.                Výhra  v soutěži :
1)      První místo v soutěži získá soutěžící s nejvyšším počtem bodů.  
Pokud budou 2 soutěžící se stejným počtem bodů, proběhne losování. Nejprve bude vylosován soutěžící, který získá 2. místo a  potom soutěžící, který získá 1. místo.
Pokud budou 3 a více soutěžících se stejným počtem bodů, proběhne losování. Nejprve bude vylosován soutěžící, který získá 3. místo, potom soutěžící, který získá 2. místo a nakonec soutěžící, který získá 1. místo.
2)      Pokud nebudou první tři místa obsazena  podle systému  v odstavci 1), druhé, resp. třetí místo získá soutěžící s druhým nejvyšším počtem bodů.  Postup bude stejný, jako u volby prvního místa podle bodu 1)
3)      První, druhé a třetí místo může obsadit soutěžící, který získal minimálně 10 bodů.
4)      Osoby  nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do losování  zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

VII.              Ostatní ustanovení :
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo odvolat soutěž ze závažných důvodů.
Organizátor soutěže si vyhrazuje právo na změnu termínu a náplně jednotlivých akcí.
Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn bezplatně uveřejňovat jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora po dobu 5 let od skončení této soutěže.
Organizátor nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům akce.

zpět