TOPlist

Zálesí - čtvrtletní magazín

Pravidla

Pravidla vydávání čtvrtletníku Zálesí

Tato pravidla upravují vydávání čtvrtletníku pro historii, kulturu a společenský život Humpolecka Zálesí (dále jen „Zálesí“), a to zejména z hlediska jeho tematického zaměření, obsahové náplně a přípravy a distribuce jednotlivých vydání a jsou závazná.

Vydavatelem Zálesí je Městské kulturní a informační středisko v Humpolci.

Zálesí vychází čtvrtletně jako součást obecního zpravodaje Radniční listy (dále jen „RL“), který je registrován u MK ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14430, a to ve stejném formátu jako RL a v plnobarevném tisku.

Vydávání Zálesí schvaluje redakční rada Zálesí, jejíž působnost, strukturu, složení a pravidla jednání blíže upravuje Statut redakční rady Zálesí.

Technické a redakční práce spojené s vydáváním Zálesí zajišťuje výkonný redaktor, jehož navrhuje a schvaluje vydavatel Zálesí.  Náplní práce výkonného redaktora je: navrhovat příspěvky a zpracovávat příspěvky do konečné podoby pro tisk a shromažďovat a zpracovávat příspěvky doručené do uzávěrky.
Výkonný redaktor nese zodpovědnost za zpracování Zálesí a za shodu zveřejněných příspěvků s jejich předlohami.

Příspěvky doručené po uzávěrce nebudou v daném čísle zveřejněny. Pokud množství a rozsah dodaných příspěvků přesahuje možnosti vydání Zálesí, výkonný redaktor určuje prioritu zveřejnění.

Grafické práce, tisk a distribuce jsou zajišťovány smluvními obchodními partnery. Distribuce probíhá v souladu s distribučními podmínkami RL, tedy bezplatně do všech domácností města Humpolec a místních částí. Nad rámec dosahu RL je Zálesí umístěno v omezeném počtu na infocentru Humpolec k rozebrání a je přístupné v online verzi na www.infohumpolec.cz.

Tematicky se Zálesí zaměřuje na historii, kulturu a společenský život Humpolecka.

V Zálesí nejsou zveřejňovány příspěvky týkající se činnosti politických stran a hnutí. 

Placená inzerce není součástí Zálesí.

Příspěvky zveřejněné v Zálesí nejsou honorovány. Materiály předložené ke zveřejnění se autorům vracejí pouze na vyžádání. 

Náklady na vydávání Zálesí jsou hrazeny vydavatelem Zálesí. Náklady na distribuci v rozsahu distribuce RL jsou hrazeny vydavatelem RL, distribuci přesahující dosah RL hradí vydavatel Zálesí. 

 

Tato pravidla byla schválena na zasedání redakční rady Zálesí konané dne 1. 6. 2023.