TOPlist

Kronika města

2000

Píše se magický letopočet – rok 2000, který uzavírá další tisíciletí.

 

 


Události v České republice

 

 

Jaderná elektrárna Temelín


    9.října roku 2000 byl zahájen zkušební provoz jaderné elektrárny Temelín. Její spuštění vyvolalo velké protesty našich, německých a rakouských odpůrců jaderné energie. Spuštění Temelína v České republice předcházely mnohaleté laické i odborné spory o bezpečnosti, výhodnosti a potřeby jaderné energie .

 


Volby do krajského zastupitelstva


    Svůj úmysl kandidovat do krajského zastupitelstva ohlásilo celkem dvanáct volebních stran. Voliči v Jihlavském kraji vybírali 12.listopadu z 531 jmen osoby, které ve  čtyřiceti pěti členném krajském zastupitelstvu zasednou v příštím volebním období.
Za Humpolec to budou: Mgr. Alena Štěrbová, Ing. Václav Štěpán, Antonín Daněk a Jan Koten.
Významné události ve městě

 


Průmyslový park CTP D 1

 

    V září 1999 nebyla schválena zatím poslední varianta „C“ rozšíření průmyslového parku CTP D1. Následně řada zastupitelů, včetně předkladatelů tohoto návrhu byla kontaktována občany města, kteří naopak možnost rozšíření podporovali.Po opakovaném prostudování a projednání celé této problematiky z pohledu životního prostředí, vodních zdrojů i lesního hospodářství a na druhé straně i s ohledem na nutnost zajistit nezbytná pracovní místa pro naše občany, byla předložena Jiřím Šimkem, ing. Jaroslavou Ciznerovou a Petrem Horákem varianta „D“, která umožňuje ekologičtější rozšíření areálu průmyslového parku CTP D1. To znamená menší terénní úpravy, méně podstatné porušení hlukové bariéry lesního porostu, areál přiléhá pouze jedním nárožím k hranici ochranného pásma vodních zdrojů, lepší zakrytí haly stávajícím i nově navrženým lesním porostem.
    Rozšíření stávajícího areálu CTP D1 bylo možné realizovat již v roce 2000, zatímco varianta budování nové průmyslové zóny města od dálničního vjezdu na Prahu směrem k silnici na Hněvkovice a Želiv  je záležitostí mnoha let.Navrhovaná řešení rozšíření stávajícího CTP D1 je ekonomicky výhodné a Město Humpolec bez jakéhokoliv vydání obdrží za každý m2 pozemku 300,-Kč, tak v případě nové průmyslové zóny na druhé straně silnice Okružní by to pro město znamenalo pouze vydání. Musela by se zainvestovat přístupová cesta za několik desítek milionů korun, financovat přívod inženýrských sítí k pozemkům. Město by se muselo s ohledem vlastního rozpočtu patrně výrazně zadlužit. Je ovšem třeba zdůraznit, že i budování zamýšlené nové průmyslové zóny, přes uvedené nutné výdaje, je záměr výhodný. Vytváření pracovních míst a nutnost vstupu zahraničního kapitálu je žádoucím předpokladem pro život lidí i další rozvoj města.
    Ve variantě „D“, je tedy stávající rozloha areálu zvětšená o necelých 5ha.Rozšíření opět nepřekračuje hranici vnějšího ochranného pásma vodního zdroje, ale navíc se pouze nárožím pozemku této hranice dotýká. Zůstává prostor mezi hranicí průmyslového parku a nejvýše položenými zahrádkami. Vzhledem k tomu, že nově situovaná plocha areálu nezasáhne nejvýše položené části lesa mezi dálnicí a areálem, je bezezbytku zachována přirozená ochrana proti hluku z dálnice. Nejbližší část areálu zůstane vzdálena minimálně 150m od železniční tratě a zůstane dostatečně široký pás lesa . Nedojde tedy ke zvýšení hladiny hluku z dálnice.Vzdálenost areálu od malého vodního zdroje u železničního přejezdu je tak velká, že nedojde k jeho ovlivnění.

 

 

Globe Games


   
5. – 7. května 2000 se v Humpolci uskutečnila akce s názvem „3.český GLOBE GAMES“,jejímž hostitelem bylo Gymnázium Dr.Aleše Hrdličky za spolupráce se Střední zemědělskou školou a městem Humpolec. Do tohoto celosvětového programu, který sleduje životní prostředí na místní i globální úrovni, je již třetím rokem zapojena skupina studentek humpoleckého gymnázia, které se před dvěma roky zúčastnily expedice NAPAPIRII, jež byla součástí mezinárodních Globe Games v Helsinkách. Cílem je přispět k pochopení chování planety Země a vlivů způsobených člověkem. Národním koordinátorem programu je sdružení pro ekologickou výchovu Tereza. Průzkum životního prostředí, získání dat a jejich odeslání do řídícího centra v USA je hlavní pracovní náplní jednotlivých skupin. Humpolecká děvčata si říkají Berušky. Ty za pět let práce získaly téměř 13 tisíc naměřených údajů a za tuto činnost obdržely mezinárodní ocenění od příslušného vědeckého výboru Globe, což přispělo k pořádání této akce právě v Humpolci. Sem se sjelo přes čtyři sta účastníků z více než tří desítek základních a středních škol z celé republiky. Soutěžilo se v dovednostech měření ukazatelů životního prostředí, v meteorologii, hydrologii a biometrii. Na slavnostním  zahájení na náměstí , kam byla dopravena třímetrová maketa zeměkoule, byl přítomen starosta města, zástupkyně ministerstva školství a norský koordinátor Globe.
    Samotná soutěž probíhala v lesích pod hradem Orlíkem, kde byl základní tábor. Soutěžní skupiny absolvovaly jednotlivá stanoviště zaměřená na meteorologii, hydrologii, biometrii, fenologii, angličtinu, orientaci v terénu a týmovou spolupráci. Této akce se zúčastnila rovněž spřátelená skupina padesáti studentů a učitelů z Norska. Byl pro ně připraven pestrý program s poznáváním města, Českomoravské vrchoviny i místních zvyků.Součástí humpoleckého Globe Games byl rovněž speciální program s podrobným průzkumem okolí Humpolce.
 

 

Mikroregion  ZÁLESÍ

 

    Koncem roku 1999 byl na Humpolecku založen Mikroregion Zálesí, do kterého vstoupilo město Humpolec a okolní obce Senožaty, Želiv, Horní Rápotice, Sedlice, Čejov a Vystrkov. Také v tomto roce již byla podána žádost o dotaci na krytí nákladů spojených s vypracováním strategických dokumentů mikroregionu Komise při Ministerstvu pro místní rozvoj ČR doporučila společenský projekt Mikroregionu Zálesí k financování z dotačního titulu Programu obnovy venkova 2000. Pro obě etapy vypracování tohoto plánu byla požadována dotace ve výši 185 tisíc korun. Schválena byla částka 130 tisíc korun.Společně zbývá tedy obcemi uhradit 55 tisíc korun, na rozpočítání je zpracován celostátně užívaný vzorec, který byl použit i v tomto případě. Z toho vyplynuly finanční částky, které musí být složeny jednotlivými obcemi na zvláštní účet garanta, to je Humpolce.Finance budou společně se státní dotací
použity na úhradu nákladů spojených s vypracováním strategického rozvojového plánu. Tyto dokumenty jsou nezbytnou podmínkou pro podání žádosti o dotační tituly z fondů Evropské unie. Pro město Humpolec to představuje poskytnout na společný účet mikroregionu celkem 31 500 tisíc korun.

 


Dálnice  D1

 

    Dálnice nám slouží již dvě desetiletí. V říjnu 1980 byla její výstavba ukončena, 7.listopadu byl předán do užívání úsek z Prahy do Brna dlouhý 199 km a o den později 118 ti kilometrový z Brna do Bratislavy. Úsek na Českomoravské vysočině a okolo Humpolce kladl na stavbaře zvýšené nároky. Zhruba dvacet kilometrů vede v ochranném pásmu vodního zdroje pitné vody na Želivce. Pro stavebníky to znamenalo vybudovat deset velkých lapolů na zachycování olejů a dalších nebezpečných látek, které z dálnice stečou. Dálnice má v každém směru dva pruhy o šíři 3,75 metru a okrajové pruhy. Dělící střední pruh je čtyřmetrový, byla projektována na rychlost 120 km za hodinu.
Výstavba dálnice spojila tři hlavní města bývalé republiky, má 335 mostů a 39 mimoúrovňových křižovatek. Na každém 50km je čerpací stanice, na 25km velké a na 10km malé parkoviště, telefony jsou ve vzdálenosti 2km.
    Vážné byly zásahy do přírody a vážné nároky tato krajina nyní klade i na řidiče projíždějících vozidel. Osmaosmdesátý kilometr u samého Humpolce je pro motoristy jedním z nejrizikovějších a stalo se zde již mnoho tragických dopravních nehod.

 

    

Rodinné centrum  CIPÍSEK


    Budova mateřské školy Na Skalce poskytla své prostory neziskovému zařízení  CIPÍSEK, které slouží ke vzájemnému setkávání rodin s dětmi. Společně se baví, cvičí, kreslí a hrají si. Otevřeno je čtyři dny v týdnu v dopoledních hodinách.
Činnost centra se v příštím roce bude rozšiřovat o různé kurzy a poradny pro maminky i děti.

 

 

Cena Dr. Aleše Hrdličky


    Humpolec, rodné město světového antropologa Dr. Aleše Hrdličky, na sebe vzalo nemalý úkol: udržovat pokrokové myšlenky vědeckého odkazu tohoto velkého rodáka. Myšlenky, které budují mosty porozumění a přátelství mezi národy, mezi lidmi různých plemen, myšlenky vyjádřené tak výstižným heslem „ Všechno lidstvo jednoho původu jest!“
    Tomuto záměru slouží instituce „ Hrdličkovy ceny“, která každoročně předává našim i zahraničním antropologům pamětní Hrdličkovy medaile. Zároveň jsou vyhodnocovány nejlepší práce naší mladé antropologické generace.
    Slavnostní zasedání se uskutečnilo 27.srpna 2000 ve výstavním a koncertním sále muzea na Dolním náměstí. Byly zde předány dvě medaile. Jedna v rovině odborné, Doc. RNDr. Jarmile Riegerové, CSc. a druhá v rovině občanské prof. Dr. Karlu Vašákovi, právníkovi mezinárodní úrovně.

 

 


Český červený kříž


    Před 80 ti lety, v roce 1920 byl v Humpolci založen místní odbor tehdy Československého červeného kříže. Dnes jsou zde čtyři základní společnosti  Českého červeného kříže v souladu s obvody obvodních lékařů. Mnoho členů se odhlásilo, přestěhovalo, mladí nemají o tuto činnost zájem a zůstávají většinou jen starší členky věrné této humanitární činnosti. Velmi nízké jsou i roční příspěvky, z jejich části se poskytuje pomoc lidem při živelných katastrofách, při nehodách, různých haváriích apod. A tak je dobře, že již ve školách se učí poskytovat první pomoc, základům hygieny a pomáhat starším lidem a nemocným. V Humpolci se tak školí děti v obou základních školách, učí je učitelka – zdravotnice a často je připravuje pro soutěže školních zdravotních hlídek.
    Je třeba se zmínit i o dobrovolných dárcích krve. Jsou stále získáváni noví dobrovolní dárci ať na závodech, ve zdravotních střediscích nebo mezi členy rodiny, kde již někdo transfuzi krve dostal. Dobrovolným dárcům krve jsou udělovány „ plakety MUDr. J.Janského“. V Humpolci je již 7 nositelů zlaté plakety za 40 odběrů, 62 nositelů stříbrné plakety za 20 odběrů a 62 nositelů bronzové plakety za 10 odběrů.

 


Humpolečtí zastupitelé se postavili za svého kolegu


    Koncem loňského roku se zdálo, že při odchodu komunistů a nezávislých z městského zastupitelstva se situace v Humpolci uklidní. Příchodem Luďka Rýznera, který byl zvolen jako náhradník ze Sdružení nezávislých, se totiž doplnilo zastupitelstvo na zákonem stanovený počet. Zastupitelstvo vzalo na vědomí opakovanou stížnost Jana Vondráka, bývalého zastupitele za KSČM, poslanou přednostovi OÚ v Pelhřimově v záležitosti platnosti mandátu ing.arch. Rýznera. Ke sdělení přednosty Milana Gola o písemném upozornění zmíněného stěžovatele, které bylo pojato jako stížnost na postup zastupitelstva jeho členové konstatovali, že podle nich nebylo důvodné informovat či přesunout řešení na nejvyšší orgán města popřípadě městskou radu.
    „ Městské zastupitelstvo v Humpolci neschvaluje zásah do základních práv občana na základě nenormativního metodického pokynu ministerstva vnitra vyjádřeného v dopise přednostovi OÚ Pelhřimov ze dne 18.dubna 2000 a prohlašuje, že v právním státě nemůže být rozhodováno hlasováním členů zastupitelstva o platnost některého z výkladů o ztrátě mandátu zastupitele“, uvádí se dále v usnesení z jednání.
Humpolečtí zastupitelé schválili, aby rozhodnutí v této věci bylo výhradně záležitostí soudu. Vedla je k tomu rovněž skutečnost, že  „neprávním rozhodnutím mohou být vyvolány nové volby, což by městu přineslo ztrátu zhruba 700 tisíc korun“.Hlasování o tomto návrhu se zdržel z přítomných dvanácti zastupitelů pouze Antonín Daněk z ČSSD, který uvedl, že má k dispozici rozdílný právní výklad. Ostatní členové zastupitelstva se jednohlasně postavili za ing. Rýznera.
    První stížnost na platnost mandátu zmíněného zastupitele kvůli trvalému bydlišti mimo Humpolec v době mezi podzimními komunálními volbami v roce 1998 a jeho nástupem do funkce zastupitele v loňském roce byla přednostou OÚ zamítnuta. Překvapivá je ale skutečnost, že ing. Rýzner byl skutečně znovu přihlášen po určitou dobu k trvalému pobytu mimo Humpolec, a to i v době, kdy zde působil jako zastupitel. Přednosta OÚ Milan Gol avizoval, že v případě nastalého postupu humpoleckého zastupitelstva označí Rýznerův mandát za neplatný a očekává se, že tuto záležitost může řešit až ústavní soud.

 

Školství

 

Mateřské školy


V roce 2000 byly v Humpolci v provozu 4 mateřské školy, do kterých bylo přihlášeno přibližně 323 dětí. Byly to MŠ Smetanova, Na Rybníčku, V Brance, Na Skalce.


MŠ  Na  Skalce


    Děti ve věku 2,5 až 9 let jsou umístěny ve třech třídách, na škole jsou evidovány čtyři integrované děti. Kapacita školy je 75 dětí, ale bylo požádáno o výjimku v počtu dětí. Každá třída má svoje sociální zařízení, okolo školy je velká zahrada. V suterénu je tělocvična a školní kuchyně.Ve školní jídelně pracuje vedoucí a dvě kuchařky. Kolektiv pracovnic tvoří pět pedagogů, dvě provozní pracovnice, školnice a uklízečka na zkrácený úvazek.V mimoškolních aktivitách škola spolupracuje s SPC Jihlava, logopedkou, zvýšenou péči věnuje dětem integrovaným. Děti se učí na flétnu, pracuje zde výtvarný kroužek. Navštěvují plavecký bazén, plní ozdravný režim jako prostředek k otužování. Navštěvují různé kulturní akce, účastní se vítání občánků, pořádají besídky ke Dni matek a vánocům. Oblíbené jsou ozdravné pobyty s rodiči v Itálii.
    Ve škole bylo dokončeno malování, byly provedeny opravy a nátěry zahradního zařízení. Průběžně byla opravována střecha budovy, provedla se výměna vodovodních baterií a dřezů.

 


MŠ  NA  Rybníčku

 

    Budova školy stojí uprostřed rozlehlé zahrady uvnitř největšího sídliště ve městě. Děti zde mají k dispozici zahradní toalety a vodovod, který umožňuje hry s vodou v parných dnech a kropení pískoviště.
    Samotná MŠ je pavilónového typu, ve dvou pavilonech jsou umístěny tři třídy MŠ, třetí pavilon je hospodářský, je zde školní kuchyně, kanceláře, prádelna, sušárna a sklady. V tomto školním roce, z důvodu nižšího počtu zapsaných dětí, byly děti umístěny ve dvou třídách, třetí třída byla využívána jako tělocvična a hudební salónek při hře na zobcovou flétnu.
    V tomto školním roce MŠ navštěvovalo 65 dětí. Staraly se o ně čtyři pedagogické pracovnice, dvě kuchařky a dvě provozní pracovnice. O všech činnostech v MŠ jsou informováni rodiče dětí. Společně s nimi, podle potřeb dětí, se vytváří individuální adaptační programy. Pro rodiče byly připraveny např. tyto akce: vánoční vystoupení, slavnostní rozloučení s předškoláky, den otevřených dveří, stálá výstava fotografií ve vestibulu školy, výstava papírových draků- na jejich výrobě se podíleli rodiče a sourozenci.
    Pokračovala spolupráce s oběma základními školami. Děti shlédly výstavu ZŠ Hálkova, navštívili Den otevřených dveří v ZŠ Hradská, mohli sledovat výuku prvňáčků ve školách. Mateřská škola navštěvuje vystoupení žáků ZUŠ, akce pořádané MěKIS, které má možnost si vybírat. Dále spolupracuje s DDM, Dětským domovem a MěÚ Humpolec, kde děti vystupovaly v kulturním programu při vítání nových občánků města.
    Na škole probíhal zdravotní program Veselé pískání,zdravé dýchání jako prevence nemocí dýchacího ústrojí a základy hry na zobcovou flétnu. Pravidelná je i spolupráce s logopedkou při nápravě vadné výslovnosti dětí a Okresní pedagogicko psychologickou poradnou v Pelhřimově. Výtvarně nadané děti se zúčastnily různých výtvarných soutěží.
    V tomto roce se výrazně zlepšilo prostředí školní zahrady.MěÚ zajistil pravidelné sekání trávy, byla zbourána nebezpečná betonová průlezka před hlavním vchodem, nově byl zřízen záhon s růžemi.Zlepšily se hygienické podmínky pro pobyt dětí na zahradě, na její úpravě odpracovaly pracovnice školy 65 brigádnických hodin. V budově školy je nová výzdoba na chodbách, kde jsou využity práce dětí a fotografie z akcí školy. Vybudovaly se hrací koutky, tématicky vyzdobeny jsou i šatny. Proběhlo čištění koberců, vakuování lůžkovin, čištění odpadů a kanalizace, byl vyměněn koberec v jedné třídě.Opravila se střecha balkónu, doplněny byly kryty na radiátory.
    Změny byly i v pedagogické práci – do výchovné práce se zavedly prvky tvořivé dramatiky ( učení prožitkem ), zavedly se prvky nové alternativní pedagogické koncepce – odpočinek podle individuálních potřeb dětí. Rodiče mohou vstupovat do tříd při hrách a odpoledních činnostech.

 


MŠ  Smetanova

 

    Mateřská škola je pavilónová, je umístěna ve středu města, obklopuje ji rozlehlá zahrada. Ve třech navzájem propojených budovách jsou umístěny čtyři třídy s šatnami a příslušenstvím pro děti a učitelky. V provozním pavilonu je kancelář, školní kuchyně, sklady a šatny pro personál. Na zahradě jsou tři pískoviště, hřiště na míčové hry a dětské zahradní nářadí.
    V MŠ bylo po celý rok zapsáno 90 dětí. Provoz probíhal ve čtyřech třídách, rozdělených podle věku, z toho jedna třída měla provoz polodenní. Do základní školy odešlo v tomto školním roce 42 dětí.
    O děti se staralo 7 kvalifikovaných učitelek, provoz školní jídelny zajišťovaly 3 kuchařky a jsou zde 2 uklizečky. Po celý školní rok pracoval na škole kroužek hry na flétnu, jednou týdně sem docházela logopedka, která odstraňovala vady řeči u dětí. V průběhu roku se uskutečnily dva polodenní pěší výlety, proběhlo fotografování dětí s tématikou vánoc. Na zahradě MŠ děti viděly ukázku s cvičenými dravými ptáky, ve všech třídách si vyráběly masky na dětský karneval. V rámci týdne zaměřeného na sport, zdraví a správnou výživu byla návštěva sportovní haly zemědělské školy, kde měly děti možnost zacvičit si na nejrůznějších sportovních náčiní, které MŠ nemá. Pokračoval plavecký výcvik v Pelhřimově.
    Velmi zdařilou akcí, která měla příznivý ohlas jak u dětí, tak u rodičů, byla „ noc v mateřské škole“. Děti se sešly v pátek navečer, ve třídě pro ně byly připraveny hry na sluchové a zrakové vnímání. Potom bylo posezení u ohně na zahradě a opékání špekáčků. Po setmění noční hra prověřila statečnost a odvahu dětí.Spalo se ve třídě ve vlastních spacácích.
    V prosinci MŠ uspořádala pro děti mikulášskou nadílku. Čert s Mikulášem dětem předali balíčky se sladkostmi a ovocem. Ve třídách děti poseděly u vánočního stromku s občerstvením a novými dárky. Kromě drobných stavebnic a hraček byla zakoupena i dětská sedací souprava.
    Během celého roku MŠ spolupracuje s rodiči, jsou zváni na besídky, oslavy a rozloučení s předškoláky. Děti dále navštívily řadu kulturních vystoupení, výstav , prohlédly si hospodářská zvířata na Školním statku, vyzkoušely si základní znalosti o zdraví a hygieně v lékařské ordinaci.

 

 

MŠ  V Brance


    Mateřská škola má 4 třídy, každá třída má vlastní hernu, sociální zařízení, ložnici  a dvě třídy i jídelnu. V tomto školním roce ji navštěvovalo 93 dětí. Ve škole pracuje 7 pedagogických pracovnic, provozních zaměstnanců je 5. Součástí MŠ je školní kuchyně, která zajišťuje pro děti celodenní stravování. MŠ má speciální třídu, kam jsou zařazovány děti na doporučení dětského lékaře, OPP Pelhřimov a klinické logopedky, která metodicky tuto třídu vede.. Škola má velice dobrou spolupráci s Dětským domovem v Humpolci, z tohoto zařízení docházelo do MŠ 15 dětí. Protože se jedná o děti převážně ze slabšího sociálního prostředí, byla jim věnována zvýšená individuální péče.
Program výchovné práce je obohacen o některé specializace – rozšířená jazyková výchova, hra na flétnu, základy anglického jazyka.
Pestrá je i mimoškolní činnost, děti vystupovaly při vítání občánků na MěÚ, pro rodiče k Vánocům a Svátku matek a v Domově důchodců.

 

 

 

 


Základní školy

 

 

ZŠ  Hálkova

 

    ZŠ Hálkova měla ve školním roce 1999 – 2000 32 tříd. Navštěvovalo ji 851 žáků, z toho 417 chlapců a 434 dívek. Škola má devět ročníků, člení se na první a druhý stupeň, třídy školy se naplňují do počtu třiceti žáků. Těm se bezplatně poskytují učebnice a učební texty, v 1. ročníku také základní školní potřeby. Vyučování zajišťuje 46 plně kvalifikovaných učitelů. Výchovnou práci ve školní družině vykonává pět vychovatelek, o plynulý provoz školy a školní jídelny se stará 23 pracovníků.
Od 1.ledna 2000 základní škola získala právní subjektivitu, její úkoly jsou vymezeny ve zřizovací listině a ve statutu školy. Škola postupně přechází na výuku podle učebních dokumentů „ Základní škola“. Tento program je více přizpůsobován schopnostem a zaměření žáků. Mimo jiné si žáci od 7. ročníku vybírají z nabídky dvanácti volitelných předmětů. Největší zájem je o práci s počítačem, sportovní hry, cvičení z českého jazyka, konverzaci v anglickém a německém jazyce a sportovní hry.Kromě toho mohou žáci navštěvovat další nepovinný předmět, náboženství.
    Pro žáky, kteří půjdou studovat na střední školy, je organizována příprava, naopak pro slabší žáky doučování. Dětem se specifickými poruchami učení škola zajišťuje nápravy proškolenými pedagogy. V normálních hodinách je těmto žákům věnována mimořádná pozornost a jsou hodnoceni dle zásad přihlížejícím k druhu poškození. Odborně je v této oblasti proškolena většina učitelů 1. a tři učitelé 2. stupně.
    Vyjma nabízených činností se žáci mohou zúčastňovat laboratorních prací, zeměpisných cvičení, cvičení v přírodě, plaveckého výcviku a lyžařských kurzů.Při škole funguje servis a půjčovna lyžařské výzbroje pro žáky i veřejnost. Tuto nabídku se škola snaží rozšířit o snowboardové komplety.
    Pro žáky školy jsou organizovány různé kulturní akce – zájezdy do pražských divadel, Horáckého divadla v Jihlavě, filmová představení. Děti některých tříd se zúčastnily poznávacího zájezdu do Itálie. Oblíbené je zábavné odpoledne na Den dětí a školní akademie. Ze vzdělávacích akcí můžeme uvést exkurze do jaderné elektrárny Temelín, Technického muzea, Planetária, meteorologické stanice v Košeticích. Z místních podniků  jmenujme čističku odpadních vod, pekárnu, městskou knihovnu a muzeum.
    Školní rok 1999 – 2000 lze na ZŠ Hálkova považovat za jeden z nejúspěšnějších. Na přelomu roku se uskutečnila výstava výtvarných prací žáků školy ve výstavní síni v muzeu, při jejím zahájení vystoupil pěvecký sbor Skřivánek, který pak několikrát během roku potěšil i obyvatele Domova důchodců.
Další významnou událostí byla školní akademie, kterou v místním kině uspořádali žáci školy, aby prezentovali před veřejností výsledky své zájmové činnosti. V květnu pak vystoupili žáci prvních tříd v sále muzea na Dolním náměstí s kulturním pořadem zakončeným předáním kytiček u příležitosti Dne matek.
    Výsledky vzdělávacího procesu pak žáci zúročili v řadě nejrůznějších soutěží. Celkem se v průběhu školního roku uskutečnilo 24 školních, 4 místní, 36 okresních, 3 oblastní a 2 národní kola. Nejvýraznějších úspěchů dosáhli v oblasti výtvarné výchovy o nejhezčí novoročenku a za práce s protidrogovou tématikou. Významným oceněním byla návštěva paní Bely Gran Jensen z Norska, která školu navštívila, aby dětem poděkovala za malování pohlednic a zároveň jim ukázala sanitky zakoupené za prodej těchto pohlednic do celého světa.
    V hudebních soutěžích se dobře umístily dívky v okresních kolech  a celostátní soutěžní přehlídce nejlepších zpěváků v Karlových Varech. Věcné ocenění a možnost bezplatného získání řidičského průkazu získala jedna žákyně jako celkově nejúspěšnější účastnice okresního kola Dopravní soutěže cyklistů. Pozoruhodné výsledky žáci dosáhli v soutěžích zaměřených na znalost cizích jazyků, v oborech dramatické výchovy a recitace.. V soutěži mladých historiků obsadil jeden žák 1.místo s družstvem jihočeského regionu.
    Stranou úspěchů nezůstala ani oblast tělesné výchovy a sportu. Důkazem toho je účast jednotlivců a družstev ve dvanácti okresních kolech v různých sportech.
    Dokladem dobré práce učitelů je úspěšnost přijímání žáků na střední školy. Na maturitní obory byli přijati všichni přihlášení, což je 65% všech vycházejících žáků.
    O prázdninách proběhla řada akcí na zlepšení prostředí školy. Kromě běžných oprav a rekonstrukcí stojí za zmínku dokončení druhé etapy sportovního areálu s umělým povrchem, vybudování druhé počítačové učebny s připojením na internet, vybavení šaten skříňkami pro jednotlivé žáky, školní jídelna byla vybavena bezhlučným nábytkem.

 

 

ZŠ  Hradská

 

    Základní školu Hradská navštěvovalo v roce 1999 – 2000 celkem 512 žáků, z toho 280 chlapců a 232 dívek. Vyučovalo se ve 27 třídách.Pracovalo zde 33 kvalifikovaných pedagogických pracovníků včetně vychovatelek školní družiny, 7 správních zaměstnanců a 9 pracovnic školní kuchyně a jídelny.
    Škola věnuje velkou pozornost dalšímu vzdělávání svých pedagogických pracovníků, které se uskutečňovalo průběžně nejen podle nabídky SSŠ v Pelhřimově, podle potřeb školy, ale i z vlastní iniciativy jednotlivých pracovníků. Různých kurzů a seminářů se konalo 26.
    Široké jsou také mimoškolní aktivity. V rámci školního projektu  „Program rozvoje osobnosti žáka základní školy“ se žáci zúčastnili např. protidrogového kurzu, vystoupení pěveckého a tanečního souboru ZUŠ, kulturních pořadů pořádaných MěKIS, různých exkurzí. Navštívili Chýnovské jeskyně, Karlštejn, Kutnou Horu, planetárium v Českých Budějovicích, sklárny ve Světlé nad Sázavou, na okresním soudu v Havl.Brodě se zúčastnili přelíčení s mladistvými.
Žáci 8. a 9. tříd se vydali na cyklistický výlet do Rakouska, někteří žáci  druhého stupně se podívali do Vídně. Z divadelních zájezdů navštívili Horácké divadlo v Jihlavě a Stavovské divadlo v Praze.
Pokračovaly plavecké a lyžařské kurzy, úspěšná byla také akademie žáků školy pro veřejnost, školní dětský karneval a zábavné odpoledne na ledě. Z dalších aktivit jmenujme např. besedu žáků s pracovníkem  Okresní vojenské správy, kosmetickou poradnu pro žákyně 9. ročníku a instruktáž na internetovém pracovišti.
    Škola se zapojila do programu likvidace plastových lahví ve spolupráci se SOMPO Pelhřimov a MěÚ v Humpolci. Žáci dále sbírali kaštany a žaludy, třídili starý papír, sbírali pomerančovou kůru a léčivé byliny.
    Nadaní a talentovaní žáci se zúčastňovali různých sportovních a vědomostních soutěží ve školních, obvodních, okresních a krajských atletických olympiád, vybíjené, basketbalu, floorbalu, stolním tenise.
Úspěchy sklízeli i v chemické, biologické, zeměpisné a dopravní olympiádě.

 

 


Zvláštní škola

 

    V roce 2000 došlo v organizaci školy k velkým změnám. Škola získala právní subjektivitu a od 1.9. 2000 byla zařazena do sítě škol jako Zvláštní škola a Pomocná škola. Tím se rozšířila nabídka výuky pro další žáky s těžším mentálním postižením
    Ve škole bylo šest tříd, ve kterých byli umístěni žáci 1. – 9. ročníku ZVŠ a Pomocné školy. Ve většině tříd se pracovalo na oddělení, počet žáků kolísal mezi 55 – 57 žáky. Pracovalo zde 9 pedagogických pracovníků – ředitelka školy, 7 učitelů, 1 vychovatelka školní družiny. O čistotu ve škole se starali 2 uklízečky a 1 školnice. Od 1.9. 2000 vzrostl počet učitelů na 10, někteří podle svých odborností pracovali na částečný úvazek.
    Škola se zúčastňovala všech kulturních akcí pořádaných MěKIS, navštívila všechny výstavy v muzeu a Klubu MěKIS.  Žáci školy se zúčastnili Sportovních her mládeže pro děti ZVŠ. Na těchto hrách byly velmi úspěšné starší žákyně, které se umístily v okresním kole na druhém místě jako družstvo. Proto dvě dívky postoupily do krajského kola v Českém Krumlově, kde opět obě obsadily první, druhá a třetí místa v disciplinách jednotlivkyň a celkově získaly stříbrnou medaili jako družstvo okresu Pelhřimov. Téměř všechny děti se zúčastnily plaveckého výcviku, dvou školních besídek, výstavy ručních prací, školního výletu a dalších různých akcí jednotlivých tříd.

 

 


Dětský domov

 

    V průběhu celého školního roku 1999 – 2000 bylo pro děti připraveno velké množství různých aktivit. 12 dětí bylo zaregistrováno do mezinárodního a celostátního klubu „ Pampeliška“, 10 dětí se stalo členy turistického klubu „ Šlápoty“ a celý dětský domov se stal členem sdružení „ Květ“.
    Začátek školního roku byl zpestřen soutěží „ Den plný zábavy“, kde se představilo několik dětských domovů.

V měsíci říjnu trávily děti prázdniny v Praze, kde navštívily Karlův most, letiště, Národní divadlo, Kampu a Čertovku, pro některé byl uspořádán výlet a zábavné odpoledne v Hluboké nad Vltavou s prohlídkou zámku.
Před vánocemi domov dostal pozvání do pražského divadla J.Grossmana na muzikál „ Sněhová královna“, sponzoři připravili pro děti pěknou mikulášskou nadílku. ZŠ v Pelhřimově pozvalo děti do pelhřimovského divadla na jejich divadelní vystoupení pohádky
„Mrazík“, shlédnutí pohádky bylo spojeno s návštěvou plaveckého bazénu. V předvánočním čase děti vystoupily se svým kulturním programem v mateřských školách a v Domově Blahoslavené Bronislavy. Svoji šikovnost prezentovaly na vánoční výstavě v muzeu.
    Na setkání domovů jihočeského regionu se děti s připraveným programem umístily na druhém místě, na jaře se věnovala velká pozornost turistickým pochodům, různým soutěžím a sportovním akcím.
    Jako v každé rodině, i tady děti slavily všechny svátky, narozeniny, Vánoce, Velikonoce a jiné významné události v jejich životě. Na závěr školního roku byla pro děti připravena soutěž v dětské kresbě, zúčastnily se přespolního běhu pod Orlíkem a programu k oslavě Dětského dne, který pro ně připravil Svaz turistů z Hněvkovic.
Letní prázdniny děti trávily na své rekreační chalupě v Křepinách.
V průběhu celého školního roku domov navštěvovala bývalá svěřenka, která věnovala svoji výhru získanou v loňském roce v televizi. Jednalo se o nábytek, kterým byl vybaven jeden pokoj v dětském domově.

 

Střední školy

 


Gymnázium Dr. Aleše Hrdličky

 

    V tomto školním roce sídlilo humpolecké gymnázium již šestým rokem ve své vlastní budově , která se skládá z nové části postavené v roce 1988, ze staré zrekonstruované budovy bývalé evangelické školy, z nového areálu tělocvičny a z přilehlého školního dvora s malým hřištěm.
Již několik let slouží velmi dobře dvě nové jazykové učebny v půdní vestavbě, plně využívány jsou dvě počítačové učebny, které byly propojeny počítačovou sítí s kanceláří školy, ředitelnou, sborovnou a postupně se všemi kabinety včetně staré části budovy.
Ve školní budově není školní jídelna, žáci docházejí do jídelny v Husově ulici, která plně vyhovuje požadavkům na školní stravování. Došlo zde k modernizaci výdeje obědů, karta umožňuje žákům naprogramovat si požadovaný jídelníček, popř. oběd odhlásit. Gymnázium zajišťuje i případné ubytování pro své žáky na internátě zemědělské školy v Humpolci.
    Ve školním roce 1999 – 2000 mělo gymnázium Dr.A.Hrdličky 11 tříd se 312 žáky, z toho bylo 7 tříd osmiletého a sedmiletého gymnázia a 4 třídy čtyřletého gymnázia. Pracovalo zde 34 zaměstnanců, mezi nimiž bylo 22 interních, 6 externích učitelů a 6 provozních zaměstnanců. V pedagogickém sboru působil opět zahraniční lektor z Austrálie, který vyučoval anglický jazyk.
V maturitních ročnících měli žáci možnost volby z 11 předmětů ve čtyřech skupinách. K teoretické a praktické výuce slouží 6 odborných, 4 jazykové a 2 učebny výpočetní techniky, 2 laboratoře, 2 tělocvičny a 10 kabinetů, které jsou vybavené odbornými sbírkami, příručními knihovnami a počítačem připojeným do školní počítačoví sítě. Dále se ve školní budově nachází dvě odborné přípravny pro biologii a pro nahrávání ze satelitního vysílání, 4 sklady se sbírkami učebních pomůcek, se školním nábytkem a vybavením školy a 1 sklad učebnic.Žáky je plně využívána studovna s čítárnou, kde mohou trávit svůj volný čas . Sborovna s učitelskou knihovnou, s počítačem zapojeným do sítě a s přístupem na internet slouží jako informační centrum pro pedagogické pracovníky. Jsou zde rovněž k dispozici veškeré informace o provozu a plánech školy.
V kanceláři školy jsou poskytovány všechny služby týkající se školního provozu, jako např. objednávky učebnic, odborné literatury a učebních pomůcek, půjčování knih, prodej a výdej karet do kopírky s automatickým provozem apod.
    Škola má bohaté mimoškolní aktivity. V rámci studia cizích jazyků se každým rokem organizují výjezdy žáků do zemí, jejichž jazyk studují. V tomto školním roce to bylo do Rakouska za poznáním Solné komory, do Německa-oblast Pasova a Bavorského lesa a do Paříže. Tradičně velkou pozornost škola věnuje lyžařským kurzům. Týdenní pobyty se uskutečnily v Krkonoších . Součástí učebních osnov pro gymnázia je organizování sportovních kurzů. V tomto školním roce byly dva. Někteří žáci prožili týden na řece Sázavě s vodáckým výcvikem, jiní se zúčastnili týdenního pobytu v přírodě zaměřeného na sportovní aktivity .
    V rámci volitelných a odborných předmětů se pořádají jednodenní vzdělávací exkurze, žáci si ověřují teoretické poznatky získané ve škole přímo v praxi. Navštívili např. Temelín, Národní muzeum, Okresní archiv a soud v Pelhřimově. Pevnou součástí organizace vyučování na škole se staly výlety, které směřovaly do všech oblastí naší republiky. 
    Škola je také hlavním pořadatelem maturitních plesů. Stalo se tradicí, že u příležitosti těchto plesů se setkávají členové pedagogického sboru, rodiče studentů a současní i bývalí absolventi školy.
    Velká část žáků je členem Asociace školních sportovních klubů, v tomto školním roce se počet členů pohyboval kolem 150. Aktivně využívají školní tělocvičnu a gymnastický sál. Nejoblíbenější je floorbal, odbíjená, košíková, stolní tenis a tanec s hudbou. Zúčastňují se většiny sportovních soutěží a dosahují velmi dobrých výsledků.
    Jednou z nejdůležitějších mimoškolních aktivit gymnázia je projekt The Globe, ve kterém jde nejen o pravidelné měření zadaných meteorologických údajů, ale i o celkovou ekologickou výchovu žáků. Při republikových setkáních takto zapojených žáků, tzv. „ Globe Games“, musí účastnící prokázat ještě mnoho dalších dovedností a poradit si v každé situaci. V tomto školním roce se zástupcům v těchto „ hrách „ ,které se odehrály v měsíci květnu v Humpolci dařilo, dvě družstva se umístily mezi nejlepšími. Pokračuje spolupráce s norskou školou Revetal , jejíž skupina se rovněž zúčastnila Globe Games. Žáci z Norska byli ubytováni v rodinách studentů školy, ti pak návštěvu Norům oplatili koncem srpna.
    Celorepublikově je organizován další projekt „ Občan“, nabízející témata každodenního života, který nás obklopuje. S pomocí žáků kvarty se podařilo realizovat uvedení do chodu školního bufetu, sami zajišťují jeho služby.
    Již čtvrtým rokem  škola může získávat a zpracovávat informace  pomocí internetu, každý žák a učitel má svou e-mailovou adresu. Využívání tohoto obrovského zdroje informací je cílené a zaměřené na určitá témata.
Oblíbeným místem v době mimo vyučování jsou počítačové učebny. Zpřístupněny jsou výukové programy z nejrůznějších předmětů, je možné zapůjčit si CD-Romy ze školní sbírky, žáci si zde mohou vypracovávat seminární práce, referáty apod. Školní počítačová síť je rozšířena na všechny kabinety, takže dochází k postupnému vytváření vnitřního informačního systému školy.
Mimo výše zmíněných projektů a aktivit mají žáci možnost se zapojit do dalších kroužků, jako např. elektrotechnický, antropologický nebo sportovní hry.
Škola poskytuje svým žákům různé služby, mohou využívat kopírku umístěnou volně na chodbě, hromadné objednávání učebnic pro žáky vyššího stupně, půjčování odborné literatury i beletrie zdarma, zapůjčování učebnic a učebních textů prezentačně ke studiu ve studovně, půjčování lyží a sportovního vybavení, zajišťuje tisk a vazby seminárních prací, poskytuje informace výchovným poradcem při výběru dalšího studia po maturitě aj.
Aktivity žáků jsou financovány také z Nadačního fondu, který na svém kontě soustřeďuje finanční dary od sponzorů, podporuje ho i Město Humpolec. S těmito prostředky je hospodařeno v rámci statutu fondu, veškeré finanční příspěvky jsou určeny pouze pro žáky, nikoli pro pedagogy.
    Gymnázium je zapojeno do evropského projektu s názvem „ Školní knihovna jako multimediální centrum“, který je financován z prostředků Evropské unie. Cílem projektu je postupná transformace školní knihovny, která by do budoucna měla být nejen místem, kde je možné si vypůjčit odbornou publikaci nebo krásnou literaturu, ale především místem, kde se pracuje s informacemi, kde se informace vyhledávají, třídí a zpracovávají. Tři zástupci školy měli možnost se účastnit pracovních schůzek v Dánsku, Velké Británii a v Norsku, probíhá postupné proškolování učitelů v práci s novými informačními technologiemi.Celý fond školní knihovny je postupně převáděn do knihovnického katalogizačního programu Lanius, který umožňuje propojení s dalšími veřejnými a školními knihovnami v ČR.
Studenti jsou úspěšní také v různých soutěžích a olympiádách.

 


Střední zemědělská škola 
 
  
   
    I v tomto školním roce škola plní funkci cvičné školy KP ČZU, spolupracuje s ní při přípravě budoucích zemědělských pedagogů. Materiální vybavení školy je na dobré úrovni, jsou komplexně zajištěny sociální, stravovací a ubytovací potřeby studentů. Protože škola má dostatečnou kapacitu ve stravování i ubytování, poskytuje toto i jiným školám ve městě a jejich zaměstnancům. Kvalitní jsou služby jídelny, kde pracuje 11 zaměstnanců, nabídka obědů se stále rozšiřuje.  Součástí školy je domov mládeže, kde pracuje celkem 10 zaměstnanců, z toho 4 vychovatelky. Pro odborné předměty škola využívá prostornou cvičnou halu pro praxi a výuku motorových vozidel, odborné učebny, učebny výpočetní techniky, tělocvičnu a dobře vybavené učitelské a žákovské odborné knihovny. V 8 třídách se vzdělává 180 žáků, pracuje zde 25 pedagogických pracovníků.
    Škola se zapojila do mezinárodního projektu „ Leonardo“, který podporuje ekonomické vzdělávání zemědělců .V měsíci květnu pět zaměstnanců  zahájilo třítýdenní stáž v Nizozemí, kde získali školitelské osvědčení. Pilotní projekt této akce byl zahájen v říjnu, školení zemědělců budou zabezpečovat tržně orientované zemědělské vzdělání.
    Žáci školy se zúčastnili v rámci projektu Globe jubilejního výročí Dne Země a oslav i soutěží na Studentském majálesu v Humpolci. V květnu byl na školním statku uspořádán „ Den techniky“ – výstava a předvádění moderních zemědělských strojů, v červnu byl na školní farmě v Plačkově uspořádán Polní den Výzkumného ústavu rostlinné výroby Praha. Škola dále spolupořádala mezinárodní jezdecké závody CCI, jezdecké závody Dunajsko-alpského poháru a v srpnu se konalo finále Zlaté podkovy. Na škole byla otevřena studentská  obchodní společnost Laguna.
    V mimoškolních aktivitách se žáci zúčastnili středoškolského atletického poháru a poháru ve stolním tenise, tři žáci byli vyhodnoceni na Talentu roku. V listopadu  proběhl na škole Den otevřených dveří, v prosinci pak dva maturitní plesy.
V rámci Dnů Irska se na škole uskutečnila beseda s expertem z Evropské unie , panem Liamem Kinsellou a zasedání Agrární komory.

 


Školní statek

 

    V roce 2000 se stabilizovala výměra zemědělské půdy jako základního výrobního prostředku, byla 936 hektarů. Byl zaznamenán rekordní výkon obilovin, a sice 5,17 t/ha. Díky zvýšení realizačních cen se podařilo zlepšit rentabilitu, také u brambor se vlivem příznivých klimatických podmínek dosáhlo většího výnosu. Na trhu však byl brambor  přebytek, proto realizační ceny poklesly. Rostlinná produkce byla na úrovni předešlého roku, ale došlo k propadu cen.
    V živočišné výrobě došlo k mírnému nárůstu produkce mléka a užitkovosti. Dojivost byla 6770 litrů na dojnici a rok, v produkci selat došlo k poklesu.
    I nadále pokračuje trend stárnutí strojového parku a staveb. Provoz jatek a masné výroby výrazně zvýšil tržby a tyto provozy dosáhly nejlepších výsledů po dobu své existence. Dobré výsledky těchto provozů přispěly k udržení ekonomické stability školního staku.
    Na všech pracovištích školního statku včetně jatek, masné výroby a ekologické farmy v Plačkově , probíhá praxe žáků SzeŠ. Na této farmě se od roku 2000 hospodaří na výměře 125 ha, certifikát na plochu 34 ha půdy statek již má, na ostatní výměru ho obdrží v roce příštím a tím bude moci produkovat ekopotraviny, protože směr vývoje v zemědělské výrobě poskytuje jedno z možných řešení současné situace v zemědělství. Na pozemcích školního statku se provádí pokusnická činnost při JČU České Budějovice, VÚRV Praha – Ruzyně a další. Jsou zde založeny i systémové srovnávací pokusy pro účely výuky žáků SzeŠ a provádění SOČ v průběhu studia. Pokusy slouží též pro účely testování netradičních plodin a jejich případné zařazení do osevního postupu.
    Na kolbišti školního statku byly pořádány Mezinárodní závody ve všestrannosti CCI ++, které se v Humpolci konaly poprvé v roce 1992 a mezinárodní vozatajské závody pod názvem Dunajsko-alpský pohár, pořádané poprvé v České republice. Pořádáním těchto závodů byl pověřen Školní statek Humpolec, Jezdecký klub Humpolec a SZeŠ Humpolec, podařilo se jim vytvořit příjemné prostředí jak pro závodníky, tak i návštěvníky této ojedinělé události. Při výčtu jezdeckých soutěží v roce 2000 je také třeba si připomenout závod všestrannosti „ Zlatá podkova“ , která slavila 35 let od svého vzniku a v Humpolci se jezdí od roku 1970.

 

 

  Jezdecký klub
   

    Činnost jezdeckého klubu Školního statku je bohatá. Jeho členskou základnu tvoří celkem 64 členů, z toho je 20 seniorů, 38 juniorů a 6 dětí.
Počet koní je 10 dospělých a jedno hříbě.
Členové klubu se zúčastňují různých jezdeckých soustředění, jezdeckých závodů – parkurových, drezurních a military po celé republice. Nejúspěšnějším jezdcem sezóny byla Markéta Nováková, nejlepším koněm klisna Ambra, na které se stala oblastní mistryní v drezůře. Obsadila druhé místo na mistrovství ČR v Mostě v kombinované soutěži drezůra + skok a třetí místo na Mistrovství ČR v drezůře.

 

 

 


Střední odborné učiliště obchodní a Odborná škola Svazu českých a moravských spotřebních družstev, s.r.o  

 

    Ve školním roce 1999 – 2000 se na škole vyučovaly tyto obory: tříletý učební obor prodavač smíšeného zboží, provoz služeb, čtyřletý maturitní obor obchodník, externí studium oboru obchodník, dvouleté maturitní nástavbové studium – podnikání v oborech obchodu a služeb, dvoustupňový maturitní obor obchodník a rekvalifikační obory kuchař – číšník a prodavač. Celkem školu navštěvuje 196 žáků.
V tomto školním roce zde učilo 12 stálých učitelů včetně vedení, 3 mistři odborného výcviku a 5 provozních pracovníků. K dispozici bylo 13 učeben, z toho 5 odborných, tělocvična, žákovská a učitelská knihovna. Stravování žáků a zaměstnanců zajišťovala školní jídelna v Husově ulici v Humpolci.
Pro žáky škola pořádá zahraniční poznávací zájezdy do Itálie, které jsou velmi oblíbené. V měsíci květnu se 16 žáků zúčastnilo soutěže Král a Královna  majálesu 2000 – zvítězil Jaroslav Humeš a Irena Davidová
    Úspěchů také studenti dosahují na různých sportovních soutěžích. Obsadili 4.místo na turnaji humpoleckých družstev v hokeji, 4.místo na středoškolských hrách ve volejbale, 4. místo turnaje v kuželkách. Čtrnáct děvčat se zúčastnilo okresního kola středoškolského atletického poháru a středoškolských her ve volejbale, obsadily 3.místa.Úspěšní byli také v turnaji v malé kopané.
    Tradičně se v prosinci na škole konal Den otevřených dveří, kde žáci prezentují svoji praktickou dovednost. Jeho součástí byla módní přehlídka italské módy, kožichů a svatebních šatů a scénický tanec.

 

 

 


Střední odborné učiliště technické a Učiliště

 

    Učiliště sestává ze dvou částí.
Střední odborné učiliště technické vyučuje žáky ve tříletých učebních oborech stavebních a autoopravárenských a nástavbovém studijním oboru stavební provoz. Dále zajišťuje praktická vyučování oboru kosmetička.
    Učiliště vyučuje žáky ve dvouletých učebních oborech stavebních, autoopravárenských a textilních.
Ve školním roce 1999 – 2000 SOU technické vyučovalo tyto tříleté obory: automechanik, klempíř pro strojní výrobu, mechanik opravář pro silniční motorová vozidla, elektrikář pro silnoproud, elektromechanik pro rozvodná zařízení, autoelektrikář, zedník, tesař, malíř pro stavební výrobu, instalatér, kosmetička.
Z dvouletých učebních oborů to byly textilní výroba, stavební výroba a malířské a natěračské práce. V tomto roce se na škole neotvíralo dvouleté nástavbové studium stavební provoz. V ostatních oborech byl proveden výběr uchazečů na základě prospěchu dosaženého na základní škole, vesměs byli přijati všichni, kteří splňovali podmínky pro přijetí. Tento rok poklesl zájem o stavební profese, pravděpodobně v důsledku opakovaného propouštění v bývalé mateřské firmě Status.
 Ze strany vyučujících byla velmi dobře připravena maturitní zkouška. Snaha o dobré výsledky byla viditelná i na straně žáků. Ze 14 studentů bylo k maturitě připuštěno 11, zbylí 3 pak úspěšně vykonali opravné zkoušky v srpnu. Závěrečné zkoušky probíhaly podle vyhlášky. Písemné se konaly jednotně pro všechny obory 1.června, praktická část probíhala po skupinách. Zkušenosti ukázaly, že by bylo vhodné posunout termín ústních zkoušek o týden dříve, aby nedocházelo k prolínání se závěrem školního roku.
   V posledních letech se už pomalu stávají tradicí soutěže odborných dovedností pořádané pro některé stavební a autoopravárenské profese. Je velmi dobré, že počet profesí postupně narůstá, neboť účast na těchto soutěžích umožňuje škole srovnávat znalosti a dovednosti svých žáků s ostatními. Případný úspěch v soutěži je pak i jakýmsi poděkováním a motivací mistrům i  učitelům v jejich nelehké práci.
    Do mimoškolní výchovy, která se odehrává převážně na domově mládeže, se zapojují i žáci, kteří zde nejsou ubytovaní, ale bydlí v blízkém okolí. Na DM bylo ubytováno 50 žáků, tj. všechny obory, které SOU vyučuje s výjimkou oboru textilní výroba a kosmetička. Tyto žákyně jsou na DM zemědělské školy. Dominantní postavení na domově mládeže má sport. Opět se ukázalo, jakou výhodou je mít hřiště přímo v areálu DM, takže žáci mohou sportovat i neorganizovaně. Jedná se především o malou kopanou, nohejbal, volejbal, tenis, kuželky aj. V zimních měsících měla škola dvakrát týdně pronajatou sportovní halu, kde se hrála sálová kopaná, košíková, odbíjená, floorbal apod.. Jedenkrát měsíčně se jezdilo plavat do bazénu v Pelhřimově, bruslit chodili na zimní stadion v Humpolci. Pokud dovolilo počasí, jezdili žáci lyžovat, lyžařskou výstroj si mohli bezplatně vypůjčit. Velkou tradici má atletický kroužek, jeho členové získávají vavříny i v okresních a někdy i vyšších soutěžích. Domov mládeže organizuje i řadu různých soutěží a turnajů nejen pro žáky této školy, ale i pro školy ostatní ve městě či v okrese. Za největší úspěchy lze považovat např. 1. místo ve vánočním turnaji v malé kopané, l.místo v okresním přeboru ve stolním tenise, 3.místa v okresním přeboru v odbíjené a hokejovém turnaji.
    Na domově mládeže je rozsáhlá knihovna zhruba se sedmi sty svazky, knihy jsou dle možností obměňovány. Čtenářů je však velmi málo. Malý zájem je i o návštěvy divadel a koncertů, u mládeže bohužel v současné době převažuje konzumní způsob života a je velký problém ji získat pro aktivní využívání volného času.

 

 


Základní umělecká škola Gustava Mahlera

 

    Zájem o studium na ZUŠ z řad dětí města a okolí je velký. Jedním z důvodů je to, že žáci hudebního, výtvarného a tanečního oboru vystupují na veřejnosti, kde předvádějí své výsledky v jednotlivých oborech. Jsou to především kolektivní soubory – pěvecké oddělení, taneční obor, dechový orchestr a obor výtvarný. Ve všech těchto oborech bylo vyučováno 502 žáků, které učí i několik učitelů, bývalých absolventů, kteří již ukončili studium na různých uměleckých školách.
    Během roku se uskutečnilo 75 vystoupení žáků hudebního a tanečního oboru. V měsíci dubnu byly ve výstavním sále muzea na Dolním náměstí vystaveny výtvarné práce žáků.Tato výstava měla velký ohlas u necelých 2000 návštěvníků, kteří si mohli vystavené práce také zakoupit.
Žáci Lucie Jirků  v oboru zpěv a Martin Tůma v oboru trubka, úspěšně vykonali talentové zkoušky na konzervatoř.
Škola v tomto roce velmi dobře uspěla při soutěžích ZUŠ. Pořádala okresní kolo v soutěži sólo dechových nástrojů. Z okresního a krajského kola soutěže postoupili do celostátních kol v sólovém zpěvu Jana Borková ml., komorní pěvecké trio a Tomáš Křišťan ve hře na klarinet. Všichni obsadili druhá místa.
Žáci tanečního oboru postoupili do krajského kola soutěže, kde získali čestné uznání. Mezinárodního úspěchu dosáhl výtvarný obor. Práce žáků byly vystaveny na mezinárodní výstavě v Polsku, Německu, Finsku, Itálii a Slovensku. Jejich práce zdobí interiéry různých veřejných institucí ve městě a celou budovu školy. V celostátní výtvarné soutěži s názvem „ Senát „ bylo oceněno sedm žáků, tím byla škola nejúspěšnější ze všech zúčastněných ZUŠ a autoři oceněných prací, spolu se zástupci škol, které navštěvují, byli pozváni do Senátu k převzetí cen. Současně si mohli prohlédnout vítězné práce, které byly v prostorách Senátu vystavené.
    Velkými úspěchy se mohou chlubit mažoretky tanečního oboru, které vystupují spolu s dechovým orchestrem školy na různých veřejných koncertech nejen v Humpolci, ale i v okolí. Učitelé ZUŠ vystoupili na veřejném koncertě v Kalištích ke 140. výročí narození Gustava Mahlera.
    Svoji činnost na škole ukončil literárně dramatický obor a to z důvodu odchodu vyučujícího a také pro nezájem žáků o tento obor.

     


   
Dům dětí a mládeže

 

    V tomto roce navštěvovalo 24 zájmových útvarů 252 dětí, o tyto se staraly 3 pedagogické pracovnice včetně ředitelky. Dům dětí a mládeže uspořádal 39 příležitostních akcí, kterých se zúčastnilo 2141 dětí, z toho 10 akcí proběhlo v sobotu a v neděli, dětí zde bylo 985.
    Jako každoročně se konaly dva letní tábory na základně v Kalištích, jeden letní tábor v Chaloupkách u Nového Rychnova a rybářský tábor na Trnávce. Zúčastnilo se jich celkem 186 dětí. Na zimní tábor v Orlických horách odjelo 34 účastníků, rodičů s dětmi.
    K nejzajímavějším a nejoblíbenějším akcím, které  Dům dětí pořádal patřila např. soutěž „ Dívka 2000“, dětský ples a karneval v Jiřicích, výstava akvarijních ryb, oblastní kolo v dětské recitaci, vítání jara a malování vajíček, sportovní Olympiádička a turnaj ve vybíjené,oslava Dne dětí v parku Stromovka, dětské závody a malování na chodníku pro mateřské školy, vítání prvňáčků, oslavy Dne seniorů, dvě besedy proti drogám, Drakiáda v měsíci listopadu. V prosinci opět humpoleckým dětem rozdával na náměstí dárky Mikuláš, zdobily se vánoční perníčky a probíhala mikulášská nadílka v mateřské škole. Úspěch měla i střelecká soutěž.

 

 


Kultura

 


Městské kulturní a informační středisko

 

    Nová organizace, která vznikla sloučením bývalého Městského kulturního zařízení, Muzea Dr.Aleše Hrdličky a knihovny má za sebou první rok působení.

 

 

Městská knihovna

 

    Snad největších a nejviditelnějších změn dosáhla knihovna. Z původní zbytečně prostorné kanceláře byla vytvořena útulná a vkusně zařízená  „modrá studovna“ s původními čtyřmi internetovými stanicemi. Z finančních prostředků udělených Ministerstvem kultury ČR zde byla kompletně přebudovaná internetová síť z původní dial-up linky na bezdrátové mikrovlnné připojení, jednotlivé stanice byly paměťově a diskově posíleny. O tom, že vynaložené úsilí a finanční prostředky nebyly zbytečné svědčí velký zájem ze strany studentů a ostatních klientů knihovny, kteří zde mohou na internetu pracovat nebo zpracovávat svoje textové i obrazové dokumenty, ukládat na diskety, tisknout a kopírovat. Návštěvnost knihovny stoupla o více než 40%.
    Od podlahy začala také rekonstrukce oddělení pro děti a mládež. Ve vstupním prostoru byl nahrazen koberec praktickou dlažbou, ve výpůjční místnosti byly položeny nové koberce, zrekonstruovány police na knihy a v naučném oddělení pro mládež bylo vybudováno patro, kde mohou malí čtenáři nerušeně číst knihy a časopisy.
    V měsíci březnu došlo ke změně výpůjčního řádu – zavedení třicetidenní výpůjční doby, která se velmi dobře osvědčila. Knihy se vrací rychleji a čtenáři tak mohou ocenit jejich velký výběr. V dětském oddělení se rozšířily služby pro maminky s malými dětmi, mohou si zde přečíst a prohlédnout knížky, malovat a seznámit se s počítačovými programy pro nejmenší. Proběhla soutěž o nejkrásnější karnevalovou masku a zeměpisná soutěž „ Barevný svět“. V dubnu byla rozšířena otevírací doba internetové studovny, proběhla dětská Kinder burza a soutěž o nejkrásnější kraslici nebo velikonoční dekoraci. V květnu byl zlevněn internet za šedesáti na třicet korun, byly zavedeny nové programy – internet pro seniory, pro ženy a internet na dovolenou a to vždy zdarma. Rozšířila se příruční knihovna o nové encyklopedie, naučné slovníky a další nákladné publikace.. V měsíci červnu začaly večerní kurzy: „Základy práce na PC a Internet pro začátečníky“, které vedl zkušený lektor.  Ve spolupráci s muzeem proběhla výstava dřevěných hraček a dětské knihy, s úspěchem se setkalo zábavné odpoledne pro čtenáře a beseda na téma „Česká pohádka“. V září se konala soutěž o nejkrásnější prázdninový zážitek, v říjnu beseda se spisovatelkou Lenkou Lanzcovou a literární pásmo o F.Peroutkovi a O.Pavlovi, přednáška o Indii a setkání s osobnostmi regionu, které pokračovalo i v měsíci listopadu, kdy ve spolupráci s rodinným centrem „Cipísek“ byla výstava obrázků. V prosinci se zrekonstruovalo osvětlení celé knihovny a výpůjční pult na dětském oddělení. Rok zakončila velká vánoční vědomostní soutěž o ceny „ Soutěž na konci století“ a vánoční besídka. Děti ze základních škol se po celý rok zúčastňují exkurzí po humpolecké knihovně.

 

 


K i n o

 

    Drobné stavební úpravy interiéru a okolí se nevyhnuly ani humpoleckému kinu. Byl zadán a zpracován projekt na rekonstrukci nového sociálního zařízení. Zmodernizovala se audiotechnika a to zakoupením nového mixážního pultu, které toto zařízení využívá nejen pro své kulturní aktivity, ale i k ozvučení představení ochotnických souborů, při vystoupeních místních škol a různých organizací. Během roku proběhly bez omezení provozní doby generální opravy na promítacích strojích pro kvalitnější filmovou projekci.
Pracovníci kina zajišťují plakátovací služby ve městě na osmi k tomu určených místech. Pro větší informovanost veřejnosti slouží dvě nové osvětlené informační tabule, které byly nainstalovány přímo na budově kina a slouží pro přehled kulturních, společenských a sportovních akcí jak ve městě, tak i v blízkém okolí.
    Akce kina jsou žánrově velmi rozmanité. Z nadšení několika příznivců filmového umění a za vydatné podpory pracovníků kina vznikla již před několika lety noční filmová jízda „VOČI“. Svým obsahem a pravidelností se stala vyhledávanou , oblíbenou a hojně navštěvovanou akcí filmových fanoušků všech věkových kategorií z celé republiky.
    V tomto roce se Humpolec prostřednictvím kulturního střediska poprvé zapojil do programu „Evropský svátek hudby“. Jak vyplývá z názvu, tento svátek se již po desetiletí slaví v různých městech Evropy tak, že na veřejně přístupných místech, ve stejný den a stejnou hodinu začínají hudební produkce profesionálních a amatérských souborů.
    V měsíci květnu se uskutečnil první, skutečně studentský majáles. Na Horním náměstí se „ utkali“ o titul Král a Královna Majálesu 2000 studenti humpoleckých středních škol, jejichž kvalitní a nápadité vystoupení bylo doplněno bohatým kulturním programem. Tato akce měla příznivý ohlas u veřejnosti a stala se dobrým základem pro další pokračování v následujících letech.
    Filmová představení navštívilo celkem 19 054 diváků s průměrnou návštěvností na jeden film 75 diváků. Artové filmy navštěvovalo průměrně 36 diváků. Příznivci filmového umění měli možnost zhlédnout také významné filmy světové kinematografie v rámci filmové přehlídky „Projekt 100“.
    Na divadelní scéně kina se v roce 2000 uskutečnilo 27 večerních kulturně společenských a zábavných pořadů. Mezi nejpovedenější, i když ne vždy divácky nejúspěšnější, patřilo např. divadlo „ Lásky zlatnice Leonety, Švestka Divadla Járy Cimrmana, Štika k obědu, Taneční hodiny pro starší a pokročilé, S politiky netančím, operetní Ouha touha, Petr Novotný s hosty při natáčení pro rozhlas a třikrát reprizované divadelní představení humpoleckého ochotnického souboru Jindřicha Honzla spolu s country skupinou Skaláci“ a jejich písničkami.
    Pro žáky škol z Humpolce a okolí se nedílnou součástí programu staly dopolední vystoupení divadel malých forem. Různých vystoupení a pohádek bylo 13, navštívilo je 6 455 diváků předškolního a školního věku. Žáci základních škol nezůstali pouze u pasivního sledování divadel, ale sami předvedli program v rámci akademií a Základní umělecká škola v rámci svých oborů. Jejich vystoupení navštívilo 4 050 žáků a rodičů.
    Pravidelně je také využíván Klub, kde se konají různé schůzky, zkoušky souborů, zasedání městského zastupitelstva, menší výstavy aj.

 

 

Muzeum Dr. Aleše Hrdličky

 

    Ani muzeum v tomto roce nezahálelo. Jeho tři stálé expozice navštívilo 2 206 návštěvníků, z toho 1 490 v hromadných výpravách a 716 jednotlivců. Tak jako v minulých letech zajišťovalo muzeum odbornou činnost pro širokou veřejnost, tj. průvodcovská činnost po expozicích a informace o historii města. Dále poskytovalo služby studentům a ostatním zájemcům, kteří využívají možnost čerpat informace z muzejní knihovny, z městských kronik, starých fotografií a z rukopisů uložených v depozitáři. Těchto služeb v tomto roce využilo 67 zájemců, mnozí z nich přicházejí i opakovaně. Poskytnuté podklady slouží mnohdy k vytvoření ucelené práce určitého oboru, některé z těchto prací jejich autoři muzeu věnují.
    V roce 2000 muzeum uspořádalo 22 výstav, které navštívilo 10 000 návštěvníků. Některé výstavy muzeum samo připravilo, např. výstavu obrazů humpoleckého rodáka Josefa Drapella, výstavu hraček ze sbírek jindřichohradeckého muzea uspořádanou ke Dni dětí, výstavu kronik města Humpolce a vánoční výstavu. Pracovnice muzea se podílejí na organizaci ostatních výstav, na jejich instalaci, dozoru, propagaci a připravují jejich vernisáže. Tyto se konají zpravidla v sobotu nebo v neděli, aby je měla možnost navštívit co nejširší veřejnost. Muzeum dále zajišťuje průběh ostatních kulturních akcí – koncertů a besed, které se konají ve výstavním sále pobočky na Dolním náměstí. Těchto akcí bylo 26, navštívilo je 1 532 osob. Z iniciativy muzea proběhla v květnu beseda o Egyptě, připravená k Mezinárodnímu dni muzeí a v listopadu beseda o životě v Africe.
    V měsíci březnu bylo započato s kompletní inventarizací sbírkového fondu v expozicích a depozitářích obou budov muzea a v bezpečnostní schránce ve spořitelně. Tato probíhala za nepřetržitého chodu muzea, dokončena byla v červnu. Inventarizační komise neshledala žádné vážné nedostatky, drobnější závady se odstraňovaly průběžně.
Po ukončení inventury pokračovaly pracovnice muzea ve shromažďování a zpracovávání materiálů pro kroniku Humpolce. Zpracovanou kroniku posoudila letopisecká komise a v září byla s drobnými úpravami předložena Městské radě ke schválení.
Dokončena byla také evidence dosud nezapsaných sbírkových předmětů do 2. i 1. stupně evidence. Pracovnice muzea vypracovaly rozpočet a restaurátorský postup  na opravu dvou vzácných historických praporců, uložených v depozitářích muzea, a na základě dotace přidělené Ministerstvem kultury ČR byl tento projekt uskutečněn. Dále byl zadán a zpracován restaurátorský návrh na dvě biedermeierovské čalouněné soupravy, které jsou značně poškozené a které by po opravě vhodně doplnily národopisnou expozici.
    Byla navázána spolupráce s Leteckým muzeem v Praze, kam byla dlouhodobě zapůjčena plastika letce od J.K.Malátka. Tato plastika  do humpoleckého muzea tematicky nezapadá, ale v pražském muzeu bude vhodně doplňovat stálou expozici letectví.
Muzeum také již několik let spolupracuje se Židovským muzeem v Praze, kterému byl zapůjčen ke zpracování vzácný hebrejský rukopis. Vzhledem k tomu, že se jedná o velice cenné dílo z poloviny 17. století, vstoupilo humpolecké muzeum v jednání s Nadací židovského muzea ohledně poskytnutí finančního příspěvku pro jeho restaurování. Nejprve dalo vypracovat restaurátorský návrh a cenu. O tuto finanční částku vstoupilo v jednání s nadací ŽM, které peníze poskytla a k restaurování dojde začátkem příštího roku.
    Po ukončení návštěvnické sezóny začala podle návrhu pracovnic muzea rekonstrukce expozice Gustava Mahlera. Citlivými stavebními úpravami bylo dosaženo prostornějšího a důstojnějšího vstupu do expozice. Dalšími úpravami prošla kancelář muzea. Dosud byla vybavena převážně nábytkem sbírkového charakteru, který nevyhovoval z hlediska bezpečnosti uložených věcí. Proto rozšíří a doplní národopisné expozice a na jeho místo nastoupil nový, k tomuto účelu určený nábytek. Vše proběhlo za plného provozu muzea.
Ve výstavním a koncertním sále na Dolním náměstí se vybudovala nová klimatizace a byla provedena vestavba uzamykatelné kanceláře. Drobné stavební úpravy proběhly také v prvním patře hlavní budovy muzea, kde byl opraven a vymalován opadaný strop.

 

 


Informační středisko   

 

    Velký zájem místních občanů a turistů svědčí o tom, že informační středisko svoji funkci ve městě splnilo. Byly vytvořeny letáky, brožury a informační bulletiny v českém, anglickém a německém jazyce propagující naše město a jeho kulturní, historické a přírodní památky. Byla navázána spolupráce s ostatními informačními centry a cestovními kancelářemi v republice. Díky internetové stránce, pravidelně aktualizované a doplňované novými informacemi a fotodokumentací, se Humpolec a okolí zařazuje mezi místa stále více vyhledávaná turisty. Svědčí o tom vysoká návštěvnost www stránek a velké množství telefonických či písemných dotazů odvolávajících se na informace zde získané.Na těchto stránkách je možné získat ucelený přehled kultury, společenského a sportovního života ve městě, aktuální přehled ubytování a stravování, informace o kulturních, historických a přírodních památkách města a okolí. Poprvé v historii byla na internetu zveřejněna i Kronika města Humpolce.
    Ve spolupráci se členy cyklistického oddílu Amcykl Humpolec bylo podrobně zpracováno devět cyklotras Humpolecka, podle nichž se cyklista na téměř 330 km seznámí s kulturními památkami a přírodními pozoruhodnostmi v Humpolci a okolí. Ve spolupráci s Okresním úřadem v Pelhřimově byla vydána cyklomapa, která spolu s ostatními materiály reprezentovala naše město na veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brně a na ostatních výstavách a veletrzích tohoto oboru.
    Důležitou úlohu v prezentaci města a informovanosti jak místních občanů, tak i přicházejících turistů, má informační stánek Infobox s neustále aktualizovanými informacemi a přístupný veřejnosti v jakoukoli denní i noční dobu.
    Informační středisko se podílelo na vzniku barevného nástěnného kalendáře humpolecka a okolí na rok 2000. Velký ohlas u nejen humpoleckých občanů měl černobílý stolní kalendář. Obrazové materiály ze starého Humpolce poskytl fotograf Josef Maršík ze svého soukromého archivu. S každým novým týdnem se na stránkách kalendáře objevil nový pohled na zmizelý Humpolec, doplněný vysvětlujícím slovem.

 

 

Loutkové divadlo

 

    Ve své úspěšné činnosti pokračuje loutkářský soubor již od roku 1931, stále v sále humpolecké sokolovny. V tomto roce loutkáři sehráli 13 úspěšných pohádek, které shlédlo 1863 spokojených malých diváků a jejich rodičů. Děti z místního dětského  domova mají vstup zdarma. Uvítán byl také již 90 000 návštěvník v této divadelní sezóně. Od počátku divadelní činnosti soubor nastudoval celkem 469 her, představení se uskutečnilo 610, tyto shlédlo 90 226 spokojených návštěvníků.Průměrná návštěvnost na jedno představení je 148 diváků.     

 


Humpolecký komorní orchestr

 

    V tomto roce byl Humpolecký komorní orchestr hostitelským tělesem festivalového koncertu Národního festivalu neprofesionálních komorních a symfonických těles. Jubilejní 5. ročník Hudebních slavností Vysočiny 2000 byl pozoruhodný a patřil mezi velmi zdařilé akce. Jeho koncerty se uskutečňovaly od března do září a zúčastnilo se jich celkem 10 orchestrů  komorních souborů a 3 pěvecké sbory. Koncerty se konaly v Humpolci, Želivě, Chotěboři a Žďáru nad Sázavou. Během těchto pěti let a HS Vysočiny staly celostátně známými a zájem souborů o účinkování na nich je mimořádný i přes to, že náklady na cestu si účinkující musejí z větší části hradit sami. Pořadatelem, který vše v regionu projednává a organizuje je Občanské sdružení pro rozvoj kulturních tradic Vysočiny se sídlem v Humpolci. Zatím není příliš početné, ale má zázemí v pochopení humpoleckého Městského úřadu a MěKIS.
    Humpolecký komorní orchestr v tomto ročníku za svůj výkon sklidil zasloužený potlesk posluchačů a také se mu dostalo uznání odborných spolupracovníků ARTAMA. Jeho repertoár zahrnoval díla starých mistrů, nastudoval skladby Josefa Suka a na závěr sezóny přichystal vánoční koncert.

 

 


Hrad Orlík

 

    Hrad byl v tomto roce pro návštěvníky přístupný od 3.června do 1.října. Za celé toto období prošlo jeho branou takřka šest tisíc návštěvníků, z toho asi 24   jich shlédlo uspořádané kulturní akce.
Dne 20.května proběhlo v hradním sklepení první pokusné promítání pro veřejnost. Promítaly se diapozitivy záběrů hradu před započetím rekonstrukce. Dále si návštěvníci mohli vyslechnout poutavé vyprávění R.Ludvíka z Humpolce o jeho cestě do Nepálu a shlédnout diapozitivy z této cesty. I když se tato akce konala ve večerních hodinách, přišlo ji sledovat asi třicet zájemců.
    Hlavní kulturní akcí sezóny již tradičně byly ukázky středověkého života, pořádané ve dnech 6.-8.července pod názvem „ Na tři dny do středověku, aneb těžký život na hradě Orlíku“. V jejím průběhu prošlo branou hradu přes dva tisíce návštěvníků. Příchozí mohli shlédnout šermířské a divadelní vystoupení, pro malé i velké bylo připraveno bramborové divadlo s příběhy poučnými do života, svůj um předváděl řezbář, kuchař a další řemeslníci. Děti uvítaly možnost nechat se zvěčnit s dravci z říše ptactva. Poprvé se také v nově opravených prostorách bašty představila čajovna. Ostatní mohli obdivovat zboží vystavené trhovci, ochutnat místní kuchyni a pivo. Velký zájem byl o hradní chléb. 
Večer 26.srpna se na Orlíku poprvé snad po třiceti letech opět nesla hudba. Country skupina Skaláci pod hradní věží zahájila první ročník hudebních slavností na Orlíku. Ani pokažené počasí neodradilo přes tři sta platících návštěvníků.
    Na hradě byly provedeny konzervační práce na opravě severní stěny renesančního paláce, které financovalo Město Humpolec částkou 150 tisíc korun a Okresní úřad Pelhřimov částkou 50 tisíc korun. Dále byla provedena oprava části východní hradební zdi přiléhající k paláci a oprava vnější zdi sklepení horního hradu při baště za druhou hradní bránou. Dobrovolníky byly svépomocí provedeny úpravy podlahy v zahloubeném přízemí v baště za druhou bránou. V rámci stavebního zajištění severní stěny renesančního paláce dolního hradu bylo také prozkoumáno torzo zazděného trámu. Jeho zbytek byl ve velmi špatném stavu a bylo nutné provést jeho konzervaci a zpětné osazení. Předtím bylo provedeno datování části letokruhů, z toho vyplynulo, že příslušný strom, ze kterého byl trám vyroben, byl pokácen v roce 1581. Další práce pokračovaly i v listopadu, ale nebyly dokončeny z klimatických důvodů. Mezi dobrovolníky pomáhajícími archeologovi vydatně pomáhali také studenti místního gymnázia.
    Správce hradu zahájil v tomto roce práce na centralizaci veškerých dokladů o historii hradu Orlíka – byl vytvořen centrální hradní archiv. Do archivu jsou ukládány kopie starších článků z odborné i veřejné literatury, dobové fotografie a pohlednice získané sběrem u místních občanů. Do archivu byly uloženy i fotografie z posledních let oprav hradu a záznamy stavebně historických detailů této jedinečné torzální architektury.
 

 

 


Plesová sezóna

 

    Společenský život si ve městě nelze představit bez plesů. Tak jako v minulých letech je různé společenské organizace pořádaly v příjemné atmosféře Spolkového domu, v měsíci únoru a březnu jich proběhlo 11.

 

M a j á l e s

 

    Městské kulturní a informační středisko ve spolupráci s Městem Humpolec se poprvé stalo pořadatelem prvního studentského majálesu v Humpolci. 1. května na Horním náměstí začal slavnostním zahájením ve 12.30 hodin bohatý kulturní program, představil se folklórní soubor Škubánek, dechová hudba, stavěla se májka. Následovala volba Krále a Královny majálesu, o tento titul se ucházeli zástupci z řad studentů všech humpoleckých středních škol a učilišť. Pak již v rychlém sledu následovaly další kulturní vystoupení: Martin Sýkora a spol., módní přehlídka italské módy, Zrcadla, dechový orchestr ZUŠ G.Mahlera s mažoretkami, exhibice taekwondo Humpolec, big beat Fenix, vyhlášení Krále a Královny majálesu. Vítězi se stali studenti SOU obchodního. Připilo se šampaňským a předali se dary – královně něco kosmetiky, královi něco muziky a oběma něco kultury – v podobě volné vstupenky do kina v Humpolci na všechna představení v období jejich kralování, tedy až do příštího Majálesu. Přibližně ve 21.00 hodin majáles ukončil moderátor Kouda z radia Vysočina, který provázel i celým programem.

 

 

Pivní slavnosti

 

    Pivní slavnosti Českého svazu malých nezávislých pivovarů se konaly 11. a 12. srpna. Tradičně bohatý kulturní program shlédlo na humpoleckém Horním náměstí velké množství nejen kultury chtivých diváků, ale především těch, kteří chtěli ochutnat všechny nabízené druhy piva a posílit se u mnoha stánků s různým občerstvením.

 


Církev

 

Farní charita


    Farní charita v Humpolci se zapojila do projektu „ adopce na dálku“, který pomáhá indickým dětem. Situace v mnohých indických rodinách je žalostná, děti místo aby chodily do školy, musí pracovat Později nemohou bez vzdělání získat žádné pracovní místo a po založení vlastní rodiny se opakuje to samé.
    Adopce na dálku spočívá v tom, že my pomůžeme konkrétnímu dítěti. Roční příspěvek je pět tisíc korun a je určen na školné, učebnice, stravné apod. „Adoptivní rodiče“ obdrží o dítěti všechny údaje včetně fotografie. Mohou si s ním dopisovat, případně ho i navštívit.
V Humpolci je takovýchto adoptivních dětí již několik.

 

 

Česká křesťanská akademie

 

    Česká křesťanská akademie působí v Humpolci již pět let. Má třináct členů, zástupců všech křesťanských církví v Humpolci. Česká křesťanská akademie, jakožto občanské sdružení, pořádá především různé přednášky a přednáškové cykly. Veškeré prostředky na činnost získává ze sponzorských darů a dobrovolného vstupného na svých akcích. Sponzorské dary jsou však nulové a vstupné většinou nepokryje ani základní režii. Proto je činnost  křesťanské akademie z tohoto pohledu značně omezena.
Kromě těchto aktivit se uskutečnily víkendové pobyty dětí na chalupě u Kališť v měsíci květnu a září a v prosinci adventní setkání pro veřejnost v Klubu MěKIS.


Hospodářský život

 

Humpolecké strojírny  a.s.


    V posledním roce druhého tisíciletí opustila tato akciová společnost veškeré pozemky a nemovitosti, které dosud ke svým podnikatelským aktivitám, mimo areálu na Pražské ulici, využívala a poskytla je dalším podnikatelům. Ve vlastním areálu firmy byla dokončena restrukturalizace. Prodejní i ekonomické činnosti byly přesunuty z provizorií do nově upravených prostor v provozních budovách.
    Ve výrobním programu se firma soustředila na výrobu čelních nakladačů na traktory, hydraulických válců a kompletů pro významné německé výrobce vysokozdvižných vozíků. I když Humpolecké strojírny nadále zůstávají výsadním prodejcem nakladačů na domácím trhu, je prodejnost negativně ovlivněna již tříletou nečinností výrobce tuzemských traktorů Zetor. Rozhodující podíl výroby nakladačů je tudíž orientován pro firmu Agro, kam se také komponenty pro výrobu traktorů dodávají. V oblasti dodávek komponentů pro vysokozvižné vozíky podnik spolupracuje s firmami Jungheinrich Ag a Still Vagner GmbH, která je součástí firmy Linde Ag.
    Dosažené celkové prodeje ve výši 215 milionů korun jsou oproti předchozímu roku vyšší o cca 10%. Již třetí rok se firmě daří hospodařit s mírnými přebytky zisku a tím postupně eliminovat finanční problémy vzniklé v předchozích obdobích. V průběhu roku Humpolecké strojírny a.s. zaměstnávali 300 osob z místního regionu, jejich průměrný výdělek byl 11,3 tisíce korun.

 

 

 

Českomoravský len  a.s.


    V měsíci říjnu roku 2000 došlo v akciové společnosti Českomoravský len Humpolec k zásadnímu zlomu, a to k odprodeji výrobní části společnosti. Nová společnost nese název DH  DEKOR Lukavec. Českomoravský len a.s. již nevyvíjí žádnou podnikatelskou aktivitu.Existence společnosti bude zachována pro správu zbývajícího majetku a do vyřízení všech jejích závazků a pohledávek. 

 

 

Rodinný pivovar BERNARD

 

    V roce 2000 byl výstav pivovaru 106 683 hl  piva a mírně zvýšil svůj zisk oproti roku 1999. Sortiment výrobků pivovaru se skládal ze sedmi druhů piva:
Světlá piva – výčepní desítka, ležák 11% a 12%, Speciální ležák 14% „OX“ s hlubokým prokvašením, kdy dokvašování probíhá přímo v lahvi přidáním kulturních pivovarských kvasnic. Vyniká výrazným řízem, jemnou kvasinkovou chutí a vůní. Je zdrojem vitamínů skupiny B, enzymů, stopových prvků a biokatalyzátorů. Právě za tento ležák obdržel pivovar ocenění za rok 2000 od Sdružení přátel piva v Praze za tzv. pivní šampaňské. Z polotmavých piv je oblíben polotmavý ležák – specialita vařená kombinací světlého a karamelového sladu. Z černých piv je to Speciální černé pivo 13% vyráběné z pěti druhů sladu s výraznou plnou chutí a jemnou hořkostí.
Další ocenění získaná v tomto roce:
2.místo - Česká pivní pečeť 2000 v Táboře za speciální černý ležák 13°
2.místo v soutěži Zlatý pohár Pivex v Brně za světlý ležák 12°
2. místo v soutěži Pivo ČR v Českých Budějovicích za speciální černé pivo 13°
2. místo v soutěži Novinářské pivo 2000 v Českých Budějovicích za světlý ležák
    V měsíci září zakoupil pivovar sladovnu v Rajhradě u Brna. Získal tím možnost kontrolovat vstupní suroviny (sladovnický ječmen – slad ) ve výrobním řetězci při výrobě vlastního piva Bernard. Sladovna zachovává při výrobě tradiční postupy výroby sladu na humnech. Zaregistrována byla pod obchodním názvem Sladovna Bernard a.s.
V prosinci se transformovala původní v.o.s. na akciovou společnost. Majiteli akcií jsou rovným dílem Ing. Stanislav Bernard, kterému byl svazem přátel piva udělen titul „ Osobnost století“, za prosazení snížení spotřební daně pro malé nezávislé pivovary a Ing. Josef Vávra.
    Rodinný pivovar Bernard byl také sponzorem mnoha kulturních a sportovních akcí po celé České republice. V Humpolci společně se Svazem malých nezávislých pivovarů pořádal v srpnu již tradiční Pivní slavnosti.
 

 

Z dalších podniků, které poskytovaly pracovní místa humpoleckým občanům  můžeme jmenovat  a.s. SUKNO TEXTIL a  a.s. STATUS.

 


Drobní podnikatelé ve městě


V roce 2000 byly v Humpolci otevřeny tyto nové provozovny:


Marta Jiříková, Nádražní 486, Humpolec:
             Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


Truck-Box-Equipment s.r.o., Lužická 542, Humpolec
             Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
             Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
             Výroba nástaveb silničních vozidel
             Výroba tepelně izolačních panelů
Zdeněk Vašíček, Havlíčkovo nám. 91, Humpolec
            Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


Městské kulturní a informační středisko v Humpolci,
Dolní nám. 250, 273
Horní nám. 300
Havlíčkovo nám. 91           
               Reklamní služby
               Kulturní agentáž
               Výroba a prodej periodických a neperiodických tiskovin
               Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
               Zprostředkovatelská činnost
               Pořádání akcí vzdělávacího charakteru
               Pořadatelství audiovizuálních produkcí
               Kopírovací služby


Hotel  KOTYZA s.r.o, Horní nám. 5, Humpolec
             Ubytovací služby
               Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


PRODO s.r.o, Lužická 468, Humpolec
            Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


METROS s.r.o, Nádražní 998, Humpolec
            Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


Obchodní a realitní kancelář 1.ČMSS, Dolní nám. 433, Humpolec
               Realitní činnost


Wiesner-Hager Bohemia spol.s.r.o.,Na Závodí 1357, Humpolec
               Montáž nábytku


DUAS s.r.o, Dolní nám. 34, Humpolec
              Činnost účetních poradců
                 Činnost ekonomických a organizačních poradců


Richard Pokorný, Dolní nám. 23, Humpolec
               Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
T & L s.r.o, Smetanova 55, Humpolec
               Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


Danuše Tománková, Kamarytova 1329, Humpolec
               Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


Rh plant s.r.o, Havlíčkovo nám. 90, Humpolec
               Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


Milan Lukšíček, Komenského 129, Humpolec
               Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


Martin Janáček, Blanická 1234, Humpolec
               Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


Mgr. Marcela Viterová, Rašínova 188, Humpolec
               Zprostředkovatelská činnost


Pavel Vacata, Husova ul.,č.par.1664, Humpolec
               Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


TRITON  H.B. spol.s.r.o., Komenského 133, Humpolec
               Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


Marie Švambergová, Nerudova 187, Humpolec
               Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


Jana Plíhalová, Jihlavská 374, Humpolec
               Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


Hien Duy Nguyen, Husova ul. – stánek, Humpolec
               Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


Tomáš Pacner, Lužická ul. Humpolec
            Nakládání s odpady
DOMTECH s.r.o, Vosmíkova 538, Humpolec
            Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


SPACE COM spol. s.r.o., Horní nám. 275, Humpolec
             Zprostředkování obchodu
               Výroba elektronických zařízení
               Pronájem strojů a přístrojů, pronájem kancelářských strojů a zařízení,včetně
               el.zařízení na zpracování dat
               Školící a poradenská činnost v oblasti výpočetní techniky


Jan Eremka, Čejovská ul., Humpolec
             Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


Jana Janáková, Horní nám. 275, Humpolec
             Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


Vlasta Tošková, Pelhřimovská 445, Humpolec
             Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


Petra Staňková, Jana Zábrany 244, Humpolec
             Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


Petr Doležal, Komenského 131, Humpolec
             Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


KARLA, spol. s.r.o., Nádražní 543, Humpolec
             Podnikání v oblasti nakládání s odpady


Auto-F-Rozkoš, s.r.o., Rozkoš 145, Humpolec
             Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


HVS, s.r.o., Pražská 562, Humpolec
             Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


Miroslava Ježková, Dolní nám. 27, Humpolec
             Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Jaroslava Jaroušková, Dolní nám. 27, Humpolec
           Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


Sladovna BERNARD, a.s., 5.května, Humpolec
             Zprostředkovatelská činnost
             Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
             Činnost ekonomických a organizačních poradců


Vlastimil Hlavsa, 5. května 531, Humpolec
              Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


Kamil Turek, Cechovní 148, Humpolec
              Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


ADORES, spol. s.r.o., Nerudova 185, Humpolec
              Realitní činnost
                 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
                 Zprostředkovatelská činnost


Josef Bubeník, Vosmíkova 538, Humpolec
               Zasilatelské služby


Pavel Kočička, Dolní nám. 34, Humpolec
                Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


Stanislav Pojezdný, Na Kasárnách 412, Humpolec
                Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
                   Pronájem a půjčování věcí movitých


Robert Klapka, Rašínova 418, Humpolec
                Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


Petr Šebesta, Komenského 1353, Humpolec
                Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Zdeňka Poulíčková, Havlíčkovo nám. 91, Humpolec
                Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Miloš Havel, 5.května 815, Humpolec
                Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
                   Výroba stavebních dílů z plastů a montáž


Václav Hrala, Hradská 406, Humpolec
                 Výroba rozvaděčů nízkého napětí


Jiří Kašpar, Nerudova 178, Humpolec
                  Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


Jana Kašparová, Nerudova 178, Humpolec
                   Šití a opravy oděvů

ČEMOLEN, a.s., V Kopci 957, Humpolec
                   Tírenské zpracování lnu
                    Poskytování služeb kolovými traktory a zemědělskou technikou


RUI, spol. s.r.o., Horní náměstí 441, Humpolec
                 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


Eva Jandová, Lužická 542, Humpolec
                 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


LENZE s.r.o., Central Trade Park D1 1571, Humpolec
                 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
                    Zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu


Ludmila Šavlová, Nádražní ul., Humpolec
                 Zprostředkovatelská činnost


Jiří Kubů, Na Závodí 456, Humpolec
                  Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


Radka Vomelová, Školní 459, Humpolec
                  Nákup a prodej zboží


V roce 2000 byly zrušeny tyto provozovny:

 

Danuše Vašíčková, Havlíčkovo nám 91, Humpolec
                  Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Dana Pršalová, Rašínova 56, Humpolec
               Koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej

Alois Podařil, Dolní nám.433, Humpolec
                  Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Lenka Hrdličková, Dolní nám. 32, Humpolec
               Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Marcela Jelínková, 5.května 525, Humpolec
               Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Mgr. Jiří Hynek, Okružní 588, Humpolec
               Provozování tělovýchovných zařízení

Dac Vu Cong, Dolní nám. 23, Humpolec
               Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej


Němec – Dvořák s.r.o., Nádražní 729, Humpolec
                Zprostředkovatelská činnost
                   Provoz nakládky a vykládky
                   Vnitrostátní zasilatelství
                   Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
                   Práce stavebními a zemními stroji

Marta Jiříková, Nádražní 486, Humpolec
                Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Ilona Rozsypalová, Dusilov 384, Humpolec
                Koupě  zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Jiří Hnát, Hornická 1041, Humpolec
                Chov, nákup a prodej akvarijních ryb

MAVA  TRADE s.r.o., Komenského 131, Humpolec
                 Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
                    Povrchová úprava dveří, oken a doplňková činnost

Zbyněk Škrampal, Nádražní 911, Humpolec
                  Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Iva Nápravníková, Dolní.nám. 27, Humpolec
                  Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Jan Eremka, Čejovská ul. Humpolec
                   Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Ondřej Baloun, Dolní nám. 34, Humpolec
                    Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Martin Janáček, Blanická 1234, Humpolec
                    Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Obchod obuví, a.s. Zlín, Dolní nám. 22, Humpolec
                     Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

Ing. Vladimír Binder, Pražská 527, Humpolec
                      Konzultant v zemědělství a zemědělském průmyslu

Marie Jarošová, 5.května 321, Humpolec
                       Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 Petr Šebesta, Komenského 1353, Humpolec
                    Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

 

 

Peněžnictví


V roce 2000 poskytovaly klientům v Humpolci své služby tyto peněžní ústavy:
Česká spořitelna, a.s.
Komerční banka, a.s.
Ge Capital bank, a.s.
Investiční a poštovní banka
Akce realizované městem Humpolec


Místní komunikace, bytová výstavba, doprava

    V letošním roce byla realizována IV. etapa akce „ Pěší zóna“. Jednalo se o prostor mezi Spolkovým domem a Dolním náměstím. Byly zbudovány chodníky a nové dětské hřiště, cena 1.937.000,-Kč.
Byla provedena kompletní rekonstrukce vozovky a chodníků v ulici Jiráskova a to v asfaltu, cena 840.529,-Kč. Kompletní rekonstrukce proběhla po provedení všech inženýrských sítí v ulici Hradská, povrchová úprava vozovky a chodníků byla provedena kostkou, komunikace byla rozšířena na šest metrů a tím byla zlepšena průjezdnost. Cena 2.395.000,-Kč.Po opravě plynovodního řádu v ulici Rašínova před prodejnou Instaplast po ulici Soukenickou, byla provedena kompletní rekonstrukce chodníku, cena 526.935,-Kč.
Asfalt byl položen po opravě chodníku od ulice Mánesova po ulici Zahradní, cena 998.208,-Kč. Dokončila se oprava komunikace Na Vinopalně pod kostelem sboru Jana Želivského, cena 286.474,-Kč. Začala realizace komunikace mezi novými rodinnými domky v Cípku, cena 667.914,-Kč a komunikace v Lipovkách mezi rodinnými domky a k zimnímu stadionu, cena 1.039.096,-Kč. Nákladem 260.000,-Kč se vybudovalo parkoviště mezi panelovými domy v ulici Lnářská 110 a 111. Mozaikové kostky byly položeny před domky v Nádražní ulici, cena 136.679,-Kč. Došlo ke zlepšení provozu a zvýšení bezpečnosti průchodu chodců v lokalitě ulice Rašínova, kde se nákladem 614.000,-Kč vybudovala parkovací plocha pro osobní automobily. Zahájila se výstavba bytového domu v ulici Jihlavská. Proinvestovaná částka 1.920.000,--Kč se bude hradit z dotace, dokončení se předpokládá v listopadu 2001. Jedná se o šest bytových jednotek.
Výstavba bytového domu byla zahájena také v ulici Máchova.
Oprava komunikací v místních částech Humpolce byla prováděna na základě požadavků Občanských aktivů jednotlivých místních částí. Cena 940.000,-Kč. V tomto roce se povedla také rekonstrukce poloviny komunikace ke skládce, opravil se povrch a zhotovila jedna výhybna pro nákladní automobily. Cena 295.000,-Kč


Stavebnictví


    V tomto roce došlo k realizaci následujících stavebních akcí:

- zateplily se fasády ZŠ Hradská, cena 1.179.000,-Kč a fasáda Hálkova 601, cena 267.719,-Kč
- zateplilo se patro v pobočce muzea na Dolním náměstí tepelně   
izolační vatou a překrylo se dřevotřískou, náklady činily 71.600,-Kč
- provedla se výměna rozvodů vody v MŠ Smetanova, došlo                           
     k výměně stupaček, náklady byly 140.300,-Kč
- v Základní umělecké škole byla původní dřevěná okna nahrazena plastovými nákladem 297.131,-Kč
- z důvodů zatékání střechou do objektu SOS byla provedena její rekonstrukce, na původní lepenku byla položena umělohmotná pryž, dále se zde opravila fasáda, vyměnily se ukotvovací háčky mramorových desek a vyspárovaly se dilatační spáry, náklady 374.600,-Kč
- opravila se budova bývalé školy v Krasoňově, kde se vyměnila okna, v jedné třídě se zhotovily podlahy, oškrábala se malba, budova se štukovala a vybílila, náklady 185.400,-Kč
- zateplení domu čp.964 Na Skalce se provedlo z důvodu promrzání štítových stěn domu a s tím související šíření plísně v bytech. Fasáda se zateplila polystyrénem, nahodila se fasáda nová a provedl se její nátěr, náklady 143.608,-Kč
- v Městské knihovně došlo k rekonstrukci plynové kotelny s použitím závěsných plynových kotlů, náklady 209.800,-Kč
- proběhla kompletní rekonstrukce ústředního topení ve Fügnerově ulici čp. 19, vyměnily se radiátory a termostatické hlavice v bytech jednotlivých uživatelů, náklady 202.000,-Kč
- celková rekonstrukce odpadů se provedla v ulici Masarykově čp. 74 a 79, náklady 488.845,-Kč
- z důvodů špatného technického stavu balkónů se přistoupilo k jejich opravě ve Lnářské ulici 109, položila se nová izolace, opravila betonová mozaika, položila se dlažba a vyměnilo oplechování, náklady 207.900,-Kč
- na poliklinice se provedly nátěry oken a oplechování, náklady 116.709,-Kč


Vodní hospodářství


    Jednou z významných akcí byla oprava vodovodu a kanalizace na Zichpili. Tuto akci, na základě výběrového řízení, prováděla firma VODAK Humpolec, za cenu 1.092.500,-Kč. Celé dílo úspěšně proběhlo a bylo řádně zkolaudováno. Ukončena byla i úprava povrchu komunikace po výkopových pracích. Nepříjemným problémem, který se zde vyskytl, bylo zřizování plynových přípojek pro jednotlivé objekty. Město mělo v plánu zde provést v roce 2000 konečné úpravy komunikací a chodníku, na které již byla zpracována projektová dokumentace. Protože ale není možné zjistit, kdy tato plynofikace bude ukončena, protože je zajišťována samostatně vlastníky objektů, byla tato akce zatím odložena.
    Další akcí, která byla zahájena již v roce 1999 byla „ Telemetrie vlastních vodních zdrojů“. V roce 2000 na ni byla vynaložena finanční částka 2.163.000,-Kč. Jedná se o zařízení, které pomocí čidel telemetrické sítě elektrických rozvaděčů, pomáhá sledovat vlastní vodní zdroje a jejich optimální využívání ( spotřebu ) v porovnání s vodou nakoupenou ze skupinového vodovodu HUPEPA a úspěšně se podílí na vyhledávání poruch v síti.
    Provádění „ Posouzení vodovodní a kanalizační sítě města“ bylo další významnou akcí. Toto dílo zajišťovala společnost VODAK Humpolec na základě výběrového řízení. Pro svoji náročnost byla rozložena do dvou let, roku 1999 a 2000. Akce zahrnovala dopracování pasportů včetně zákresu šachet, šoupat, domovních uzávěrů, vyhotovení místopisů apod. Výsledkem akce, na základě výše uvedených poznatků, bude další řešení v otázce oprav, rekonstrukcí a popř. rozšiřování vodovodních a kanalizačních řádů města. V tomto roce bylo na tuto akci rozpočtováno 944.000,-Kč.
    Veškeré tyto uskutečněné projekty jsou financovány výhradně z peněz, které jsou získávány od fyzických a právnických osob za vodné a stočné. Tyto prostředky však zdaleka na opravy starých vodovodních a kanalizačních řádů a financování nových investic,  nestačí. V budoucnu bude nutné investovat hlavně také do místních částí Humpolce, kde není zatím zajištěno jakékoliv čištění odpadních vod a některé obce nemají ani vybudovanou kanalizaci.
   
       Energetika

 

    Akce „ Snímání, měření a vyhodnocování energetických veličin na ČOV Humpolec“ patřilo mezi ty méně finančně náročné akce. Toto dílo spočívalo ve snímání celodenních energetických veličin, jejich vyhodnocování a tím hlídání spojeného maxima elektrické energie a postupné odpojování některých přístrojů podle důležitosti v provozu. Výsledkem bylo snížení sjednaného maxima elektrické energie a tím snížení poplatků za sjednaný odběr a i šetření spotřeby elektrické energie. Akci prováděla firma EMART Brno za cenu 97.650,-Kč. Je propočítáno, že veškeré vložené finanční prostředky se městu vrátí již během jednoho roku provozování tohoto zařízení.
    Protože bude nutné dále pokračovat v rekonstrukci technologické části ČOV v Humpolci a i z důvodu dalšího zefektivňování provozu, zadalo město zakázku na „ Posouzení provozu ČOV“. Obsahem tohoto odborného posouzení jednotlivých částí provozu ČOV bude předložení návrhů a opatření k modernizaci jednotlivých částí technologie tak, aby vedly k úsporám nákladů na provoz.  Akci provádí VRV Praha a.s. za cenu 147.000,-Kč.
Kromě těchto nejdůležitějších akcí tohoto roku, byly vloženy finanční prostředky do běžných oprav, havárií a poruch, za více jak 2,5 milionu korun.

 

 

Sociální odbor

 

    V lednu byla v Humpolci nejvyšší míra nezaměstnanosti, a to 6,16%  (průměr okresu Pelhřimov  5,28% ) za rok 2000. Během roku se střídavě snižovala a zvyšovala, nejnižší byla v měsíci červnu, 3,88% ( okres PE 3,32% ).V prosinci skončila na 4,63% ( okres PE 4,13% ).
Největší objem finančních prostředků je vyplácen především rodinám s dětmi, nezaměstnaným jednotlivcům a bezdětným rodinám.
    V měsíci únoru Městská rada schválila podání trestního oznámení orgánům činným v trestním řízení na neznámého pachatele z důvodu podezření poškozování věřitelů v konkurzu nemocnice Vysočina s.r.o. Humpolec. Dále byl schválen návrh rozpočtu příspěvkové organizace  „Zdravotní služby města Humpolce“, byl schválen bezúplatný převod majetku města na tuto organizaci a schválen byl návrh rozpočtu příspěvkové organizace Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí.
    100.000,-Kč z rozpočtu města obdržel Domov důchodců, Máchova ulice, na provedení parkových úprav a vybudování odpočinkové zóny na pozemcích kolem Domova důchodců v Lužické ulici.
Další finanční příspěvek ve výši 20.000,-Kč město poskytlo nemocnici v Pelhřimově na zřízení samostatné telefonní stanice pro obyvatele DSPS Humpolec. Finanční příspěvek na provoz telefonní účastnické stanice dostali také sociálně potřební, osaměle žijící občané starší 70ti let.
    Účelový finanční příspěvek město poskytlo také na rozšíření hardwaru PC Zdravotním službám, a to ve výši výnosu z pronájmu propagačních ploch za rok 1999 na poliklinice v Humpolci.
    Od l.května 2000 pracuje při humpolecké Městské radě také Rada seniorů, v níž jsou zástupci MO Svazu důchodců, a která vznikla z podnětu jejích členů. Finanční příspěvek 20.000,-Kč byl poskytnut občanskému sdružení FOKUS Vysočina v Pelhřimově.
Do majetku Zdravotních služeb Humpolec bylo bezplatně převedeno sanitní vozidlo Mercedes Benz 100D. Na provoz Lékařské služby první pomoci byla poskytnuta částka 574.623,-Kč a byla schválena změna plateb této organizace ze zálohové na pevnou paušální.
V listopadu byl majetek LTRN převeden z ČR na Město Humpolec, v prosinci byl schválen finanční příspěvek 10.000,-Kč Nemocnici Pelhřimov na realizaci investičního záměru výstavby pavilonu akutní medicíny.

 

 

Živnostenský úřad

 

    Od 1.března 2000 vstoupila v platnost novela živnostenského zákona. Tímto byla zahájena transformace živností. Došlo také k přesunu mezi jednotlivými druhy živností volných, řemeslných, vázaných a koncesovaných. Transformace bude ukončena 28.2.2001. Změnila se také registrace podnikatelů. Po novele se podnikatelé registrují podle trvalého bydliště. Dosud byla registrace podle místa podnikání.
    Zpřísněny byly podmínky pro podnikání cizinců. Zahraniční osoby musí doložit doklad o pobytu za účelem podnikání. Živnostenské listy pro tyto osoby jsou vydávány na dobu určitou.
Počet nových podnikatelů se oproti roku 1999 snížil o 36.
V roce 2000 bylo vybráno na správních poplatcích 267.000,-Kč. O přerušení provozování živnosti požádalo 197 podnikatelů, jedná se o přerušení jak krátkodobá, tak i dlouhodobá- nejdéle na dva roky. Bylo zrušeno 13 živnostenských listů sankčním zrušením, 7 živnostenských listů úmrtím podnikatele, 3 zánikem právnické osoby, 36 živnostenských listů na žádost podnikatele.
    Kontrolní činnost živnostenského úřadu byla z důvodů transformace omezena, celkem bylo provedeno 23 kontrol.

 

 


Obyvatelstvo

 


    K 31.12.2000 měl Humpolec 10 907 obyvatel. K trvalému pobytu se přihlásilo 117 lidí, odhlásilo se 171 osob.
Narodilo se 90 dětí, zemřelo 149 občanů. 280 lidí se z Humpolce přestěhovalo.
Městský úřad obdržel 665 žádostí o vydání občanského průkazu. O výpis z trestního rejstříku požádalo 679 osob. V našem matričním obvodě bylo uzavřeno celkem 100 sňatků včetně církevních, 18  manželství bylo rozvedeno.

 


Komise pro občanské záležitosti   

 

Komise pro občanské záležitosti při MěÚ Humpolec v tomto roce rozeslala 121 písemných gratulací k 75. narozeninám. Její členové celkem 126krát navštívili občany nejen v rodinách, ale i domovech důchodců a Domově Blahoslavené Bronislavy při jejich životních jubileích. 80 let oslavilo 51 občanů, 85 let 27, 90 let 13, 91 let 11, 92 let 4, 93 let 9, 94 let 7, 95 , 96, 97, a 98 let již pouze jeden občan.
    Dvanáct manželských párů oslavilo zlatou svatbu, z toho dvakrát na MěÚ. Diamantových svateb bylo 5, z toho jeden manželský pár chtěl tuto událost oslavit na MěÚ. Vzhledem k tomu, že obřadní síň byla v určený den jubilea vyřazena z technických důvodů z provozu, uskutečnila  se oslava v prostorách hotelu Kotyza. Toto vzácné životní výročí zajišťovala komise pro občanské záležitosti v podobě svatebního obřadu zcela poprvé. Nejsou-li tyto obřady konané na MěÚ, členové komise oslavence navštěvují v rodinách.
    Z další činnosti komise můžeme jmenovat vítání občánků na MěÚ, celkem jedenáctkrát, předávání maturitních vysvědčení žákům humpoleckých středních škol, výuční listy žákům učilišť, v květnu a červnu se loučili s dětmi v mateřských školách, aby je v září uvítali jako žáky prvních tříd základních škol. V prosinci proběhlo každoroční předávání vánočních dárků obyvatelům Domova důchodců a Domova Blahoslavené Bronislavy, zajištěn byl kulturní program.
Tradičně  komise pro občanské záležitosti pořádá koncem roku, ve spolupráci s MO SPŽ, pietní vzpomínku na zemřelé s ukládáním.

 

 

 

 


Významná výročí roku 2000

 


Gustav  Mahler

 

    7. července 2000 si celý kulturní svět připomenul, že v nedalekých Kalištích se před 140 roky narodil jeden z největších světových dirigentů a skladatelů moderní doby Gustav Mahler.
Když mu byli tři měsíce, rodina se odstěhovala do Jihlavy. Gustavovo dětství bylo ovlivněno nedobrými vztahy rodičů a četnými úmrtími sourozenců. Už od nejútlejšího mládí však projevoval značné hudební nadání. Ve čtyřech letech hraje jednoduché melodie na  harmoniku a koncertuje ženám na jihlavském trhu, v šesti letech se už učil hře na klavír, jako osmiletý skládá skladbu mamince k svátku. Jeho pokroky byly tak značné, že jako desetiletý mohl poprvé vystoupit na veřejnosti v jihlavském Městském divadle se samostatným klavírním recitálem. Už tehdy svým uměním značně převyšoval vrstevníky a kritika o něm píše jako o „ velkém příštím virtuózovi“.
Po krátké anabázi na gymnáziu v Praze, kde prospěchově zcela propadl, přešel na konzervatoř ve Vídni. Při přijímacích zkouškách se již pochlubil operou „ Arnošt, vévoda švábský“, kterou složil o svém zemřelém bratrovi. Jako šestnáctiletý konzervatorista skládá během prázdninového pobyto v Jihlavě a v Želivě Klavírní koncert a-moll a získává tím na konzervatoři ve Vídni první cenu. ( Tuto skladbu  před osmi roky poprvé uvedl v Čechách komorní orchestr z Amsterodamu .)
Vedle studia na konzervatoři pokračuje v externím studiu na jihlavském gymnáziu. Zatímco na konzervatoři sklízí jeden vavřín za druhým, maturitu vykonal napodruhé. Do Jihlavy, která zásadním způsobem ovlivnila formování jeho osobnosti i hudební tvorbu, se pak vracel již jen sporadicky, naposledy v roce 1889.
    I když vlastní mládí G.Mahlera nebylo nijak šťastné, velmi miloval děti. Kolem něj vyrůstalo 11 sourozenců, bohužel mnozí umírali a jeho nejmilejší bratr mu zemřel přímo v náručí. To samozřejmě muselo zanechat vliv i na jeho pozdější hudební tvorbu. Jedna z jeho nejznámějších skladeb jsou „Písně o mrtvých dětech“. Uvedl ji v době, kdy v jeho náručí umírala tentokrát jeho pětiletá dcerka. V několika jeho velkých symfoniích účinkují početné dětské sbory i sólisté.
    Hudební život G.Mahlera ve Vídni byl v té době ve znamení nové hvězdy Richarda Wagnera. Byl ale umírněný wagnerián. Zatímco jeho spolužáci byli novým pojetím opery přímo unešeni, on byl zdrženlivější, ale po jeho vzoru se stal vegetariánem.
    Mahlerovy symfonie zpočátku nebyly chápány a publikum na ně reagovalo spíše nesouhlasně. Samostatnou hudební kariéru začal Mahler jako kapelník ve slovinské Lublani, kde strávil jednu velmi úspěšnou sezónu. To už měl za sebou první skladatelský opus – hudební pohádku Píseň žalobná. Na její uvedení však musel čekat až na první rok nového století. Z Lublaně zamířil do Olomouce. Neodradilo ho ani zdejší zchátralé divadlo, žalostně vypadající soubor a nevýrazný orchestr. Během několika měsíců dokázal však z průměrného divadla udělat solidní scénu. Zprávy o geniálním kapelníkovi se roznesly po Evropě a Mahler se přesunul nejprve do Kasselu a posléze do Stavovského divadla v Praze. Pražané se díky němu seznámili s vrcholnými díl Richarda Wagnera.
    To už ale skladatel pošilhával po opeře ve Vídni. Před tím ještě absolvoval sezónu v Budapešti, dirigoval v Lipsku, Londýně a Hamburku. Nakonec se ale dočkal a v roce 1897 byl jmenován uměleckým šéfem vídeňské Dvorní opery, kde vydržel celých deset let. Kariéra byla pro Mahlera důležitá ze dvou důvodů. Byl to dobrý a stálý zdroj peněz, který navíc přinášel umělecké uznání publika. Hlavní smysl života ale Mahler hledal ve své tvorbě. Za vrchol jeho díla je považována Osmá symfonie, která pro svou náročnost na obsazení získala název  „Symfonie tisíců“. Mahler ji uvedl v roce 1910 v Mnichově, hned po návratu z Ameriky. Na tomto velkolepém hudebním divadle se podílelo více než osm set účinkujících a byl to pro něj životní úspěch. Svou Devátou symfonii, kterou mnozí odborníci díky slavné interpretaci Leonarda Bernsteina označují za vůbec nejlepší Mahlerovu skladbu, ale už provést nemohl. Vrozená srdeční vada, infekce a únava ho brzy po uvedení Osmé zdolaly. 18.května 1911 Mahler zemřel.
    Vlastníkem domu, v němž se v roce 1860 slavný skladatel a dirigent narodil, je obec Kaliště. Přestože se zde rozvíjí bohatý kulturní život, objekt stále čeká na dokončení, neboť dva hlavní sponzoři dramaticky snížili sjednané příspěvky na rekonstrukci. Veřejnosti již slouží koncertní sál, který vznikl z někdejšího hospodského sálu, opraven je lokál s kuchyní a navazující prostory. Investorem rekonstrukce je Nadace Musica noster amor, dvoumilionovou půjčku poskytlo i město Humpolec. V tomto roce dosavadní činnost této nadace přebírá již  zaregistrované občanské sdružení MAHLER 2000 – společnost Gustava Mahlera.
    Oslavy narození G.Mahlera proběhly letos v Kalištích 2.července. Celá slavnost byla zahájena již dopoledne ekumenickou bohoslužbou. Dále proběhla vernisáž výstavy fotografií „hudebního“ fotografa Zdeňka Chrapka. Byla představena nová poštovní známka, kterou Česká pošta vydala s portrétem G.Mahlera v hodnotě 8,-Kč. Prezentace se zúčastnil i její autor, akademický malíř O.Kulhánek. Následoval koncert Festivalu sborového zpěvu, byla zasazena lípa.
    Velké oslavy připomínající tuto významnou událost pořádala také Jihlava, a to ve dnech 13.-15.října. Byla odhalena pamětní deska G.Mahlera v budově Horáckého divadla, ve foyeru divadla byla zahájena výstava archiválií týkajících se jeho pobytu v tomto městě, proběhla prezentace pamětní medaile, recitál sólisty ND I.Kusnjera, mezinárodní vědecká konference, slavnostní koncert Slovenské filharmonie Bratislava, společenské setkání umělců a organizátorů, prohlídka Mahlerova domu v Jihlavě a jeho stálé jihlavské expozice.
Oslavy ukončil promenádní koncert dechové hudby.   


  

Dr.  František  Hamza

 

    Před 70ti lety zemřel lékař a spisovatel Dr. František Hamza.
    Narodil se 6.března 1868 v Kletečné u Humpolce. Po dokončení gymnazijních studií odešel na lékařskou fakultu do Prahy. Věnoval se i veřejnému životu.
Po promoci odešel do Luže pod Košumberkem, kde se stal praktickým lékařem. Studoval otázku skrofulozy a dětské tuberkulózy. Za pomoci své manželky a ze svých prostředků zde založil ústav pro tyto nemocné děti. Později byl jmenován jeho ředitelem, pod jeho vedením se mu podařilo přivést ústav na světovou úroveň. Po roce 1918 byl povolán jako odborník do Ministerstva zdravotnictví.
    V roce 1919 zakládá dětskou plicní léčebnu v Dolním Smokovci na Slovensku. V létech 1920-1922 zakládá několik lidových zdravotních ústavů v různých městech.  Ve svém rodišti na Českomoravské vysočině chtěl založit zdravotní osadu pro tuberkulózní děti, zabránila mu v tom smrt. Zemřel 4.června 1930 ve věku 62 let.
    Z jeho literární činnosti připomeňme knihy Šimon kouzelník, Črty ze Zálesí a Želivské romance.
   

 


Miroslav  Krajník

 

    Před 150ti lety , 1.ledna 1850 se v Humpolci narodil básník, překladatel a dramatik Miroslav Krajník. Jeho literární tvorba se rozvíjela na konci šedesátých a sedmdesátých let minulého století. Obsáhlou sbírku Básně vydal v roce 1870, literární kritikou byla přijata příznivě a dočkala se druhého vydání. Kvalitní byla také překladatelská činnost. Napsal historickou hru Jan Roháč z Dubé, její uvedení bylo tehdejší cenzurou zakázáno pro vlastenecké cítění a aktuální narážky, přispíval do různých časopisů. Aktivně se účastnil politického života své doby
Zemřel v červenci roku 1907.

 

 

Doc. PhDr.  Ludvík  Pokorný  CSc.

 

    Letošní rok je pro vzpomenutí na docenta a profesora Ludvíka Pokorného,CSc. dvojnásob významný: 25.ledna 1915, tedy před pětaosmdesáti lety, se narodil a 31.srpna si připomeneme jeho desáté výročí úmrtí.
    Do Humpolce nastoupil jako středoškolský profesor na gymnáziu v roce 1942, ale byl nucen odejít. S rodinou se vrací po osvobození a plných patnáct let zde působí.  V roce 1960 odchází na pedagogický institut do Jihlavy a o čtyři roky později na Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích. Tam dojížděl ještě jako externí učitel po svém odchodu do důchodu. Toto období strávené v jihočeské metropoli patří k nejplodnějším v jeho životě. Založil zde a vedl  katedru německého jazyka, psal články a odborné studie do mnoha vysokoškolských časopisů. Ludvík Pokorný udivoval své okolí nejen rozsáhlými vědomostmi ve svém oboru, ale téměř encyklopedickými znalostmi z dějin literatury, kultury a politiky.
    O svých sedmdesátinách v roce 1985 byl přijat představiteli Humpolce a jako uznání za jeho veřejně prospěšnou práci mu byla udělena kongresová  medaile. Pamětní medaile Dr.Aleše Hrdličky byla docentu Pokornému udělena in memoriam v roce 1999.

 

 

Stanislav  Doležal

 

    1.února uplynulo 55 let, kdy v humpolecké nemocnici zemřel snad poslední umělec – bohém klasického typu, malíř Stanislav Doležal. Jeho dílo však zůstalo téměř neznámé a nepovšimnuté v odborném světě. Jeho obrazy a obrázky většinou končily v chudých domácnostech, a tak jeho tvorba zůstává široké veřejnosti utajena. On sám se o propagaci svého díla nestaral vůbec. Nejvíce jeho převážně krajinářských prací vzniklo na Vysočině, kde našel také svůj domov.

 

 

Tomáš  Garrique  Masaryk

 

    Před 150ti lety se narodil první československý prezident Tomáš Garrique Masaryk. Vystudoval filozofii na univerzitě ve Vídni a poté na téže univerzitě přednášel. V české společnosti a české politice se objevil ve svých 32 letech, kdy na české pražské univerzitě začal přednášet filozofii, sociologii a psychologii. Pro své názory získal v české společnosti příznivce i odpůrce.
    Nejdůležitějším krokem Masarykova života bylo rozhodnutí postavit se proti monarchii. Odhodlal se k tomu ve svých 64 letech, odjel do Francie a Velké Británie, kde se stal hlavním představitelem zahraničního odboje usilujícího o vytvoření samostatného československého státu. V období první světové války se podílel na organizování československých vojenských jednotek – legií – v Rusku, Francii a Itálii. A právě vojáci začali první Masarykovi říkat „tatíček“. Do vlasti se vrátil v prosinci 1918 již jako prezident nové republiky, kterým zůstal dalších 17 let. Skutečnost, že se Československo i přes mnohé nedostatky stalo jednou z nejstabilnějších demokracií tehdejší Evropy, byla mimo jiné zásluhou jeho prozíravé politiky.
    T.G.Masaryk navštívil dvakrát naše město v roce 1906. V roce 1918 mu město udělilo čestné občanství.
    Před  10ti lety se v sobotu 10.března konala slavnost znovupostavení pomníku prvního prezidenta ČSR Tomáše Garriqua Masaryka na Tyršově náměstí v Humpolci. Slavnost poznamenala nepřízeň počasí, i tak však účastníci zcela zaplnili náměstí i přilehlé ulice. Zakončila ji státní hymna.

 

 


Jiné  organizace

 

Policie  České  republiky

 

    V tomto roce vykonávalo na Obvodním oddělení Policie ČR v Humpolci službu 22 policistů včetně vedoucího a jeho zástupce. K výkonu služby byly používány dva automobily a jeden motocykl.
V tomto období bylo v teritoriu obvodního oddělení humpolecké policie spácháno celkem 311 trestných činů a 554 přestupků. Celkem tedy bylo na zdejší policii oznámeno 865 protiprávních jednání, což je v průměru 2,4 oznámení na jeden den. Dále bylo oznámeno dalších 283 událostí, na které se vyjíždělo. Jedná se o výjezdy na signální pult centralizované ochrany, občansko-právní spory apod.
Trestných činů násilného charakteru bylo evidováno celkem 18, jednalo se především o vydírání, loupeže,ublížení na zdraví apod. Všechny tyto trestné činy byly objasněny. Nejzávažnější trestný čin, vražda, nebyla v tomto roce spáchána. Evidovali se i tři případy mravnostní trestní činnosti jako jsou znásilnění a pohlavní zneužívání, také tyto případy byly objasněny.
    V roce 2000 bylo spácháno také celkem 220 majetkových trestných činů – krádeže, podvody a krádeže vloupáním. Z nich se podařilo objasnit 64 případů. Další trestné činy byly spáchány v oblasti hospodářské kriminality. Z celkem třiceti případů jich bylo objasněno 29.
    Policie úzce spolupracuje s MěÚ v Humpolci, zejména nad udržováním veřejného pořádku ve městě a při dohledu nad silničním provozem. Jako dobrý pomocník při řešení každodenních úkolů se osvědčuje kamerový systém, který byl ve městě pořízen. Přispívá k vyřešení mnoha přestupků a trestních činů.

 

 

Hasičský  sbor  Humpolec

 

    V tomto roce byl celkový počet zásahů hasičů 161. Při dopravních nehodách bylo provedeno zásahů 92, z toho 53 při haváriích na dálnici D1. Nejčastěji hasiči zasahovali při vyprošťování osob, poskytovali předlékařskou první pomoc, odstraňovali ropné skvrny, odklízeli havarovaná vozidla z vozovky a starali se o jejich zajištění do příjezdu policie, řídili dopravu. Při haváriích na ostatních silnicích, ulicích a křižovatkách v rámci města a okolí provedli 39 zásahů.
Ve třiceti případech hasiči likvidovali požáry. Z toho bylo např. 9 požárů aut, z nich 6 na dálnici D1,2 požáry v místních závodech, 1 v restauračním zařízení, 2 v rodinných domech, 5 lesních požárů, 2 v panelových domech.
Technických zásahů a pomocí bylo 26, např. únik škodlivých látek do rybníka, výpomoc pro záchranou službu, likvidace a odklízení padlých stromů a větví, otevírání bytů z důvodů nebezpečí vzniku požáru ze zapnutých spotřebičů, hledání ztracené ženy z domova důchodců, přítomnost u usmrcených chodců při dopravních nehodách a další.
Práce hasičů při zásazích je velmi rozmanitá a dotýká se mnoha profesí.   
    Pravidelně se konají výborové a členské schůze – celkem 25 s průměrnou účastí 15 členů. V prosinci se konala schůze výroční za účasti zástupců města.Zde byla hodnocena činnost Sboru dobrovolných hasičů (SDH ) za uplynulý rok a určeny úkoly pro rok následující. Vystoupili na ní mladí hasiči s krátkou scénkou a seznámili přítomné se svojí činností. Je potěšující, že dochází k oživení základny SDH. V tomto školním roce se do činnosti zapojilo 15 dětí, mladých hasičů, jejich schůzky se konají pravidelně u areálu hasičské zbrojnice, zúčastňují se i různých soutěží a soustředění. Vyvrcholením činnosti byl letní dětský tábor v areálu autokrosového závodiště v Humpolci.
    Nemalá péče byla věnována objektu hasičské zbrojnice a přilehlému areálu. Provedla se rekonstrukce poškozené střechy věže, upravil se vjezd pro záchranou službu a instalovala se automatická brána. Pokračovalo se v zateplování budovy, měnily se okna a dveře. Vlastními silami se provedla přestavba místnosti ústředny při vstupu do budovy a opravila se požární technika pro humpoleckou oblast.
    V tomto roce se v Humpolci uskutečnily i akce, které svým významem vysoce přesahují místní i okresní působnost . V březnu se konala porada Hlavní správy Požární ochrany a rozhodujících představitelů v provozu dálnice D1 a D2 ve věci nevhodně umístěných betonových zátarasů v prolukách mezi svodidly rozdělujícími protisměrné proudy dálnice. Tyto zátarasy znemožňují záchranářům poskytnutí rychlé pomoci postiženým.
V květnu hasiči organizovali a materielně zajišťovali soutěž ve vyprošťování a první pomoci u havarovaných vozidel pro celý jihočeský kraj.
Z ostatních akcí výboru a členů SDH ještě můžeme jmenovat např. požární dozor na automobilových závodech, na závodech koní CCI, Zlatá podkova a mezinárodních závodech Dunajsko-Alpský pohár, Hasičský ples, oslava Svátku matek, účast na Dni dětí a mnoho dalších.

 

 


Zdravotní  služby  města  Humpolec


    Také v tomto roce pokračuje ve své činnosti příspěvková organizace Zdravotní služby města Humpolec.
    Rychlá lékařská pomoc měla v roce 2000  964 výjezdů, z toho 79 k dopravním nehodám. Úzce spolupracuje s výjezdovou lékařskou službou první pomoci, která ošetřila 5599 pacientů.
    Dopravní zdravotní služba měla k dispozici 5 sanitních vozů, které ujely přibližně  191 390 kilometrů při zajišťování přepravy raněných a nemocných nejen na území České republiky, ale i ze zahraničí.

 

 

Zájmové organizace

 

Český  rybářský  svaz


    V roce 2000 začal platit nový zákon o rybářské stráži, každý člen rybářské stráže má statut veřejného činitele. Zvýšila se nejen prestiž, ale také odpovědnost každého člena RS. Všichni dosavadní členové museli skládat náročné zkoušky před komisí OÚ v Pelhřimově. Někteří neuspěli a tak tuto funkci vykonává pouze 10 našich členů.
    Členská základna místní organizace se opět trochu rozrostla, měla již 524 dospělých členů včetně mládeže do 18ti let a 109 dětí do 15ti let. Významnou změnou také bylo přijetí jednoho absolventa rybářské školy do stálého pracovního poměru. Jak se to projeví v hospodaření organizace ukáží příští roky, ale již nyní došlo k výrazným úsporám odpracovaných brigádnických hodin.
Všechny odchované ryby v rybničním a pstruhovém odboru byly zčásti vysazeny do sportovních revírů územního svazu, některé znovu vysazeny do chovných rybníků a některé byly odprodány.
Hospodaření organizace skončilo v tomto roce přebytkem.
    Organizaci úspěšně reprezentují družstva dětí na různých soutěžích pořádaných i mimo okres. V srpnu se uskutečnil letní tábor na Trnávce, zúčastnilo se ho celkem 18 spokojených mladých rybářů. Tradičně se konají výroční členské schůze, úspěšná byla akce opékání selete spojená s tancem a hudbou. Poprvé v historii se na rybárně uskutečnily pro členy spolku rybí hody.
    Během roku došlo i k několika haváriím, největší v Hybrálci, kde došlo k úniku silážních šťáv do čistírny odpadních vod. Byla otrávena celá obsádka pstruhů, ale vzniklá škoda byla naší organizaci uhrazena.

 

 

F i l a t e l i s t é

 

    Pravidelné výměnné schůzky se konají dvakrát měsíčně v Klubu MěKIS , pořádají se zájezdy na filatelistické burzy v jiných městech regionu. Mezi členy klubu je několik mladých sběratelů, celkový počet členů  se pohybuje okolo 40. Sbírají se nejen poštovní známky, ale i telefonní karty a pohlednice.

 

 

Český  svaz  žen

 

    Ženy se scházejí nejen na výborových schůzích, ale společně navštěvují i různé kulturní a společenské akce.

 


Sdružení  zdravotně  postižených

 

    Stejně tak jako v předchozích letech se sdružení především zabývalo pořádáním různých přednášek zaměřených na zdravotní problémy svých členů. K nejzajímavějším patřila např. přednáška o posilování imunitního systému a přednáška Dr. Čebiše. Jednotliví předsedové svazů organizovali rekondiční cvičení pro kardiaky, diabetiky, nemocné s poškozenou páteří a roztroušenou sklerózou. Se zdravou výživou seznamoval členy ing. Křišťan. Ten pak na další schůzce informoval o problematice našeho města. Každoročně se koná výroční členská schůze, té byli přítomni zástupci sociálního odboru humpoleckého Městského úřadu ing. Fiala, OÚ Pelhřimov p. Chlumová a zástupce Okresního sdružení tělesně postižených. Informovali přítomné členy o novinkách v sociální oblasti.

 

 

Český  svaz  chovatelů

 

    V tomto roce měla základní organizace 29 členů starších 18ti let a 2 členy do 15ti let. Činnost byla velice pestrá. Tradičně již v březnu se konala výroční členská schůze, kde vystoupil mimo jiné předseda zahrádkářů p. Bašta a člen okresního výboru ČSCH p. Kratochvíl. Pak následovala celá řada výstav v našem regionu, které humpolečtí chovatelé obeslali svými zvířaty. Na podzim pak reprezentovali náš okres na krajské výstavě v Bohdalově a získali třetí místo z pěti okresů Jihlavského kraje. V listopadu navštívili celostátní výstavu drobných zvířat v Brně. Poslední letošní akcí a setkáním humpoleckých chovatelů bylo stolní posuzování králíků, které se konalo v areálu Českého svazu chovatelů v Humpolci.

 

Svaz  důchodců  České  republiky

 

    V roce 2000 měl svaz 558 platících členů, během roku přibylo 42 členů, odešlo 57. Uskutečnil 12 výborových a 1 výroční schůzi. Pro své členy pořádá během roku řadu přednášek a besed se zdravotní tématikou, o sociálních záležitostech, o historii, oblíbené jsou cestopisné přednášky zpestřené promítáním videa. Nechybí besedy s poslanci a starostou města. Mladší členové si oblíbili různé turistické a sportovní akce po celé republice, konají se pravidelné vycházky po okolí Humpolce. Na rekreaci do Jeseníků odjeli tři autobusy se  členy SD. V měsíci březnu se každoročně koná výstava prací seniorů, tradicí se stalo vánoční setkání členů Svazu důchodců.
    V tomto roce vznikla z podnětu členů SDČR MO Humpolec Rada seniorů města Humpolec ve spolupráci se Svazem tělesně postižených jako poradní orgán Rady města.
    Dva obchody v Humpolci a jeden v Krasoňově prodávají na vydané poukázky  SD členům potraviny a maso s 5% slevou.
O všech pořádaných a chystaných akcích jsou všichni členové informováni letáky a informacemi ve vývěsních skříňkách ve městě.

 

 

Český svaz bojovníků za svobodu

 

    Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu měla v roce 2000, kdy se v prosinci konala výroční členská schůze již jen 17 žijících členů jak z města, tak z blízkého okolí.
Věkový průměr členů je přes 74 let, jsou to převážně pozůstalí, ženy po aktivních bojovnících za svobodu naší vlasti ve 2. světové válce. Devět členů organizace je starších 80ti let, nejmladší člence je 69 let. Členů domácího odboje jsou 4, zahraničních vojáků 1.československého armádního sboru generála Svobody jsou 2, bývalých politických vězňů je 6, ostatní jsou pozůstalí.
    V roce 55. výročí osvobození naší vlasti od německého fašismu a konce 2.světové války byli přímí účastníci bojů vyznamenáni vládními představiteli pamětními medailemi za Účast v boji za národní osvobození v letech 1939 – 1945, z některých jmenujme např. J.Popjánoše, B.Svobodovou, J.Sztacha a další. Jeden člen humpolecké organizace byl vyznamenán přímo v Praze na Ministerstvu obrany při slavnostním zasedání.
    Všichni členové každoročně, pokud jim to zdravotní stav dovolí, vzpomínají květnových dnů roku 1945, na desítky popravených vlastenců z Humpolce a okolí v době německé okupace.
    Základní organizace stojí před celostátním sjezdem v roce 2001. V její neprospěch mluví vysoký věkový průměr členů, v její prospěch to, že se osobně přičinili o svobodu naší vlasti.

 

 

Český  zahrádkářský   svaz

 

    Členové základní organizace prováděli svoji zahrádkářskou činnost v lokalitě Rybníček a Pelhřimovská. Nedošlo ke změně výměry pozemků, která nadále činí 3,38ha. Rovněž se nezměnil počet zahrádek, kdy lokalita Rybníček má 37 zahrádek a lokalita u silnice na Pelhřimov 45 zahrádek.
    V tomto roce došlo ke změně vlastnictví pozemků u 26 zahrádek a to v tom, že pozemky byly vykoupeny od města Humpolec do osobního vlastnictví jednotlivých uživatelů. Zbývající pozemky jsou nadále ve vlastnictví fyzických osob, města Humpolec a státu. Na tyto pozemky jsou uzavřeny nájemní smlouvy.
    V čele základní organizace je 13ti členný výbor. Funkci předsedy zastává F.Kalaš, další registrovaní členové výboru jsou jednatelka a hospodářka. Všichni členové svou prací nemalou měrou přispívají ke zlepšování prostředí ve městě.

 

 

 

 


Z a h r á d k á ř

 

    Toto zájmové sdružení již přes rok pracuje samostatně. Uspořádalo dva zájezdy, které byly plně obsazené, jednalo se o HOBBY 2000 v Českých Budějovicích a zájezd do Litoměřic. V říjnu se pořádala výstava ovoce , zeleniny a květin, která byla hojně navštívena veřejností. Sdružení pořádá odborné přednášky a zajišťuje stálou poradnu pro choroby a škůdce všech druhů zahrádkářských výpěstků.-

 

 

Sport

 

Fotbalový  klub


    Výkonný výbor řídil fotbalový klub i v roce 2000 a to ve složení:
Ing. F.Krupička, předseda, J.Hájek, ekonom, J.Tesař, hospodář, členové J.Holoubek, J.Fiala, J.Kovář, S.Pavlas, L.Příhoda, P.Žatečka
Fotbalová sezóna v tomto roce skončila 19. listopadu.
Po dobrém vstupu do podzimní části soutěže přišel v závěrečných zápasech útlum a mužstvo „A“ muži se z velice dobrého postavení na 3.místě v tabulce oblastního přeboru propadlo do střední části. Celkové umístění po podzimní části bylo 6.místo. Družstvo „B“ muži, které vedl trenér L.Vaněček, se umístilo na 5.místě, I.A třída dorostu obsadila 2.místo, na 6.místě skončili starší žáci v oblastním přeboru, mladší žáci byli na místě desátém.
Mužstva přípravky se již druhým rokem zúčastňují soutěží v okrese Havlíčkův Brod. Po podzimní části obsadili starší i mladší Benjamínci první místa.
    V dubnu se výprava humpoleckých fotbalistů vydala do holandského Schiedamu, stará garda zde sehrála přátelský zápas.
V mezinárodním turnaji obsadili dorostenci cenné 1.místo. Čtyři kola před koncem soutěže byl odvolán trenér družstva „A“ mužů J.Horák pro neuspokojivé výsledky, soutěž mužstvo dokončilo pod vedením některých členů výboru.
    V měsíci srpnu byla provedena dlouho očekávaná kolaudace nových kabin, sociálního zařízení a tribuny na travnatém hřišti. Stavbu provedla humpolecká firma nákladem 3.400.000,-Kč, financoval ji Městský úřad v Humpolci.

 


Národní  házená

 

    Oddíl národní házené měl 103 členů, předsedou je S.Urban.  V mistrovských soutěžích bylo 8 družstev. Všechna družstva sehrála celkem 254 utkání, z nichž 89 vyhrála, 23 hrála nerozhodně a 142 prohrála. Nejvíce utkání odehrál mladší žák Adam Pospíšil, 62. Nejlepší střelkyní oddílu se stala Hana Kučerová, která docílila 200 branek. V družstvech se vystřídalo celkem 109 hráček a hráčů.
    Bohatá byla i další sportovní činnost. V lednu oddíl uspořádal v hale TJ Jiskra Humpolec přípravný turnaj starších žákyň, zúčastnilo se ho 5 družstev. Vítězství si odvezly házenkářky Vracova.
V březnu uspořádal oddíl z pověření Svazu národní házené v Praze finále 26.ročníku Českého poháru žen a mužů. Vítězství si odvezli házenkáři Žeravic a házenkářky Chomutova. Součástí tohoto turnaje byl i společenský večer ve Spolkovém domě. V jeho průběhu byly slavnostně vyhlášeny ankety Svazu národní házené Koncem měsíce srpna proběhlo soustředění družstva starších žákyň ve Chvojnově.
    Tradičním vyvrcholením sportovní a společenské aktivity bylo uspořádání turnaje mužů „ O pohár Zálesí“- memoriálu Josefa Kršky. Byl to již 52.ročník tohoto turnaje, který je nejstarším házenkářským turnajem.Zúčastnila se ho prvoligová družstva SK Studénka, Dioss Nýřany, Sokol Krčín a domácí druholigová Jiskra Humpolec. Turnaj byl po všech stránkách úspěšný a stal se i dobrou propagací Humpolce. Vítězství nakonec dokázalo obhájit družstvo Nýřan. Během turnaje převzaly bronzové medaile za třetí místo v I.lize humpolecké ženy. Člen výkonného výboru svazu národní házené také předal titul „ Mistryně národní házené“ humpoleckým útočníkům Haně Kučerové a Andree Vlasákové. Dále proběhla autogramiáda našich slavných sportovců Jarmily Kratochvílové, Vladimíry Rackové a Libora Racka.
V mistrovských soutěžích se nejvíce dařilo ženám, ty vybojovaly 3.místo jak v českém poháru, tak v nejvyšší soutěži, I.lize.Z mládežnických družstev se nejvíce dařilo starším žákyním.     


Automotoklub  „ ZÁLESÍ „

 

    Tento rok začal pro všechny členy automotoklubu ( AMK ) rychlým tempem. Nezadržitelně se blížil termín závodu mistrovství republiky, které se jelo na humpolecké trati „ Pod Vilémovským lomem“. 7.května na autokrosové trati došlo v tomto roce k mnoha změnám. K urychlení závodů museli pořadatelé vybudovat nový start, který umístili mimo závodní dráhu do prostoru parkoviště závodních strojů. Startovní rošt má nyní evropské parametry a je z obou stran chráněn dvojitými svodidly. Ale tato úprava si vyžádala další a další změny. Vzhledem k mezinárodním předpisům musela být upravena i část tratě „ u  vodárny“, aby byl splněn požadavek na délku a šířku startovní rovinky. Touto úpravou zmizel obávaný retardér a průměrná rychlost závodních vozů se znatelně zvýšila. Zároveň pořadatelé trať rozšířili a v kritických místech osadili dráhu dvojitými svodidly. Další problém vznikl zmenšením parkoviště, kam byl umístěn start. Muselo se zvětšit takzvané „horní“ parkoviště, které v minulých letech sloužilo pouze Junior buggy. Nyní se sem přesunuly i šestnáctistovky. S tímto řešením se však musela vybudovat zcela nová příjezdová komunikace z tohoto parkoviště do prostoru startu. Když uvážíme, že všechno toto budují nadšenci AMK ve svém volném čase, za minimálních finančních prostředků a s velmi omezenou technikou, je celkový výsledek výborný.
Dále členové AMK postavili nové komentátorské pracoviště, které umístili na střechu budovy ředitelství, odkud má komentátor přehled takřka po celé dráze.Tím se mnohonásobně zlepšila informovanost přihlížejících diváků. V tomto roce také poprvé komentoval všechny významné závody člen humpoleckého AMK  a to s obrovským úspěchem a na zcela profesionální úrovni. Další úpravy proběhly ve srubu, kde se podává občerstvení  divákům, jezdcům , pořadatelům i hostům. Kromě výzdoby stěna autokrosovými motivy zde členové vybudovali zcela nový strop, který má zároveň sloužit i jako tepelné izolace.
    Změny doznala i motokrosová trať. Byly přepracovány některé skoky a trať se prodloužila opět o pár desítek metrů.
    Kromě dvou závodů Mistrovství ČR a Setkání mistrů, které pořádal AMK, se v tomto areálu ještě jel závod v hobby motokrosu, kde se k tomuto setkání sjelo přes 120 jezdců. Další akcí bylo pět závodů hobby autokrosu, pořádaných truhlářstvím Profil a jeho autoklubem. Dvakrát se také po humpolecké dráze proháněly buginy  ze seriálu VW Brouk Cup. Významnou akcí bylo předvádění vozů typu Off Road. Z dalších aktivit připomeňme dětský tábor, který proběhl v areálu závodiště v letních měsících pod patronací humpoleckého Hasičského sboru.
V tomto roce také začal AMK spolupracovat s MěKIS, které mu umožnilo prezentaci humpoleckého autokrosového areálu na stránkách internetu. Předsedou AMK je B.Kalivoda.

 


Klub  Českých  turistů

 

    Činnost Klubu Českých turistů je velmi bohatá a pestrá. Oslavil již 106 let turistiky v Humpolci. Má 183 členů, předsedou je J.Jelínek. První putování v tomto roce začalo již v sobotu 1.ledna trasou dlouhou 10km. Během roku se pak uskutečnilo celkem 27 zajímavých a různě obtížných pochodů v různých délkách, 22.července se jela Cyklorallye, aneb na kole na Sázavu. Její délka byla úctyhodných 50km. Tradicí se stal pochod „Cestami Oktaviána Strádala za opečeným špekáčkem“.Letos proběhl jeho již XXVI.ročník, jeho dvě trasy měřily 10 a 20km. Některé z turistických pochodů jsou zaměřeny na údržbu a vyčištění turistických značek.
    V současné době je otevřeno informační středisko oblasti KČT Vysočina v Jihlavě. Mimo jiné si zde lze zakoupit mapy KČT a je otevřen vyhlídkový ochoz v objektu Brány Matky Boží.

 


Stolní  tenis


    V uplynulé sezóně oddíl stolního tenisu Jiskry SZeŠ Humpolec navázal na úspěchy předešlých let. Za tyto výkony vděčí především zlepšeným tréninkovým podmínkám, které poskytlo hráčům oddílu ve svých prostorách vedení školy. Oddílu také vypomohli svými příspěvky drobní sponzoři, kteří přispěli na zvýšené výdaje spojené s dopravou k jednotlivým utkáním ve dvou okresních a jedné krajské soutěži. Hráči v OP 2 v omlazené podobě nakonec ukončili soutěž na 8.místě a byla velká škoda, že neudrželi slibnou pátou pozici z poloviny soutěže. Družstvo Humpolec B skončilo v konečné tabulce na místě devátém. Muži v krajské soutěži již několikátý rok za sebou usilovali o navrácení do krajského přeboru. V této sezóně se jim to nakonec povedlo a soutěž vyhráli.
   Členové oddílu letos již pošesté uspořádali pro mládež ZŠ a SŠ okresu dva turnaje ke Dni studentstva. Hrálo se v listopadu v tělocvičnách gymnázia a zemědělské školy. Těchto turnajů se zúčastnilo 65 hráčů z  devíti škol okresu. V prosinci skončila první polovina sezóny oddílu stolního tenisu, při mistrovských utkáních měl v soutěži 5 celků. „A“ mužstvo skončilo z 12ti družstev na sedmém místě, což je ve druhé nejvyšší soutěži v kraji pro tohoto nováčka úspěch. „B“ mužstvo je z 10ti družstev na místě prvním, prohrálo pouze jednou. Jeho výkonnost mnohonásobně vzrostla, neboť ve stejné soutěži před rokem bylo na posledním místě. „C“ mužstvo skončilo páté. Nově založené „D“ mužstvo zatím sbírá zkušenosti, stejně tak jako mužstvo „E“, které bylo příjemným překvapením.

 

 

Taekwondo

 

    Na své první závody v tomto roce odjel humpolecký tým, pod vedením P.Lacka, již 15.ledna do Prahy. Silnou konkurenci mu vytvořilo 18 oddílů z ČR a jeden z Německa. Úspěšní byli hlavně v žákovských kategoriích.
    Smůla pronásledovala sportovce v německém Sindelfingenu. Nejprve došlo ke zranění M.Habichové, v podvečer onemocněli oba trenéři, ale přesto tři zástupci podali velmi kvalitní výkony. Výprava však musela odcestovat domů.4.března se ve Vídni uskutečnilo první kolo Národní ligy Takwondo WtF. Humpolec startoval s patnácti závodníky, bez juniorů Zastoupení měl jen v osmi váhových kategoriích. V hodnocení týmů obsadil se šesti prvními, čtyřmi druhými a třemi třetími místy první příčku. Své umění předvedli mladí sportovci také na reprezentačním plese v pražském hotelu Ambasador. Předvedli ukázky povinných sestav, nácvik kopacích a přerážecích technik, sebeobrany a samotného sportovního boje.
Potřetí vyhrál KT Humpolec v hodnocení týmů na třetím kole Pražské ligy, vítězství si odvezli také z německého Nagoldu. Zlaté a bronzové medaile si přivezli v květnu z Budapešti.
    7.května se ve sportovní hale TJ Jiskra Humpolec uskutečnil první, pouze žákovský turnaj „Toyota Cup“. Zúčastnilo se ho sedm žákovských týmů. V deseti věkových a váhových kategoriích bylo k vidění na šedesát zápasů. V soutěži opět zazářili domácí a  zvítězili. Velkým úspěchem humpoleckého týmu bylo celkově čtvrté místo na 6.ročníku Chre-Pokalu v Tekwondo WTF. Turnaje se zúčastnily tři stovky závodníků dvaceti pěti týmů z deseti Spolkových zemí Německa a tří týmů z ČR, úspěch si zopakovali na Bodensee Cup, také v Německu v červenci.
Závěrečným pátým kolem skončil druhý ročník Pražské ligy, humpolecký tým k němu odjížděl potvrdit svoji letošní dominantu v tomto seriálu. Čtyři první místa, pět míst druhých a tři třetí znamenal pro KT WTF Humpolec po loňském šestém místě nyní suverénní vítězství.
V září se v Hradci Králové uskutečnilo 3.otevřené mistrovství ČR žáků. Přestože Humpolec obhajoval titul v soutěži družstev a šest titulů jednotlivců, v přípravě neponechal nic náhodě. Na osobní pozvání Petra Lacka navštívil Humpolec šéftrenér špičkového německého týmu. Absolvoval osm tréninkových jednotek nejen se žáky, ale s celým týmem včetně pelhřimovských děvčat. Mistrovství se zúčastnili devatenáct týmů z ČR, Slovenka, Polska, Německa a Litvy. Humpolečtí titul mistra ČR obhájili.
Humpoleckému Taekwondu se dostalo dalšího ocenění, které jen podtrhuje dobré jméno oddílu, jaké si vybudoval v Německu. Pětice mladých bojovníků totiž dostala příležitost bojovat o účast na mistrovství Bavorska, čehož náležitě využila a na prosincový šampionát se kvalifikovala. Stříbro bylo ve velké konkurenci úspěchem. 9.prosince se v Humpolci uskutečnil 6.ročník „Vánočního turnaje“ jako součásti NL Taekwondo WTF v ČR. Mezi devadesáti závodníky z ČR a Slovenska startovalo 24 chlapců a děvčat z domácího týmu. Součet osmi prvních, šesti druhých a osmi třetích míst znamenal opět první místo pro tým KT Humpolec.
Na poslední turnaj roku se čtveřice humpoleckých závodníků vydala do Německa, kde se konalo mistrovství Bavorska. Tentokrát však nehájili barvy našeho oddílu, ale byli součástí německého týmu. Získali čtyři medaile.

 


T  e  n  i  s

 

    Jako každoročně uspořádal tenisový klub LTC několik turnajů dospělých a čtvrtý ročník žákovského turnaje, kterého se již tradičně zúčastňují žáci a žákyně z okolních měst. Začátkem roku došlo k rozšíření klubu o oddíl Sedlice, kde byl postaven nový kurt. Před začátkem sezóny zajistil klub za přispění Městského úřadu odstranění starých nahnutých stromů v blízkosti hřiště, vyměnilo se oplocení za kurty za pletivo s dlouhodobou trvanlivostí. V podzimních měsících byla provedena rozsáhlá oprava tréninkové stěny včetně nových sloupků a oplocení. Poslední sportovní akcí v roce je tradiční halový turnaj deblů ve sportovním centru v Nymburku. Celou sezónu lze hodnotit jako úspěšnou.

 

 

 

 

 

Zimní  stadion

 


    Ke koloritu Humpolce dnes již patří zimní stadion, který si za čtyři uplynulé sezóny vydobyl své místo ve městě. Když TJ Jiskra v roce 1996 dokončila, díky finančnímu přispění MěÚ, umělé přichlazování ledové plochy, našlo se ve městě dost odpůrců, kteří tvrdili, že jsou to špatně vynaložené peníze a že zařízení je sezónní a že nebude veřejností využíváno. Podobné názory bylo možné zaslechnout ještě v loňském roce, když zastupitelstvo města odsouhlasilo další finanční příspěvek. S jeho pomocí se podařilo posílit výkon chlazení o další jednotku a je tedy možné mít k dispozici led např. již od poloviny listopadu, jak tomu bylo v letošním roce.
    Byly zavedeny pevné časy na bruslení pro veřejnost, protože zájem překročil všechna očekávání. V období od 11. do 26.listopadu přišlo v těchto vyhrazených hodinách na ledovou plochu 2254 návštěvníků.
Jediné, co kazí celkový dobrý dojem zimního stadionu, je nedostatečné zázemí, jako jsou šatny a sociální zařízení. Předpokládá se, že i tento nedostatek se v nejbližší době vyřeší ke spokojenosti všech návštěvníků.
 

 

 

 

 


P  o   č   a   s   í

Měsíc          Ø teplota       srážky             Poznámka

Leden          - 2,7°C         77,7mm          v 1.pol.měs.déšť a sněhový poprašek,               
                                                          max.teplota +6°C, min.tepl. -14°C.            
                                                         1.1.bylo 29cm sněhu, 9.a 16. 19cm.
                                                     Ve druhé pol.měs. déšť a sněžení.
                                18.1. sněhová bouře.
Únor           +1,8°C       58,6mm           max.tepl. +16°C, min.tepl.-11°C,
                                             21.2. bylo 7cm sněhu, během
                                                                    měsíce slabé sněžení a déšť.
____________________________________________________________________
Březen         +3,2°C      128,8mm         max.tepl.+17°C,min.tepl. -7°C,
                                                                    16.3. bylo 16cm sněhu,děšťové a
                                                                     sněhové přeháňky
Duben             +11,2C       23mm              max.tepl. +25°C, min.tepl. –3C,
                                                                     4.4. bouřka, déšť a kroupy, pak
                                                                     noční déšť.
Květen             +15,3°C    64,9mm            max.tepl.+29°C, min.tepl. 0°C, první
                                                                     pol.měs. bez srážek, pak noční přeháňky,
                                                                     ve druhé polovině bouřky.
Červen            +16,9°C     58,7mm           max.tepl. +35°C, 22.6., min.tepl.+4°C,
                                                                     V první pol. přeháňky, 13.a 25.déšť
Červenec        +15,2°C     112,7mm         max.tepl. +29°C,min.tepl.+5°C, časté
                                                                      deštivé přeháňky , 4.a7.7. noční bouřky
Srpen                 +18,5°C    42,7mm            max.tepl.+35°C,20.8., min.tepl.+8°C,
                                                                       6.a21. déšť a noční bouřky, druhá třetina
                                                                       měsíce bez srážek.
Září                     +12,2°C    30,6mm           max.tepl.+26°C,min.tepl.+3°C,přeháňky,
                                                                       13.a16.bouřky,konec měs.bez srážek.
Říjen                   +10,8°C   51,2mm             max.tepl.+22°C,min.tepl.+1°C,13.10.,
                                                                        v první pol.měs.déšť, pak přeháňky
Listopad             +5,5°C      28,9mm              max.tepl.+14°C,min.tepl.-4°C,19.11.
                                                                         7.11.ve 14.30hod. odpolední bouřka,
                                                                          noční déšť a denní přeháňky.
Prosinec            -1,4°C     37,4mm              max.tepl.+12°C,min.tepl. -12°C,20. a
                                                                         21.12.,první sníh 18.12.,2cm, v první
                                                                         pol.mrholení a déšť,ve druhé sněžení,
                                                                         29.12. bylo 16cm sněhu.
Během roku se v Humpolci neobjevily výraznější výkyvy počasí.Srážkově nadprůměrný byl měsíc březen, nejméně srážek spadlo v dubnu. Celosvětové oteplování Země se projevilo mírnějšími zimními teplotami.