TOPlist

Kronika města

2013

KRONIKA

 

 2013

 

 

 

 

 

Město Humpolec, obec s rozšířenou působností III. stupně, mělo k

31. 12. 2013

spolu s místními částmi celkem

10 708 obyvatel

 

Samostatný Humpolec měl 8 752 obyvatel

 

 

Starostou města byl Mgr. Jiří Kučera

 

 

 

UDÁLOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

 

 

Amnestie prezidenta Václava Klause 1. 1. 2013

 

 

     Prezident republiky Václav Klaus využil 1. ledna 2013 svého práva daného mu Ústavou a u příležitosti 20. výročí vzniku samostatné České republiky vyhlásil amnestii.

     Ministerstvo spravedlnosti zahájilo spolu s Vězeňskou službou ČR a dalšími složkami justice realizaci amnestie. O tom, na koho konkrétně se amnestie vztahovala a kdo tedy bude propuštěn, rozhodly soudy v neveřejných zasedáních.

     Naplnění prezidentova rozhodnutí zabezpečovala pracovní skupina, kterou vedl první náměstek ministra spravedlnosti Daniel Volák. Jejími členy byli generální ředitel Vězeňské služby ČR Petr Dohnal, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a předseda kolegia předsedů krajských soudů Jan Sváček.
     Amnestie se týkala především trestných činů, jako je maření výkonu úředního rozhodnutí, neplacení výživného či drobných majetkových deliktů. Amnestie se netýkala závažné násilné trestné činnosti. Týkala se zejména trestných činů, na které se dnes v západní Evropě běžně uplatňují alternativní tresty.

Na jaké tresty se vztahovala amnestie:
- nepodmíněné tresty do jednoho roku
- zbytky trestů pro osoby nad 75 let, pokud nebyl trest vyšší než 10 let
- dosud neskončená stíhání, táhnoucí se déle než osm let se sazbou do 10 let
- zbytky trestů pro osoby nad 70 let, pokud nebyl trest vyšší než 36 měsíců
- nesmí se jednat o násilné trestné činy
- omilostněný nesmí být recidivista odsouzený v posledních pěti letech za jiný trestný čin

      Díky této amnestii šlo na svobodu 19 820 lidí. V České republice je za mřížemi zhruba 23 000 lidí. Prezident republiky Václav Klaus prominul i všechny tresty veřejně prospěšných prací (asi 12 000). Amnestie se vztahovala i přibližně na 385 případů domácího násilí.

     Stát předpokládal, že amnestií získá 180 miliónů korun, což měla být roční úspora na potravinách 100 miliónů, na energiích 30 miliónů, na ostatních nákladech asi 50 miliónů. Vězeňská služba nakonec ušetřila pouze 80 miliónů korun.

     Vzhledem k rozsahu amnestie a jejímu následnému dopadu, neboť soudci omylem pouštěli na svobodu i vězně, kteří na to neměli nárok, senát 4. března rozhodl, že podá ústavní žalobu z velezrady na prezidenta Václava Klause, která následovala po neveřejném hlasování. Pro podání žaloby k Ústavnímu soudu bylo pro 38 senátorů, 30 bylo proti.

     Ústavní soud 27. března 2013 na uzavřené poradě pléna zastavil řízení. Exprezident Václav Klaus nebyl souzen za velezradu. Žalobou Senátu se soud nezabýval. Rozhodnutí soudu je konečné.

     Řízení bylo zastaveno z toho důvodu, že uplynutím funkčního období prezidenta republiky zaniká jeho způsobilost být předmětem tohoto řízení.

 

 

Změny v oblasti práce a sociálních věcí

 

 

     K 1. lednu 2013 se nejzásadněji změny týkaly důchodů a sociálních karet. Měnila se také i sociálně-právní ochrana dětí, minimální mzda, zákoník práce, podpora v nezaměstnanosti nebo zákon o sociálních službách.

1.     Důchodová reforma:

     Lepší zajištění ve stáří z více zdrojů měl zajistit druhý pilíř důchodového systému zavedený v rámci důchodové reformy. Mimo jiné umožnil uzavírat nové celoživotní důchodové spoření. Lidé se budou moci sami rozhodnout, zda do systému vstoupí – smlouvu o důchodovém spoření bude moci uzavřít každý, komu je víc jak 18 let a dosud nedostává starobní důchod z českého důchodového pojištění, tedy z I. pilíře.

     Klient si bude moci zvolit jeden ze tří způsobů výplaty: doživotní starobní důchod se sjednanou výplatou pozůstalostního důchodu po dobu tří let, anebo starobní důchod na 20 let. Výše vypláceného důchodu závisí na tom, jaký druh penze si lidé zvolí, kolik si celkem naspoří a případně i na tom, kolik jim bude let.

     Od 1. ledna 2013 se změnil také III. důchodový pilíř. Penzijní připojištění se státním příspěvkem se změnilo na doplňkové penzijní spoření, změna nastala i u pravidel výplaty dávek a zavedly se tzv. předdůchody.

2.     Důchody:

     Od splátky důchodu v lednu 2013 se zvýšily všechny důchody vyplácené z českého důchodového systému, tedy z I. pilíře. Týkalo se to důchodů starobních (včetně předčasných), invalidních (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně) a pozůstalostních.

     Základní výměra důchodu (stejná jako pro všechny druhy důchodů) se zvýšila o 60 Kč z 2 270,- Kč na 2 330,- Kč. Procentní výměra důchodu, která je individuální a odvíjí se od získaných dob důchodového pojištění a příjmů, vzrostla o 0,9%.

3.     sKarty:

     Novela zákonů o zaměstnanosti a sociálně právní ochraně dětí umožnila do doby vydání sKarty, stejně jako u ostatních dávek, vyplácet podpory v nezaměstnanosti o dávky pěstounské péče stávajícím způsobem, tedy převodem na bankovní účet nebo v hotovosti.

4.     Platy soudců:

     Od 1. ledna 2013 se zvýšily platy soudců na 2,75násobek průměrné nominální mzdy v nepodnikatelské sféře.

5.     Sociálně-právní ochrana dětí:

     Nový zákon podpořil výchovu dětí v přirozeném prostředí, případně v náhradním rodinném prostředí a omezí jejich umisťování do ústavů. Stanovil závazné postupy pro činnost orgánů sociálně právní ochrany dětí, zejména využívání metod sociální práce či vyhodnocování situace a rodiny se zaměřením na identifikaci ohroženého dítěte. Součástí bylo i vypracování individuálního plánu ochrany dítěte či pořádání případových konferencí. Více se rovněž podporuje pěstounská péče, sjednocování jejího hmotného zabezpečení a profesionalizaci pěstounské péče.

6.     Minimální mzda:

     Od 1. ledna 2013 se zrušily všechny sazby minimální mzdy a zůstala pouze jedna stejná pro všechny. Pro zaměstnance odměňované hodinovou mzdou, se jednalo 48,10 Kč za hodinu, pro zaměstnance odměňované měsíční mzdou pak 8 000,- Kč za měsíc. Obojí se týkalo čtyřicetihodinové týdenní pracovní doby. Vše vyplývalo z nařízení Vlády č. 246/2013 Sb., které vycházelo z principu rovnosti v odměňování zaměstnanců.

7.     Podpora v nezaměstnanosti:

     Podpora v nezaměstnanosti se zvýšila. Zatímco v roce 2012 mohl uchazeč o zaměstnání maximálně dostat 13 761,- Kč za měsíc a v případě rekvalifikace pak 15 422,- Kč, od ledna 2013 to bylo maximálně 14 157,- Kč. Při rekvalifikaci pak 15 866,- Kč.

 

 

8.     Zákoník práce:

     Podle novely zákoníku práce a zákona o zdravotnické záchranné službě se rozšířil okruh zaměstnanců, kteří mají nárok na dodatkovou dovolenou. Nově mezi ně patří zdravotničtí pracovníci, kteří vykonávají činnost při poskytování zdravotnické záchranné služby alespoň v rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby.

9.     Zdravotně postižení a sociální služby:

     Nově bylo možné pobírat současně rodičovský příspěvek a příspěvek na péči. Příspěvek na mobilitu dostávají, v případech hodných zvláštního zřetele, i lidé, kteří využívají pobytové sociální služby. Rovněž se o 2 000,- Kč zvýšil příspěvek na nezaopatřené dítě ve věku 4 až 7 let, kterému tato dávka náležela ve stupni III nebo IV. Novela zákona o sociálních službách umožnila Ministerstvu práce a sociálních věcí zřídit zařízení sociálních služeb jako státní příspěvkové organizace. Současně se změnila právní forma u existujících zařízení sociálních služeb, která byla zřízena ministerstvem jako organizační složky státu, na státní příspěvkové organizace.

10.                       Životní a existenční minimum:

     Částky životního a existenčního minima se nezvýšily, nesplnily se totiž valorizační podmínky. V platnosti tedy zůstaly výše životního a existenčního minima podle nařízení vlády č. 409/2011 Sb. S účinností od 1. ledna 2012. Měsíční životní minimum je pro jednotlivce 3 410,- Kč, existenční minimum pak 2 200,- Kč.

11.                       Nemocenské pojištění:

     Redukční hranice denního vyměřovacího základu, na základě kterého se vypočítává například nemocenské, byly pro rok 2013 následující:

-         První redukční hranice 863,- Kč

-         Druhá redukční hranice 1 295,- Kč

-         Třetí redukční hranice 2 589,- Kč.

12.                       Pojistné na sociální zabezpečení:

     Částka průměrné mzdy pro účely pojistného byla 25 884,- Kč, maximální vyměřovací základ pro placení pojistného byl 1 242 432,- Kč, rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonávala vedlejší činnost v roce 2013, byla 62 121,- Kč. Minimální měsíční základ pro placení záloh na pojistné pro OSVČ, vykonávající hlavní činnost byl 6 471,- Kč, z toho minimální záloha na pojistné činila 1 890,- Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ pro OSVČ vykonávající vedlejší výdělečnou činnost byl 2 589,- Kč, z toho minimální záloha na pojistné činila 756,- Kč.

13.                       Výpočet nezaměstnanosti:

     Od ledna 2013 se používá nový ukazatel registrované nezaměstnanosti v České republice s názvem Podíl nezaměstnaných osob. Vyjadřuje podíl nezaměstnaných ze všech obyvatel v daném věku. Dosavadní míra nezaměstnanosti poměřovala uchazeče o zaměstnání pouze k ekonomicky aktivním osobám.

Prezidentské volby ČR 2013

 

 

     První kolo prezidentských voleb proběhlo 11. a 12. ledna 2013. Kandidátní listiny podalo 20 uchazečů, ale podmínky splnilo a k volbám bylo připuštěno celkem devět kandidátů: Jana Bobošíková, Jiří Dienstbier, Jan Fišer, Táňa Fischerová, Vladimír Franz, Zuzana Roithová, Přemysl Sobotka, Karel Schwarzenberg a Miloš Zeman. Volební účast přesáhla 61 %. V 1. kole hlasování nezískal žádný z kandidátů absolutní většinu platných hlasů: Miloš Zeman 24,21%, Karel Schwarzenberg 23,40%, Jan Fišer 16,35%, Jiří Dienstbier 16,12%, Vladimír Franz 6,84%, Zuzana Roithová 4,95%, Táňa Fischerová, 3,23%, Přemysl Sobotka 2,46%, Jana Bobošíková 2,39%.

     Do druhého kola konaného 25. a 26. ledna 2013 postoupil s největším počtem hlasů Miloš Zeman a oproti průzkumům překvapivě Karel Schwarzenberg.  Vítězem historicky první přímé volby prezidenta se stal Miloš Zeman, který získal 54,8 % hlasů, tj. přes 2,7 miliónů hlasů a byl tak zvolen prezidentem České republiky na funkční období do roku 2018. Jeho soupeř, ministr zahraničí Karel Schwarzenberg, oslovil o půl milionu lidí méně a získal tak 45,19 % hlasů. Druhého kola se zúčastnilo 59,11 % voličů. V šedesáti ze stovky největších měst zvítězil Miloš Zeman, v devětatřiceti Karel Schwarzenberg, jen v jednom, západočeském Chodově, vyhrál Jan Fišer.

     Nejvyšší správní soud evidoval 105 stížností na prezidentské volby. Jde o rekordní počet stížností, které Nejvyšší správní soud obdržel v souvislosti s jedněmi volbami. V zákonné lhůtě přišlo kolem čtyř desítek volebních stížností proti průběhu, okolnostem a výsledku voleb, více jak polovina jich přišla po zákonné lhůtě, těmi se soud nezabýval.

 

 

Miloš Zeman - nový prezident ČR

 

 

     Do boje o Hrad se rozhodl vstoupit v únoru 2012. Do 6. listopadu 2012, kdy byla uzávěrka na prezidentskou kandidaturu, dokázal jeho tým nasbírat pod petici 105 tisíc podpisů voličů (požadováno bylo 50 tisíc). Zeman se tak stal oficiálním kandidátem.

     V prvním kole prezidentských voleb vyhrál se ziskem 24,21 % hlasů, což bylo nejvíce hlasů ze všech kandidátů.

     Ve druhém kole soupeřil s Karlem Schwanzenbergem a získal 54,8 % hlasů.

     Miloš Zeman byl v roce 2013 zvolen v historicky první přímé volbě prezidentem České republiky. Úřadu se po Václavu Klausovi ujal 8. března 2013, a stal se tak třetím prezidentem ČR. V době svého nástupu do funkce byl třetím nejstarším prezidentem v historii, starší byl jen Ludvík Svoboda a T. G. Masaryk.

     Ve Vladislavském sále na Pražském hradě složil prezidentský slib. Zeman po zaznění české státní hymny v prvním prezidentském projevu řekl, že nebude podporovat žádnou politickou stranu a Hrad bude neutrální pole pro diskusi všech politických stran.

     Miloš Zeman vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor národohospodářské plánování. Je podruhé ženatý, z prvního manželství má syna Davida, ze současného svazku má dceru Kateřinu.

     V politice se zásadně začal angažovat během sametové revoluce. V roce 1990 usedl za Občanské fórum do Sněmovny národů Federálního shromáždění. O dva roky později vstoupil do ČSSD, aby se zanedlouho stal jejím předsedou a byl označován za hlavní sílu, která dovedla ČSSD k masovému úspěchu ve volbách. Po volbách v roce 1996 usedl do křesla předsedy Poslanecké sněmovny, po předčasných volbách v roce 1998 se stal premiérem. Ve funkci vydržel celé čtyři roky. Poté předal moc v ČSSD Vladimíru Špidlovi.

 

 

Změny ve zdravotnictví od 1. dubna 2013

 

 

     V dubnu 2013 přišlo několik novinek v zákonech, které souvisely se zdravotnictvím. Zároveň šlo o poslední balíček zdravotnických opatření, která měla vláda premiéra Petra Nečase stihnout do konce svého působení.

1. Orgány z ciziny – novela transplantačního zákona umožnila, aby čeští pacienti dostali orgán od dárce z ciziny, který však zemřel na území České republiky. Mělo by to snížit čekací doby na transplantaci. Dárci orgánů budou mít také poprvé nárok na bolestné.

2. Léčba marihuanou – lidem s vážnými onemocněními, jako jsou Alzheimerova či Parkinsonova choroba, pomůže „tráva“ koupená přímo u lékárníka.

3. Potratová pilulka – kontroverzní pilulka RU-486, která způsobí potrat i v pokročilém stádiu těhotenství, bude registrovaná pro české pacienty. Pilulkový potrat je mnohem levnější než operace a i šetrnější, ale i tak mu bude muset předcházet vyšetření.

4. Stačí jeden podpis – pro naočkování či jiné léčení dítěte.

5. Konec prohlídek – ministerstvo zrušilo povinnost všech brigádníků projít vstupní lékařskou kontrolou

 

 

 

 

 Sedm klíčníků odemklo korunovační klenoty

 

 

     Prezident Miloš Zeman, premiér, předsedové obou komor parlamentu, pražský primátor, pražský arcibiskup a děkan svatovítské kapituly odemkli 9. května 2013 komoru s českými korunovačními klenoty. Symboly české státnosti tak znovu po pěti letech opustily místo své úschovy v katedrále svatého Víta. Od 10. května 2013 byly vystaveny po dobu deseti dnů ve Vladislavském sále Pražského hradu.

     Korunovační klenoty se skládají ze Svatováclavské koruny, žezla, jablka a dalších vzácných předmětů. Ke korunovaci náležely i jiné rekvizity, zejména svatováclavský meč a zlatý relikviářový kříž používaný při ceremonii až od roku 1527.

    Zájem o tuto ojedinělou výstavu byl obrovský, celkem výstavu za deset dní zhlédlo 31 237 návštěvníků.

 

 

Povodně 2013

 

 

     V noci z 1. na 2. června 2013 překročily řeky na téměř padesáti místech České republiky třetí povodňový stupeň a byl vyhlášen stav ohrožení. Vláda ještě ve stejný den vyhlásila nouzový stav pro celé území Čech kromě Pardubického a Karlovarského kraje. O den později začala platit povodňová bdělost i pro Jihlavsko, Znojemsko a okresy na severu Olomouckého a Moravskoslezského kraje. V Čechách se stav nouze rozšířil i na Karlovarský kraj. Krizovou situaci zažila také Praha.

     Premiér Nečas kvůli situaci svolal mimořádné jednání vlády. Ministr financí byl připraven předložit novelu zákona o státním rozpočtu a uvolnil potřebné finanční prostředky na opravu škod po povodních ve výši více jak 7 miliard korun. Vláda také požádala o příspěvek z evropského Fondu solidarity, který je určen na zmírnění škod po přírodních pohromách.

     Záplavy přerušily na řadě míst dopravu a dodávky elektřiny. Uzavřely více než 150 úseků silnic, voda ztěžovala provoz na dálnici D5 na Berounsku. Blokováno bylo 15 železničních tratí, především ve Středočeském a Jihočeském kraji. Dopravu v Praze komplikovala opatření kvůli povodním, především několikadenní uzavírka metra. Večer v pondělí 3. června se na hlavní město začala valit vlna z vltavské kaskády a Vltava kulminovala druhý den, kdy se průtok vody zvedl téměř o dvě třetiny stavu z povodní roku 2002. Tehdy Prahou v nejhorší chvíli protékalo 5 160 krychlových metrů vody za sekundu.

     Podobnou situaci jako při povodních v roce 2002 zažívala i pražská zoologická zahrada. Spodní část byla pod vodou, tentokrát se ale včas podařilo evakuovat všechna zvířata do bezpečí. Škody dosáhly více jak 160 miliónů korun.

     Z 5. na 6. června byla povodňová situace nejkritičtější na severu Čech, kde Labe kulminovalo na úrovni 10,7 metru. Výstraha před povodněmi platila od 6. června už jen pro Jihočeský, Středočeský, Ústecký kraj a Prahu.

     Povodně zasáhly 700 obcí. Škody činily více než 10 miliard Kč. Ministerstvo financí rozhodlo, že lidem a firmám podle stupně postižení záplavami letos odpustí část nebo celou daň z příjmu. Pojišťovny zaevidovaly na 10 000 pojistných událostí. Při povodních zemřelo 15 lidí.

     Bylo poškozeno na 126 památek, jejichž oprava vyšla na 551,6 miliónu Kč, a proto Ministerstvo kultury požádalo vládu o mimořádnou finanční pomoc. Mezi poškozenými památkami zmínilo ministerstvo kultury například zámky Koloděje nad Lužnicí, v pražské Troji či v Podmoklech. Voda zasáhla i část měšťanských domů v Českém Krumlově, Týně nad Vltavou či Roudnici. Nevyhnula se ani sakrálním stavbám v Putimi, Týně nad Vltavou či v Hřensku.

    Zemědělství dostalo navíc 2,1 miliardy Kč. Celkové škody, které povodně napáchaly na zemědělském, lesním a státním vodohospodářském majetku, ministerstvo vyčíslilo na 3,28 miliardy Kč.

 

 

Demise vlády Petra Nečase

 

 

     Premiér Petr Nečas podal dne 17. června 2013 demisi na funkci předsedy vlády, kterou předal prezidentu Miloši Zemanovi na zámku v Lánech. Učinil tak po zasedání grémia ODS, které jednalo paralelně se schůzkou špiček koalice. Skončil tak i na postu šéfa ODS. Premiérův osud zpečetila kauza šéfky jeho kabinetu Jany Nagyové, která byla 13. června 2013 zadržena v souvislosti s údajným zneužitím vojenské rozvědky a v kauze uplácení bývalých poslanců ODS.

     Rezignací Petra Nečase na funkci premiéra vlády skončila celá vláda, neuskutečnilo se tak ani hlasování o nedůvěře vlády iniciované ČSSD. Kabinet tak pokračoval jako vláda v demisi.

     Prezident Miloš Zeman 25. června 2013 jmenoval na Pražském hradě premiérem Jiřího Rusnoka, který v letech 2001-2002 působil jako ministr financí ve vládě Miloše Zemana. Koalice ODS, TOP 09 a LIDEM přitom krátce před Zemanovým oznámením uvedla, že ve Sněmovně získala podpisy 101 poslanců, tedy sněmovní většinu.

     7. srpna 2013 Rusnokova vláda nakonec důvěru nezískala, hlasovalo pro ni 93 poslanců, 100 jich bylo proti. Úřednická vláda premiéra Rusnoka působila do nových voleb vlády.

 

     28. srpna 2013 prezident Miloš Zeman podepsal rozpuštění Sněmovny. Zeman určil i termín nových voleb na 25. a 26. října 2013.

 

 

Předčasné volby 2013

 

 

    Předčasné volby konané 25. a 26. října 2013 rozhodly o složení nové sněmovny. O přízeň voličů se ucházelo 23 stran, které nominovaly kolem šesti tisíc kandidátů.

     ČSSD vyhrála se ziskem 20,45 procent. Nově se v dolní komoře objevili poslanci hnutí ANO Andreje Babiše, které skončilo druhé se ziskem 18,65 %. Třetí místo obsadila KSČM s 14,91 % hlasů. Čtvrté místo patřilo TOP 09, kterou volilo 11,99 procent lidí. ODS na pátém místě dalo hlas 7,72 % voličů. Dalším novým seskupením ve Sněmovně bylo hnutí Úsvit přímé demokracie senátora Tomia Okamury, které skončilo se ziskem 6,88 % hlasů šesté. Po třech letech měla opět poslance sedmá KDU – ČSL, která obdržela 6,78 % hlasů.

     Volební účast dosáhla 59,48 %.

     Ve srovnání s posledními volbami v roce 2010 si podle očekávání výrazně pohoršila především ODS. Ztratila zhruba 12,5 %. Vítězná ČSSD v letošních předčasných volbách oproti těm předchozím také ztratila, a to 1,63 %. Naopak KSČM si polepšila o 3,64 %, přestože skončila až třetí. Ztratila také TOP 09.

     Vyjednávači ČSSD, ANO a KDU-ČSL vyřešili na více jak pětihodinovém jednání 11. prosince 2013 poslední sporné body, které jim bránily v sestavení koaliční smlouvy.

 

 

 

ÚSPĚCHY ČESKÝCH SPORTOVCŮ

 

 

Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě

 

 

     Mistrovství světa v biatlonu 2013 probíhalo od 7. do 17. února 2013 v areálu Vysočina Aréna v Novém Městě na Moravě ve Žďárských vrších na Českomoravské vrchovině. Jednalo se o 46. ročník mistrovství světa v biatlonu, ale první v České republice i v tehdejším Československu. Mistrovství pořádal organizační výbor jmenovaný Českým svazem biatlonu. Rozpočet šampionátu činil 280 milionů korun na investice a 192 milionů na vlastní pořádání šampionátu.

     Mistrovství světa bylo oficiálně zahájeno 6. února 2013 večer na stadionu – ve Vysočina Aréně. V dalších dnech proběhlo celkem 11 závodů – 5 závodů mužů, 5 závodů žen a 1 smíšený. Šampionátu se zúčastnilo 725 sportovců ze 43 zemí. Šampionát vidělo celkem 201 500 diváků.

     Absolutním vítězem šampionátu byl tým Norů, získal osm zlatých, dvě stříbrné a jednu bronzovou medaili. Češi měli také důvod k oslavě, získali jednu bronzovou medaili a dvě čtvrtá místa.

 

 

Mistrovství světa v atletice  

 

 

     14. mistrovství světa v atletice  probíhalo od 10. srpna do 18. srpna 2013 na moskevském stadiónu Lužniki a v jeho okolí (maraton, chodecké závody). Nejúspěšnější zemí z hlediska medailového pořadí bylo domácí Rusko, jehož atleti zvítězili v sedmi disciplínách. Druhé skončily USA se šesti zlatými a třetí byla Jamajka. Američané však byli první jak v celkovém počtu medailí (25), tak i v bodech za finálová umístění. Pro českou reprezentaci to bylo druhé historicky nejúspěšnější mistrovství světa: zlato získala v běhu na 400 metrů s překážkami suverénně Zuzana Hejnová a v oštěpu zvítězil Vítězslav Veselý. Bronzovou medaili přidal v hodu kladivem Lukáš Melich.  Nejúspěšnějšími atlety mistrovství byli Jamajčané Shelly-Ann Fraserová-PryceováUsain Bolt – oba zvítězili v bězích na 100 metrů, na 200 metrů a ve štafetách na 4 × 100 metrů. Mistrovství se zúčastnilo 1974 závodníků (1106 atletů a 868 atletek), což bylo nejvíce v historii mistrovství světa. O 79 účastníků tím byl překonán rekord z mistrovství světa v Berlíně v roce 2009. Rekordní byl také počet účastnických zemí (206). Největší výpravu nevyslalo domácí Rusko, ale USA – 137 atletů a atletek. Teprve za nimi bylo Rusko se 119 sportovci, následovalo Německo (67), Ukrajina (61) a Spojené království (60). Tradičně silné byly i výpravy Itálie s 57 účastníky, Polska (55), Číny (53) nebo Francie (52). Na druhou stranu 87 zemí vyslalo jen jednoho sportovce nebo sportovkyni, mezi nimi např. i Island, Lucembursko, Ghana nebo Uruguay.

 

 

Český tenis má další titul z US Open

 

 

     Český tenis slavil další titul z US Open. 7. září 2013 Andrea Hlaváčková s Lucií Hradeckou ovládly čtyřhru, když ve finále porazily australský pár Asleigh Bartyová a Casey Dellacquaová 6:7, 6:1, 6:4. Hlaváčková s Hradeckou vybojovaly svůj druhý grandslamový titul. Po triumfu na Roland Garros v roce 2011 se staly prvním ryze českým párem v historii, který vyhrál čtyřhru na US Open.

 

 

Mistrovství světa ve vodním slalomu

 

 

     Finále závodu kajakářů na mistrovství světa v Praze se proměnilo ve velkou českou show. Vavřinec Hradilek byl mistrem světa a Jiří Prskavec získal stříbro. Výsledek byl zapsán zlatým písmem do historie českého vodního slalomu. Po sedmi letech Češi opět slavili titul světového šampiona v olympijské disciplíně. Naposledy dosáhli na nejvyšší stupeň v roce 2006, rovněž v Praze, debl kanoisté Volf a Štěpánek, kteří se v nedělním finále své disciplíny s kariérou rozloučili. Další českou medaili, tentokrát stříbrnou, zařídily z neolympijského závodu hlídek v kategorii C1 české reprezentantky Kateřina Hošková, Monika Jančová a Anna Koblencová. V nejmladší disciplíně vodních slalomářů podlehly pouze největším favoritkám z Austrálie.

 

 

Velká pardubická

 

 

     Letošní mezinárodní událost České republiky Velká pardubická se uskutečnila 13. října 2013. Stejně jako loni vyhrála Velkou pardubickou jedenáctiletá hnědka Orphee des Blins s žokejem Janem Faltejskem. Druhý doběhl Nikas s Dušanem Andrésem v sedle a třetí byl Klaus s Jaroslavem Myškou. Trojnásobný vítěz Tiumen závod nedokončil, osminásobný šampión slavné steeplechase Josef Váňa totiž na poslední překážce před cílem spadl. Následně oznámil, že s ježděním definitivně končí. Pardubický dostih na 6900 metrů pro šestileté a starší koně se slavným Taxisovým příkopem měl dotaci pět miliónů korun, vítěz získal dva milióny. Z dvaceti koní dorazilo v obtížných podmínkách do cíle 123. ročníku jen šest. Nedokončili mimo jiné Josef Bartoš s Trezorem, všichni irští koně i britský zástupce. Spadl také Josef Váňa mladší z koně Budapešť.

 

 

Čeští tenisté vyhráli DAVIS CUP

 

 

     Finále Davis Cupu 2013 představovalo vyvrcholení 102. ročníku největší mužské týmové soutěže v tenisu. Úvodní ročník Davis Cupu proběhl v roce 1900, kdy spolu sehrály utkání jediné dva týmy v soutěži: USA a Velká Británie. V nejvyšší šestnáctičlenné úrovni – Světové skupině – se do finále probojoval obhájce titulu Česká republika a jeho vyzyvatelem se stalo Srbsko. Finále se konalo ve dnech 15. až 17. listopadu 2013 v bělehradské aréně Kombak, jejíž kapacita činila více než 20 tisíc diváků.

 

 

 

VÝZNAMNÁ VÝROČÍ ROKU 2013

 

 

20 let od rozdělení Československa

 

 

     O rozdělení Československa (k 1. 1. 1993) v roce 1992 rozhodli čeští a slovenští politici.  Referendum se nekonalo, za což byli hlavní představitelé, předsedové vlád Klaus a Mečiar, kritizováni.

 

 

Jedličkův ústav pomáhá postiženým 100 let

 

 

     V dubnu 2013 to bylo přesně sto let od chvíle, kdy na pražském Vyšehradě vznikl Jedličkův ústav, založený pražským chirurgem Rudolfem Jedličkou. Dnes zařízení pečuje o tělesně postižené děti a poskytuje jim nejen rehabilitační péči, ale i vzdělání, zahrnuje mateřskou a základní školu i několik typů středních škol. U příležitosti výročí vznikl dokumentární film představující činnost ústavu. Uskutečnila se i výstava v galerii DOX. Kolem Jedličkova ústavu vznikla poměrně velká komunita a také další neziskové organizace, kromě Nadace Jedličkova ústavu také Sportovní klub Jedličkova ústavu, kapela The Tap tap nebo občanské sdružení Asistence.

 

 

650 let od korunovace Václava IV.

 

 

     15. června 1363 byl teprve dvouletý syn a dědic Karla IV. a jeho třetí manželky Anny Svídnické korunován Arnoštem z Pardubic na českého krále.

 

 

1150. výročí příchodu věrozvěstů

 

 

     V roce 2013 uplynulo 1150 let od příchodu sv. Cyrila a sv. Metoděje na Moravu. Cyrilometodějská mise sehrála významnou roli v dějinách většiny slovanských národů. Věrozvěstové předali našemu národu hodnoty víry, kultury, vzdělanosti a písma a stáli také u počátku naší státnosti.

     U příležitosti 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu vzniklo vůbec první české doku-drama s názvem „Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů“, které zmapovalo naučnou formou život a dílo obou věrozvěstů.

     Mezi 13. – 18. květnem 2013 proběhla konference na Velehradě a zaměřila se na období mezi 9. a 18. stoletím. Přednášeli významní odborníci na danou problematiku z Akademie věd ČR, Archeologického ústavu Moravského zemského muzea v Brně a Historického ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

     Byly uskutečněny výstavy v Moravském zemském muzeu v Brně, v prostorách Parlamentu České republiky a v Muzeu umění v Olomouci.

     K tomuto významnému výročí byla Českou poštou vydána známka. Jednalo se o společné vydání Česka se Slovenskem, Vatikánem a Bulharskem v nominální hodnotě 35,- Kč.

 

 

45 let od okupace

 

 

     21. srpna 2013 tomu bylo 45 let, kdy byla zahájena okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. V noci z 20. na 21. srpna 1968 vtrhla na území Československa vojska Varšavské smlouvy bez účasti Rumunské armády. Jako první bylo napadeno letiště v Praze, na které v minutových intervalech přistávala vojenská transportní letadla a přivážela první okupační jednotky a vojenskou techniku. Letiště se podařilo obsadit díky spolupráci kolaborantů z řad komunistů v armádě a ÚV KSČ. Současně se do země valily tanky a pozemní jednotky z NDR, PLR, SSSR a Maďarska. Největší úsilí bylo věnováno obsazení Prahy. Okupace se účastnilo 500 až 600 tisíc vojáků Varšavské smlouvy, na území Československa vjelo 7 500 tanků a nespočet doprovodných vozidel, bylo použito na 1 000 letadel. Došlo k obsazování úřadů armády, rozhlasu, televize a zatýkání „nepohodlných lidí“. V noci 21. srpna 1968 předsednictvo ÚV KSČ učinilo prohlášení, že se jedná o intervenci bez souhlasu prezidenta vlády.

 

 

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

 

 

Rozpočet města na rok 2013

    

 

PŘÍJMY                                 ROZPOČET CELKEM

 

DPFO-závislá činnost                              22 000 000  Kč 

DPFO-samost.výděleč.činnost                    4 000 000 Kč

DPFO-kapitálové výnosy                            2 400 000 Kč

DPPO                                                        22 000 000 Kč

DPPO za obec                                             4 430 000 Kč

Daň z přidané hodnoty                              40 000 000 Kč 

Daň z nemovitosti                                       9 000 000 Kč

Daň a popl. z vybr. čiností a služeb          14 971 000 Kč

Daně a poplatky celkem                       118 801 000 Kč

 

Splátky půjček od obyvatel                            130 000 Kč

Lesnictví (nájem)                                         2 650 000 Kč

Vodní hospodářství (nájem)                        8 978 000 Kč

Nebytové prostory (nájem)                          6 005 000 Kč

Byt. hospodářství (nájem, služby)               8 765 000 Kč

Pozemky (nájem)                                            700 000 Kč

Movité a ostatní věci (nájem)                          190 000 Kč

Pohřebnictví (hrobová místa)                          150 000 Kč

Odvod odpisů od přísp.org.                          2 737 000 Kč

Ost. sběr a svoz komunál. odpadu                    25 000 Kč

Sankční platby (pokuty)                                  395 000 Kč

Ostatní činnosti                                                329 700 Kč

Příjmy z vlastní činnosti celkem              39 054 700 Kč

 

Neinv. transfery-souhrný dot.vztah              13 860 100 Kč

Přijaté transfery celkem                             13 860 100 Kč

 

PŘÍJMY CELKEM                                  171 715 800 Kč

 

Zapojení vlastních prostředků                        4 849 200 Kč

Splátka úvěru                                                -2 004 000 Kč

FINANCOVÁNÍ  VLASTNÍ                           46 488 Kč

 

PŘÍJMY + FINANCOVÁNÍ                  218 203 800 Kč

 

VÝDAJE                                      ROZPOČET CELKEM

 

Zemědělství a lesní hospodářství                     1 218 000 Kč

Obchod, trhy                                                       135 000 Kč

Doprava (silnice, chodníky…)                       26 582 000 Kč

Vodní hospod. (vodovody, kanal.)                   9 030 000 Kč

Vzdělávání                                                       21 225 000 Kč

Kultura, církve a sděl. prostředky                   13 021 500 Kč

v tom kulturní středisko (příspěvek)                    7 364 000 Kč

          zachování a obnova kulturních památek    1 669 000 Kč

          příspěvky církvím                                          940 000 Kč

          knižní projekt, osobnost roku                        600 000 Kč 

          sbor pro občanské záležitosti                         280 000 Kč

          příspěvky na opravy fasád domů                   500 000 Kč 

          ostatní záležitosti kultury                                 75 000 Kč

Tělovýchova, zájmová činnost                            18 609 300 Kč

Zdravotnictví-LTRN příspěvek                             1 212 000 Kč

Bydlení, komunální služby                                  53 265 000 Kč

Životní prostředí                                                   21 121 000 Kč     

Sociální služby                                                        2 026 500 Kč

Civilní připravenost na krizové stavy                        450 000 Kč   

Bezpečnost a veřejný pořádek                                   672 000 Kč

Požární ochrana                                                       4 812 000 Kč

Zastupitelstvo města                                              38 386 000 Kč

Finanční operace, ostatní činnosti                           6 438 500 Kč 

 

VÝDAJE CELKEM                                          218 203 800 Kč  

 

 

Prodej podniku LTRN Humpolec

 

 

     30. ledna 2013 podle usnesení Města Humpolec došlo k dohodě o prodeji podniku Léčebny tuberkulózy a respiračních nemocí (LTRN) se sídlem Humpolec, Jihlavská 803, vybranému zájemci – Vysočinským nemocnicím s.r.o., se sídlem Ledči nad Sázavou za cenu 1,300.000,- Kč s účinností od 1. března 2013. Došlo ke schválení nájemní smlouvy s Vysočinskou nemocnicí s.r.o. Nájemní smlouva byla sjednána na dobu určitou 10 let, s výší nájemného 80.000,- Kč vč. DPH měsíčně, s účinností od 1. března 2013.

     Na zasedání Města Humpolec dne 19. září 2013 bylo schváleno závěrečné vyúčtování vzájemných závazků a pohledávek mezi městem Humpolec, LTRN Humpolec a Vysočinskými nemocnicemi, s.r.o., tj. vyhotovení Dohody o převzetí dluhu ve výši 1.200.000,- Kč, Dohody o prominutí dluhu podle ustanovení § 574 zák. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, Smlouvy o půjčce s výše uvedeným subjektem na částku 876.459,- Kč, která je bezúročná a Dohodou o narovnání dle ustanovení § 585 Občanského zákoníku mezi LTRN a Vysočinskými nemocnicemi, s.r.o. v celkové částce 516.283,62 Kč.

 

 

Finanční dotace od města Humpolec

 

 

     Zastupitelstvo města Humpolec na svém zasedání dne 20. února 2013 schválilo finanční dotace jednotlivým žadatelům z rozpočtu města Humpolec na rok 2013:

. Automotoklub Zálesí Humpolec – závody + závodiště 95 tis. Kč

. Domov Blahoslavené Bronislavy – sociální služby 225 tis. Kč

. Soutěž Zlatá podkova – závody + závodiště 200 tis. Kč

. FK Humpolec – trenéři mládeže 130 tis. Kč

. FK Humpolec – rozvoj fotbalu ve městě 230 tis. Kč

. Rodinné centrum Cipísek – činnost, pronájem 100 tis. Kč

. LTC Humpolec – trenéři mládeže 197 tis Kč

. LTC Humpolec – činnost oddílu 135 tis. Kč

. Svaz důchodců Humpolec – volnočasové aktivity 50 tis. Kč

. Oblastní charita Havlíčkův Brod – klub Astra – volný čas 34 tis. Kč

. TJ Jiskra Humpolec – trenéři mládeže 420 tis. Kč

. TJ Jiskra Humpolec – činnost oddílů 2.382 tis. Kč

. TO Šlápoty Hněvkovice – činnost, oslavy 140. výročí KČT ČR 120 tis. Kč

. AFC Humpolec o. s. – fotbal trenéři mládeže 70 tis. Kč

. AFC Humpolec o. s. – činnost fotbalového oddílu mládeže 95 tis. Kč

 

 

Humpolec má tři nové zvony  

 

 

     25. července 2013 se splnil dlouholetý sen humpoleckých farníků. Jeřáb u kostela sv. Mikuláše vyzvedával tři zvony do kostelní věže. Po jednasedmdesáti letech se vrátily zvony sv. Mikuláš, sv. Václav a sv. Ludmila na původní místo. Jelikož zvon sv. Mikuláš váží 850 kg, bylo potřeba při jeho instalaci použít stěhovací zařízení. Zbylé dva zvony vážící 282 kg a 279 kg přinesli „jen“ jeřábem. Zvony byly darem města Humpolec.

 

Prevence kriminality v Humpolci

 

 

     K větší bezpečnosti v Humpolci přispívá v posledních letech kamerový systém, který byl v tomto roce rozšířen již o jedenáctou kameru, neboť město Humpolec leží přímo u dálnice, a může tak být ideálním prostředím pro organizovanou trestnou činnost.

 

 

Ocenění Nejlepší investice

 

 

     První narozeniny oslavil architektonicky originálně řešený Fabrika hotel v Humpolci. Za svou existenci už stihl posbírat tři významná ocenění v odborných soutěžích. Loni se stal Stavbou roku 2012 a umístil se na třetím místě v kategorii Hotely v soutěži BEST of Reality. 23. dubna 2013 zástupci hotelu v Brně převzali titul Nejlepší investice soutěže Top Invest.

 

 

Město pro byznys 2013

 

 

     Humpolec zvítězil nejen v krajském, ale i v celorepublikovém finále ceny týdeníku Ekonom „Město pro byznys“. K prvenství městu dopomohla dobrá infrastruktura, ve srovnání s celorepublikovým průměrem o polovinu vyšší zastoupení velkých zaměstnavatelů, dostatek studentů v odborném vzdělávání, vstřícní úředníci, kvalitní podnikatelský obsah webových stránek nebo výsledky testu elektronické komunikace.

 

 

Skutek roku 

 

 

      Městské kulturní a informační středisko získalo ocenění v rámci projektu kraje Vysočina s názvem Skutek roku. Za soutěž Mládí Humpolec  získalo 1. místo v kraji Vysočina  v oblasti vzdělávání.  Ocenění bylo předáno v pondělí 10. června 2013 na slavnostním setkání na zámku ve Velkém Meziříčí. Smyslem projektu Skutek roku  je ocenění aktivit  těch, kteří v uplynulém roce vykonali pro Kraj Vysočina něco mimořádného, nad rámec svých povinností.

      Oceněny byly  počiny fyzických osob i projekty právnických osob, které mají významný přínos pro rozvoj regionu. Vybrané projekty postoupí v roce 2014 do přeshraničního kola soutěže, kde budou srovnávány s projekty spolkové země Dolní Rakousko.

     Soutěž Skutek roku je realizována v rámci projektu Angažovanci (Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu) podpořeného v rámci Programu Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika  2007-13, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

     Soutěž Mládí Humpolec probíhá již od roku 2001 a jejím dlouhodobým cílem je rozvoj vzdělanosti a podpora talentovaných žáků a studentů města Humpolce při jejich studiu na základních a středních školách a na odborných učilištích.
    Tato soutěž vznikla z iniciativy rodinného pivovaru Bernard a.s. Humpolec a hlavním organizátorem soutěže se stalo Městské kulturní a informační středisko v Humpolci. Soutěže se účastní humpolecké základní a střední školy, soutěž probíhá celoročně, souběžně se školním rokem (od září do června). Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne vždy v říjnu/listopadu následujícího školního roku.

 

 

 

ŠKOLSTVÍ

 

 

MŠ Smetanova 

 

 

     Ředitelství mateřské školy je v ulici Smetanova 1526, Humpolec. Odloučená pracoviště jsou Na Rybníčku 1316 a Na Skalce 623.

     V roce 2013 bylo zapsáno 97 dětí, což je 100% kapacita školy. Pracovalo zde osm pedagogických zaměstnanců včetně ředitelky, sedm provozních, z toho jedna účetní pro celý subjekt a čtyři kuchařky, všechny na zkrácený úvazek.

     Pro učitelky byly uspořádány dva celodenní semináře pod vedením uznávaného českého psychologa PhDr. Jana Svobody na téma Pozitivní působení na děti v mateřské škole. Ředitelka i učitelky absolvovaly několik vzdělávacích seminářů z oblasti managementu, práva, školní zralosti a další.

     Školní vzdělávací program byl aktualizován na téma „Kamarádi, pojďme si hrát“, ve kterém byl zohledňován materiál Konkretizované očekávané výstupy. V souladu se Školním vzdělávacím programem se pracovalo ve třídách podle týdenních tematicky zaměřených plánů práce s přihlédnutím k věkovému složení tříd.

     Na školce probíhala celoročně činnost kroužků pro předškolní děti, např. angličtina pro nejmenší, flétny, jazykové chvilky – logopedická prevence, sportovní kroužek.

     Mateřská škola poskytla praxi dvěma studentkám managementu. Na webových stránkách byli rodiče pravidelně informováni o činnosti školy, plánovaných akcích, měli možnost prohlížet fotogalerii.

Uskutečněné akce a činnosti s dětmi v roce 2013:

-         ve školce proběhlo šest divadelních představení

-         děti navštívily divadelní přestavení v kině a vystoupení tanečního oboru

-         předškoláci si prohlédli obě základní školy před zápisem

-         děti vystoupily na MÚ u příležitosti vítání občánků

-         dvě třídy nacvičily besídku ke Dni matek

-         škola připravila sportovní odpoledne v hale

-         uskutečnily se dva výlety do ZOO v Jihlavě a Praze

-         děti si zasportovaly na atletické soutěži pořádané oddílem atletiky

-         předškoláci vystoupili s kulturním programem v kině

-         uskutečnila se noc v mateřské škole s tématem „Indiánské léto“

-         děti oslavily Den dětí s Rádiem Vysočina

-         předškolní třída navštívila přírodovědně zaměřený program v ZŠ Hálkova, kde děti pozorovaly život u jezírka a drobné vodní živočichy

-         mateřská škola podpořila Den architektury, který se konal na Horním náměstí v Humpolci

-         dvě třídy byly na návštěvě v rybárně, kde se konal Den otevřených dveří

-         byl zahájen sběr sušené pomerančové kůry, jejíž prodej škole pomohl zajistit Den dětí

-         všechny třídy připravily vánoční besídky, na kterých byla hojná účast rodičů

-         děti ozdobily vánoční strom před kinem v Humpolci

-         předškoláci si byli poslechnout vánoční koncert na ZŠ Hálkova

-         děti v průběhu roku několikrát navštívily výstavy v muzeu

     V roce 2013 si školka připomněla 30 let od svého otevření. Všichni zaměstnanci se podíleli na přípravách. Na slavnostní odpoledne byli pozváni bývalí zaměstnanci, důchodci a několik hostů. Děti vystoupily s krátkým programem a pak se představil ženský taneční soubor Jelcinky. Kuchařky připravily hostům výborné pohoštění. Po oficiální části měli hosté možnost prohlédnout si celou školku, posedět, popovídat si a zavzpomínat. Domů si odnášeli drobné upomínkové předměty. Celá akce byla velmi zdařilá.

     V roce 2013 byly ve škole zhotoveny nátěry vstupní chodby a kolem vnitřního schodiště, obnoveno bio-enzymatické čištění odpadů, zrekonstruovaly se venkovní umývárny dětí (nové obklady, WC, umyvadla), odstranila se nevyhovující prolézačka, vymalovaly se všechny třídy a chodby, vyměnily se okapové chodníčky kolem nízkého pavilonu IV. třídy.

     Škola zakoupila několik metodických publikací pro potřebu učitelek, posuvné dveře do III. třídy, nové PC do kanceláře ředitelky a nové hračky a učební pomůcky.

      

 

Mateřská škola Na Skalce 

 

 

     Mateřská škola Na Skalce je součástí příspěvkové organizace Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526. Její kapacita je dána hygienickými předpisy na 112 dětí. Má celkem čtyři třídy, tři třídy jsou účelové, ve kterých pracuje celkem osm kvalifikovaných učitelek, a jedna ze tříd je speciální pro děti s vadami řeči, kde vyučuje logopedická pracovnice a navštěvovalo ji devět dětí.

     Všichni zaměstnanci se vzdělávali podle svých potřeb a zájmů v různých oblastech a zúčastnili se společného vzdělávacího semináře zaměřeného na práci s předškolními dětmi. Škola poskytla praxi třem studentkám studujícím předškolní pedagogiku, speciální pedagogiku a sociologii.

     Cílem výchovně vzdělávací práce bylo přirozenou formou rozvíjet osobnosti dětí, připravovat je po všech stránkách pro vstup do další etapy života. Děti využívaly hrací centra, nově zařízené čtenářské koutky a nové pomůcky pro řízenou činnost. Při vzdělávání bylo využíváno nových metod, např. situační učení, prožitkové učení nebo spontánní učení.

     Pro rozšíření možnosti sociálního učení děti mohly podle zájmů rodičů navštěvovat zájmové aktivity (hru s flétnou, seznámení se základy anglického jazyka, cvičení s dětmi, výtvarný kroužek).

     Byla rozvíjena spolupráce se základními školami Hálkova a Hradská. Se ZUŠ Humpolec byly rozvíjeny kulturně estetické poznatky návštěvami vystoupení oborů tanečních a hudebních. Posilovala se spolupráce s dětským domovem a to při péči a výchově dětí ze sociálně slabšího prostředí.

     Děti se zapojily do veřejného dění ve městě. Vystupovaly na Vítání občánků města Humpolec. Škola navštívila divadelní vystoupení a představení pořádaná Městským kulturním střediskem Humpolec. Děti se účastnily soutěží a výstav, které byly pořádány na veřejné nástěnce města.

     Děti se zúčastnily charitativní akce, což je prodej pásků a obrázků OS Život dětem, divadelních představení v mateřské škole i v sále kina, karnevalu, vítání občánků, výletu do ZOO, návštěvy školního statku, základních škol a ZUŠ. Pro rodiče byla uspořádána Mikulášská nadílka, vánoční a jarní besídka. Děti si ozdobily svůj vánoční stromeček. Pro rodiče s dětmi byl uspořádán ozdravný pobyt u moře v Chorvatsku.

     Byla pořízena myčka nádobí, nové oplocení školní zahrady, vyměněné sedáky na pískovištích, koberec do třídy Kuřátka, kopírka a vysavač.

     V roce 2013 došlo k vymalování, vystěrkování, oprava žaluzií, výměna poškozených bojlerů, oprava vodovodů a kanalizace a zářivek v prostorách mateřské školy.

     

 

Mateřská škola Na Rybníčku 

 

 

     Mateřská škola Na Rybníčku je součástí příspěvkové organizace Mateřská škola Humpolec, Smetanova 1526, Humpolec. Kapacita školy je 132 dětí. V roce 2013 bylo otevřeno pět tříd a zapsáno 132 dětí.

     Ve škole pracovalo devět učitelek, z toho osm kvalifikovaných a jedna studující VŠ – předškolní pedagogiku, dvě provozní pracovnice a tři kuchařky, včetně vedoucí školní jídelny. V tomto roce učitelky absolvovaly 97 výukových pracovních dnů a zúčastnily se různých vzdělávacích akcí (Pozitivní působení na děti v MŠ, Rozvoj matematických představ, Podpora pedagogického asistentství, Změny právních předpisů, Hrajeme si s angličtinou, Vánoční čarování, Od Velikonoc k podzimu, Pohybem a hrou, Tvoříme pravidla s dětmi, Výtvarné inspirace, Hračky podporující rozvoj motoriky).

     Škola byla pravidelně dovybavována knihami, hračkami a učebními pomůckami, celkem v hodnotě 61 000,- Kč. Nové programové vybavení bylo pořízeno za 2 700,- Kč. Ve třídách byl postupně vyměněn opotřebovaný dětský nábytek v hodnotě 328 000,- Kč. Výši částky ovlivnila havárie vody, při které byly zničeny dvě třídy. Výtvarný a kancelářský a další materiál byl zakoupen za 56 000,- Kč. Během prázdnin proběhla v budově školy oprava dětských zahradních toalet, umývárny a WC v hospodářském pavilonu v ceně celkem 261 000,- Kč. Soubor hracích prvků na zahradu byl rozšířen o malou herní sestavu se skluzavkou v ceně 117 000,- Kč. V kuchyni byl pořízen pracovní stůl s vestavěnými plynovými hořáky za 6 000,- Kč.

     Během roku mateřská škola uspořádala pro děti plno zajímavých zábavných i vzdělávacích akci:

-         Maňáskové divadlo pro děti na přivítanou

-         Výlet za dračím pokladem

-         Dětskou podzimní olympiádu

-         Vánoce pro zvířátka

-         Zdobení vánočního stromku na zahradě školy a na náměstí

-         Mikulášské a vánoční radovánky

-         Týden hraček

-         Karneval

-         Týden Země

-         Rozloučení s předškoláky

-         Výlet do ZOO Jihlava

-         Oslava Mezinárodního dne dětí

-         Návštěva hasičské zbrojnice

-         Návštěva školního statku

-         Návštěva dětského oddělení knihovny, divadla a zábavné programy pro děti

     Škola během roku nabízela dětem nadstandartní činnosti, např. angličtinu pro předškoláky, pískání pro zdraví, hru na dětské foukací harmoniky, cvičení na malých míčích, jazykové chvilky.

     Všechny třídy byly zapojeny do školního projektu „Celé Česko čte dětem“, což znamenalo, že každý den četly učitelky dětem pohádky a příběhy, učily je tím soustředit se na text, vnímat ho, umět ho převyprávět a odpovídat na otázky učitelek.

     Dvě třídy byly zapojeny do projektu firmy vyrábějící kosmetiku. Tento projekt spolupracuje s odborníky z Pedagogické fakulty UK v Praze a posiluje vztah dítěte ke světu, lidem i k sobě samému. Letošní téma bylo „Medvídek, rodina a volný čas“. Ve škole byla organizována sbírka víček z PET lahví, které se sbíraly pro postižené děti.

       

 

Základní škola Hálkova

 

 

     Základní škola Hálkova má kapacitu 880 žáků. Součástí školy jsou školní jídelna s kapacitou 900 jídel a školní družina s kapacitou 250 žáků. Ředitelem školy byl v roce 2013 Mgr. Václav Strnad, zástupce pro 2. stupeň Mgr. Jana Kutišová, zástupce pro 1. stupeň Mgr. Alena Kukrechtová, vedoucí vychovatelka Bc. Ingrid Červená, vedoucí provozu Stanislav Záviška, vedoucí školní jídelny Dana Říhová, vedoucí kuchařka Hana Matoušková.

     Kromě kmenových tříd měli žáci k dispozici odborné učebny: výtvarný ateliér, učebny hudební výchovy, chemie, přírodopisu, fyziky, dějepisu, zeměpisu, vaření, pěstitelských prací, keramickou dílnu, školní dílnu, dvě jazykové učebny a tři učebny výpočetní techniky. Používány byly učebny při dělených třídách (např. pro výuku cizích jazyků), dvě tělocvičny, školní pozemek, tři víceúčelová hřiště s umělými povrchy, skleník, školní družina, školní jídelna s bezhlučným nábytkem a s oddělenou místností pro stravování malých dětí, šatny vybavené uzamykatelnými skříňkami pro všechny žáky 1. – 9. ročníku a zastřešený prostor pro venkovní výuku. Na základě smluvních vztahů byly využívány další dvě tělocvičny a sportovní areál TJ Jiskra Humpolec. Žáci měli možnost využívat o velké přestávce nákup občerstvení, a to včetně ochucených mlíček. Škola byla zapojena do projektu Ovoce do škol.

     V tomto školním roce měla škola 30 tříd, do kterých docházelo celkem 681 žáků. Z tohoto počtu bylo 361 chlapců a 320 dívek. Integrovaných žáků bylo celkem 23, z tohoto počtu bylo 16 s vývojovými poruchami učení a chování a 13 žáků s mimořádným nadáním. Pro jednoho žáka škola zajišťovala individuální výuku v domácím prostředí na základě zpracovaného individuálního vzdělávacího plánu.

     Na 1. stupni bylo 18 tříd s celkovým počtem 383 žáků, z toho bylo 211 chlapců a 172 dívek. Na 2. stupni bylo 12 tříd s celkovým počtem 298 žáků, z toho bylo 150 chlapců a 148 dívek. Do školní družiny docházelo do sedmi oddělení celkem 221 žáků. Ke stravování ve školní jídelně bylo přihlášeno 635 žáků školy a 265 dalších strávníků.

     Pro výuku a potřeby pedagogických pracovníků měla škola k dispozici 92 osobních počítačů, z toho je 56 počítačů přístupných žákům školy. Celkem 85 PC má připojení na internet, z toho bylo 51 přístupných žákům.

     Fond školní knihovny činí 7 869 titulů. Ve školním roce bylo evidováno 1277 výpůjček, ve srovnání s předcházejícím školním rokem došlo ke snížení počtu výpůjček. Uživatelů knihoven bylo celkem 419.

     Ve školním roce bylo ve všech třídách 1. - 9. ročníku vyučováno podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola všestranného rozvoje“.

     Povinnou školní docházku ukončilo, kromě patnácti žáků, kteří odešli do primy gymnázia, celkem 77 žáků. Ze tříd 9. ročníku vycházelo 69 žáků, z nižších ročníků osm žáků. Do primy gymnázia odešlo celkem 15 žáků.

     Mezi preventivní aktivity na 1. stupni patří spolupráce s Policií ČR, Zdravé zuby, Noc s Andersenem. V 1., 2. a 6. ročníku se žáci účastnili GO – kurzů. V 1. a 2. ročníku umožnila škola dětem tzv. předplavecký výcvik, ve 3. a 4. ročníku se žáci účastnili plaveckého výcviku. Pro žáky 4. ročníku zabezpečila ZŠ dopravní výchovu, nejen teoreticky v učebně, ale i prakticky na dopravním hřišti. 

     Spolupráci s rodiči i ostatní veřejností podporuje ZŠ pořádáním Dne otevřených dveří, rodičovskými schůzkami v průběhu školního roku i před nástupem povinné školní docházky. Každou první středu v měsíci jsou učitelé pro rodiče přítomni během konzultačních hodin. Veřejnosti se žáci představují při Vítání jara, zdobení vánočních stromků na náměstí, nebo při vystoupeních pěveckého sboru Skřivánek v Domově důchodců, klubu seniorů Astra, mateřských školkách nebo Dětském domově.

     Na další vzdělávání pedagogických pracovníků byla ve školním roce vynaložena částka cca 36.000,- Kč. Do školení byli zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci. Vzdělávání se týkalo zajištění školení vyplývajících z jiných právních předpisů, anglického jazyka, kyberšikany, prevence, právních předpisů, hudební výchovy, práci s dětmi se SPU a jen okrajově vzdělávání vedoucích pracovníků. Rovněž byl částečně doplněn fond knihoven o nové tituly. Ve financování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se projevilo příznivě navýšení finančních prostředků – ONIV – pro rok 2013. Vzdělávání probíhalo také v rámci projektu EU – peníze školám. Vzdělávání se zúčastnilo celkem 20 pedagogů. Celková vynaložená částka na toto vzdělávání činila cca 8.000 Kč.

     Základní principy vzdělávání na 1. stupni ZŠ Hálkova vychází ze školního vzdělávacího programu s názvem „Škola všestranného rozvoje.“ Jednou z našich každoročních hlavních priorit byla tedy i snaha o všestranný rozvoj všech žáků. Proto celým školním rokem se prolínala velká řada projektů, exkurzí, školních i mimoškolních aktivit, zaměřených zejména na rozvoj čtenářské gramotnosti, prohlubování znalostí o našem regionu, kladného vztahu k přírodě a rozvoje komunikace mezi lidmi. Letošní novinkou bylo, po dohodě s rodiči, zavedení psacího písma Comenia skript v jedné ze čtyř prvních tříd. Velkou pozornost škola věnovala rozvoji finanční gramotnosti a také dopravní výchově. Významnou součástí pedagogické práce je snaha o zapojení žáků do tělovýchovných aktivit. I v letošním roce se podařilo získat pro tyto činnosti mnoho žáků a dosáhnout s nimi mnoho vynikajících výsledků.

     Děti se specifickými vzdělávacími, výchovnými i zdravotními problémy byly zařazeny tak, jak je v současné době celosvětovým trendem, do běžných tříd. Při práci s nimi nám během roku pomáhala paní asistentka. Nápravy poruch u žáků s těmito problémy byly prováděny dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny formou individuální péče v rámci běžných hodin i v době mimo vyučování.  Z důvodu narůstající špatné výslovnosti malých školáků učitelé provedli odbornou depistáž ve všech prvních třídách, po které následovala celoroční pravidelná náprava vadné výslovnosti u všech diagnostikovaných žáků.

     Již šestým rokem ve spolupráci s rodiči a pedagogicko-psychologickou poradnou byla realizována systematickou péči o nadané žáky. I nadále ZŠ spolupracovala s Mensou ČR a Centrem nadání dětí v ČR a pravidelně se setkávali v našem Klubu her.  Nadaní žáci se úspěšně zapojili do soutěží jako je Logická a matematická olympiáda, Všeználek, matematický Klokan atd.

     Akce školy:

Leden

·        Besedy vyučujících 1. stupně s rodiči budoucích prvňáčků v MŠ

·        Lyžařský výcvikový kurz v Pasekách nad Jizerou

·        Žáci 2. ročníku zavítali do Horáckého divadla

·        Zahájena byla školní kola v recitaci, Všeználkovi a konverzaci v Aj

·        Pro rodiče byla připravena ukázková hodina Comenia Skriptu

·        Beseda-Červený kříž, záchranná služba a požárníci – další tradiční akce, která žáky seznamuje s první pomocí a učí je, jak se zachovat v zátěžových situacích, navazuje prohlídka sanitky a beseda s požárníky

Únor

·        Lyžařský výcvikový kurz v Pasekách nad Jizerou

·        Školní ples se konal již pošesté a byl provázen velkým zájmem veřejnosti

·        Zápis do 1. tříd

·        Učitelé absolvovali školení pro práci s žáky se SPU a seminář eTwinning

Březen

·        Lyžařský výcvikový kurz v Pasekách nad Jizerou

·        Školní kolo vědomostní soutěže Všeználek – 5. třídy

·        Proběhl miniseminář eTwinning

·        V městské knihovně se pořádal s naší účastí seminář Velikonoční dílna

Duben

·        Ve škole proběhla akce Den s Andersenem

·        Den Země – již 5. ročník této celoškolní akce, letošním tématem byla voda

·        Některé třídy se podívaly do Horáckého divadla v Jihlavě

·        Vítání jara – 1. stupeň ve spolupráci s ČZA

·        Pěvecký sbor Skřivánek se zúčastnil krajské přehlídky pěveckých sborů v Třebíči

Květen

·        Školní atleti se mohli ukázat v jednotlivých disciplínách školní olympiády

·        Outdoor kurz pro 8. a 9. třídy nabízíme také již několik let, žáci si během pobytu na Šumavě vyzkouší kola, lodě i vlastní nohy při pěší túře

·        Kinderiáda – týmová sportovní soutěž 2. – 5. tříd

·        2. setkání s budoucími prvňáky

·        V hale TJ Jiskra jsme se zúčastnili výchovné akce YesNeyes

·        Zdařilá byla i akce Nebojte se policie

Červen

·        Papírový den – poměrně úspěšná sběrová akce, jejíž výtěžek slouží např. k nákupu drobných odměn

·        Ocenění výborných žáků a sportovců  – proběhlo v kinosále MěKISu a ocenění žáci obdrželi diplomy, případně i finanční odměny

Září

·        Seznamovací kurzy 6. tříd - proběhly již tradičně na chalupě v Kališti, žáci zde vyzkoušeli různé aktivity a navzájem se poznávali i v mimoškolním prostředí

·        Již tradičně jsme uspořádali besedu pro rodiče „Máme doma prvňáčka“ s ředitelkou PPP  Pelhřimov paní PaedDr. Janou Svobodovou

·        Zúčastnili jsme se pátého ročníku divadelní přehlídky „Hliníkovo kukátko“

·        Zahájen byl předplavecký i plavecký výcvik žáků 1. – 4. ročníku

Říjen

·        Žáci 2. stupně soutěžili ve školním kole soutěže Přírodovědný klokan

·        Pro žáky tříd 4. ročníku proběhl kurz dopravní výchovy

·        Některé třídy se podívaly do Muzea Dr. A. Hrdličky v Humpolci, jiné do Horáckého divadla v Jihlavě

Listopad

·        Beseda žáků 9. tříd s úředníky Úřadu práce – jedna z řady tradičních akcí, která má pomoci žákům při výběru budoucího povolání

·        Pokračovala dopravní výchova prvostupňových žáků a návštěvy knihovny

·        Den otevřených dveří se poslední listopadovou sobotu stává již tradicí. Návštěvníky ve škole uvítali vyučující i žáci s připraveným programem, školní jídelna vařila nejoblíbenější jídlo

·        V kinosálu MěKISu proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže Mládí Humpolec

Prosinec

·        Projektový den Čertoviny - akce, na jejíž přípravě se podílejí žáci 9. tříd, kteří pro spolužáky z 1. stupně připravují „peklo“ plné čertů, ale i anděla s Mikulášem, doufáme, že se z povedené akce stane tradice

·        Vánoční stromky - Horní náměstí – 3. ročník akce pořádané naší školou pro ostatní školy a školky ve městě spojené s vystoupením pěveckého sboru naší školy

·        Vánoční vystoupení pěveckého sboru Skřivánek patří také k běžným jevům předvánočního času. Žáci těmito vystoupeními přinášejí sváteční náladu mezi lidi ve škole i mimo školu

·        Některé třídy si připravily vánoční besídky pro rodiče

     Škola v průběhu školního roku 2013 čerpala finanční prostředky z  uvedených rozvojových programů Fondu Vysočiny:

1.     GP Sportoviště, podprogram Drobná údržba sportovišť, název projektu Údržba sportovního areálu ZŠ Humpolec, Hálkova –

2.     GP Enviromentální osvěta – přírodní zahrady 2012, název projektu Jezírko – místo k životu i zdroj poznání

     Škola ukončila projekt z OP VK EU – peníze školám. Celková výše podpory byla 3.080.068,-Kč. Projekt byl zaměřen na klíčové aktivity č. I/2, I/3, III/2, III/3 a V/2, V/3. V průběhu školních let 2010-2013 bylo zajištěno vzdělávání pedagogů (celkem 32 pedagogů), obnoven byl kompletně software ve všech třech PC učebnách (celkem 78 PC), pořízen byl server. Dále byla škola vybavena 14 ks keramických tabulí s křídly, 19 ks interaktivních dataprojektorů, 4 ks dataprojektorů a jednou interaktivní tabulí UNO. V 18 učebnách bylo instalováno ozvučení tabulí.

          Škola vyhlásila v roce 2013 v jednotlivých kategoriích nejlepší sportovce školy:

Žáci 1. stupeň:              1. Och František

                                      2. Koubská Kristýna

                                      3. Krejčí Lucie

Starší dívky (2. stupeň):         1. Hertlová Kateřina

                                      2. Hynková Petra

3. Lecjaksová Martina

Starší chlapci (2. stupeň):       1. Konrád Lukáš

                                               2. Rážek Dominik

     Mimořádné ocenění: Sedlák Jiří za vynikající výsledky v šachových soutěžích, Klubal Jiří za vynikající výsledky v soutěžích a olympiádách (šachy, logická olympiáda, matematické soutěže, Všeználek).

     Mimořádné ocenění: Krčil Aleš za výborné výsledky v soutěžích a olympiádách (matematická olympiáda, astronomická olympiáda, Pythagoriáda, Eurorébus, Sapere, Bi-Ol, Evropské srdce, Finanční gramotnost a další).

 

 

     V soutěži Mládí Humpolec v rámci Humpolce dosáhli naši žáci vynikajících výsledků. V kategorii Sportovec obsadil celkové 1. místo Dominik Rážek, na 2. místě skončil Lukáš Konrád a na 3. místě Pavel Pipek. Kategorii Student vyhrál Aleš Krčil, 2. místo získal David Krčil, na 3. místě skončil Martin Matějka. V celé historii soutěže Mládí, která už trvá 13 let, je to nejvýraznější úspěch školy.   

 

 

Základní škola Hradská

 

 

     Základní škola Hradská 894 v Humpolci je plně organizovanou školou, která měla ve školním roce 20 tříd (na I. stupni 11 tříd, na II. stupni 9 tříd) se 452 žáky. 5editelem školy by v roce 2013 Mgr. Vlastimil Fiala, zástupce ředitele pro I. a II. stupeň PhDr. Ilona Kostřicová a zástupce ředitele pro volnočasové aktivity Mgr. Miroslava Lisá.

     Součástmi školy jsou: školní družina, která měla v tomto školním roce čtyři oddělení s celkovým počtem 110 žáků, středisko volného času, v němž pracovalo v rámci pravidelné činnosti 49 zájmových útvarů se 534 členy ve věku od 6 do 18 let (bližší údaje o činnosti SVČ v samostatné části této zprávy), dále školní jídelna, ve které se pravidelně stravovalo 709 strávníků (417 žáků, 54 pracovníků školy, 238 cizích strávníků).  

     Na škole pracovalo 30,9 přepočtených učitelů, 33 externích pracovníků – vedoucích kroužků, 2,5 přepočtených vychovatelek ŠD, dále 8,5 přepočtených správních zaměstnanců 8,7 přepočtených pracovnic školní jídelny a 3,0 přepočtené pracovnice střediska volného času. Od začátku školního roku pracovaly na škole dvě asistentky pedagoga - jedna u žáků s poruchami chování a učení a její zařazení se ukázalo jako krok velmi správným směrem. Přínos pro žáky se zdravotním postižením je nesporný. Další asistentka pedagoga pracovala se žákem, u kterého byl diagnostikován autismus, specifikace na Aspergerův syndrom, a to ve 4. ročníku (třída IV. C).

     Škola měla kromě běžných tříd jednu specializovanou třídu pro žáky s vývojovými poruchami učení (VIII. C), kterou navštěvovalo celkem 12 žáků. Kromě toho škola zajišťovala prostřednictvím kvalifikované učitelky logopedické nápravy pro žáky I. stupně. Do běžných tříd I. i II. stupně byli integrováni žáci: jeden s těžkým tělesným postižením, jeden s mentálním postižením, dva s oční vadou, jeden se středně těžkou vadou řeči, jeden s více vadami, 13 žáků se specifickými poruchami učení a tři autisté.  Škola pečovala v tomto školním roce i o tři nadané žáky.

     V dlouhodobé koncepci probíhala výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu „Od hraní k vědění – učíme se pro život“ ve všech třídách. Na aktualizaci  ŠVP se průběžně podílejí učitelé v rámci schůzek metodických skupin, předmětových komisí a závěrečného vlastního hodnocení školy podle příslušnosti k výuce daných předmětů.

     V Programu rozvoje osobnosti žáka základní školy je dlouhodobě sledována celá problematika (tzv. Minimální protidrogový program). Řeší se hlavně bohatá nabídku mimoškolních aktivit pro žáky. Tu zajišťovalo středisko volného času v době mimo vyučování, a to nejen pro žáky ZŠ Hradská, ale i pro žáky ve věku 6 – 18 let ostatních humpoleckých škol.

     Podpora žáků se slabšími studijními výsledky z matematiky a českého jazyka probíhala formou schůzek celkem 11 doučovacích skupin. Kromě této aktivity se v době mimo vyučování věnovali učitelé individuální péči žákům se zhoršeným prospěchem z ostatních předmětů či žákům po delší době nepřítomnosti.

    Pro žáky, učitele i rodiče probíhaly podle potřeby ve škole konzultační dny s pracovnicí PPP v Pelhřimově Mgr. Semorádovou. Tyto dny byly hojně v rámci poradenských služeb využívány.

     Chod školy se řídí Organizačním řádem školy a ostatními vnitřními směrnicemi.

     Na škole již tradičně pracovaly poradní orgány ředitele školy: pedagogická rada, metodické sdružení učitelů I. stupně, předmětové komise, poradní sbor FKSP, výchovná komise.

     Od začátku školního roku pracoval na škole velmi intenzivně žákovský parlament, v němž měli zastoupení žáci pátých až devátých tříd. Dva žáci zastupovali školu na zasedáních městského žákovského parlamentu.

     Celkový technický stav budovy je uspokojivý vzhledem k velmi dobré spolupráci se zřizovatelem. V průběhu letních prázdnin byla provedena oprava odpadů v kabinetech, ředitelně a učebně výtvarné výchovy. Dále došlo k úpravě rozvodů topné vody. Byla vložena větev spojující kotelnu se SVČ a družinou. Tato úprava zajistila optimalizaci vytápění prostor, které pracují v jiném časovém režimu než zbytek školy. V červnu byla provedena oprava střešního pláště bývalého bytu z důvodu průsaku dešťové vody a s ním spojenou havárií. Byla provedena oprava obložení chodeb ve 2. patře.

     Pro výuku tělesné výchovy a další sportovní aktivity využívá škola i moderní víceúčelový školní sportovní areál s hřišti s umělým povrchem a 150 m dlouhou tartanovou dráhou.

     Přínosem pro školu je již po několik let interaktivní ekologická učebna, která vznikla na pozemku školní zahrady. Její využití přináší pozitivní přístup k moderním výukovým metodám v netradičním a atraktivním prostředí.

     Ze základní školy Hradská bylo přijato na Gymnázium Dr. A. Hrdličky z devátých ročníků osm žáků, na SOŠ – maturitní 21, na SOU studijní – 4 leté s maturitou šest, na SOU učební – 3 leté devět a na gymnázium Dr. A. Hrdličky 8 leté z pátých ročníků sedm žáků.

     V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se učitelé zúčastnili celkem 28 vzdělávacích akcí, seminářů a školení.

     Velmi významné bylo zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů a projektů. Jednalo se zejména o program celoživotního vzdělávání Socrates – Comenius. Získané prostředky byly využívány i v tomto roce na účast v mezinárodním projektu „Let´s play together“

Aktivity školy v roce 2013:

5. – 12. ledna  - lyžařský výcvikový kurz – Benecko

14. – 16. ledna přípravná schůzka projektu EU

23. ledna - okresní kolo matematické olympiády, kategorie Z5 a Z9

27. ledna – Huhuliáda

28. – 29. ledna – první pomoc, akce Českého červeného kříže

29. ledna – zápis do 1. tříd – mimořádný

30. ledna – plavecký výcvik třetích tříd v Havlíčkově Brodu

4. února – schůzka s rodiči žáků 9. tříd – přihlášky

7. února – zápis do 1. tříd – řádný

8. února – Sportovní den

11. - 15. února - Příměstský tábor

19. února – školní kolo zeměpisné olympiády

21. února – školní kolo biologie

22. února – školní kolo Pythagoriády

28. února – Pohodáři – Dálný východ – beseda

1. března – oblastní kolo v recitaci

14. března – okresní kolo zeměpisné olympiády

15. března – první pomoc, akce Českého červeného kříže

20. března – okresní kolo v recitaci

21. března – krajské kolo matematické olympiády

21. března – okresní kolo ve vybíjené

22. března – matematický klokan

23. března – velikonoční dílny – akce pro žáky a veřejnost

26. března – pilotní test žáků 8. tříd

27. března – program primární prevence – 8. A a 8. B

3. dubna – program primární prevence – 7. A a 7. B

3. dubna – okresní kolo v odbíjené dívek

5. dubna – krajské kolo soutěže Eurorebus

10. dubna – okresní kolo ve vybíjené – dívky

10. dubna – okresní kolo biologie

11. dubna – okresní kolo soutěže Jarní laťka – mladší žáci

12. dubna – okresní kolo soutěže Jarní laťka – starší žáci

15. dubna – Plavecký výcvik žáků 2. tříd

16. dubna – okresní kolo ve vybíjené – dívky

17. dubna – okresní kolo matematické olympiády, žáci 6. až 8 tříd

17. dubna – první pomoc a setkání s pracovníky Hasičského záchranného sboru

18. dubna – okresní kolo ve volejbale – chlapci

18. dubna - dopravní výchova – 1. třídy

19. dubna – Všeználek – soutěž žáků 1. tříd

23. dubna – okresní kolo McDolnald cup – 4. a 5. třídy

23. dubna – Projekt v přírodě

24. dubna - okresní kolo McDolnald cup – 2. a 3. třídy

24. dubna - Děti politických vězňů 50 let – film + beseda

7. května – místní kolo atletické olympiády – starší

7. května – Projektové vyučování – Březinova stezka

9. května – dopravní výchova

9. května – okresní kolo McDonald cup

13. května – okresní kolo Pythagoriády

13. května – dopravní výchova

14. května – návštěva představení tanečního oboru ZUŠ

15. května – Kinderiáda – Třešť

16. května – exkurze do stanice Pavlov

21. května – Kinball – ukázky nové sportovní disciplíny

21. května – krajské kolo atletické olympiády

22. května – dopravní výchova – závěrečný test

23. května – okresní kolo sportovní soutěže – II. stupeň

24. května – Bambiriáda – ukázky aktivit pro volný čas

27. května – návštěva představení dechovky ZUŠ

29. května – školní kolo atletické olympiády – 1. stupeň

3. - 4. června – návštěva Úřadu práce Pelhřimov

4. června – beseda v Městské knihovně

5. června – okresní kolo Atletické olympiády – II. stupeň

8. června – zahájení výstavy SVČ v muzeu

10. června – Besedy o Policii ČR

11. června – Okresní kolo Atletické olympiády – I. stupeň

12. června – Zeyferus – ukázky dravých ptáků

14. června – návštěva České spořitelny, a.s. – finanční matematika - 9. A a 9. B

19. června – návštěva Střední průmyslové školy v Havlíčkově Brodu – 8.A a 8.B

19. června – Město s úsměvem – exkurze na MěÚ

20. června – návštěva Zemědělské akademie Humpolec – I. a II. stupeň

25. června – Den Botanické zahrady ZA Humpolec – I. a II. stupeň

27. června – filmové představení pro žáky školy

27. června – slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd

28. června – závěr školního roku, předání vysvědčení

2. září – zahájení nového školního roku

3. – 26. září – plavecký výcvik v Havlíčkově Brodu – 4. třídy

30. září – dopravní výchova

3. října – konzultace pro rodiče žáků 1. tříd

10. října – okresní kolo – stolní tenis – starší žáci

15. – 16. října – program primární prevence

7. listopadu – Mládí – vyhlášení výsledků

8. listopadu – stolní tenis – starší žáci

8. listopadu – sálová kopaná – mladší žáci

11. listopadu – dějepisná olympiády – školní kolo

18. listopadu – florbal – okresní kolo

21. listopadu – rodičovské sdružení

5. prosince – Mikuláš – tradiční akce žáků 9. tříd

Úspěchy žáků školy v soutěžích:

Recitace – Mašková Karolína (1. A) 4. místo v místním kole

                  Kvášová Diana (3. A) 1. místo v okresním kole

                  Kaman Matěj (5. A) 4. místo v místním kole

Konverzace v anglickém jazyce – Čechová Lucie (7.A) 2. místo v okresním kole

Psaní na počítači – Čechová Lucie (7. A) 10. místo v okresním kole

                               Havel Jaroslav (7. A) 20. místo v okresním kole

                                Nekolová Anna (7. A) 26. místo v okresním kole

Matematická olympiáda – Havel Jaroslav (7. A) 1. místo v okresním kole

                                           Vaňková Kateřina (8. B) 1. místo v okresním kole

                                           Stejskal Michal (9. A) 3. místo v okresním kole

Pythagoriáda – Vočadlo Vojtěch (8. B) 2. místo v okresním kole

                          Šíma Michal (5. B) 4. místo v okresním kole

                          Váňa Ondřej (5. B) 4. místo v okresním kole

Dějepisná olympiáda – Jelínková Štěpánka (8. A) 4. místo v okresním kole

Zeměpisná olympiáda – Havel Jaroslav (7. A) 3. místo v okresním kole

                                       Moravcová Natálie (6. A) 5. místo v okresním kole

                                       Hořejší Štěpán (8. B) 8. místo v okresním kole

Eurorebus – Junior – Krtek, Festa, Váňa  5. místo v krajském kole

Všeználek – Kudrna, Šidlák, Šíma, Podlipská 2. místo v okresním kole

Pelhřimovský zvonek – Kvášová Diana (3. A) 2. místo

                                       Tenglerová Anna (5. B) 3. místo

Stolní tenis – Kovář, Moravec, Šetek, Potěšil 1 místo v krajském kole

                      Křepinská, Blahová, Smutníková 4. místo v okresním kole 

Florbal – dívky 5. třída 1. místo v okresním kole

Pohár rozhlasu – chlapci 8. a 9. třída 4. místo v okresním kole     

                             dívky 6. a 7. třída 1. místo v okresním kole

McDonald cup – chlapci 2. a 3. třída 3. místo v okresním kole

Malá kopaná – chlapci 8. a 9. třída 3. místo v krajském kole

Atletická olympiáda – Nekolová Anna (7. A) 2. místo v okresním kole

                                     Svárovský Lukáš (6. B) 2. místo v okresním kole

                                     Hložek Jan (9. B) 3. místo v okresním kole

                                     Mrkvičková Tereza (7. B) 3. místo v okresním kole

                                     Jech Luboš (9. B) 3. místo v okresním kole

Jarní laťka - Nekolová Anna (7. A) 2. místo v okresním kole

                     Krejčí Mikuláš (7. A) 2. místo v okresním kole

                     Krtek Aleš (9. B) 3. místo v okresním kole   

                     Čechová Lucie (7. A) 3. místo v okresním kole

Odbíjená – chlapci - 2. místo v okresním kole

Atletická olympiáda – Benešová Eliška (5. A) 1. místo v okresním kole

                                    Brůna Petr (5.) 2. místo v okresním kole   

                                    Vytiska René (3.) 3. místo v okresním kole

                                    Vincenc Tomáš (3.) 3. místo v okresním kole  

Kinderiáda – Nousek Filip (2.) 1. a 2. místo v krajském kole

Odznak všestrannosti – Krejčí Kristýna (5.) 1. místo v krajském kole

                                       Kudrna Josef (5.) 2. místo v krajském kole

                                       Svoboda Ondřej (5.) 3. místo v krajském kole    

 

 

Středisko volného času 

 

 

     Středisko volného času v Humpolci se v roce 2013 zaměřilo především na pravidelnou zájmovou činnost dětí a mládeže. Přišlo jak s nabídkou tradičních, tak i trendových volnočasových aktivit. Počet přihlášených účastníků se přiblížil číslu 550.

     Rovněž SVČ pokračovalo v postupném naplňování loni stanoveného dlouhodobého cíle, a to podpory společného trávení volného času rodinami. I proto se SVČ ihned zapojilo do projektu „Aktivní rodina“ vyhlášeného Městským kulturním a informačním střediskem. V projektu se objevují právě akce, v kterých se mohou zároveň zapojovat s dětmi dospělí.

     Nabízené příležitostné aktivity měly u veřejnosti opět úspěch. Jejich návštěvnost byla dostatečná a hodnocení ze strany účastníků velmi pozitivní. SVČ se snažilo tyto aktivity rovnoměrně plánovat do různých časových období a ve spolupráci s ostatními organizacemi ve městě je pořádat ve vhodných termínech. S naplněním příměstských táborů, ať již o vedlejších nebo hlavních prázdninách, SVČ také nemělo žádný problém. Kapacita letního příměstského tábora byla na základě podnětu rodičů a velkého zájmu dětí navýšena a bez problému obsazena. Připravený pestrý program děti velmi zaujal.

     V posledním čtvrtletí roku proběhl večerní vzdělávací kurz pro externí spolupracovníky SVČ. Všichni zúčastnění kurz úspěšně dokončili, což svědčí o jejich vysokém nasazení a disciplinovanosti. Přestože měli své studijní i pracovní povinnosti, absolvovali bez problému celý kurz, splnili náročné podmínky a získali certifikáty, které je opravňují k výkonu dílčí přímé pedagogické práce v rámci zájmových útvarů.

     Finanční situace z roku 2012 se nezměnila, i v roce 2013 byly finanční prostředky od státu, které jsou přerozdělovány krajem, stále snižovány. Přesto i v tomto kalendářním roce nemuselo prozatím SVČ přistupovat ke zvyšování úplat za kroužky. SVČ se podařilo i v tomto roce dobře hospodařit se svěřenými i vybranými penězi, a tak mohlo zajistit kvalitní zájmové vzdělávání pro širokou dětskou i dospělou veřejnost v Humpolci.

 

 

Základní škola Humpolec, Husova 391

 

 

     Základní škola Humpolec, Husova 391 vyučuje žáky podle speciálních vzdělávacích programů pro žáky se zdravotním znevýhodněním.

     Škola měla v roce 2013 v průměru 25 žáků. Vyučovalo se ve dvou třídách, ve kterých pracovali žáci v odděleních podle jednotlivých ročníků. Škola vyučovala žáky od 1. ročníku do 9. ročníku základní školy praktické a některé ročníky pomocné školy. Výuka probíhala podle školních vzdělávacích programů: Školní výukový program pro žáky s lehkým mentálním postižením Učíme se pro praktický život, Školní výukový program pro žáky speciální školy Učíme se pro život a dobíhající obor Pomocná škola. Vyučování probíhalo podle příslušných učebních osnov s využitím moderních metod a didaktické techniky.

     Na škole pracovalo pět plně kvalifikovaných pedagogických pracovníků včetně ředitelky školy a dva provozní zaměstnanci.  Žáci s těžším zdravotním postižením měli k dispozici tři asistenty pedagoga. Při škole byla v provozu školní družina, pro starší žáky byl opět ustaven školní klub.

     Pedagogičtí pracovníci se v průběhu školního roku dále vzdělávali v 12 jazykových a odborně pedagogických seminářích.  Naopak studenti pedagogiky vykonávali v naší škole odbornou pedagogickou praxi – celkem se jí zúčastnilo sedm studentů.

     Škola měla k dispozici 12 počítačů, které jsou využívány v počítačové učebně v rámci výuky i mimo vyučování. Další počítače jsou dle individuálních potřeb využívány v jednotlivých třídách. Počítačová učebna je vybavena interaktivní tabulí pro moderní typy výuky. Přibyly také notebooky pro individuální výuku.  Další interaktivní tabule je umístěna ve třídě s probíhajícím denním vyučováním, slouží hlavně pro potřeby žáků speciální školy. Pro výuku jsou zakoupeny nejrůznější programy téměř na všechny vyučovací předměty. Vybavení školy bylo doplněno novým cvičebním nářadím, novými nábytkovými doplňky a moderními učebními pomůckami.   

     Škola zapojila žáky do několika výtvarných soutěží a projektů. Žáci byli velmi zaujati projektem "Korálky do dálky“, kde vytvářeli korálkový závěs pro zápis do knihy rekordů v rámci festivalu Pelhřimov - město rekordů. Dále se škola zapojila do projektu „Záložka do knihy spojuje školy“. Prostřednictvím něho navázali partnerskou spolupráci se školou v Muránské Dlhé Lúce u Revúce na Slovensku. Posledním větším projektem bylo tvoření výrobků do akce „Fíha dýha“ a jejich následná fotoprezentace na internetu.

     Žáci školy se zapojili do sportovních soutěží, ze kterých získali několik diplomů a ocenění. Škola uspořádala 15. května 2013 okresní kolo Lehkoatletického čtyřboje speciálních škol, v němž se utkala družstva ze škol z Pelhřimova, Kamenice nad Lipou a Humpolce. Chlapecké i dívčí družstvo složené z nejlepších žáků těchto škol reprezentovalo okres v krajském kole v Třebíči, kde však se nikdo z nich neumístil na medailových místech.

     Žáci školy navštěvovali v rámci SVČ při ZŠ Hradská ul. různé zájmové kroužky dle vlastního výběru. Nejvíce je zajímal kroužek práce na PC, kroužek vaření a rybářský kroužek.  Žáci měli možnost zapojit se do nepovinného předmětu výuky náboženství při ZŠ Hálkova ul.

      V rámci projektu První pomoc do škol se žáci 8. a 9. ročníku školili ve zdravotnických znalostech. Ve spolupráci s požárníky a policií absolvovali starší žáci besedu o chování v případě ohrožení a praktický nácvik činností.

     Žáci I. stupně se zúčastnili výuky plavání, jezdili do plaveckého bazénu v Havlíčkově Brodě. V období od ledna do dubna absolvovali povinný plavecký výcvik v trvání deseti lekcí.

     Učitelé se žáky také využívali dopravní hřiště ve městě k výuce dopravní výchovy. 

     Žáci podnikli několik exkurzí za zvířaty na školním statku a u soukromého zemědělce. Pro všechny žáky škola připravila školní výlet do muzea a galerie v Jihlavě a druhý do památných a zajímavých míst v Pelhřimově.      

     V rámci výuky se žáci při vycházkách a exkurzích seznamovali i s významnými objekty v Humpolci.

      Pro rodiče žáků a veřejnost ve škole uspořádali výstavky prací žáků. Tradiční jsou i školní dílny, v nichž si žáci vyrobili a odnesli domů výzdobu na vánoční a velikonoční svátky. Před Vánocemi a na konci školního roku si žáci připravili pro rodiče a hosty besídku s ukázkami školních aktivit.

 

 

 

 

 

 

Gymnázium dr. Aleše Hrdličky 

 

 

     K 31.prosinci 2013 gymnázium navštěvovalo 323 žáků. Ředitelkou školy byla i v tomto roce Mgr. Hana Havelková, jejím zástupcem Mgr. Antonín Pustina.

Kulturně vzdělávací oblast

   Studenti, kteří se účastní edičního projektu Kamarýtovy kroniky, měli možnost 7. února 2013 navštívit okresní archiv v Pelhřimově a podívat se pod dohledem Mgr. Pavla Holuba i do „zákulisních“ prostor archivu. Díky panu Mgr. Holubovi studenti nahlédli nejen do ediční práce s historickým pramenem, ale byli seznámeni i s různými tématy archivnictví a s postupy, které se jim budou hodit při odborném zpracovávání textů a při studiu. V rámci realizace výše zmíněného edičního díla se v dubnu vydali humpolečtí gymnazisté do Státního ústředního archivu v Praze a v sobotu 19. října 2013 na exkurzi do Havlíčkova muzea v Havlíčkově Brodě, kde se blíže seznámili s osobností Karla Havlíčka Borovského, která vystupuje jako jedna z nejvýznamnějších postav regionální politiky i v Kamarýtově kronice. 12. března uspořádala škola zájezd do pražského Divadla na Vinohradech na Shakespearovu komedii Zkrocení zlé ženy. 8. března se třídy sexta a 2. A humpoleckého gymnázia vydaly do brněnského Mahenova divadla na hru Radúz a Mahulena. 10. dubna uspořádala škola pro studenty zájezd do Městského divadla v Brně na historicko-romantický muzikál Zorro, který vznikl podle stejnojmenného románu chilské spisovatelky Isabel Allendeové a je inspirován hudební skupinou Gipsy Kings, Johnem Cameronem, Stephenem Clarkem a Helen Edmundsonovou. Posledním počinem v oblasti návštěvy divadel bylo zhlédnutí představení o Marii Stuartovně v podání souboru Horáckého divadla v Jihlavě 28. listopadu 2013.

Exkurze

   V květnu 2013 se třídy 1. A  a 5. O  vydaly na exkurzi do Žďáru nad Sázavou, kde si studenti prohlédli Muzeum knihy a kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Studenti septimy a 3. A se vypravili na literárně-historickou exkurzi do Jaroměřic nad Rokytnou a do Třebíče. Jejich cílem bylo Muzeum Otokara Březiny, jaroměřický zámek, bazilika svatého Prokopa a pro ty nejzvídavější židovská čtvrť.    Ve dnech 24. a 25. června 2013 se třída sexta společně se svou třídní profesorkou Marií Váňovou a profesorkou Ivou Taičmanovou vydala na výlet do Vídně. Studenti se měli zúčastnit zdejších mezinárodních Takeshi her, jejichž pořádáním v Humpolci byli pro příští rok pověřeni. Kolem desáté dorazili výletníci do Schönbrunnu, kde dostali zprávu, že Takeshi hry, které se měly konat následující den, jsou pro nepřízeň počasí zrušeny. Sextáni se tedy v čele se svými profesorkami vydali rozmočenou Vídní, aby kromě prohlídky zámku Schönbrunn a nádherného parku v jeho těsné blízkosti viděli například Naturhistorisches Museum, zimní rezidenci Habsburků Hofburg či Stephansdom. Plni zážitků z krásné architektury i velmi zajímavých exponátů muzea odjeli studenti přespat do Mikulova a následujícího dne se třída vydala do Třebíče, aby zde absolvovala náhradní program.

     Vrcholem letošních cestovatelských snah humpoleckých gymnazistů se stala poznávací expedice do Norska probíhající od 25. srpna do 7. září. Cílem cesty bylo prozkoumání jižního Norska, ve kterém se nachází různá pohoří, národní parky, spousta hlubokých fjordů a také vysoké vodopády. Pracovní částí cesty byl sběr klimatologických dat, které se později využijí v projektu GLOBE. Nechyběla ani prohlídka několika zajímavých měst – Lillehammeru, ve kterém se v roce 1994 konaly zimní olympijské hry, městečku Lomu, jež se pyšní slavným sloupovým kostelem z 12. století. Vynecháno nebylo ani hlavní město Oslo. 9. října 2013 vyrazili žáci humpoleckého gymnázia již poosmé na týdenní výměnný pobyt do Francie. Konkrétně do alsaského města Bouxwiller. Žáci byli ubytováni v rodinách svých korespondentů. Kolegové z francouzského gymnázia pro naše studenty opět připravili pestrý program, který jim přiblížil zajímavou historii tohoto regionu a jeho přírodní krásy.

Přednášky

   6. června 2013 se studenti 3. A a VII. A zúčastnili přednášky Mgr. Pavla Martince o komiksové kultuře. Pod záštitou Gymnázia dr. A. Hrdličky zahájilo svoji činnost Poradenské centrum pro vědeckotechnické činnosti. Jeho organizátoři připravili pro studenty školy přednášku na ne zcela tradiční téma- Kosmonautika a my, která proběhla za mimořádného zájmu studentů ve středu 9. října 2013. 22. října škola opět zahájila sérii přednášek v rámci programu „Škola pro každý věk“. Úvodní přednáška byla v režii předmětové komise francouzského jazyka ve složení Alena Semrádová, Erika Marešová a Lucie Brožová. Jejím tématem byla „Francie a francouzská gastronomie“. 
     Humpolecké gymnázium se letos opět připojilo k projektu Příběhy bezpráví-Měsíc filmu na školách. 7. listopadu 2013 se v prostorách školy od 12.00 do 14.30 hodin promítal film režisérky Heleny Třeštíkové s názvem „Hitler, Stalin a já“ (r. 2001), jehož ústřední postavou je Heda Blochová postižená nacistickou a komunistickou totalitou. Na následnou besedu se studenty 3. A a septimy se nám podařilo zajistit pana PhDr. Andreje Gjuriče.

Úspěchy v olympiádách a soutěžích

       29. ledna 2013 se Kateřina Tomanová zúčastnila okresního kola dějepisné olympiády v Pelhřimově. Jako úspěšná řešitelka postoupila do krajského kola. Ve dnech 18. a 21. února se studenti zúčastnili okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. V poměrně silné konkurenci se však rozhodně neztratili; Filip RýznerMatěj Doležálek obsadili ve svých kategoriích první místo, Zuzka Rýznerová druhé a Kája Staňková čtvrté místo.
       Studenti gymnázia se rovněž zúčastnili regionálního kola soutěže Mladý Demosthenes. Jedná se o soutěž v komunikačních dovednostech a uskutečnila se v Jihlavě. V I. kategorii (žáci 6. a 7. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) reprezentoval gymnázium Matěj Doležálek ze sekundy a díky svému perfektnímu projevu si odnesl zasloužené vítězství. Ve II. kategorii (žáci 8. a 9. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) soutěžila zkušená řečnice Lucie Kotlíková z kvarty a svým výrazným a dynamickým projevem vybojovala též první místo.

       Dne 24. února 2013 se v Pelhřimově konalo okresní kolo Konverzace v německém jazyce. Studentky školy dosáhly výborných výsledků: Veronika Stará (3.A) získala 1. místo, Radka Bartáková (7.O) 2. místo.

       Již druhým rokem se studenti nižšího stupně gymnázia účastnili soutěže Poznej Vysočinu. A také podruhé měla humpolecká škola zastoupení při závěrečné dvoudenní exkurzi v Praze, kde reprezentoval Tomáš Hanousek.
     27. března se v Brně konalo zemské kolo (Morava) soutěže EXPO Science AMAVET 2013. Student Jan Stejskal obdržel zvláštní cenu poroty s postupem do celostátního finále v Praze. Jarní období patří tradičně zeměpisné olympiádě. Okresní kolo proběhlo 22. března 2013 v Pelhřimově a studenti si vedli velice dobře. V kategorii A vybojovala cenné 3. místo Sofie Zelenkové, kategorii B zcela suverénním způsobem ovládl Matěj Doležálek, v kategorii C potvrdil své znalosti 2. místem Tomáš Hanousek. V krajském kole 11. dubna ve Žďáru nad Sázavou si chlapci vedli také dobře. V silné konkurenci obsadil Matěj Doležálek 3. místo a Tomáš Hanousek 5. místo.

     5. dubna se uskutečnilo v Jihlavě krajské kolo vědomostní soutěže Eurorebus opět s hojnou účastí. V pěti ze šesti kategorií stáli humpolečtí gymnazisté na stupních vítězů a jak v kategoriích jednotlivců, tak týmů si zajistili postup do celorepublikového finále v Praze 14. června 2013. V pražském finále se Jana Dvořáková (oktáva) umístila na druhém místě v kategorii jednotlivců v rámci středních škol. Ani ostatní soutěžící se neztratili. Za jednotlivce vybojoval Matěj Doležálek v kategorii ZŠ 01 krásné 8. místo. Tomáš Hanousek se také umístil na 8. místě ve své kategorii ZŠ 02. Tým sekundy (Matěj Doležálek, Adam DrahozalRadka Kvášová) se proti loňskému roku zlepšil a obsadil 7. místo. Další studenti se umístili v první čtvrtině startovního pole (Simona Zástěrová, Petr Martinů, Jana Hořínková). Nutno podotknout, že soutěže se zúčastnilo přibližně 1000 nejlepších soutěžících ze všech krajů naší republiky. Vynikajících výsledků dosáhli studenti v matematických soutěžích. Po loňském vítězství v krajském kole matematické olympiády se povedl Aničce Hajčiarové z kvinty opět skvělý kousek. Nejenže se v silné konkurenci zejména hochů ze všech krajských gymnázií neztratila, ale dokonce vybojovala druhé místo a

účastnila se soustředění v Jevíčku.

      Do okresního kola Pythagoriády postoupilo z  32 studentů primy celkem 24 a nevedli si špatně. Zde mělo humpolecké gymnázium šest úspěšných řešitelů – Příhodová Barbora, Rázek Jiří, Šimek Daniel, Vincenc Lukáš, Zelenková Sofie a Žaloudek Adam. Matěj Doležálek ze sekundy má na svém kontě několik vynikajících výsledků - například  1. místo v okresním kole matematické olympiády, druhé místo v okresním kole Pythagoriády a 8. místo v celostátní soutěži Jáma lvová, kterou pořádá ČVUT pro nadané studenty středních a základních škol.   Jan Šenk z tercie vyhrál okresní kola matematické olympiády a Pythagoriády ve své kategorii. Své mimořádné technické nadání dokázal  i

třetím místem v okresním kole fyzikální olympiády.

     Dne 11. listopadu 2013 se tři družstva gymnázia zúčastnila oblastního kola soutěže PIšQworky v Havlíčkově Brodě. Nejmladší družstvo „X.O3D“ –benjamínci (Michaela Kratochvílová, David Pokorný, Filip Antoni, Martin Hendrych, Tomáš Škaryd) z primy sbírali zkušenosti. V soutěži byli nejmladší a vůbec si nevedli špatně. Druhé družstvo „KISS“ bylo ryze dívčí (Tereza Pešoutová, Lucie Kratochvílová, Kateřina Brůnová, Viktória Čudková, Martina Krčilová). Dámy překvapily nejen svým šarmem, ale velmi dobře se zapojily i do soutěže. Nejlépe si vedlo družstvo „KRÁSNÝ DEN“ (Ludmila Fikarová, Radek Mojžíš, Libor Racek, Michal Krankus, Petr Šimůnek). V oblastním kole vybojovali druhé místo a tím i postup do krajského kola.

Sportovní úspěchy

     Také na sportovním poli zaznamenala škola vynikající úspěch. Ve dnech 18. - 19. listopadu 2013 proběhlo republikové finále ve stolním tenisu družstev dívek a chlapců ZŠ a SŠ. Družstvo dívek, pod vedením trenéra Mgr. Petra Studenovského, ve složení Edita Studenovská, Martina Kasalová a Iveta Kocmanová, získalo 3. místo. Je to nejlepší výsledek studentek ve stolním tenisu v historii školy. Za dva dny prohrál tým pouze s vítězem turnajem, ligovým týmem žen a reprezentací juniorek z Hodonína.

Prezentace školy

     Škola využila všech možností ke zviditelnění před humpoleckou veřejností zejména prostřednictvím následujících akcí. 20. února 2013 se mohli všichni zájemci z řad veřejnosti zúčastnit netradiční prohlídky gymnázia prostřednictvím hry s názvem „Tajuplný gympl“. Prohlídka byla koncipována jako procházka strašidelným hradem okořeněná zábavnými úkoly a kavárnou pro rodiče a ostatní návštěvníky z řad dospělých, kteří měli zájem o informace týkající se studia na humpoleckém gymnáziu. Na jaře zahájilo pod záštitou školy práci Poradenské centrum pro odborné přírodovědecké a vědeckotechnické činnosti. Náplní práce je příprava studentů na předmětové olympiády a studentské soutěže, práce na projektech, popularizace vědy a současně příprava k dalšímu vysokoškolskému studiu. V průběhu prvního zářijového týdne byl uveden do provozu studentský internetový časopis  Hrdličkoviny. Po několika měsících jeho provozování se ukázalo, že je to přímo ideální platforma pro studenty, kteří se např. v rámci mediální výchovy nebo z vlastního zájmu pokouší o své literární prvotiny, rozhovory se spolužáky a učiteli, o formování zpráv, stručných recenzí apod.   Stejně jako loni, tak i v letošním roce připravilo gymnázium přijímací zkoušky nanečisto, které byly tentokrát odděleny od Dne otevřených dveří. Uchazeči si mohli vyzkoušet testy z českého jazyka a matematiky ve formátu, který bude použit při přijímacích zkouškách v dubnu 2014. Všichni zájemci obdrželi přístupové údaje do školního e-learningového systému, kde budou mít k dispozici další materiály pro přípravu ke zkouškám.
     28. listopadu 2013 probíhal na gymnáziu Den otevřených dveří. Studenti byli rozděleni do několika skupin a každá z nich měla jiný úkol. Žáci se například snažili napodobit historické písmo v učebně dějepisu, vytvářeli vánoční vazby ve výtvarce, snažili se zdolat opičí dráhu v tělocvičně nebo dělali různé pokusy v učebnách chemie, fyziky či biologie. Studenti, kteří koncem srpna absolvovali školní zájezd do Norska, prezentovali projekty, aby seznámili návštěvníky se svými zážitky. Primáni si užili práci s tablety a představil se i kroužek ruského jazyka.

     Výše zmíněné klady vyzdvihla také závěrečná zpráva České školní inspekce, která na škole provedla pravidelnou kontrolu v první polovině listopadu.
     Zcela novým počinem na poli zviditelňování humpoleckého gymnázia před širokou veřejností bylo soutěžní dopoledne pro žáky základních škol  humpoleckého regionu s pracovním názvem „Věda nejen pro Alfréda aneb Malá Nobelova cena“, kterou škola uspořádala 10. prosince 2013 ve spolupráci se vzdělávací agenturou Vysočina-Education Jihlava. Soutěže se zúčastnilo téměř  70 žáků 4. až 9. tříd ZŠ, kteří absolvovali cyklus soutěží orientovaných na přírodovědné předměty, na něž se v posledních letech začíná klást stále větší důraz.
     13. prosince 2013 vyvrcholila několikatýdenní snaha většiny studentů a pedagogického sboru, protože v prostorách humpoleckého kina předvedli muzikál „Mamma Mia“. Studenti tříd, kteří mají hudební výchovu v učebních osnovách, se postarali pod vedením paní učitelky Jany Borkové o hudební stránku. Herecké ztvárnění příběhu si vzali na starosti členové pedagogického sboru doplněni o řadu studentů všech věkových kategorií.
     V průběhu roku 2013 vstoupila škola do mezinárodního projektu s názvem SLODIC (School Libraries Open Doors to Intercultural Competences), kde se společně s partnery z Portugalska, Dánska a Islandu bude zaměřovat na využití školních knihoven a jim podobných institucí pro vytváření multikulturních vazeb. Nespornou výhodou projektu Slodic jsou vzájemné návštěvy studentů, čímž se humpoleckým gymnazistům otevírá možnost pro poznání zemí, kam průměrný Čech nejezdí každý rok. Za téměř průkopnický čin lze označit zavedení výuky s iPady ve třídě prima. Elektronická učebnice podporující mezipředmětové vztahy disponuje řadou odkazů do učebnic jiných předmětů, odborných i beletristických textů a nabízí i řadu cvičení a testů, které žákovu práci v závěru vždy vyhodnotí a poučí ho o jeho chybách. Širokou nabídku cvičení využitelných v iPadech lze nalézt i na internetu. Studenti letošní septimy využili nabídky Nadace Friedricha Eberta a zapojili se do projektu „Mladí lidé rozhodují“, který by měl podpořit účast mladých na komunální politice. Díky této akci si studenti septimy z humpoleckého gymnázia mohli vyzkoušet, jaké to je, být městskými zastupiteli. 20. listopadu 2013 se sešli se třemi lektory, aby se připravili na čtvrteční zasedání studentů  - zastupitelů. Zopakovali si některé informace o systému rozdělení moci v Česku a odpoledne se zúčastnili skutečného zasedání městského zastupitelstva, aby zjistili, jak se vlastně na městě jedná. 21. listopadu 2013 strávili celý den na humpoleckém zastupitelstvu. Rozdělení do fiktivních politických stran připravili vlastní interpelace a návrhy usnesení, s nimiž jim pomáhali skuteční zastupitelé včetně pana starosty Jiřího Kučery. Ten se pak také zúčastnil debaty a odpovídal na dotazy studentů. Většina septimánů si hru na zastupitele užila a rozhodně by doporučila podporu tohoto projektu na gymnáziu i v dalších letech.
     V prosinci 2013 byla na škole instalována putovní výstava VEDEM. Součástí výstavy byla série přednášek pro studenty o Terezínské štafetě. Studenti prvního ročníku Aleš a David Krčilovi seznámili postupně většinu studentů s podmínkami, v jakých žily děti v terezínském ghetu, s jejich osudy a tajnou tvorbou časopisů, ze kterých si čítávaly. Výstava se stala vhodným doplňkem výuky vystihující průběh holocaustu.

 

 

 Střední škola SČMSD Humpolec s.r.o.

 

 

     Organizační uspořádání školy bylo v roce 2013 následující: jednatel PhDr. Ludvík Omáčka, CSc., ředitelka Mgr. Marie Loskotová a zástupkyně ředitele Mgr. Marie Kotenová.

     Celkem měla škola v roce 2013 263 studentů.

Aktivity školy vzdělávací, kulturní i sportovní v roce 2013:

22. ledna – beseda se zástupkyní Vysoké školy polytechnické Jihlava

26. ledna – maturitní ples 4. třídy Informační technologie

22. února – maturitní ples 4. třídy Obchodník

27. února – audiovizuální pořad – Dálný východ

20. března – odborná exkurze Conteg Pelhřimov – datová centra

21. března – odborná exkurze - Jatka

7. až 9. dubna – Pochod živých 2013

8. dubna – odborná exkurze Pleas

9. dubna – odborná exkurze Adélka Pelhřimov

17. dubna – Český rozhlas Region Vysočina

22. dubna – interaktivní seminář - Terezín

2. až 9. května – didaktické testy a písemné zkoušky části maturitní zkoušky

27. až 30. května – ústní část maturitní zkoušky

1. až 4. června – praktická část maturitní zkoušky

5. června – odborná exkurze - Profil

11. června – ústní část maturitní zkoušky

13. června – přednáška – Střední Amerika, Jižní Korea

17. června – odborná exkurze – restaurační kuchyně

27. června – beseda „Protidrogová prevence“

Červenec – začátek pilotáže „Prodavač“ – rekvalifikační kurz

                    začátek pilotáže „Kuchař – výrobce knedlíků“ – rekvalifikační kurz  

Září – kurz angličtiny pro děti

8. října – přednáška „Finanční gramotnost“

Listopad – počítačový kurz pro začátečníky

Prosinec – Pilotáž „Manipulace se zbožím“ – rekvalifikační kurz

2.     až 22. prosince – Výstava „Moderní Izrael“

3.     až 6. prosince – kurz „Studené kuchyně“

6. prosince -  Den otevřených dveří

11. prosince – Adventní Bratislava – zájezd pro studenty cestovního ruchu

 

 

Česká zemědělská akademie

 

 

     Česká zemědělská akademie měla i v loňském roce tři pracoviště, ČZA Humpolec – Školní s 267 žáky, ČZA Humpolec – Nádražní se 197 žáky, ČZA Světlá nad Sázavou s 90 žáky. Ředitelem školy byl Mgr. Otakar Březina, zástupcem ředitele pro pracoviště Humpolec Ing. František Čížek a pro pracoviště Světlá nad Sázavou byl zástupce ředitele Ing. Josef Horní.

     Byly otevřeny obory: 41-41-M/01 Agropodnikání, 78-42-M/05 Přírodovědné, lyceum, 41-53-H/02 Jezdec a chovatel koní, 23-08-H/01 Mechanik opravář, motorových vozidel, 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů, 26-57-H/01 Autoelektrikář, 64-41-L/51 Podnikání (dálková forma), 41-43-M/02 Chovatelství, 23-55-H/02 Karosář, 36-52-H/01 Instalatér, 36-64-H/01 Tesař, 36-67-H/01 Zedník, 39-41-L/51 Autotronik, 41-45-M/01 Mechanizace a služby.

Významné akce a soutěže školy v roce 2013:

8.2.2013 Masopustní průvod - Mgr. Vincencová, Ing. Langhammerová

2.4. 2013 Stáž žáků 2. roč.- COK - do Francie - Ing. Kubíčková

10.4.2013 Stáž žáků 3. ročníků –kynologů na Slovensku - J. Vácha

10.4.2013 Navazování spolupráce se školami z Francie - Mgr. Březina

15.5.2013jízda zručnosti s traktorem a vlekem - Ing. Horní

20.6.2013 Den zemědělky a ukázky dravců na ŠS Dusilov Mgr. Březina

28.6.2013 posezení s důchodci - Ing. Stiller, Ing. Prokop

 

 

 

 

 

 

Dětský domov 

 

 

     Počet dětí v domově byl na začátku roku 32 a na konci 31. V roce 2013 se neprováděly žádné zásadní opravy budov. U rekreační chalupy v obci Křepiny se prováděly úpravy pozemku a budovala se pergola.

Mimoškolní aktivity:

     Dětský domov v Humpolci je domovem rodinného typu, což umožňuje výchovu dětí co nejvíce podobnou podmínkám rodiny a snaží se děti naučit běžné činnosti v rodině – úklid, praní, žehlení, nákup spotřebního materiálu, ale i potravin. V rámci celodenního stravování, stanoveného na každou neděli, se děti aktivně zapojují do sestavy jídelníčku, samotné přípravy jídel, stolování, mytí nádobí, ale i dodržení stanoveného rozpočtu. Děti si vaření velmi oblíbily a dělají značné pokroky v dovednostech s tím spojených. Nedílnou součástí tak je i výuka finanční gramotnosti, která je pro další samostatný život velmi nezbytná.

     Velký důraz je kladen na školní přípravu. Především na pravidelnou přípravu, zodpovědné plnění zadaných úkolů a motivaci k dosažení co nejlepších výsledků a u dospívajících dětí ukončení profesní přípravy. Samozřejmostí je individuální přístup, a tudíž i rozdílné nároky.

     Velkou pozornost v dětském domově věnovali dětem, které mají v blízké době odejít. V podkroví jsou dva pokoje pro učně s cílem nácviku dovedností pro samostatný život. Samostatnější příprava pro školu, odchody na praktické vyučování, praní, úklid, nákupy, výuka finanční gramotnosti (rodinný rozpočet, rizika půjček, smluvní podmínky, vyřizování na úřadech), představa budoucího zaměstnání, bydlení atd.

      Domov je dobře vybaven a umožňuje vykonávat různorodé činnosti (pletení z pedigu, práce s keramikou, drátkování, navlékání korálků, sportovní aktivity, kulturní akce). Rodinná skupina má počítač, který děti využívaly nejen k zábavě, ale i k přípravě na vyučování. Na sportovní vyžití děti využívaly zahrady kolem domova, ale i dopravní hřiště ve městě, tělocvičnu místního gymnázia, zimní stadion a hřiště u ZŠ Hálkova.

     Vychovatelé organizovali pěší výlety do okolí s různým zaměřením, návštěvy plaveckého bazénu v Pelhřimově nebo v Havlíčkově Brodě, organizovali tradičně Mikulášskou besídku (program nacvičil hudebně dramatický kroužek a vystoupily i děti se sestavami z projektu Hanky Kynychové) i s výzdobou domova, taktéž se dodržovaly velikonoční tradice, pořádala se místní volba MISS DD a soutěžní odpoledne ke Dni dětí.

     Děti z domova se zapojily i do výtvarných soutěží, např. „Vlak štěstí a naděje“, „ O nejhezčí kraslici,“ „ Svět kolem nás“ apod., které pořádaly různé nadace nebo organizace. Některé obrázky byly vydraženy v aukci. Mimoto jsou děti zapojeny do zájmových činností mimo domov ve SVČ, ZUŠ, ZŠ, TJ Jiskra Humpolec, kde navštěvovaly kroužky keramiky, vaření, PC, florbalu a fotbalu a atletiky a dětský domov využíval i nabídek nadací a občanských sdružení, což umožňovalo navázat širší sociální kontakty a věnovat se určité činnosti soustavněji a pod odborným vedením.

     Domov je již několik let zapojen do projektu PAMPELIŠKA – jedná se o přehlídku dětí a vesnické mládeže v oblasti zpěvu, tance, hře na hudební nástroj, vlastních projektů v oblasti přírody. Humpolecké děti se úspěšně účastnily soutěží v tanci, malování na hedvábí, korálkové technice.

     Zájmové činnosti věnoval dětský domov velkou pozornost a snažil se u dětí minimalizovat výchovné problémy. Kvalitní a profesionální přístup k dětem a jejich problémům byly jedním z kritérií, na které se bude klást velký důraz i v příštím roce. Tak jako v loňském školním roce, tak i letos při řešení těchto záležitostí byla využívána pomoc odborníků z diagnostického ústavu, sociálních

pracovnic, lékařů, logopedů, psychiatrů apod.

Přehled volnočasových aktivit dětí mimo dětský domov

ZUŠ – tanec, hra na saxofon

SVČ – PC, vaření, florbal

TJ Humpolec – fotbal

 

Letní činnost, rekreace, tábory:

Červenec 2013

-         10 denní pobyt u moře v italském Caorle

-         týdenní pobyt v Orlických horách

-         pětidenní soustředění v Praze v projektu Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou

Srpen 2013

-         týdenní rekreační pobyt v Pikovicích pod Medníkem

Ostatní prázdninové dny děti trávily na rekreační chalupě v Křepinách u Řečice.  

     Některé děti pobývaly část prázdnin u rodičů nebo jiných příbuzných osob,  pro ostatní děti byl připraven program výchovnými pracovníky. Jednalo se zejména o činnost rekreační – výlety, sběr lesních plodů, koupání, jízda na kole, atd.                                                                           

     Letní činnost byla velmi pestrá a poděkování patří všem pedagogům, kteří se v rámci prázdninových akcí podíleli na jejich realizaci.

Zimní rekreace

-         25. – 31. ledna 2013 -  Jeseníky – s Euforallem v rámci projektu Finanční gramotnosti

-         9. -16. února 2013  - Slovensko Roháče

Spolupráce s dalšími subjekty (občanská a zájmová sdružení)

- Nadací Terezy Maxové – účast na koncertech vážné hudby, divadelních představeních

- Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových – projekt Startovné do života – cílem projektu je pomoci dětem z dětských domovů při jejich přípravě na vstup do života po opuštění dětského domova, přispět k osamostatnění a nalezení vlastní cesty. Dále by měl projekt děti motivovat k dobrým výsledkům ve studiu a v činnostech ve volném čase:

- Nadací Táta a máma

- o. s. Život dětem - posláním občanského sdružení Život dětem je pomoc nemocným dětem v rámci celé České republiky. Pomoc humpoleckého dětského domova spočívala v prodeji produktů. Polovina výtěžku byla věnována humpoleckému domovu.

-   o. s. Beruška v Havlíčkově Brodě – společné jednodenní aktivity během roku, pomoc při zajištění týdenního letního pobytu mimo DD, další drobnější sponzorské dary.        

Účast dětí v rozvojových programech:

- o. s. EUFORALL - projekt ,,ZVLÁDNU TO  SÁM''- cílem bylo připravit svěřence šesti dětských domovů z kraje Vysočina na úskalí, která je čekají při

vstupu do samostatného života. Projekt byl zaměřen na zvyšování sebevědomí

dětí, odstranění psychosociálních bariér, zvýšení komunikačních jazykových

schopností pomocí systematické práce s cílovou skupinou.                                                       

Do projektu je zařazen i vzdělávací modul pro pedagogické pracovníky.                                                         

- o. s. MIMO DOMOV- OUT  OF  HOME - ojedinělý sportovní festival s naprosto moderními principy pro děti z dětských domovů.

- primární prevence - ve spolupráci s centrem primární prevence Vrakbar Jihlava. Vedle poskytování ucelených a pravdivých informací o jevech rizikového chování se program zaměřil na posílení sebedůvěry účastníků, jejich komunikačních dovedností, sebepoznání, sebeocenění a přijetí odpovědnosti za své chování.

- projekt HEJBEJTE  SE  A  ZPÍVEJTE  S HANKOU  KYNYCHOVOU se

věnuje výhradně dětem a mládeži v dětských domovech. Cílem bylo umožnit těmto dětem vyzkoušet si moderní formy sportovních disciplín jako je aerobik, hip hop, MTV Dance či ZUMBA. Kromě sportovních disciplín se sdružení věnuje i nácviku muzikálových čísel.

- projekt SPRÁVNÁ  ŠANCE -  je určen mladým lidem ve věku 15 – 26 let a jeho cílem bylo zajímavou formou naučit hospodařit s penězi, zlepšit jejich komunikační schopnosti, dodat jim potřebné sebevědomí a užitečné informace pro vstup do samostatného života, které využijí při osamostatnění se od své pěstounské rodiny či dětského domova. Kurz se skládá ze dvou tematických bloků – sociální dovednosti a finanční gramotnost.          

 

 

 

 

 

 

 

Základní umělecká škola G. Mahlera

 

 

  Žáci a učitelé umělecké školy v Humpolci absolvovali opět úspěšný rok v umělecké činnosti před širokou veřejností.

     Pedagogický sbor učitelů dočasně opustila paní učitelka Anna Dubnová, která vyučovala velmi dobře klavír. Pedagogický sbor učitelů pracoval ve složení: Josef Jirků ředitel školy, MgA. Dita Urbánková Čeledová zástupce ředitele, zpěv vyučovali Mgr. Jana Borková, Lucie Honzlová DiS, Bohdan Petrovic´DiS, klavír Hana Augustová, Petra Kopecká, DiS, Veronika Poslušná a Adéla Sochorová, klávesové nástroje a varhany vyučoval Martin Dvořák  Akordeon - heligonku Roman Novák, housle Stanislav Žaloudek,                                                        violoncello, klarinet, saxofon, zobcové flétny Petr Lisý, kytary Ivan Váško,                                                                                             zobcové a příčné flétny Jana Sankotová , MgA.  Dita Urbánková Čeledová, lesní roh a zobcové flétny Dagmar Klapková DiS, trubku a zobcové flétny Ondřej Kolčava DiS, dechové žesťové nástroje (trubka, trombon, baskřídlovka, tuba) a zobcové flétny Tomáš Vodrážka DiS a Josef Jirků, bicí nástroje Josef Jůzl DiS.                                                                            Hudebně teoretické předměty vyučovali: Přípravné hudební studium, 1. - 3.   ročník hudební nauky Dagmar Klapková DiS, 4. - 5. ročník hudební nauky Mgr. Jiří Bílek.

Vyučovali:

Hudební soubory: CAMERATA – Jana Sankotová,    

                              DECHOVÝ ORCHESTR- Josef Jirků, Stanislav Žaloudek,

Výtvarný obor: Mgr. Eva Moravcová

Taneční obor: MgA. Eva Eremková

     Ve škole bylo vyučováno celkem 580 žáků (Hudební obor- 340 žáků, Výtvarný obor – 116 žáků, Taneční obor- 124 žáků). V hudebních předmětech studovalo přípravnou hudební výchovu 18 žáků, klavír 47 žáků, zpěv 68 žáků, housle 15 žáků, violu jeden žák, violoncello šest žáků, kytaru 13 žáků, akordeon - heligonku 16 žáků, klávesové nástroje 20 žáků, zobcové flétny 52 žáků, příčné flétny 29 žáků, klarinet 11 žáků, trubku 21 žáků, lesní roh 5 žáků, trombon 6žáků, tubu 4 žáci, baskytaru 1 žák, saxofon 6 žáků, bicí 8 žáků.

     V tomto roce ukončilo I. a II. stupeň oborů celkem 53 absolventů (hudební obor 30, výtvarný obor 12, taneční obor 11). Na vyšší umělecké školy byli přijati: jeden žák konzervatoř – varhany a čtyři žáci výtvarného oboru.

     V soutěžích základních uměleckých škol hudebních oborů, které vyhlásilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, získalo v komorní hře dechových nástrojů pět souborů první místa v kole krajském (trio zobcových fléten, duo příčných fléten, trio trubek, žesťové kvarteto a žesťový kvintet). Ve hře akordeonů postoupily do kola krajského dvě žákyně a ve hře na klávesové nástroje také dvě žákyně. Tito žáci pak obsadili v krajských kolech první místa s postupem do celostátních kol soutěží.

     V kolech celostátních pak získali žáci na klávesové nástroje Matouš Skála 1. místo (pět soutěžících) a Gabriela Mixová 2. místo (12 soutěžících) všichni jmenovaní žáci byli ze třídy Martina Dvořáka.

    Ve hře na akordeon získala v celostátním kole soutěže Anna Marie Koblížková 3. místo (18 soutěžících), žákyně byla ze třídy Romana Nováka.

Velký úspěch zaznamenala i žákyně ze třídy Lucie Kůželové v XX. ročníku mezinárodní mozartovské soutěži mladých klavíristů do 11 let, AMADEUS 2013. Velmi talentovaná Dianka Kvášová se zde umístila na 2. místě z 11 soutěžících. Soubory CAMERATA a DECHOVÝ ORCHESTR MLADÝCH (45 členů), uskutečnily celou řadu vystoupení a koncertů pro veřejnost.

    Na škole byla ustanovena umělecká rada školy, kterou zastupují tři učitelé hudebního oboru a jeden učitel kolektivních nehudebních oborů. Členem umělecké rady je i ředitel a zástupce ředitele školy.

     Velké úspěchy zaznamenali i žáci výtvarného oboru ze třídy Mgr. Evy Moravcové. V mezinárodních soutěžích LIDICE a MALUJEME PO SÍTI, získal Matyáš Loskot čestné uznání. V celostátní soutěži pak velmi pěkná umístění získali žáci Eliška Janeková, Jakub Mátl, Petra Píchová, Lukáš Krtek, Petra Marková, Anežka Šamatová, Viktorie Čudková, Filip Tatýrek. V soutěži výtvarných prací „Česko mýma očima“ bylo ohodnoceno sedm našich výtvarníků. Tímto se stal náš výtvarný obor nejlepším v republice. Den otevřených dveří  výtvarného oboru byl uskutečněn zároveň s výročím založení tanečního oboru.V rámci toho byla uskutečněná malá rekapitulace 20 let zpátky a za tuto dobu získali humpolečtí mladí talentovaní výtvarníci celkem 282 ocenění v mezinárodních a celostátních soutěží.

    Taneční obor ZUŠ oslavil v tomto roce 20. výročí svého založení. Bylo uskutečněno slavnostní vystoupení žáků v sále kina a konaly se i Dny otevřených dveří pro veřejnost.

    Během roku bylo uskutečněno celkem 100 prezentací žáků. Z tohoto počtu se uskutečnilo 60 prezentací v novém koncertním sálu.

     Škola byla spolupořadatelem IV. festivalového setkání hudební mládeže v Kalištích v rámci oslav Mahler 2013. Žáci a učitelé školy účinkovali také při charitativním koncertu pro obce postižené povodní. Ředitelství školy uspořádalo v pořadí již 16. PLES HUDBY.

     Škola také dobře spolupracovala s MŠ a ZŠ v Humpolci. Velmi dobrá byla i spolupráce s Městským úřadem v Humpolci, jako zřizovatelem školy. Pro MÚ škola zabezpečovala kulturní vystoupení žáků při Vítání nových občánků města Humpolce.

    Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec je uměleckým subjektem, který má velký podíl na prezentaci kulturní činnosti města a jeho okolí. 

HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT

 

 

Rodinný pivovar Bernard 

 

 

     Výstav pivovaru byl v roce 2013 rekordní, celkově vystavil pivovar 231 626,7 hl nepasterizovaného piva Bernard. Objem exportu by18.085,2 hl, vývoz na Slovensko činil 24 005,3 hl.

     Nepasterizované pivo Bernard se čepuje v 1500 restauracích v České republice a 250 restauracích na Slovensku. Pivovar Humpolec zaměstnává 151 pracovníků v pivovaru, 23 ve Sladovně Bernard v Rajhradě u Brna a dopravu zajišťuje firma Hrobský.

     V roce 2013 se pivovaru Bernard zdařila inovace, kdy na trh uvedli Bezlepkové pivo BERNARD.

Seznam ocenění získaných pivovarem v roce 2013:

Pivovar získal v roce 2013 celkem 27 ocenění. V degustačních soutěžích bylo patnáctkrát oceněno nepasterizované pivo, dvanáct úspěchů má na svém kontě značka Bernard a také její zaměstnanci.

3. místo - Česká pivní pečeť, Tábor Sváteční ležák Bernard s přísadou jemných kulturních kvasinek

1. místo - Česká pivní pečeť, Tábor Bernard s čistou hlavou Švestka

3. místo - Česká pivní pečeť, Tábor Bernard s čistou hlavou Višeň

3. místo - Parkán klub, pivní etiketa, Tábor       Bernard s čistou hlavou Švestka

3. místo - Parkán klub, pivní tácek, Tábor         Bernard černoch s PU

1. místo - Česká a moravská pivovarnická akademie, Praha          Rodinný pivovar BERNARD v kategorii pivovarů s výstavem 200 - 500 tis. hl

CZECH TOP 100, 3. místo v ČR v oboru potravinářský a tabákový průmysl Rodinný pivovar BERNARD

CZECH TOP 100, nejobdivovanější firma Vysočiny 2013   Rodinný pivovar BERNARD

Nejinspirativnější vystoupení, Aquapalace VIP club   Stanislav Bernard

1. místo v soutěži Zlatý středník - 2012 v kategorii B2C, Praha    Magazín Vlastní cestou

3. místo Ústecký pivní jarmark       Bernard černý ležák s jemnými kvasnicemi

2. místo Ústecký pivní jarmark, cena Ústeckého deníku       značka Bernard

Titul Progresivní zaměstnavatel regionu Vysočina, Brno      - Rodinný pivovar BERNARD

1. místo Česká cena PR, APRA ČR magazín Vlastní cestou

1. místo Pivo 2013, České Budějovice, kvasnicová piva      Sváteční ležák Bernard s přísadou jemných kvasnic

2. místo Pivo 2013, České Budějovice, tmavé ležáky  Bernard černý ležák s jemnými kvasnicemi

1. místo Skutek roku, Kraj Vysočina, kategorie vzdělávání  soutěž Mládí, Bernard je iniciátorem a garantem

2. místo CEREVISIA SPECIALIS - PIVNÍ SPECIÁL ROKU 2013, České Budějovice         BERNARD s čistou hlavou Švestka

1. místo zlatá plaketa České pivo, Praha  Humpolecká jedenáctka

3. místo bronzová plaketa České pivo Praha     Bernard s čistou hlavou Jantar

2. místo, Sdružení přátel piva, Vyškov Bernard, světlé pivo 10°

3. místo, Sdružení přátel piva, Vyškov Bernard, tradiční český ležák

1. místo Sdružení přátel piva, Vyškov      Bernard černý ležák s jemnými kvasnicemi

2. místo - Europe´s Best Dark Lager 2013, Londýn    Bernard černý ležák s jemnými kvasnicemi

Stříbrná medaile, Brussels Beer Chalenge Bernard Sváteční ležák s jemnými kvasnicemi, Celebratin Lager

1. místo Czech TOP 100, Praha Magazín Vlastní cestou

Rodinný pivovar Bernard podpořil celou řadu kulturních, sportovních i vzdělávacích akcí:

-         FK Humpolec, celoroční podpora, Bernard Cup - zimní turnaj

-         Hokejový klub Humpolec

-         TJ JISKRA Humpolec, jednotlivé oddíly

-         AMK Zálesí Humpolec, Setkání mistrů Bernard cup 2013

-         Soutěže Mládí, pivovar je garantem soutěže o nejvšestrannějšího žáka a studenta Humpolce

-         Partner Zlaté podkovy

-         Partner mnoha dalších sportovních a kulturních oddílů

Byl zorganizován 19. ročník BERNARD FESTu s účastí několika tisíc návštěvníků a 13. reprezentativní ples Rodinného pivovaru Bernard.

 

 

DH Dekor, spol. s.r.o.  

 

 

     Rok 2013 byl kritický z hlediska naplněnosti, či spíše nenaplněnosti, výrobních kapacit.

    V roce 2013 bylo vyrobeno 11 414 tisíc m2 impregnovaného papíru, bylo zalaminováno 5 892 tisíc m2 dřevotřískové desky a MDF desky. Vyhotovilo se 5.960 tisisíc kusů nábytkových dílců.

    Celkové tržby firmy v roce 2013 poklesly o cca 17,6 mil. Kč proti roku 2012. Důvodem je propad výroby v technických jednotkách. Byl dosažen hospodářský výsledek cca -20,4 mil. Kč, což proti roku 2012 znamenalo zhoršení o cca 16 mil. Kč.

    V roce 2013 byla realizována přímá spolupráce s firmou IKEA Components. Pro IKEA Components bylo vyrobeno 413 tisíc kusů nábytkových dílců.

V průběhu roku 2013 byly pořízeny dva nové stroje na Středisko nábytkových dílců. Jde o CNC obráběcí stroj na výrobu tvarových dílců a olepovací stroj pro výrobu malých sérií dílců. V obou případech bylo záměrem rozšířit portfolio výrobků, které může společnost nabízet.

   Společnost na konci roku 2013 zaměstnávala okolo 220 pracovníků. Výkyvy naplněnosti výroby řeší prostřednictvím zaměstnávání agenturních pracovníků.

 

 

 

ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

 

 

Český rybářský svaz MO Humpolec 

    

 

     K 31. prosinci 2013 bylo v místní organizaci evidováno celkem 517 dospělých členů a 60 dětí do 15 ti let. Oproti roku 2012 byl zaznamenán nárůst o 22 dospělých členů a pokles o čtyři děti.

     Počátkem roku byly aktualizovány veškeré nájemní i pracovní smlouvy, vztahující se k provozu hospodářského střediska. Současně byly aktualizovány všechny nájemní smlouvy na rybníky, které nejsou ve vlastnictví místní organizace, ale pouze je užívá. Kromě nájmů drobných vodních ploch od soukromých vlastníků pokračovaly i nájemní smlouvy s městem Humpolec, Pozemkovým fondem ČR a Arcibiskupstvím pražským.

     Přes několikeré urgence se zatím nepodařilo převést již dříve zaplacený 10% podíl Města na rybníku Hadina, neboť tento krok je stále podmíněn souhlasem ministerstva financí. Proto došlo v průběhu uplynulého roku k několika jednáním se zástupci města, při kterých bylo dohodnuto, a následně i výborem organizace a městským zastupitelstvem schváleno, že smlouva o smlouvě budoucí z roku 2009 bude přepracována, horizont převodu výše zmiňovaného podílu se posune k roku 2040 a současně byla mezi městem a rybářskou organizací uzavřena zástavní smlouva ve výši 3 000 000,- korun, ve které tvoří zajišťovaný podíl  ½ rybníka Ptáček IV. a ½  rybníka Lavičky.

     Hospodářský odbor pracoval pod vedením hospodářů Bc. Martina Rozkovce a Jaroslava Volavky. Hospodářské výsledky v odchovu násad výrazně ovlivnila dlouhá zima a následně studené a deštivé jaro, kdy došlo k většímu úhynu násady na rybníku Závršský a také k opakovanému vypláchnutí živin a neustálému ochlazování vody v rybnících. Přesto bylo na 28 chovných rybnících odchováno následující množství ryb: kapr – 562 q, amur – 8 q, tolstolobik 9 q a lín - 3 q.  Při porovnání výlovku z roků 2012 a 2013 došlo v r. 2013 k mírnému snížení v produkci rychleného candátka. Kapra všech velikostí bylo vyloveno také méně, ale to nejen z výše popsaných důvodů, ale hlavně proto, že se operativně odložily výlovy rybníků Dusilák a Lipky a jejich celé obsádky se zakomorovaly až pro jaro 2014. Opakovaně se tedy nepodařilo odchovat jen dostatečné množství násady štiky.

     Jako vedlejší druhy byly loveny i plotice a okouni. Za klady lze považovat, že rybníky, na kterých má humpolecká ZO platná povolení, byly hnojeny a pravidelně krmeny.  Bylo zkrmeno celkem 116 tun obilí a 8 tun mouky a šrotu.      Na rybochovných zařízeních byly provedeny následující opravy: byla vyrovnána hráz u Lipek, po letní povodni byla opravena a prohloubena protržená obtoková stoka na rybníku Vlčí hory II. Na několika vybraných rybnících byly natřeny lávky a na přelivech zabezpečeny mříže proti odcizení. V několika případech také došlo k likvidaci rákosí a náletových porostů. Další náplní činnosti hospodářského odboru byla starost o sportovní revíry, na nichž je hospodářem Bc. Martin Rozkovec. Z vlastní produkce organizace kompletně osadila mimopstruhové revíry kaprem – 84 q (8 030 ks), candátem 1+2 – 9 350 ks, línem – 160 kg, bílou rybou – 330 kg a částečně štikou – 530 ks. I když jsou osazovací plány počítány na průměrnou hmotnost vysazovaného kapra 70 dkg, pro podzimní vysazení v loňském roce jsme tento ukazatel nedodrželi. Průměrná váha vysazovaného kapra do Želivky 6 byla 0,85 kg a na Pstružný potok 2  1,06 kg.

     Stále více rybářů i naprostých amatérů vítá a také hojně využívá rozšířené nabídky kvalitního atraktivního rybolovu na zvláštních revírech v působnosti JčÚ svazu: a to na pstruhové Vltavě 24 v blízkosti Českých Budějovic a mimo pstruhovém rybníku Hadina v Humpolci. Na těchto vodách však platí jiná pravidla rybolovu. V závislosti na prodaných povolenkách a množství odnášených ryb jsou několikrát a mnohonásobně více v průběhu roku zarybňovány a lov ryb je umožněn při zakoupení zvláštního oprávnění opravdu všem zájemcům bez výjimky. Na Hadinu bylo v loňském roce prodáno 1 472 ks povolenek.  Nejdelší zatím ulovený kapr 102 cm, štika 100cm a jeseter 107cm. Všechny tyto ryby byly samozřejmě vráceny zpět vodě a určitě potěší i další šťastné rybáře. Mimo trofejních ryb bylo na Hadině uloveno a domů odneseno 4 026 kusů ryb v celkové váze 15 067 kg, (tedy 150 q) o 33 metráků více než v roce 2012. Z toho bylo 156 kusů amura ve váze 650 kg, 110 kusů candáta ve váze 195 kg, 110 kusů cejna ve váze 62 kg, 70 kusů lína ve váze 85 kg, 3 465 kusů kapra ve váze 13 854 kg, 20 kusů okouna ve váze 7 kg, 1sumec ve váze 12 kg a 95 kusů štiky ve váze 214kg. Za pozornost jistě stojí, že průměrná váha odchytávaného kapra, popřípadě amura je 4 kg.

     Ostrahou chovných rybníků a sportovních revírů je ze zákona pověřena rybářská stráž a v r. 2013 jí vykonávalo celkem 13 členů místní organizace s celokrajskou působností. Na revírech bylo provedeno 282 obchůzek, při nichž bylo zkontrolováno 680 rybářů. Při těchto kontrolách bylo uděleno šest napomenutí a byly zadrženy tři povolenky. Další kontroly byly provedeny na chovných rybnících, při nichž byl zadržen a předán Policii ČR i jeden pytlák. Za jeho dopadení byla vyplacena zasloužená odměna 5.000,- Kč. Rybářská stráž i nadále používá pro ostrahu Sedlické přehrady laminátovou loď vybavenou elektromotorem a dalekohledy s nočním viděním.

     Z důvodu napjatého rozpočtu a velkých investic do oprav v minulých letech bylo v roce 2013 provedeno pouze množství drobných oprav a to jak na budovách, tak na vnitřním zařízení střediska. Souběžně bylo prováděno pravidelné sečení areálu a úklid kluboven. Při těchto pracích bylo odpracováno 408 hodin, dalších 450 hodin bylo použito na provoz klubovny. Tak, jako v minulých letech i v roce 2013 byla klubovna využívána nejen ke schůzovní činnosti, ale i ke společenským akcím. Mimo 22 schůzí výboru a dalších 11 kulturních a společenských akcí byla pronajímána pro rybářskou i nerybářskou veřejnost k oslavám životních výročí, svateb a firemních akcí. Mimo pronájmů klubovny byl pronajímán byt, vozidla, rybářský materiál a sádka pro rybářskou prodejnu p. Zajíčka.

     V květnu humpolecká organizace uspořádala na Hadině, ve spolupráci s městem Humpolec, obcí Čejov a školním statkem už zmíněné závody Hadina Cup. Dále byl uspořádán tradiční rybářský ples, školení nových členů, zábavný den a troje rybářské závody. V závěru roku byly uspořádány již tradiční rybí hody, mikulášská taneční zábava pro dospělé a podruhé také dětský mikulášský karneval. Obrovský zájem mezi školami a školkami z Humpolce a okolí vzbudil Den otevřených dveří, uspořádaný ke 105. výročí vzniku humpolecké organizace, doprovázený výstavou živých ryb a rybích trofejí. Organizátoři přivítali a drobnými sladkostmi odměnili více jak 400 dětí.  

     Odbor mládeže pracoval pod vedením Jiřího Webera. V SVČ se scházely dva kroužky mladých rybářů, které oba vedl jejich dlouholetý vedoucí Viktor Janek. V jednotlivých kroužcích, rozlišených podle stáří dětí a jejich zaměření, byly probírány základní znalosti a dovednosti. Mimo to byly uspořádány společné akce všech kroužků, místní kolo Zlaté udice, Rybářské závody na rybníku Dusilák, Vánoční besídka se soutěžemi a malým pohoštěním a Závěrečné zkoušky s pasováním. Mimo schůzek ve SVČ bylo dále v odboru odpracováno 50 hodin. Třetím kroužkem byl kroužek rybolovné techniky, který vedou manželé Robert a Lucie Míkovi. Do kroužku docházelo 12 dětí. Humpolečtí závodníci se zúčastnili 23 různých závodů ve znalostních soutěžích, RT, Zlaté udici, Českém poháru, Světovém poháru, Mistrovství republiky i Mistrovství světa. Mezi nejvýraznější úspěchy patří zařazení Milana Čapka do juniorské reprezentace ČR a jeho účast na mistroství světa juniorů v rybolovné technice, které se konalo ve Frýdku -Místku.

 

 

Svaz tělesně postižených

 

 

     Humpolecká organizace měla na začátku roku 104 členů, předsedou byl Horký Stanislav, místopředsedou Bartáková Milada, jednatelem Hodačová Olga a hospodářem Dvořáková Marie.

     2. ledna 2013 proběhlo hodnocení činnosti za rok 2012 a posezení při harmonice v dobré náladě za přítomnosti hostů z městského úřadu. Starosta Mgr. Jiří Kučera informoval o hospodaření a plánech našeho města a poděkoval organizaci za dobrou práci pro starší a zdravotně postižené spoluobčany.

     6. února 2013 se plánoval zájezd po kraji, tentokrát do Havlíčkova Brodu, který se uskutečnil dne 15. června 2013, rekondice do Lázní Toušeň a výroční členská schůze.

     6. března 2013 organizaci navštívil host z „Astry“. Přišla paní Medová, která pohovořila o jejich činnosti pro starší občany města.

     3. dubna 2013 proběhla příprava výroční schůze na 13. dubna a rekreační pobyt v Lázních Toušeň pro 24 členů z Humpolce.

     2. května 2013 na výroční schůzi proběhly volby do výboru místní organizace. Informace z programu schůze OV STP v Pelhřimově, informace o zakoupených permanentkách do solné jeskyně.

     4. září 2013 proběhla příprava podzimní rekondice v Lázních Toušeň ve dnech od 1. – 9. listopadu 2013 s účastí 29 členů. Členové organizace navštívili film „ŠMEJDI“.

     1. října 2013 se předseda organizace Stanislav Horký, jako člen „rady seniorů“, zúčastnil prvního plenárního zasedání krajské rady seniorů v Jihlavě na Krajském úřadě v Jihlavě.

     4. prosince 2013 byla organizace informována o schůzi rady seniorů.

          Členové, kteří jsou zapojeni do dalších svazů, v okresním výboru Svazu tělesně postižených v Pelhřimově: Horký Stanislav, Krovová Božena, Bartáková Milada, Dvořáková Marie, Horká Pavla, v radě seniorů při MěÚ v Humpolci: Horký Stanislav, Krovová Božena, Komrsová Marie.

 

 

Svaz důchodců                                              

 

 

     Členská základna měla 403 členů, vedl ji 14ti členný výbor, který pro ni připravoval programy na různé náměty tak, aby zaujal co nejvíce členů.

Dvaceti pracovních schůzek výboru se zúčastnilo 529 členů pod vedením předsedkyně Jaroslavy Šenkýřové.

     Na třech velkých setkáních v jídelně Zemědělské akademie s hudbou a tancem (Novoroční, Májové a oslava Mezinárodního den seniorů) se setkalo 400 členů.

     Sedmi oblíbených Čajů se zúčastnilo 364 členů, kolega Jaroslav Hloušek sestavil důchodcovskou kapelu, nahradil tak kolegu J. Filipského, který onemocněl.

     Pro seniory (337) bylo uskutečněno devět přednášek , které se týkaly kultury, přírody, historie, zdravotnictví a léčitelství.

     147 členů navštívilo Národní divadlo v Brně, divadlo Hybernia v Praze a koncert ve Stráži nad Nežárkou, vše pod vedením paní Marie Ježkové, která měla na starost kulturu.

     Dva jednodenní zájezdy pro 98 členů do Lysé nad Labem, Lipan a Kutné Hory, zajistil Ladislav Joukl. Týdenní zájezd pro 88 seniorů do Českého ráje zajistila Alena Tichá a Ladislav Joukl. Zájezdu do sklípku ve Znojmě pod vedením Jaroslavy Šenkýřové se zúčastnilo 44 lidí.

     Tradiční výstavu výrobků seniorů pod názvem „Ani my nezahálíme“ navštívilo 127 seniorů, kde 21 vystavovatelů předvedlo 372 exponátů.

     Důchodcovská turistická skupina si vyšla na 43 vycházek kolem Humpolce, ušla 185 km a zúčastnilo se jich 352 členek pod vedením J. Dvořákové.

     Pokračovala spolupráce s vedením Gymnázia Dr. Aleše Hrdličky. Šesti zajímavých přednášek se účastnilo 114 seniorů. Nadále také pokračovala spolupráce s vedením knihovny formou přednášek.

     I v tomto roce se Svaz důchodců v Humpolci snažil plnit svoje moto „Důchodci důchodcům – aby nikdo nebyl sám“ a to nejen formou zábavnou, ale také sebevzděláváním.

     Práce svazu byla propagována především v měsíčníku Zálesí a na webových stránkách, ale také v krajském Zpravodaji svazu důchodců.

 

 

Sbor dobrovolných hasičů v Humpolci

 

 

     Dobrovolná činnost hasičů přispívá k záchraně osob a majetku nejen v městě, ale i v blízkém okolí a dnes zejména na dopravních komunikacích a převážně na dálnici, která je situována v těsné blízkosti města. Pro výjezdovou činnost je zřízena jednotka požární ochrany pod označením JPOIII/2, schopná samostatného zásahu o dvou samostatných výjezdech, která čítá 24 členů sboru.

     Převážně jsou však zásahy zajištěny ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina, který sídlí rovněž v požární zbrojnici v Humpolci.

     Činnost sboru dobrovolných hasičů nespočívá pouze v prevenci a represi při požárech, povodních, dopravních nehodách, nebo při likvidacích havárií chemických látek.

     Sbor je aktivní i při zajišťování kulturních a společenských akcí, jak pro svoji potřebu, tak i pro město, případně pro ostatní složky. Nemalou měrou se podíleli na ukázkách zásahů pro školní a předškolní mládež. Při těchto setkáních se sbor snaží získat mládež pro hasičskou činnost jako nástupce z mladé generace.

     Členská základna v Humpolci má v současné době 111 členů. Uvedený početní stav se udržuje již několik let. Daří se to díky získávání nových zájemců ze škol. Někteří zde vydrží až do dospělosti, kdy je tento zájem již neopustí. Záleží na přístupu a zálibách každého jedince, neboť se jedná o činnost dobrovolnou, neplacenou, fyzicky a psychicky náročnou a vždy v osobním volnu.

     27. ledna proběhla již tradiční Huhuliáda ve spolupráci SDH se Střediskem volného času v Humpolci. Tuto akci navštěvuje cca 30-45 dětí s rodiči a stavba sněhuláků z čehokoliv a soutěž na bobech mají úspěch každý rok.

     V rámci spolupráce s Městem Humpolec byl sbor v únoru požádán o proklestění turistické uličky v lesíku Cípek od Rumunského památníku až k ulici Jihlavská. S pomocí motorových pil provedli 2 m široký průsek a tímto obnovili pěší stezku podél kolejí až k jihlavské silnici. Tato brigáda přinesla i malý zisk do kasy sboru.

     V garážích sboru probíhaly dokončovací práce na zásahovém vozidle AVIA DA12, na které odpracovala mnoho brigádnických hodin parta mladých kluků pod vedením strojníka sboru p. Zdeňka Kříže. Na vozidle provedli kompletní generální opravu podvozku, nástavby i kabiny v domácích podmínkách zbrojnice. Do vozidla se investovalo z rozpočtu města cca 100 tis. Kč.

          Požární sbor se potýká se zastaralou technikou.

     Na zbrojnici bylo provedeno kompletní vybílení všech prostor, provedena oprava zábradlí a obložení schodiště v budově, provedla se oprava atiky budovy nad garážemi, oprava značení na sloupech i kompletní úklid v prostorách budovy, dílen, zdviže. To vše pro připravované oslavy 15. června na 140. výročí vzniku sboru dobrovolných hasičů v Humpolci.

     Oslavy 140. výročí založení sboru započaly již několik měsíců předem. Den předem byla dovezena zapůjčená koňská historická stříkačka hasičů z Čejova. Tažní koně do stříkaček byli zapůjčeni z Boňkova. V sále zbrojnice se dva dny dopředu připravila expozice hasičských modelů Pavla Krejčího a Martina Maršíka. Rovněž zde byly historické odznaky, vlajky, hodnostní a funkční označení členů sboru, hasičské trumpety, etikety, čepice, opasky, spony a další, které zapůjčil kronikář a jednatel sboru pan Pavel Krejčí. Byla zde po několik dní k vidění i výstava fotografií z historie požární stanice v Humpolci, fotografie ze zásahů na D1 a pod. Výstavka byla přístupna veřejnosti po dobu oslav a hojně navštívena zejména členy jiných SDH i odbornou veřejností a občany města Humpolce.

     15. června 2013 již od brzkého rána byl zprovozněn stánek s občerstvením na dvoře zbrojnice, pro posezení hostů sloužily zapůjčené pivní sety, nad nimiž byl vystavěn velký stan 14x6 m pro případ nepřízně počasí. Na trávníku byly připraveny hry a prolézačky, od sponzorů nafukovací skákací hrad pro nejmenší. Před zbrojnicí byl umístěn stánek firmy ZAHAS s.r.o. s hasičským vybavením. Na silnici se od rána sjížděla pozvaná historická technika a sbory s historickými stříkačkami z Nového Rychnova, Černovic, Čechtic, Pelhřimova, Čejova a dalších míst, vč. firmy Pretol Humpolec s těžkou vyprošťovací a tažnou technikou. Na oslavy přijeli i hasiči ze spřátelených Těškovic a 1 vozidlo hasičů ze Starého Martina z Dolního Rakouska, což jsou družební města humpoleckého hasičského sboru.

     Dopoledne byla volná výstava techniky před zbrojnicí. V poledne veškerá technika postupně opustila své místo a byla připravena okružní jízda městem, která se sice neobešla bez technických problémů, ale pod vedením vozidla Policie ČR se podařilo projet město stanovenou cestou bez potíží. Tzv. spanilá jízda městem měla velký ohlas u občanů. Tolik hasičské techniky nikdy v Humpolci občané neviděli. Po návratu a pracovním obědě na zbrojnici započaly plánované ukázky soudobé i poté historické techniky na dvoře zbrojnice před bývalými vojenskými garážemi. Byly předvedeny ukázky hašení současnými i starými metodami, ukázky vyprošťování osob z havarovaných vozidel a ukázky slaňování z výškové věže. Byla předvedena i ukázka záchranných a zdravotnických prací při dopravní nehodě.

     Celou akcí a ukázkami provázel komentátor Petr Krejcar, který přihlížející dav zásoboval informacemi. Pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení na dvoře zbrojnice a po celou dobu výstavka modelů a historických věcí v sále zbrojnice. Každý si mohl v sále zakoupit slavnostní almanach k výročí 140 let připravený členy sboru. Dále mohli návštěvníci shlédnout prezentaci fotografií z činnosti sboru, podklady z kroniky SDH a webové prezentace SDH. Oslavy na dvoře byly ukončeny v 16 hodin. Následoval rychlý úklid dvora a přesun do Spolkového domu v Humpolci, kde byl připraven program slavnostní schůze. Pozvání přijali i pracovníci okresního sdružení SDH pan Václav Kubíska, ředitel HZS Kraje Vysočina plk. Ing. Petr Beneš, ředitel Územního odboru Pelhřimov Ing. Jiří Hörner, krajští zastupitelé p. Slámečka a zástupci města Humpolce v čele se starostou p. Mgr. Jiřím Kučerou. Na místě byl nejprve starostou města předán starostovi sboru nový prapor SDH, byla připnuta darovaná stuha hasičů z Těškovic a prapor byl posvěcen místním farářem Marianem Pavlem Sokolem.

     Byla zde předána řada vyznamenání včetně rádu sv. Floriána členům sboru. Dále proběhlo vzájemné předání darů hasičů ze sv. Martina a sboru města Humpolec. Dárek v podobě historického obrazu humpoleckého sboru z počátků vzniku obdržel sbor od hasičských bratří z Těškovic a byl umístěn na čestném místě v sále. Následovala slavnostní večeře formou rautu a zábava společně s taneční kapelou pak pokračovala do časných ranních hodin.

     V dalším období se připravovala soutěž SDH Humpolec „O putovní pohár starosty Města Humpolce“. Jedná se již o pátý ročník noční soutěže požárních družstev podle pravidel požárního sportu. Místo soutěže bylo již potřetí zvoleno u evangelického kostela poblíž ulice Komenského, kde povrch tratě tvoří kamenná dlažba. Účast byla rekordní, 19 družstev mužů, 5 družstev žen a 2 družstva se stroji požární stanice 8. První místo obsadili muži z Olešné (okres Havlíčkův Brod) a druhé místo muži z družebních Těškovic. Celkově první ve finále o putovní pohár nejlepších osmi družstev se umístilo po letech opět družstvo mužů z Těškovic.

     V listopadu proběhlo poslední stavění a bourání stanů na Horním náměstí v Humpolci, kde se tradičně konají každý měsíc farmářské trhy. Sbor si přivydělává na svoji činnost tím, že každý měsíc zajištuje dovoz, stavění, kotvení, bourání, odvoz a uskladnění stanů pro město Humpolec. Roční výdělek je tak 35 000,- Kč.

     Hasičský sbor a Středisko volného času při ZŠ Hradská v Humpolci každoročně organizuje Čertovský den 5. prosince aneb Mikulášská nadílka ve městě. Čertovský den probíhá již šestým rokem na Horním náměstí, od 14 hodin je zde připraveno několik dětských soutěžních disciplín. Pro zlepšení atmosféry provozuje sbor a SVČ na místě stánek s horkým vánočním občerstvením, z radnice hrají reprodukované koledy a v 16 hodin přichází Mikuláš s anděly, aby kouzlem rozsvítil svíčky na vánočním stromě za doprovodu žesťového orchestru ZUŠ G. Mahlera v Humpolci.

     Výroční valná hromada se uskutečnila 30. listopadu. Sbor se sešel v rekordně velkém počtu.  Tradičně svoji účast přislíbil HZS kraje Vysočina ÚO Pelhřimov i město Humpolec, za které přišel pogratulovat místostarosta města pan Květoslav Namyslo a při té příležitosti byl sboru předán nový záchranářský batoh do zásahového automobilu Tatra 815.

     Přítomen byl i tajemník MěÚ Jiří Fiala. V čele sálu zasedl i velitel stanice Humpolec pan Stanislav Mikeš. Sbor přijal tři nové členy - Václava Křivánka, Pavla Burdu a Otto Pytlíka. Členská základna má nově 111 členů a do výboru SDH byli zvoleni Martin Maršík jako člen výboru a Antonín Vondráček jako referent mládeže.

     Bylo předáno několik medailí za věrnost těmto členům:  Za 10 let Stanislav Mikeš, za 20 let Jan Krov, za 30 let František Dvořák, Jaroslav Neubauer, Jaroslav Trnka, Marie Matoušková, Helena Prokopová a dále za 60 let pan Radomír Alt.

     Jednotka sboru dobrovolných hasičů v Humpolci vyjela se zásahovou technikou celkem k 97 událostem v roce 2013, z toho bylo odstranění hrozícího nebezpečí 47, odstranění překážek a stromů 19, dopravní nehody 2, únik ropných produktů 2, požáry zemědělství 1, požár – les, hrabanka 4, statní pomoc 1, otevření bytu 1, požáry nízké budovy 5, planý poplach 5, čerpání vody 7, technologická pomoc 2.

 

 

 

 

Hasičský záchranný sbor města Humpolec

 

 

     Na požární stanici hasičského záchranného sboru Humpolec sloužila od 1. ledna 2013 kompletní tři družstva po sedmi příslušnících, která se střídala v 24 hodinových směnách, a velitel stanice, tedy celkem 22 příslušníků.

     Ve vybavení stanice technikou požární ochrany došlo ke dvěma změnám, od 1. srpna 2013 byla zařazena ve výjezdu nová výšková technika – automobilový žebřík AZ 30 na zastaralém podvozku IFA. Další změnou byla CSA 20 4x4 na podvozku Tatra terno, toto vozidlo má ve výbavě nádrž na 4000 l vody.

Mimo těchto dvou vozidel zůstala na stanici dislokována tato vozidla:

Cisternová automobilová stříkačka na podvozku Tatra 6x6

Rychlý zásahový automobil na podvozku Toyota Land Cruiser 120

Velitelský automobil Renault Kango

Motorový člun umístěný na automobilovém přívěsu

    V rámci organizačního řízení byly v průběhu roku prováděny menší opravy nejen vlastní zásahové techniky, ale i též techniky Sboru dobrovolných hasičů Humpolec. Na budově stanice byla prováděna běžná údržba a drobné opravy.

    V rámci operačního řízení jednotka HZS v roce 2013 zasahovala v období leden až listopad celkem u 258 událostí, z toho bylo 113 dopravní nehody (103 D1), 22 požárů, 15 úniků nehořlavých látek, 97 technických havárií a také 38 planých poplachů. Jednotka se zúčastnila tří taktických cvičení a jednoho prověřovacího cvičení. Řada příslušníků HZS působí též ve sborech dobrovolných hasičů, ať již v Humpolci nebo v místě svého bydliště, kde se zúčastňují v době mimo službu zásahů se svou jednotkou.

     Mezi poměrně obtížné zásahy v tomto roce patřil zásah 24. června na dálnici D1, kde na 72 km ve směru na Prahu na parkovišti u ČS Avanti byl při příjezdu HZS Humpolec odstaven nákladní automobil, jehož řidič se marně snažil zabránit úniku vytékající nafty.

 

 

Klub českých turistů Humpolec

 

 

     V roce 2013 plán činnosti obsahoval opět řadu aktivit, především turistických pochodů, ale i vzdělávacích a poznávacích akcí. Schůze výboru se konaly každý první čtvrtek v měsíci.

     Hlavními aktivitami byly pravidelné středeční pochody do blízkého i vzdálenějšího okolí města Humpolce. Celkem se jich uskutečnilo 52. Turistické výšlapy vedli střídavě členové výboru - Josef Hodač, Josef Jelínek, Pavel Duba, Antonín Soukup, Helena Kalinová, Jana Záběhlíková. Celodenní, převážně sobotní akce, připravily a vedly Helena Kalinová a Olga Kotlíková. Během roku se jich uskutečnilo 13. Nově byl zařazen třídenní autobusový zájezd a tradičně týdenní pobytový zájezd.

   Nový rok členové klubu přivítali účastí na akci Novoroční čtyřlístek a zakoupením symbolického čtyřlístku přispěli Klubu českých turistů na budování turistických cest pro handicapované občany.

     Další akcí v měsíci lednu byla účast na veletrhu cestovního ruchu v Brně, GO a REGION TOUR.

     Únor zlákal do přírody především milovníky bílé stopy, ale humpolečtí turisté uskutečnili i pěší výšlap v okolí Mníšku pod Brdy s návštěvou zámku, který je otevřen celoročně, tedy i v zimních měsících.

     Za krásného slunečného březnového dne byli přítomni zahájení turistické sezóny v malé obci Kamenná u Polné, se zastavením u historických památek v Polné a okolí.

     Jarní Vysočinou se členové oddílu prošli také u Havlíčkova Brodu.

     V dubnu již tradičně turisté přivítali jaro na rozhledně Rosička a pochod zakončili ve Žďáru nad Sázavou.

     Předmájový pochod do Jiřic zakončilo „ pálení čarodějnic“.

     Letošní květen více hrozil bouřkami, ale přes Předkláštěří, kolem hory Květnice, se prošli humpolečtí turisté do Tišnova a prohlédli si geologické bohatství planety na mineralogických dnech.

     Další květnovou akcí KČT byl turistický výšlap v Železných horách, z Ronova nad Doubravou, přes zříceninu hradu Lichnice, do Třemošnice.

     Nestálé deštivé a bouřkové počasí turisty neodradilo ani od třídenního zájezdu do Krkonoš na přelomu května a června. Zájezd připravila a organizačně dobře vedla Jana Záběhlíková. Ubytování bylo v Jánských Lázních. První den zájezdu vyjeli výletníci lanovkou na Černou horu. Druhý den turisté vyrazili z Pomezních Bud na Sněžku. V této oblasti došlo v následujících hodinách k velkým sesuvům půdy a kamení, a v celé této oblasti k velkým záplavám. To si ještě humpolečtí turisté užívali krásné nedělní dopoledne prohlídkou zámku Nechanice u Hradce Králové.

     Povodně v celé České republice v následujících dnech i měsících zabránily v dalších turistických aktivitách, některé celodenní výlety již nebyly uskutečněny.

     V červenci se turisté zúčastnili pobytu na Šumavě, pořádaném spřáteleným klubem v Senožatech.

     V srpnu klub připravil a uskutečnil týdenní pobytový zájezd do Jizerských hor. Oblast Jizerských hor je sportovně velice náročná, převýšení dosahuje až 700 metrů. Přesto všechny dny byly vyplněny turistickými pochody. Cílem bylo zdolání okolních vrcholů. Nejvyšší hory Smrku, a poté celého horského hřebene nad Hejnicemi - Jizery, Smědavské hory, Poledních Kamenů, Frýdlantského Cimbuří, Ořešníku a vodopádů Velkého a Malého Štolpichu. Humpolečtí turisté navštívili i naučnou stezku Oldřichovské háje a skály a „perlu“ mezi zámky, Frýdlant. Nevynechali ani nedaleké krajské město Liberec, s dominantou rozhledny na hoře Ještěd.

     Za finančního přispění Města Humpolce turistický oddíl i letos v září připravil celostátní pochod Cestami Oktaviána Strádala za opečeným špekáčkem. Zúčastnilo se ho 102 turistů, kteří absolvovali trasy v délce 10, 20 a 35 km.

     Při této akci byla pořádána sbírka na stavbu chaty Petra Bezruče v Beskydech. Bylo vybráno celkem 500,- Kč a odevzdáno na ústředí KČT.

Z dotace města se hradily i jednodenní zájezdy. Letos se pro malý počet zájemců nepodařilo v říjnu uskutečnit zájezd na Valtické vinobraní. Proto byl připraven náhradní předvánoční zájezd do skanzenu Veselý Kopec u Hlinska. Uskutečnil se v měsíci prosinci.

     V listopadu se členové klubu aktivně zapojili do přípravy a organizace akce celostátního významu, Poslední puchýř, pořádané odborem KČT a TOM Hněvkovice. V tomto měsíci se konala i výroční konference s hodnocením činnosti a přípravou plánů do dalšího období.

     V prosinci 2013 se členové zúčastnili opět oslavy Silvestra v Perknově.

Plán odboru KČT Humpolec se podařilo i v roce 2013 z velké části splnit. V roce 2014 proběhnou oslavy 120. výročí založení Klubu českých turistů v Humpolci (26. května 1894).

 

 

Obvodní oddělení policie Humpolec

 

 

     V rámci zdejšího Obvodního oddělení policie Humpolec bylo od počátku do konce roku 2013 zjištěno a zadokumentováno celkem 954 přestupků a jiných správních deliktů. Z uvedeného počtu nebyl pachatel zjištěn ve 143 případech. V rámci blokového řízení bylo orgánem policie řešeno celkem 544 přestupků, ve zbývajícím počtu objasněných skutků pak orgán policie přistoupil k oznámení přestupku či odevzdání věci příslušnému správnímu orgánu, popř. v případě naplnění znaků trestného činu byly zahájeny úkony trestního řízení. S počtem 491 byly přestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu nejpočetnější skupinou.

     Ve sledovaném období bylo zjištěno nebo oznámeno celkem 218 přestupků. Z uvedeného počtu bylo řešeno v rámci blokového řízení orgánem policie 45 přestupků a k oznámení přestupku bylo přistoupeno ve 37 případech. Z uvedeného počtu bylo dále 113 přestupků odloženo, neboť se nepodařilo zjistit určitou osobu, která přestupek spáchala. Ve zbývajícím počtu byly přestupky vyřízeny jiným způsobem – například převedeny do trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu. Přestupky proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití jsou v rámci policejních statistik sumarizovány, přičemž ve sledovaném období byly zaznamenány celkem ve 178 případech. Z uváděného počtu bylo 129 přestupků oznámeno příslušnému správnímu orgánu, 29 přestupků bylo řešeno v rámci blokového řízení orgánem policie a 16 přestupků bylo odloženo, neboť se nepodařilo zjistit určitou osobu, která přestupek spáchala.

     V případě přestupků spáchaných na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi bylo zjištěno celkem 19 případů podávání alkoholu osobám mladším 18ti let, v rámci přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu bylo zjištěno 18 řidičů pod vlivem alkoholu. Ve zbývajícím počtu se jednalo o přestupky a správní delikty vedené v policejních statistikách s příznakem ostatní. V případě záchytového jednání bylo ve smyslu zákona č. 379/2005 Sb. převezeno a umístěno na Protialkoholní záchytnou stanici v Jihlavě celkem 36 osob, přičemž v rámci daného počtu jsou uvedeny jak osoby dopouštějící se přestupků či jiných správních deliktů, tak osoby, které se dopustily trestné činnosti.

     V rámci celkového přehledu jsou uváděny pouze zjištěné a oznámené přestupky či jiné správní delikty, není zde uveden výčet spáchaných trestných činů. S trestnými činy je kalkulováno pouze ve spojitosti převozů na PZS v Jihlavě. Výčet přestupků a jiných správních deliktů je uváděn za celé teritorium Obvodního oddělení policie Humpolec, nikoliv pouze za správní obvod města Humpolec.

 

 

Bojovníci za svobodu

 

 

     Počet členů se od předchozích let nezměnil - byli to dva muži a dvě ženy. Tři příslušníci partyzánských oddílů a jeden účastník Pražského povstání v roce 1945. Jeden z členů má přiznán titul „válečný veterán II. světové války“. Předsedou zůstal Josef Sztacho, který se v tomto roce dožil 90 let. Členové se zúčastnili pietního aktu na Olšanských hřbitovech a pan Sztacho byl pozván na velvyslanectví Ruské federace, zúčastnil se akce v Lešovicích, kde za 2. Světové války zahynulo vedení partyzánské brigády.

 

 

Myslivecké sdružení Orlík Humpolec

 

 

     V roce 2013 mělo Myslivecké sdružení Orlík Humpolec 18 členů a dva adepty. Za myslivecký rok mělo sdružení vlivem počasí, střetů s dopravními prostředky a stržení toulavými psy úhyn 7 kusů srnčí zvěře a 9 kusů zajíců. Neustále se potýkalo s problémem volně pobíhajících psů v honitbě v blízkém okolí města Humpolce. Během roku byli členové spolupořadateli dvou významných akcí. Hostili dvoudenní Mezinárodní a klubovou výstavu retrieverů a loveckých slídičů, která se konala 27. - 28. dubna 2013. Zde zajistili zázemí, vytvořili výstavní kruhy, členové se postarali i o noční hlídání veškerého vybavení a občerstvení pro rozhodčí, vystavovatele i pro hojné návštěvníky. Na této výstavě se představilo s mezinárodní účastí okolo jednoho tisíce vystavovaných psů. Reklamně se prezentoval i humpolecký pivovar Bernard zapůjčením technického vybavení a několika cenami pro vítěze výstavy. Na technickém vybavení se sponzorsky podílela i Kofola. Druhou akcí byla 31. srpna 2013 klubová výstava Výmarských ohařů, kde se sešla většina členů klubu a předvedli své dlouhosrsté i krátkosrsté psy. Během roku se nadále snažili členové sdružení pečovat o zvěř přikrmováním, budováním krmítek i krmelců, stavbou umělých nor pro potlačení přemnožené škodné zvěře a mnohých dalších. Čistili přírodní napajedla a budovali i umělá napajedla v blízkosti krmelců, zřídili zvěřní políčko, které poskytuje úkryt a pastvu zvěři.

 

 

Český zahrádkářský svaz 

 

 

    V roce 2013 pracovala Základní organizace v Humpolci jako jediná v oblasti zahrádkaření. Ostatní zahrádkářská sdružení ukončila svoji činnost.

     Základní organizace osady Okružní a Rybníček se již více nerozšiřovaly a užívaly pozemky o rozloze 3 784 ha a byly rozděleny na 82 zahrádek. Základní organizace měla v roce 2013 80 členů, kteří navázali na spolupráci s dětmi ze Základní umělecké školy v oboru kreslení. Tyto děti se zúčastnily soutěže „Naše zahrádkářská osada“. Čtyři děti byly vyhodnoceny mezi nejlepšími a obdržely od Českého zahrádkářského svazu diplom a věcné dary.

     K 31. prosinci 2013 došlo ke zrušení členství tří členů a následně byli přijati tři noví členové. Humpolecká organizace byla zaměřena na pěstování zeleniny, ovoce, květin a sloužila k relaxaci členů a jejich rodinných příslušníků.

     V tomto roce humpolecká organizace obdržela od Českého zahrádkářského svazu Republikové rady za mimořádné zásluhy o Český zahrádkářský svaz a dlouholetou obětavou práci pro rozvoj zahrádkářského hnutí „Stříbrnou medaili“.

 

 

 

 

 

 

 

Základní organizace Českého svazu včelařů

 

 

     Včelařská organizace pro Humpolec v tomto roce slavila 106. výročí založení. Počet členů se opět snížil o deset, na 135. Počet včelstev se zvýšil pouze o dvě na 1352. Základní organizaci tvoří také jedna právnická osoba a to Školní statek při České zemědělské akademii v Humpolci s šesti včelstvy a dva neorganizovaní včelaři s 40 včelstvy, dva žákovské kroužky, a to jeden kroužek s pěti žáky v Humpolci a druhý v Senožatech s devíti žáky.

     Oproti roku 2012 byla snůška vyšší. V průměru vychází 30 kg na včelstvo, i když v každé oblasti je medná snůška jiná.

     Množství vykoupeného medu od humpoleckých členů základní organizace bylo ve výši 1 988 kg.

     V oblasti chovatelské bylo členy vychováno 405 včelích matek. V oblasti opylování nebyl žádný přísun a bylo pouze kočováno v dosahu stanoviště včelstev.

      V oblasti vzdělávání byly uskutečněny dvě odborné včelařské přednášky. Celkem se konalo pět výborových schůzí s účastí 90 až 100%. Vlastní činnost základní organizace se řídila rámcovým plánem práce.

     Ve včelařském skanzenu byla pravidelně sekána tráva, upravena kamenná zeď do ulice Panskodomská, odstraněn břečťan a opravena zeď u budovy z dotací Města Humpolec.

 

 

Chovatelé základní organizace Humpolec 1

 

 

     Nejméně viditelná celoroční činnost každého chovatele je každodenní starost o svoje svěřence. Výsledkem tohoto snažení je účast na výstavách, kde se mohli pochlubit výsledky svého snažení. Od počátku sezóny s příchodem jara až do zimních měsíců probíhaly klubové výstavy. Někteří humpolečtí členové jsou i členy speciálních klubů s celostátní působností, které se specializují na chov jednoho plemene zvířat.

     Největším svátkem pro humpolecké chovatele je výstava, kterou každoročně pořádají koncem měsíce srpna za značné podpory mnoha sponzorů, zejména Města Humpolec, Rodinného pivovaru Bernard a Školního statku Humpolec. Této výstavy se zúčastnili nejen vystavovatelé místní, ale i z okolních i vzdálenějších organizací. Složení, množství zvířat, fotografie a výsledky této akce bylo možné zhlédnout na internetových stránkách humpolecké ZO. 

     Nejlepšími chovateli za rok 2013 byli vyhlášeni v kategorii chovatelů drůbeže: Stanislav Čech, Olga Dygrýnová, Jan Mácha, v kategorii chovatelů holubů: Stanislav Brdečka, Marie Havlová, František Pikal, v kategorii chovatelů králíků: Marie Havlová, Josef Stehno a Josef Meloun.

     Na počátku roku 2013 byla humpolecká organizace oslovena organizátory akce, která dávala prostor prezentaci aktivit dětí a mládeže ve volném čase. V humpoleckých řadách jsou i mladí chovatelé, kteří svojí činnost předvedli na Bambiriádě 2013, která se konala 24. – 25. května 2013.

     V roce 2013 proběhly i změny v organizační struktuře organizace. Ke konci roku 2013 odstoupil z osobních důvodů z postu předsedy Josef Meloun. Na členské schůzi proběhly volby nového, tentokrát sedmičlenného výboru, Stanislav Brdečka – předseda, Stanislav Čech – hospodář, David Pavel – registrátor, David Václav – místopředseda, Havlová Marie – pokladní, Meloun Josef – správce dat, Měska Martin – jednatel.    

 

 

 

KULTURA

 

 

Obnova kulturních památek Městem Humpolec

 

 

    V roce 2013 provádělo Město Humpolec několik stavebních oprav a úprav na objektech v jeho majetku:

Hrad Orlík:

     Nákladem města bylo obnoveno přístupové schodiště na baštu a bránu při východní straně opevnění v blízkosti věže a zřízeny parapetní zídky na baště a bráně (odstraněné v 70. letech nenechavci), umožňující návštěvníkům výstup na tyto objekty. Součástí prací byla i izolace kleneb (bentonitové rohože) a prodloužení dešťového svodu na odvod vody z dvorku před baštou do hradního příkopu.

     V druhé části sezóny byly provedeny archeologické práce na východním výběžku bastionu, nalezeny byly relikty opěráku, založeného na rozrušeném skalním podkladu, s předstupujícím zdivem v okolí velkého skalního balvanu. Následně bylo provedeno dokončení zajištění zdiva, odhaleného v roce 2009. 

Hlavní archeologické práce byly zaměřeny na provedení snížení terénu severního parkánu ve styku se západní stěnou parkánu a provedení sondy ve svahu od koruny severní stěny do parkánu. Zjištěno bylo, že chybějící vysoká část stěny paláce se vyvalila do parkánu na suťovém kuželu a zde roztříštila, stěna do výše oken v prvním patře paláce byla zachována v celistvosti vnějšího líce stěny i se zbytky omítek s červenými malovanými linkami. V suti byly objeveny i zbytky kamenných ostění oken. Práce proběhly za finančního přispění Kraje Vysočina.

     V druhé polovině roku, na základě požadavku Rady města a Zastupitelstva města, byla vyhotovena Ing. arch. M. Fraňkem studie na zpřístupnění věže hradu. Studie, po kladném vyjádření Národního památkového ústavu v Telči, byla následně vystavena veřejnosti a na základě výsledku veřejné ankety zastupitelstvo města v závěru roku rozhodlo o zadání přípravy na projektové práce na zpřístupnění věže. Více respondentů bylo v daném případě pro realizaci zpřístupnění oproti lidem, kteří chtěli spíše věž nechat ve stavu původním. K záměru se též vyjádřila oficiálně negativně společnost Castrum o.p.s. s doporučením realizace rozhledny v jiném místě areálu. Součástí zadané předprojektové přípravy bylo provedení fotogrammetrie věže, zaměření areálu, geologické posouzení a archeologický výzkum v podvěží v místě navrhovaného nástupního schodiště na věž. Bylo dále prozkoumáno nitro věže, kde bylo zjištěno, že věž je až po úroveň vstupu v cca 11m nad zemí vyzděna jako plná, bez jakékoliv dutiny. Zdá se tak, že původní kanálek ve výše cca 3m nad zemí byl pouze dále stavebně nevyužitým záměrem pro nikdy nezrealizovaný otvor pod úrovní vstupu do věže. Zcela tak bylo vyloučeno zpřístupnění věže jiným způsobem než nástupem zvenčí ve výši dveřního vstupu.

     Další archeologické práce byly zaměřeny na okolí hradu, kde bylo nalezeno na tři sta kovových předmětů z doby obývání hradu. Výsledky průzkumu nám výrazně pomohly poodhalit další střípky historie hradu a jeho okolí.

     Veškeré archeologické práce v roce 2013 prováděl Archeologický ústav AV ČR Praha pod vedením PhDr. J. Frolíka, DrSc. ve spolupráci s Muzeem a galerií Orlických hor – Mgr. B. Dragoun.

Provoz hradu zajišťovala správa hradu – Castrum o.p.s.

Humpolec č.p.338 – městský dům na Zichpili:

     V roce 2013 byla nákladem Města provedena oprava komína pro možnost přirozeného vytápění objektu.

     Průvodcovskou činnost a správu objektu zajišťovala společnost Castrum o.p.s.

    Na hřbitově v Humpolci byly z rozpočtu města hrazeny další náklady na opravy části neudržovaných pískovcových náhrobků ve starší části hřbitova a provedena další část opravy ohradní zdi hřbitova.

     Za finančního přispění města Humpolec byly prováděny opravy dalších kulturních památek a historicky cenných objektů:

Synagoga – dnes kostel husitské církve na Židovském městě v Humpolci, č. p. 492:

     Za přispění Města Humpolec, Kraje Vysočina a Ministerstva kultury proběhly další stavební opravy v interiérech kostela a restaurátorské práce. Stavební úpravy se zaměřily na doplnění dlažeb pod galerií a ve vestibulu, dále snížení vlhkosti v místnosti bývalé školy v SZ nároží budovy, kde bylo provedeno snížení zásypů pod podlahou až na úroveň sousedních sklepení, zesílena příčka mezi sklepy, zřízeno nové větrací okénko pro nově vytvořený sklep a proveden nový strop nad vytvořeným sklepením. Bylo zjištěno, že v souvislosti s přístavbou školy byla odstraněna možná starší mikve (židovská lázeň), ve výkopu byly nalezeny pozůstatky vápenky zřejmě z doby výstavby synagogy a pozůstatky středověkých vrstev s nálezy tuhované keramiky. Restaurátorské práce se zaměřily na odhalení starších omítkových vrstev v ženské galerii v synagoze. Odhaleny byly relikty nápisů a mladší barevné výzdoby na stěnách a klenbě. Odstraněna byla též zazdívka malých okének z rohů místnosti galerie ve směru do liturgické místnosti.

Areál evangelického kostela v ul. Husova v Humpolci – čp. 143, 144 a kostel s věží:

     Za výrazného finančního příspěvku Města Humpolec a příspěvku Kraje Vysočina byla provedena oprava vnějších omítek objektů fary, věže kostela a bývalé školy. Nátěr fasády byl proveden s přihlédnutím k nejstarší nalezené barevnosti věže kostela a historických fotografií, doplněny byly též chybějící štukové výzdoby na fasádě ve spolupráci s Ing. arch. P. Machkem. V rámci prací došlo též k opravě břidlicové krytiny na věži, proveden nátěr klempířských prvků na věži, oprava ciferníků hodin s novým pozlacením ručiček a číslic, dále oprava části krovu a stropu na budově fary, doplnění oken do suterénu č. p. 144 a 143, a provedena repase a nátěry oken na fasádě objektů na straně do náměstí.

Židovský hřbitov v Humpolci:

     Za finanční pomoci Města Humpolec provedla správa hřbitova další fázi oprav historických náhrobků.

Šamanova valcha v Petrovicích – čp. 25:

     Za finančního přispění Města Humpolec provedl majitel objektu úpravu části omítek v interiéru v přízemí bývalé valchy.

Kostel sv. Mikuláše v Humpolci:

     Za finančního příspěvku Města Humpolec byly v roce 2013 na věž instalovány nové zvony.

     V rámci projektu „Fasády historických objektů“ byla v roce 2013 za přispění města Humpolec opravena jedna fasáda historického objektu ve městě, postavených před rokem 1938 a to čp. 594 v ulici Školní v Humpolci.

 

 

Informační středisko

 

 

      V roce 2013 navštívilo Informační středisko v Humpolci celkem 25 917 návštěvníků, z toho cca 25 188 místních občanů a turistů z České republiky. Zahraničních turistů bylo 729. Jako každým rokem byly nejvíce navštěvovány letní prázdninové měsíce, např. v červenci byla návštěvnost 3 469, což odpovídalo v průměru 112 návštěvníků za den.

Letos bylo MěKIS opět pořadatelem tradičních akcí v Humpolci, jako je Honzlův Humpolec (přehlídka divadelních amatérských souborů), Majáles (jarní open air hudební festival), „S kolem kolem Humpolce“ (cyklozávod/výlet pro rodiny s dětmi), „Tóny v zahradě“ (přehlídky pěveckých souborů), „Léto v zahradě“ (letní open air multižánrový festival v zahradě muzea), „Mládí Humpolec“ (soutěž o nejtalentovanějšího žáka a studenta města), „VOČI“ – celoroční filmová jízda, „Expediční kamera“ – festival outdoorových filmů, a mnoho dalších jednorázových kulturních akcí.  I v roce 2013 Městské kulturní a informační středisko v Humpolci (MěKIS) jako příspěvková organizace Města Humpolec zajišťovalo chod Turistického informačního centra, Muzea Dr. A. Hrdličky, Městské knihovny, kina a divadelní scény, a dále i chod zájmových souborů, Divadelního souboru Jindřicha Honzla, Pěveckého souboru Čech a Lech a loutkového divadla. Vydávalo měsíčník Zálesí, zajišťovalo zápis do  kronik místních částí města a chod malých knihoven místních částí města Humpolec.

 

 

   Muzeum dr. Aleše Hrdličky  

 

 

     Muzeum Dr. A. Hrdličky dle zákona č.122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spravovalo muzejní sbírku, sbírkové předměty pořizovalo zejména formou darů, tyto dokumentovalo a podle možností restaurovalo. Sbírkové předměty byly široké veřejnosti prezentovány ve stálých expozicích a také na krátkodobých tematických výstavách předmětů z depozitářů. Muzeum zajišťovalo odbornou činnost pro širokou veřejnost, tj. průvodcovskou činnost v expozicích, zejména odborné výklady pro školní výpravy, informace o historii města, poskytování služeb studentům a ostatním zájemcům, kteří studovali v muzejní knihovně, v městských kronikách, fotografiích, rukopisech a přírůstkových knihách muzea – badatelských návštěv bylo celkem 53. V letošním roce těchto služeb využili opět zejména spoluautoři knih vydávaných Městem Humpolec „Humpolec v zrcadle času“.

     O činnosti muzea byla veřejnost informována prostřednictvím webových stránek, informacemi v místním  měsíčníku Zálesí, v regionálním denním tisku, plakátováním na výlepových plochách a nově na facebooku.

Výstavní sály:

     Muzeum pořádalo ve dvou výstavních sálech v měsíčních intervalech samostatně nebo ve spolupráci s jinými organizacemi či jednotlivci výstavy různého zaměření - obrazové, fotografické, přírodovědné, atd. 

     V  roce 2013 se konalo 19 výstav, které navštívilo 4.054 návštěvníků. Největší počet návštěvníků byl na prázdninové výstavě „Panenky a medvídci v Humpolci“, která byla zapůjčena ze soukromé sbírky (527), druhá výstava v počtu návštěvníků byla vánoční výstava Daniely Kociánové (440 osob). Po celou dobu této výstavy probíhaly výtvarné dílny, kde si děti pod vedením autorky výstavy mohly samy vyrobit vánoční ozdoby či dárky. Na třetím místě byla výstava betlémů (292 osob). Velký zájem byl o mykologickou výstavu, která představila více jak 200 druhů hub a byla zahájena odbornou přednáškou RNDr. J. Kocmana, předsedy Mykologického spolku v Havlíčkově Brodě.

     Kromě pořádání výstav se výstavní sál na Dolním náměstí pronajímal i jiným organizacím za účelem konání komorních koncertů, různých besed, předávání vysvědčení apod. Při jejich průběhu také spolupracovaly pracovnice muzea přípravou sálu (narovnání a uklizení židlí), dozorem. Těchto akcí bylo 17 s celkovým počtem návštěvníků 875.

Expozice:

     Muzeum má pět stálých expozic, které sloužily především školám k výuce přírodovědy (antropologická, dr. Aleš Hrdlička, výstavka minerálů), dějepisu (národopisná), hudební výchovy (expozice G. Mahlera). Těmi nejmenšími byla vyhledávána zejména expozice loutek, ve které si děti mohly zahrát s maňásky, nakreslit obrázek. Další možnost aktivního zapojení do expozice byla v indiánské vesničce, kde je možnost osahat si množství indiánských předmětů, vyzkoušet hudební nástroje. V podzemí budovy na Dolním náměstí je stálá výstava keramických figur „Peklo“. V roce 2013 navštívilo expozice muzea celkem 2010 návštěvníků, z toho 855 v hromadných výpravách (36 výprav) a 1155 jednotlivců

Ostatní činnost muzea

-         K 30. dubnu 2013 odešla do důchodu vedoucí muzea Jana Stehnová, vedením muzea byla pověřena Dagmar Kluchová a byla přijata nová pracovnice Bc. Lucie Stejskalová. Ta z důvodu dalšího studia ukončila pracovní poměr k 31. srpnu a na její místo byla přijata Mgr. Jana Moravcová.

-         V květnu proběhl již 7. ročník akce „Muzejní noc“, jejímž cílem bylo představit muzeum i v neobvyklých otevíracích hodinách a prohlídku zpestřit různými programy. Pro letošní rok muzeum zvolilo mineralogickou přednášku Martina Sýkory, výstavu obrazů a plastik s liturgickou tematikou z depozitářů muzea, výtvarnou výstavu a prohlídku expozic až do 22:00 hodin

-         Byla vypracována kronika města za rok 2012, po posouzení Letopiseckou komisí byla předána Radě města a také byl dán prostor vyjádřit se k zápisu veřejnosti. Poté byl čistopis přepsán ručně do kroniky.

-         Na konec školního roku byla připravena akce „S vysvědčením do muzea“, kdy děti s jedničkami či vyznamenáním měly vstup do muzea zdarma

-          O prázdninových měsících pokračovalo již druhým rokem „Prázdninové malování“, při němž bylo nakresleno téměř 350 obrázků muzejních předmětů, které děti nejvíce zaujaly. Každé dítě si opět za obrázek odneslo sladkou odměnu.

-         V září pracovnice muzea připomněly 70. výročí úmrtí Dr. A. Hrdličky několika akcemi: výstavka fotografií zachycující A. Hrdličku, promítání dokumentárního filmu o jeho životě a práci s autentickými záběry A. Hrdličky, promítání celovečerního filmu o jeskynních malbách. Po celý měsíc září probíhala výstava Prof. J. E. Jiráska o embryonálním vývoji člověka a byla ukončena přednáškou na dané téma. Byla vydána brožura o životě A. Hrdličky. 

-         Byla dokončena realizace projektu „Muzea a galerie na Vysočině online“, do něhož se muzeum přihlásilo. V září byl do muzea nainstalován informační kiosek, a počátkem října byly v Oblastní galerii Vysočina v Jihlavě na prezentaci oficiálně představeny hlavní postupy projektu, mezi které se řadí prezentační webová aplikace představující zapojené organizace a jejich sbírkové předměty. Následně muzeum podepsalo smlouvu o bezplatné zápůjčce kiosku.

-         V listopadu byl zahájen ve výstavním sále muzea nový přednáškový cyklus „Věda v muzeu“. Přednášky uspořádané v rámci cyklu měly za úkol představit aktuální vědecká témata, přispět k obecnému povědomí posluchačů a dát prostor pro diskusi mezi přednášejícími a posluchači v neformálním přátelském prostředí. Cyklus Věda v muzeu se volně inspiroval úspěšnými přednáškovými cykly pořádanými v jiných českých a moravských městech – cykly Science Café a Café Nobel. A tak i výstavní sál navozoval „prostředí kavárny“ uspořádáním stolů a židlí, podáváním kávy a čaje a občerstvení nejen pro přednášející, ale i pro posluchače. Přednášky rychle vzbudily zájem posluchačů. Pro tento cyklus jsme získali dotaci z programu Místní akční skupiny: Společnost pro rozvoj Humpolecka. 

-         Byla provedena inventarizace hmotného majetku muzea

-         Dle harmonogramu inventur proběhla v měsíci prosinci inventarizace části sbírkového fondu muzea (sb. předměty v národopisné expozici, předměty rozmístěné v 1. a 2. patře v prostorách chodeb) celkem 730 ks -  nebyly zjištěny žádné závady, pouze na několika sb. předmětech bylo obnoveno inventární číslo. Zápis o provedené inventarizaci byl zaslán na Ministerstvo kultury.

-         Koncem roku došlo k vystěhování expozice G. Mahlera a jejímu dlouhodobému zapůjčení do rodného Mahlerova domu v Kalištích

-         V uvolněných prostorách po expozici G. Mahlera proběhly koncem roku potřebné úpravy (malování, osvětlení, kamerový systém, položení dřevěné podlahy) pro následnou instalaci nové expozice „Jak se žilo, jak se šilo“. Na vybudování této expozice získalo muzeum dotaci z Fondu Vysočiny.

-         Z ušetřených prostředků bylo dáno k restaurování sedm sbírkových předmětů – deska šicího stroje, dubový stolek, rohová skříňka, dva kusy skříní, komoda, stolek.

 

 

 

Městská knihovna 

 

 

     Městská knihovna v Humpolci přivítala v roce 2013 celkem 54 314 návštěvníků. Čtenáři z obou oddělení si vypůjčili celkem 75 801 knihovních jednotek. V oddělení pro dospělé se staly nejžádanějšími knihami román „Padesát odstínů šedi“ (E. L. James), novela Ladislava Fukse „Spalovač mrtvol“ a román pro ženy z autorské dílny Táni Keleové – Vasilkové „Dva životy“. V oblasti naučné literatury jednoznačně zvítězila kniha Miloše Doležala „Jako bychom dnes zemřít měli“. Na druhou a třetí příčku čtenáři umístili „Čtyři dohody“ (Ruiz Miquel) a životopisný dokument o spisovatelce Simoně Monyové. Děti si nejvíce půjčovaly knihu Libuše Pamětnické „Strašidla ze Zálesí“, oblibu u nich také sklidily komiksy („Čtyřlístek“), jednotlivé díly knižního cyklu „Deník malého poseroutky“ a příběhy o vílách.

     Tradicí se stalo vyhlášení čtenáře roku, kterého tentokrát nominovalo oddělení pro děti a mládež. Stala se jím studentka Gymnázia dr. A. Hrdličky Karolína Kolčavová. Byla pravidelnou návštěvnicí nejen knihovny, ale i knihovních akcí. V tomto roce přečetla 184 knih.

     Kromě běžných knihovnických služeb nabídla obě oddělení řadu besed, přednášek, kurzů, literárně – dramatických lekcí, tvůrčích dílen. Patřily k nim například beseda se spisovatelem, básníkem, autorem knihy „Jako bychom dnes  zemřít měli“ Milošem Doležalem, beseda o Egyptě v podání Ladislava Zápařky, o historii a vývoji písma hovořil Mgr. Pavel Holub. Žáci  základních škol navštívili besedu se spisovatelkou Ivonou Březinovou. V rámci cyklu scénické čtení LiStOVáNí ztvárnili herci Lukáš Hejlík a Lenka Janíková knihu Roberta Fulghuma „Co jsem to proboha udělal“. O tom, jak správně ovládat Facebook, hovořil student brněnské Masarykovy univerzity Jiří Pudil. V říjnu se v knihovně uskutečnil festival „Norsko slovem a obrazem“, čímž se Humpolec zařadil k deseti vybraným městům v ČR a přiblížil divákům Norsko, jeho přírodu, kulturu, historii a současné dění. Kromě toho knihovna zařadila do své nabídky přednášky astrologa Emila Václava Havelky, Ivany Georgievové (ayurvéda) a chiropraktikaV. Lászla.

     V přednáškovém sále byly také poprvé veřejnosti představeny dvě nové knihy – další díl cyklu „Humpolec v zrcadle času“ („Humpolec a Zálesí v obraze přírody“) a kniha Luďka Vejsady „Martin“.

     Tradiční součástí knihovny jsou výtvarné dílny pro děti i dospělé. Během „Vítání jara v knihovně“ představila háčkované kraslice paní Marie Dojavová z Pelhřimova, zdobení velikonočních perníčků předvedla Milena Drbalová z Počátek. Předvánoční období bylo věnováno tvoření z papírové krajky a akci s názvem „Humpolecké světélkování“, které bylo pod vedením Růženy Kručanicové, zaměřené na zdobení svíček a výrobků z vosku.

     Návštěvníci si měli možnost prohlédnout výstavy instalované v celém areálu knihovny – „Háčkované kraslice Marie Dojavové“, výstavu fotografií Josefa Slámy s názvem „Cestovní deník“ vánoční výstavu výrobků Růženy Kručanicové nebo výstavu panenek Ladislavy Krontorádové.

     Také v roce 2013 se zájemci o výuku cizích jazyků vzdělávali v kurzech anglického, německého a španělského jazyka. Využita byla i bezplatná pedagogicko – psychologická poradna, kterou vede Mgr. Luboš Novotný.

 

 

Kino

 

 

     Na divadelní scéně se v roce 2013 uskutečnilo 24 večerních, kulturně společenských a zábavných pořadů včetně souborů DSJH, Čech a Lech (divadlo, koncert, soutěž, beseda) pro 5704 diváků, ze kterých byly divácky nejúspěšnější pořady: divadelní představení Filumena Marturano, vystoupení Michala Nesvadby pro děti, koncert Václava Neckáře, talk show Haliny Pawlovské, Caveman, Komici s.r.o.      

     Ochotnický divadelní soubor J. Honzla nazkoušel divadelní hru Dalskabáty, hříšná ves a představil ji čtyřikrát na začátku roku na divadelní scéně v sále kina pro 1100 diváků.

     Přehlídky Honzlův Humpolec 2013, se zúčastnily ochotnické soubory divadlo Půda Jiřice s komedií Přes přísný zákaz dotýkat se sněhu, Divadlo Amadeus Praha s hrou Já, on, ona a zlato, Divadelní soubor Mimochodem z Ledče nad Sázavou s hrou Blbec k večeři a Divadelní soubor Jiřího Voskovce Sázava s komedií Pancho se žení. Přehlídku navštívilo celkem 670 diváků.

     Divadelní představení pro děti a žáky škol z Humpolce a okolí byla sestavena z klasických pohádek (Kuba Kubikula, Jak se Honza učil čarovat, Hrátky se zvířátky) v provedení profesionálních divadel malých forem. 12 představení navštívilo přibližně 2000 diváků.  Program byl doplněn cestopisnými pořady od Pohodářů, pro žáky středních škol divadelní drama Bílá nemoc v podání Divadla Různých jmen Praha. 

     Filmová představení kina 2013 navštívilo 10119 diváků na 207 představeních. Divácky nejúspěšnější byly české filmy Babovřesky, Martin a Venuše, Donšajni, Příběh kmotra, Kameňák 4, Křídla Vánoc. Ze zahraničních filmů byli nejnavštěvovanější, Hobit: Šmakova dračí poušť a dětský film Šmoulové 2 a stálou přízeň si udržují filmové přehlídky VOČI, které se tento rok konaly již po devatenácté a nově si získal své příznivce, a stále si je drží, filmový festival dokumentů Expediční kamera a Snow film fest (původně Zimní sporty). Základní školy opět uspořádaly školní akademii, mateřské školy využily divadelní scénu pro slavnostní vyřazení předškoláků s vystoupením pro rodiče. Program klubu byl sestaven z obvyklých schůzek a besed různých organizací, zkoušek humpoleckých ochotnických souborů a občasných prodejních akcí  nebo prezentačních akcí. Svaz důchodců uspořádal výstavu prací svých členů a promítání turistických aktivit. V období květen až říjen se uskutečnila rekonstrukce střechy budovy, zateplení a výměna oken za celkovou částku         5 800 000,- Kč. V průběhu rekonstrukce bylo kino měsíc a půl (červen, červenec) mimo provoz.

 

 

Loutkové divadlo   

 

 

     V roce 2013 humpolečtí loutkáři realizovali 16 představení, která navštívilo cca 1680 diváků. Z toho bylo 14 představení sehráno na Humpolecké scéně. S pohádkou „ Zvědavé slůně “ členové loutkového divadla hostovali v Herálci a na nesoutěžním festivalu „ Kašpárkova Rolnička Třešť 2013 “ v Třešti. V jarní sezóně vystoupili na humpolecké scéně jako hosté loutkáři z Třeště s pohádkou „ O neposlušné princezně “.

     Největší návštěvnost, a to 200 diváků (117 dětí a 83 dospělých), humpolecké loutkové divadlo zaznamenalo 23. listopadu na pohádce „ O zlaté rybce “. Celkově se na činnosti divadla v roce 2013 podílelo 38 členů souboru.

 

 

Pěvecký sbor Čech a Lech 

 

 

     V roce 2013 zahájil Pěvecký soubor Čech a Lech svoji koncertní sezónu, pod vedením sbormistryně paní Hany Augustové, již 16. ledna vystoupením v koncertním sále Základní umělecké školy v Humpolci při příležitosti konání Projektu škol Comenius – Partnerství škol.

     Dobrá spolupráce s vedením ZUŠ se projevila i v průběhu roku, kdy byl soubor v březnu pozván jako host koncertu žáků školy.

     Již tradičně se uskutečnil Jarní koncert v Evangelickém kostele v Humpolci dne 7. května 2013. Členové souboru zavítali dvakrát v průběhu roku, 20. června a 16. srpna, do velkého meziříčí, kde na náměstí předvedli velmi oblíbené pásmo písní „Takový byl Karel Hašler“.

     Soubor vystoupil v krásném prostředí zahrady Muzea na Dolním náměstí na 10. ročníku Tóny v zahradě. Setkání sborů se konalo 29. června 2013. Pozvání přijaly sbory Smetana z Telče a Jasoň z Havlíčkova Brodu.

     Upravené pásmo písní „Takový byl Karel Hašler“ také zaznělo na akci „Hradozámecká noc“ v obci Zahrádka u Ledče nad Sázavou dne 31. srpna 2013.

     Po sborových prázdninách zahájili členové studium vánočních písní, které přednesli na Předvánočním koncertě v koncertním sále ZUŠ 3. prosince 2013 a již tradičně se účastnili koncertů v rámci adventu. 15. prosince 2013 vystoupil soubor na adventních zpěvech v Praze na Staroměstském náměstí.

     Na závěr roku se 18. prosince 2013 konal společný koncert Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby „Hej mistře“ v Evangelickém kostele v Humpolci. Na této velmi zdařilé akci vystoupili členové sboru Čech a Lech společně s orchestrem složeným z učitelů, hostů a žáků ZUŠ a zpěváky pěveckého sdružení Tucet pod dirigentskou taktovkou pana ředitele ZUŠ Josefa Jirků.

     Mezi velmi úspěšná vystoupení souboru patří i pravidelné vánoční koncerty v Tolerančním kostelíku v Humpolci. V roce 2013 se konal opět 26. prosince, tentokrát pod názvem „A svátky jsou“.

 

 

 Hrad Orlík a skanzen Zichpil

    

 

     Provoz na hradě byl v roce 2013 pro veřejnost zahájen 30. března a ukončen 28. října.  Mimořádně byl hrad otevřen ještě o víkendu 15.- 17. listopadu v rámci akce Poslední puchýř.

     Práce společnosti Castrum o.p.s. byla v roce 2013 zaměřena převážně na zajištění údržby hradu, návštěvnického provozu, a pořádání kulturních akcí.  Po celé léto probíhal na hradě na několika místech archeologický průzkum, na kterém se členové a dobrovolníci společnosti podíleli při terénních úpravách. 

     V červnu byla otevřena nová expozice ve správním objektu. Základem expozice jsou informační panely o historii hradu a jeho oprav. V dolním prostoru správního objektu byla vytvořena malá expozice chladných zbraní. Pro novou expozici v horní baště byly zakoupeny repliky dobového nábytku (stůl, lavice, truhla a skříň).   

     Návštěvnost na hradě Orlík v roce 2013 byla cca 10 426 osob, z čehož při běžném provozu byla návštěvnost cca 7 326 osob.

     Skanzen Zichpil  byl otevřen po celé prázdniny každý den mimo pondělí a v červnu a  září o víkendech.   Za toto období skanzen navštívilo 645  návštěvníků.

Hrad Orlík – přehled kulturních akcí pro veřejnost za rok 2013

30. 3. 2013 - Jarní příkopy 2013  - první jarní setkání při zábavě a práci na památce.
31. 3. 2013 -  Otvírání hradů, aneb z Orlíka na Lipnici po svých - pěší výlet z hradu Orlík na hrad Lipnice při příležitosti zahájení nové sezóny.
27. - 28. 4. 2013 Jarní příkopy II. -  druhé jarní setkání při zábavě a práci na památce.
28. 4. 2013 - Archeologie na hradě Orlíku aneb jak se žilo ve středověku- odpovědi na tuto otázku poskytl během speciální prohlídky hradu archeolog Bohumír Dragoun, který prováděl většinu archeologických průzkumů na hradě

Orlík od počátku 90. let.

4. 5. 2013 - Vítání ptačího zpěvu  - procházka lesoparkem na hrad Orlík s určováním ptačích hlasů.

4. - 31. 5. 2013 - výstava Ohrožené královny noci - výstava o sovách
24. - 25. 5. 2013 – Bambiriáda  - prohlídky hradu pro účastníky Bambiriády v Humpolci.
15. 6. 2013 - Martin Sýkora & spol. + hosté pěvecké sdružení TUCET - komorní akustický folkový koncert pod širým nebem na horním nádvoří hradu.

5. - 6. 7. 2013 - 17. Středověké slavnosti Každoroční středověké slavnosti pro malé i velké se spoustou řemesel, her, divadla, šermu a jiné zábavy, při které nemusíte zůstat jen pasivním divákem. Tradičně největší, nejnavštěvovanější a nejoblíbenější akce.

14. 7. 2013 Vyfoťte si svůj dům/město z vrtulníku -lety vrtulníkem nad hradem

Orlík a okolím

28. 7. 2013 - III. Hradní divadelní víkend – tentokrát na hradě hostoval spolek Čtveráci

10. 8. 2013 - Marcel Kříž a hosté - písničkář Marcel Kříž se skupinou Pohublá zrzka a jejich hosté ve znamení folku, jazzu, rocku a blues ve večerním vystoupení na nádvoří hradu

20. - 25. 8. 2013 - XII. Filmový festival FILM A DĚJINY – téma „ČAS BEZČASÍ“
XII.ročník filmové přehlídky českých a evropských starých i současných filmů.

Projekce probíhala na několika místech v areálu hradu

31. 8. 2013 - Noční prohlídky na Orlíku - Hradozámecká noc 2013 - noční prohlídky hradu  se samotným Luciferem a jeho rodinou.  Program pro malé

i velké návštěvníky, kteří se nebojí trochu bát.

7. 9. 2013 -  Netopýří noc na hradě Orlíku - seznámení se životem netopýrů.
14. 9. 2013 - Budkování na hradě Orlíku  - výroba budek pro sýkorky a rehky

pro veřejnost.

14. - 15. 9. 2013 - Dny evropského dědictví 2013

12. 10. 2013 - LETY VRTULNÍKEM - Hrad Orlík z ptačího pohledu II. - lety vrtulníky Robinson R44 s profesionálními armádními piloty tygří letky nejen nad Orlíkem.

16-17. 11. 2013 - Poslední puchýř - hrad Orlík a skanzen Zichpil  mimořádně otevřeny v rámci akce pořádané KČT.

30. 11. 2013 - Advent začíná na Orlíku.

31. 12. 2013 - Loučení s rokem na Orlíku - poslední možnost návštěvy hradu Orlík v roce 2013

 

 

 

 

Humpolecký Majáles

 

 

     Parádní hudba, přátelská atmosféra a veselí mladí lidé, ale i ti „odrostlejší" věkem. Přesně tak to vypadalo v pátek 3. května 2013 na 14. ročníku Majálesu, který se už tradičně konal v Humpolci. V jediném městě na Pelhřimovsku, kde si tento oblíbený studentský svátek každoročně připomínáme. Horní náměstí v „Hliníkově městě" úderem 15. hodiny rozezněly tuzemské kapely. Na pódiu se bravurně zpívalo a tančilo. Majáles je neformálním svátkem studentů a bezesporu největší a nejveselejší studentskou událostí. V Humpolci ji podpořily dobrou hudbou kapely Spadla klec, Pátrači, Fleret, Žlutý pes a Jaksi Taksi. Publikum bylo rovněž nadšené z Jaroslava Uhlíře a Tokhiho.

 

 

Bernard Fest 2013

 

 

     Bernard Fest je známý jako multižánrový festival. I letos byl hudební program velmi pestrý. Představily se na něm známé hudební skupiny.

     Bernard Festu předcházely původně pivní slavnosti, kterých se ještě účastnilo více malých pivovarů. První ročník se konal v roce 1993. Od roku 2000 organizaci plně převzal Rodinný pivovar Bernard a pivní slavnosti se postupně přeměnily na hudební slavnosti. V roce 2009 se už plně přetransformovaly na festival a dostaly název Bernard Fest.

     V pátek 21. června 2013 vystoupily dvě domácí kapely Pátrači a Zde klikni. Následovaly skupiny Jaksi Taksi a od 20 hod. vystoupila Lucie Bílá, dále Wohnout a na ukončení pátečního dne ve 23.45 hod. skupina Keks.

     Sobotní bohatý program odstartovaly od 10 hod. oblíbené písničky od zpěváků Evy a Vaška. Diváci mohli vidět kapelu The Tap Tap složenou z tělesně postižených studentů a absolventů škol Jedličkova ústavu, kteří opětovně předvedli úžasné vystoupení a měli velký úspěch.

     Poněkolikáté tu byl také Tomáš Klus, držitel Českého slavíka Mattoni za rok 2012, který přilákal spoustu diváků a vytvořil skvělou atmosféru. Následoval Richard Müller a Katarína Knechtová, Tichá dohoda, Wanastowi vjecy a poslední koncert začal ve 23.45 od skupiny Kyvadlo. Sobotní velmi vydařený sluneční den ukončil velkolepý ohňostroj. Náměstí v Humpolci, kde se akce pořádala, bylo maximálně zaplněno po celé dva dny posluchači různorodé hudby a příznivci lahodného pivního moku s nabídkou několika druhů, včetně nealko piva z višně a švestek. Součástí festivalu byly jako každým rokem také prohlídky pivovaru.

 

 

Léto v zahradě 

 

 

     V týdnu od 15. do 19. července 2013 Městské kulturní a informační středisko Humpolec uspořádalo prázdninovou akci, konanou v zahradě muzea na Dolním náměstí v Humpolci.

     Hned v pondělí 15. července 2013 vystoupila humpolecká skupina Camerata s koncertem historické a lidové hudby v dobových kostýmech. V úterý zahrála country kapela Burbon. Ve středu byla pro návštěvníky připravena nejvelkolepější akce festivalu a to představení Afrika live. Ve čtvrtek byly připraveny programy pro děti Pískomil a country a folkové písně zazpívalo duo Souznění. Poslední den se uskutečnilo povídání o dravcích a sokolnictví se Zdeňkem Šlechtou a večer proběhl bigbítový koncert v podání humpolecké skupiny Spadla klec.

 

 

Mládí 2013

 

 

     32 žáků a studentů základních a středních škol v Humpolci bylo 7. listopadu 2013 odměněno za své celoroční vynikající studijní a sportovní výsledky. V sále humpoleckého kina probíhalo slavnostní vyhlášení již 13. ročníku soutěže Mládí Humpolec, jejímž garantem je Rodinný pivovar Bernard, a.s.

      Nejvšestrannějším studentem se stal Aleš Krčil z Humpolce, který získal body za účast a umístění většinou na prvních místech okresních i krajských soutěží v oblasti zeměpisu, chemie, matematiky, biologie, dějepisu, a finanční gramotnosti a ekologie obhájil dokonce 1. místa v republikovém kole. Získal poukázku na výběr zboží v hodnotě 4 000,- Kč, a protože jeho zájmy a znalosti jsou opravdu velmi všestranné a studijní výsledky vynikající, rozhodl se garant soutěže Rodinný pivovar Bernard věnovat mu ještě speciální prémii – šek v hodnotě 10 000,- Kč.

     Ale ani ostatní šikovní studenti nepřišli zkrátka. Díky podpoře humpoleckých podnikatelů a firem byla mezi ně rozdělena částka v hodnotě 60 000,- Kč. Většinou se jednalo o poukázky na zboží dle vlastního výběru, víkendové pobyty a poukázky na výběr zájezdu.    

Výsledky 13. ročníku v jednotlivých soutěžích:

STUDENT A

1.     místo    Jiří Kubal               ZŠ Hálkova

2.     místo    Vojtěch Zach          ZŠ Hálkova

3.     místo    Tomáš Škaryd        ZŠ Hálkova

STUDENT B

1.     místo      Aleš Krčil               ZŠ Hálkova

2.     místo      David Krčil             ZŠ Hálkova

3.     místo      Martin Matějka       ZŠ Hálkova

SPORTOVEC B

1.     místo       Dominik Rázek       ZŠ Hálkova

2.     místo       Lukáš Konrád         ZŠ Hálkova

3.     místo       Pavel Pipek             ZŠ Hálkova

STUDENT C

Gymnázium Dr.A. Hrdličky

1.     místo        Jana Dvořáková

2.     místo        Martina Kasalová

ČZA – Zemědělská škola

1.     místo         Nikola Čeledová

2.     místo         Andrea Beranová

ČZA – Technické učiliště    

1.     místo          Jan Kratochvíl

2.     místo           David Čihák

     Kulturní program zajišťovaly zpěvačky Veronika Hypšová a Tereza Zabloudilová, žákyně paní učitelky Jany Borkové. Na závěr programu bylo připraveno překvapení – přijela zazpívat talentovaná Mirka Časarová, bývalá žákyně ZŠ Hálkova a studentka Gymnázia Dr. A. Hrdličky, která vystudovala mj. konzervatoř a věnuje se dále opernímu zpěvu, vystupuje v pražské Rock Opeře v Antické trilogii a momentálně působí jako sólistka Hudby Hradní stráže a Policie ČR.

     Tento ročník Soutěže Mládí byl ještě něčím výjimečný – byla zde předána také Cena Dr. Aleše Hrdličky, kterou na návrh Hlavního výboru České společnosti antropologické vyhlásilo Město Humpolec. Soutěž byla vypsána v oblasti doktorandského studia a v souladu s návrhem ČSA udělilo město Humpolec v letošním roce dvě ceny: 2. místo patřilo Mgr. Aleši Gábovi, PhDr. za disertační práci „Hodnocení tělesného složení ve vztahu k pohybové aktivitě u žen ve věku 55–84 let“ a 1. místo získala Kateřina Boberová za dizertační práci „Genetická studie lidí z jižního předhradí Břeclav – Pohansko.“ Ceny – šeky v hodnotách 10 a 20 tisíc Kč předal starosta města Mgr. Jiří Kučera, oceněným osobně blahopřál také Doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc., předseda hlavního výboru České společnosti antropologické.

 

 

Plesová sezóna 2013

 

 

11. ledna        Maturitní ples  - ČZA Humpolec

18. ledna        Maturitní ples  SČMSD

19. ledna         Myslivecký ples

26. ledna         Maturitní ples  SČMSD

  1. února        Maturitní ples Gymnázium dr. A. Hrdličky (4. ročník)

  9. února        Rybářský ples

16. února        Ples ZŠ Hálkova

22. února         Maturitní ples  SČMSD

  1. března       Maturitní ples Gymnázium dr. A. Hrdličky - Oktáva

  8. března       Sportovní ples

22. března       Muzikantský ples

9. listopadu     Ples Rodinného pivovaru Bernard 

30. listopadu   Hokejový ples

 

 

JINÉ ORGANIZACE

           

 

Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s.

 

 

V roce 2013 znovu aktivizovala svou činnost tzv. místní akční skupina (MAS) Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s. Místní akční skupina je společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí), které spolupracují na rozvoji regionu Humpolecka a spolupracují také při získávání finanční podpory z EU a z národních programů pro svůj region. Do územní působnosti MAS Humpolecka spadají všechny obce ve správním obvodu ORP Humpolec, jedná se o 24 obcí a město Humpolec. Cílem místní akční skupiny je metodou tzv. komunitního plánování sepsat integrovanou strategii rozvoje regionu pro plánované programové období Evropské unie na léta 2014 – 2020. Pomocí této strategie bude MAS rozdělovat dotační peníze do svého území.

MAS Humpolecka v roce 2013 získala na podporu své činnosti dotaci z Programu rozvoje venkova, v rámci opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění přijala MAS zaměstnance a vyhlásila výzvu, během které mezi 4 subjekty rozdělila dotace na společenské akce. Mezi podpořené akce od MAS patřily Rozsvěcení vánočního stromu v Jiřicích a v mateřské školce Bambi kindergarten. Dále byl podpořen cyklus přednášek, výstav a koncertů Závod 01, který se konal v opuštěné administrativní budově Čemolenu. Tyto přednášky zpopularizovaly současnou architekturu a umění. Dalším místní akční skupinou podpořeným přednáškovým cyklem byla akce Věda v Muzeu, kterou uspořádalo Muzeum Dr. A. Hrdličky v Humpolci.

Mezi další aktivity MAS v roce 2013 patřilo uspořádání propagačních akcí MAS během farmářských trhů v Humpolci a např. dotazníkové šetření mezi obyvateli regionu Humpolecka.

 

 

ASTRA denní centrum pro seniory

 

 

     Sociální služby poskytované seniorům jsou zajišťované dvěma pracovnicemi na plný pracovní úvazek, jednou pracovnicí na 0,75 pracovního úvazku a jednou pracovnicí na 0,5 pracovního úvazku.

     V roce 2013 v 10. roce působení zařízení v Humpolci využívalo sociálních služeb Astry – denního centra pro seniory celkem 37 uživatelů, z toho osm mužů a 29 žen. Průměrný věk uživatelů je 74 let.

 

Ve věkové kategorii:

27 – 65 let služby využívá        6 klientů

66 – 75 let                               11 klientů

76 – 85 let                              14 klientů

86 – 95 let                                 6 klientů

Významné akce v roce 2013:

         Zařízení nabízí pravidelně širokou škálu aktivačních programů pro seniory, které fungují v pravidelných časech tak, aby byly pro seniory co nejlépe dostupné. Oslavu 10. výročí zahájení činnosti Astry – denního centra pro seniory v našem městě.

·        2. ročník soutěže Karuzošou pro starší a pokročilé, kterého se zúčastnilo více než 100 hostů, z nichž 46 soutěžilo v pěvecké nebo taneční kategorii. Vítězem obou kategorií se stala družstva Astry.

·        Astra získala ocenění Společnost přátelská dobrovolníkům od společnosti Dobrá duše. Předávalo se v klášteře minoritů v Praze a bylo oceněním dlouhodobé spolupráce zařízení s dobrovolníky z řad občanů našeho města.

·        Pokračování v tradičním letos již 7. ročníku soutěže Člověče, nezlob se, který zahajuje Astra a po zbytek roku putuje po ostatních zařízeních pro seniory v Humpolci.

 

 

Domov blahoslovené Bronislavy

 

 

     Domov blahoslavené Bronislavy se sídlem v Humpolci je nestátní neziskové zařízení pro seniory, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nejsou schopni žít ve svém prostředí nebo by v něm zůstali izolováni.

     V roce 2013 proběhlo v Domově mnoho společenských akcí. Téměř každý měsíc se společně slavily narozeniny a svátky. Uskutečnily se společenské akce: masopust (únor), oslava výročí 19 let znovuotevření Domova (v červenci), posvícení (říjen). Při těchto akcích hrála vždy živá muzika. Mnohokrát ročně, především však před Vánocemi, zde vystoupily děti ze ZŠ Hálkova i ZŠ Hradská, ze ZUŠ Gustava Mahlera a z Dětského domova Humpolec.  Uskutečnilo se také mnoho výletů po celé Vysočině. Senioři měli po celý rok mnoho volnočasových aktivit, například ruční práce, trénování paměti, příprava vánočních svátků apod.

     I v tomto roce byly provedeny potřebné opravy a zakoupeno nezbytné vybavení.

     Kapacita Domova je 33 klientů, zaměstnanců 22, zemřeli nebo odešli čtyři klienti, průměrný věk je 82 let, celkový rozpočet činil 9 044 000,- Kč.

CÍRKEV

 

 

Římskokatolická farnost - děkanství Humpolec

     

         Velmi významné události v roce 2013 se odvíjely zejména od toho, že se na podzim předchozího roku podařilo pořídit třetí zvon, a tak vše mohlo směřovat k tomu, aby se zvony slavnostně rozezněly. Mohly začít svolávat věřící k modlitbě a svým hlasem doprovázet významné události, jak tomu bylo v dřívějších dobách. Slavnostního žehnání zvonů se ujal královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál dne 6. dubna 2013 při své první oficiální návštěvě humpolecké farnosti. Datum žehnání zvonu bylo bez 2 dnů 62 let poté, co byly tři zvony z děkanského kostela sv. Mikuláše rekvírovány Němci.

Zavěšení nových zvonů provedla firma BOROKO z Brodku u Přerova tak, aby se poprvé z kostelní věže rozezněly na svátek svaté Anny, kdy se v Humpolci slaví pouť. Jeřábnické práce zajistil pan Tomáš Archalous z Humpolce. Zvony jsou poháněny lineárními motory, které dokonale simuluje ruční zvonění a tím pádem je velmi šetrné k samotným zvonům. V současné době zvony vyzvánějí před každou mší svatou, dále každý den v poledne a v pátek ve tři hodiny odpoledne na připomínku umučení Krista. 

     Ve zvonici kostela visí zvony sv. Jiří laděný do ais, o hmotnosti 392 kg, který byl ulit v roce 1691, dále zvon sv. Mikuláš laděný do ges1 o hmotnosti 850 kg, zvon sv. Václav zvonící v tónu des2 o hmotnosti 282 kg a konečně sv. Ludmila doplňující akord Salve Regina tónem es2 o hmotnosti 279 kg. Zvon Panna Maria pořízený po 2. světové válce, který do této doby vyzváněl spolu s nejstarším zvonem, byl ze zvonové stolice sundán a přemístěn na pevný stojan ve zvonici. S ostatními zvony totiž neladí.

     Částka celé akce „zvony“, která zahrnuje cenu zvonů, úpravu zvonové stolice, zavěšení zvonů na místo a automatický elektrický pohon, se vyšplhala na 1.375.521,40 Kč. Na financování se podíleli věřící a město Humpolec.

     Kromě zvonů byl v tomto roce kostel svatého Mikuláše vybaven novými koberci. Ženy, které pravidelně v pátek uklízejí kostel, se dohodly, že je třeba zakoupit nový koberec do hlavní lodi kostela. Část peněž vybraly mezi sebou, zbývající suma byla doplněna z financí farností.

     Již opakovaně se římskokatolická farnost zapojila do mezinárodní akce s názvem Noc kostelů, která tentokrát proběhla v pátek 26. května. Po mši svaté navazoval koncert rytmické skupiny Výbuch z Havlíčkova Brodu, poté následoval varhanní koncert místních varhaníků s přednáškou a ukázkou varhan. Odvážní a fyzicky zdatní účastníci Noci kostelů se mohli podívat také z věže na osvětlený Humpolec. Návštěvníci kostela sv. Mikuláše si mohli prohlédnout již nepoužívaná liturgická roucha (zejména ornáty a dalmatiky). Někteří starší návštěvníci vypovídali o tom, že si živě pamatují dobu, kdy se tato roucha používala. Kromě kostela sv. Mikuláše byl veřejnosti přístupný také hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele.

     V posledně uvedeném chrámu začaly v druhé polovině roku opravy, které byly rozděleny do několika etap. První z nich byla realizována v podobě kompletní výměny elektroinstalace a přípravy na ozvučení. Rozpočet této fáze oprav se pohyboval kolem sta tisíc korun. Většinu prací však provedl pan děkan Marian Sokol s několika muži svépomocí za odborného dohledu firmy Hůla a Hrala Humpolec. Proto farnost zaplatila pouze materiál. Do prací se zapojily také ženy, a to především přípravou kostela na zahájení prací a následným úklidem po skončení. V době prací v kostelíčku se pohřby konaly v hlavním kostele sv. Mikuláše.

     Pro děti a ostatní farníky byl připraven Farní a dětský den, který se uskutečnil v sobotu 1. června. Děti si za vysoutěžené body vybraly ke své spokojenosti mnoho pěkných odměn. V sobotu 14. září byl připraven zájezd pro rodiče s dětmi do westernového městečka u Boskovic. Při zpáteční cestě účastníci navštívili hrad Pernštejn. Kromě stálé expozice starého hradu bylo možné tento víkend v prostorách hradu zhlédnout výstavu aranžérských prací vázaných květin a jiných darů přírody.  Na dětský den a zájezd pro děti přispělo Město Humpolec z dotačního programu „Náboženství a církev“.

     Po celé léto se sekala farní zahrada. Letos v létě se na zahradě objevily dvě živé ekologické sekačky – ovečky.

     Tento rok došlo ke dvěma významným volbám. První z nich se odehrála ve Vatikánu. Ze zdravotních důvodů odstoupil papež Benedikt XVI., což je dosti nezvyklé a celá katolická církev toto přijala s velkým překvapením. Kardinálové pak v konkláve zvolili nového Svatého otce, kterým se stal kardinál Jorge Mario Bergoglio z Argentiny. Ten po volbě přijal jméno František. Druhá volba se týkala želivského opata. Pan opat Bronislav Ignác Kramár, O.Praem. odstoupil také ze zdravotních důvodů. Poté byl na konci září želivskými premonstráty zvolen novým opatem P. Jáchym Jaroslav Šimek, O.Praem. Jeho uvedení do úřadu proběhlo v pátek 22. listopadu za přítomnosti biskupa Mons. Jana Vokála a mnoha dalších biskupů a kněží. Přestože se tato slavnost začínala v pracovní den v 10 hodin dopoledne, byl želivský kostel zcela zaplněn. Mezi věřícími bylo také mnoho farníků z Humpolce.

     V Den české státnosti, který se slaví na svátek svatého Václava, šli farníci tradičním procesím od děkanství ke křížku nad Humpolcem ve směru na Jihlavu, kde byla v lese sloužena mše svatá. Pozvání na toto procesí přijal a role kazatele se ujal trvalý jáhen Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c.

     Několik věřících z Humpolce a okolí se zúčastnilo Celostátní konference Fatimského apoštolátu v Koclířově 5. října. Počasí bylo na říjen velmi teplé, a tak mše svatá byla sloužena pod širým nebem. Po mši svaté biskup Mons. Jan Vokál odhalil a posvětil kopii památníku z portugalské Fatimy sochu Anděla, ochránce naší republiky.

Československá husitská církev

 

 

     V roce 2013 žila NO standartním náboženským životem. Bohoslužby se konaly každou druhou neděli v měsíci a biblické hodiny každý čtvrtek za účasti a pod vedením faráře Františka Tichého z Jihlavy. Ke svému jednání se dle potřeby scházela rada starších, která řešila zejména postup stavebních prací na obnově budovy sboru. Ty pokračovaly zejména v interiéru bohoslužebné síně, kde pracoval na obnově bývalé výmalby synagogy restaurátor akademický malíř Pavel Procházka. Další stavební práce byly prováděny firmou Status Humpolec. Finančně se na těchto záležitostech formou dotace spolupodílelo město Humpolec, kraj Vysočina, Ministerstvo kultury ČR a Brněnská diecéze československé husitské církve. Je oprávněný předpoklad, že se opravený sbor bude moci otevřít široké veřejnosti za účasti představitelů církve a veřejného života města a kraje na podzim roku 2014.

 

 

Tříkrálová sbírka

    

 

     V sobotu 5. ledna 2013 většinu humpoleckých domácností navštívili Tři králové se zapečetěnou pokladničkou. Zazpívali, předali „vzácné dary“ a nabídli pro požehnání domu napsat K + M + B + 2013. Humpolečtí občané byli opravdu štědří, darovali 119 448,- Kč. Vybrané finanční prostředky byly použity na nákup nového auta pro Charitativní ošetřovatelskou službu v Přibyslavi, na zařízení kaple v domě s pečovatelskou službou v Humpolci. Část peněz byla vymezena na přímou pomoc potřebným lidem v těžké životní situaci či zasažených životní katastrofou. Téhož dne byl dopoledne k vidění na humpoleckém Horním náměstí živý Betlém. Již po třinácté přijeli z dalekých zemí na koních Tři králové, aby uvítali právě narozeného Ježíška a předali mu svoje dary.

 

 

MĚSTO  HUMPOLEC

 

 

Evidence obyvatel města Humpolec

 

 

     V roce 2013 bylo uzavřeno 74 sňatků, osvědčení k církevním sňatkům bylo 33, úmrtí v Humpolci a matričním obvodu bylo celkem 305, rozhodnutí o povolení uzavření manželství na jiném vhodném místě bylo 12.    

Počet obyvatel v místních částech města Humpolec:

Hněvkovice      364 obyvatel

Kletečná           160 obyvatel

Krasoňov         236 obyvatel

Petrovice          178 obyvatel

Lhotka               28 obyvatel

Plačkov            182 obyvatel

Rozkoš             314 obyvatel

Vilémov            229 obyvatel

Světlice             149 obyvatel

Světlický dvůt    60 obyvatel

Brunka               56 obyvatel

 

 

Stavební úřad

 

 

Činnost stavební úřadu v roce 2013:

-         Povolena přestavba bývalých garáží v ulici U Nemocnice na obchodně administrativní objekt

-         Povolena i zkolaudována přístavba archívu k objektu na Dolním náměstí

-         Povolena výstavba dvou rodinných domů (chráněné bydlení) pro Ústav sociální péče mentálně postižených Těchobuz (u rybníka Dusilák – ulice Čejovská – Dvorská)

-         Zahájeno budování základní technické vybavenosti pro výstavbu 11 rodinných domků v lokalitě Podhrad (vznikne nová ulice Oldřicha Kociána)

-         Povolena a zkolaudována přestavba (rekonstrukce) vily čp. 584 v ulici Školní na Soukromou mateřskou školu

-         Dokončeno parkoviště v areálu C TP D1

-         Zkolaudován další bytový dům v lokalitě Kasalova pila (25 nových bytů)

-         Uděleno sedm stavebních povolení na výstavbu nových rodinných domů v Humpolci a tři stavební povolení na rodinné domy v místních částech Humpolce

-         Dokončeno 16 nových bytů v rodinných domech – 13 domků bylo zkolaudováno v Humpolci a tři rodinné domky v místních částech

 

 

 

SPORT

 

 

TJ Jiskra Humpolec 

 

 

     V tomto roce byla dokončena reorganizace bývalého celostátního ČSTV, jehož členem byla také humpolecká tělovýchovná jednota (TJ). Nově byl nahrazen Českou unií sportu (ČUS), nad kterou je jako nejvyšší orgán Český olympijský výbor. Zatím opět nebyla vyjasněna otázka koncepce státní podpory sportu.

     V humpolecké TJ aktivně organizovalo činnost 13 oddílů, včetně populárního cvičení jógy (oddíl obnovil činnost po dvou letech odmlčení). Současná základna má 770 členů. Všechna sportoviště byla v dobře udržované kvalitě, v požadovaném vybavení, k dispozici všem členům a ve volných a vymezených termínech i dalším zájemcům regionu Humpolce.

     V listopadu 2013 poskytla TJ areál na náměstí Dr. M. Tyrše bezplatně organizaci Klubu českých turistů k uspořádání celostátního srazu po dobu 4 dnů (ubytování, organizační a informační centrum, výchozí stanoviště pro několik vypsaných pochodových tras apod.).  Do Humpolce se sjelo 2 500 turistů z celé republiky. TJ pomohla ke zdaru úspěšné propagace Humpolce i okolního regionu.

     Oddíl lukostřelby, který má ve svých řadách i bronzového medailistu Jana Lojdu, rozšířil činnost i o dospělé členy. Úspěchu dosáhl na březnovém mistroství republiky v halové lukostřelbě dorostenců a kadetů. Mistroství republiky pořádala humpolecká TJ. Členská základna se rozšířila či obměnila i v dalších oddílech.

     Oddíl moderní gymnastika má 24 děvčat ve věku od 4 do 6 let. Ze závodnic se v rámci krajských soutěží trvale prosazují sestry Sukovy. V nejmladší kategorii se stala jihočeskou přebornicí N. Šviková.

     Oddíl národní házené, aktivní ve všech věkových kategoriích obou pohlaví, dosáhl dobrého úspěchu a nadále se udržel v II. celostátní lize mužů. V trvalé aktivitě pokračoval oddíl stolního tenisu, patřící mezi špičku v rámci kraje Vysočina. Výborných výsledků dosáhli díky kvalifikované práci trenéra P. Studenovského, J. Poulíčka a S. Vítka. Oddíl umožňuje využití i zájemcům o rekreační hru především z kategorie seniorů.

     Taekwondo reprezentovalo humpoleckou TJ jako kvalitní konkurent mediálně v regionu velmi propagovaného klubu Taekwondo Lacek.

     V oddílu volejbalu, kde úspěšně sportují především ženské složky v rámci krajských soutěží, se do okresního klání trvale přihlásilo i mužstvo mužů. Oddíl stále těží z mimořádně organizační a trenérské složky I. Balnohové.

     Rozšířenou nabídku sportování poskytl oddíl aerobiku vedený E. Eremkovou, J. Makovcovou a P. Kotnovou. Nabídka již zahrnovala zumbu, cvičení na BOSU, s expandery, taneční a posilovací akce, i cvičení pro rodiče s dětmi.

     Do výčtu kvalitně pracujících oddílů patří pro minulý rok i šachy, s dostatečnou členskou základnou a karate.

         

    

Závod „S kolem kolem Humpolce“

 

 

     15. června 2013 se uskutečnil šestý ročník cyklistického závodu „S kolem kolem Humpolce“. Letos byla rekordní účast. Na start se postavilo celkem 117 závodníků a byla přesila „pohodářů“, kterých bylo 74, zatímco závodníků bylo 43.

     Po projetí cílem dostal každý závodník špekáček, který si mohl opéct na ohništi před kinem. Po předání cen vítězům jednotlivých kategorií se konala westernová show v podání odborníka na práskání bičem pana Jindřicha Zobala.

 

 

Zlatá podkova Humpolec

 

 

     V Humpolci se každoročně koná finále seriálu Zlatá podkova a pokaždé jde o obrovskou jezdeckou událost. Již 48. ročník probíhal od 23. – 25. srpna 2013. Jeho součástí bylo několik tradičních rámcových soutěží, jako jsou Stříbrná a Bronzová podkova, či Soutěž nadějí, ale také mistroství České republiky seniorů ve všestrannosti. Pro spřežení pak byly vypsány čtyři kategorie – dvojspřeží pony, jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží.

     Do úvodní drezurní zkoušky soutěže všestrannosti nastoupilo celkem 24 dvojic. Medailistou byl Robert Pokorný s Rodeo Au Heup, který se pokoušel obhájit mistrovský titul z loňska. V sobotní zkoušce sice inkasoval téměř 10 trestných bodů za čas, ale parkur absolvoval jen s jednou chybou, což se jiným nepodařilo.

     Ve dvojspřeží pony hned po prvním dni ukázala Monika Pospíšilová svým dalším čtyřem soupeřům, že to s ní nebudou mít snadné a ujala se vedení s výrazným náskokem více jak 18 bodů. I díky tomu na tom nic nezměnil ani sobotní maraton.

     Jednospřeží mělo svého jednoznačného favorita a to hned nadvakrát. Jan Exnar totiž zapřahal dva koně a obsadil s nimi první a druhé místo.

     Hlavní pozornost se při Zlaté podkově tradičně ubírala směrem ke kategorii dvojspřeží. K prvenství z let 1996, 2003 a 2012 v této kategorii si Ladislav Jirgala může připsat i prvenství z roku 2013.

     Obsadit královskou vozatajskou disciplínu čtyřspřeží je vždy obtížné. V minulosti i nastala situace, že se nemohla z důvodu nedostatku startujících uskutečnit, na štěstí vypomohli rakouští účastníci se třemi kočáry. Jediný český účastník Zdeněk Jirásek zabojoval a získal první příčku.    

     Zlatá podkova není jen o sportovním klání. V neděli dopoledne se konal slavnostní průvod z dusilovského závodiště na náměstí, kde jezdci a koně defilují před stovkami občanů i oficiálními představiteli města.

 

 

LTC Humpolec

 

 

     Tenisový oddíl LTC Humpolec v roce 2013 opět rozšiřoval své řady. V současné době má 125 členů a z toho je 75 členů v kategorii mládeže. Do mistrovských soutěží byla přihlášena následující družstva: dospělí „A“ hráli krajský přebor I, kde se jako nováček soutěže umístili na skvělém 2. místě. Tým „B“ dospělých skončil na 3. místě v krajském přeboru IV. Dorost dosáhl historického úspěchu, když skončil jen o skóre třetí v jihočeské lize. Starší žactvo se v krajském přeboru umístilo na 9. místě.

     Z úspěchů jednotlivců: v celostátních žebříčcích za rok 2013 se v kategorii dospělých nejlépe umístili Libor Racek (539 bodů) a Nikola Homolková (294), v kategorii dorostu Libor Racek (na krajském žebříčku 2. místo a celostátním žebříčku 87) a Simona Brožová (121), v kategorii starších žáků se nejvýše umístily nově příchozí posily Milan Buček (230) a Veronika Časarová (73), v kategorii mladších žákyň obsadila Nikola Homolková 23. místo celostátního žebříčku.

     Mezi největší úspěchy humpoleckých odchovanců v soutěžích jednotlivců patří bronzové medaile Nikoly Homolkové ze zimních i letních mistrovství ČR v kategorii mladších žákyň a vítězství Libora Racka v krajských zimních přeborech v kategorii dorostu. Humpolecký odchovanec Jakub Filipský vyhrál jako první Humpolák Pardubickou juniorku. Toto je asi největší historický úspěch humpoleckého tenisu.

     V soutěžích jednotlivců letos oddíl uspořádal kvalitně obsazené turnaje st. žactva, dorostu a dospělých. Rovněž byl uspořádán již pátý ročník populárního Humpolec Retro Open, kdy se hraje v oblecích á la 30. léta a s dřevěnými raketami. Letos na prvním místě skončila dvojice Simona Brožová – Filip Bernard a na druhém dvojice Vylinh Vuongová – Libor Novák. V květnu oddíl udělal turnaj čtyřher pro obchodní partnery a přátele klubu.

     V provozní činnosti se letos oddíl dočkal díky dlouholetému úsilí svého předsedy Ing. Libora Nováka zahájení výstavby tenisové haly se dvěma dvorci, novým sociálním zázemím a klubovnou. Investorem stavby je Město Humpolec a celkové náklady činí 16,86 mil. Kč. Projektovou dokumentaci a přípravné práce ve výši cca 0,5 mil. Kč uhradil oddíl z vlastních prostředků.

 

Triatlet Humpolecka

 

     V letošním roce v období od června do září proběhl první ročník sportovního podniku „Triatlet Humpolecka“. Organizátorům-dobrovolníkům se tak po dvouletém úsilí podařilo úspěšně sloučit a zastřešit pod jmenovaný pohár zajímavé sportovní události, které přispívají k proaktivnímu trávení volného času, přinášejí radost z pohybu a kladou si za cíl rozvíjet nejen těla a ducha – jmenovitě (i) běžecký závod Běh kolem Orlíku, (ii) triatlon IRONieMAN Plačkov, (iii) štafetový závod dvojic na horských kolech Vystrkovská 250 a (iv) maraton na horských kolech Humpolecká 50. Již tradičně se uvedené akce konají v Humpolci a jeho místních částech (Plačkov) resp. v blízkém okolí (Vystrkov). Konsolidace čtyř individuálních závodů do jednoho podniku navíc zajistila vyšší pořadatelskou úroveň i oslovení širšího spektra aktivních účastníků (jak trénovaných sportovců, tak hobby závodníků).

     Historicky prvním Triatletem Humpolecka se stal František Tichý ze Světlé nad Sázavou, který svým dlouhodobě nadprůměrným sportovním výkonem dosáhl absolutně nejvyššího počtu bodů (2 932 b./3 000 b.). Díky tomu si mimo úžasné sportovní pocity a osobní zážitky odnesl i krásný putovní pohár a 5l soudek piva věnovaný Rodinným pivovarem BERNARD.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚR

 

 

Publikace „Humpolec v zrcadle času“

     V roce 2013 byly vydány další díly sborníku o Humpolci, „Humpolec v zrcadle času“, V. díl „Archeologie na Humpolecku“ a VI. díl „Historie školství na Humpolecku“. Ke každému dílu vždy proběhla slavnostní autogramiáda. Redakční rada spolu s autory publikací opět připravili obsáhlé a zajímavé knihy.

 

 

POČASÍ

 

Měsíc:                  Ø teplota:            srážky:                poznámka:

 

Leden:                 +0,4 ºC                98,5mm      max.tepl.+5,9ºC, min.tepl.                                                                       -12,8ºC, častý déšť       

Únor:                  -4,1 ºC                   33,2mm    max.tepl.+8,9ºC,min.tepl.

                                                                           -21,9ºC, stálý sníh

Březen:               +7,7ºC                 19,9mm      max.tepl.+22,7ºC, min.tepl.

                                                                           -4,6ºC, téměř bez srážek

Duben:                +10,1ºC               37,5mm      max.tepl.+28,1ºC, min.tepl.

                                                                           -5,4ºC,občas. dešť. přeháňky

Květen:               +16,9ºC               71,1mm      max.tepl.+30,1ºC, min.tepl.

                                                                           -0,8ºC, oblačnost

Červen:               +19,1ºC               74,5mm     max.tepl.+32,3ºC, min.tepl.

                                                                           +3ºC, slabé přeháňky

Červenec:           +22,5ºC              128,5mm     max.tepl.+34,5ºC, min.tepl.

                                                                           +9,5ºC, bouřky

Srpen:                 +21,1ºC               74,4mm      max.tepl.+37,1ºC, min.tepl.

                                                                           +7,1ºC, bouřky

Září:                    +16,7ºC               50,1mm      max.tepl.+29,5ºC, min.tepl.

                                                                            +1,9ºC, slab. dešť.přeháňky

Říjen:                    +9,3ºC               33,3mm      max.tepl.+19,9ºC, min.tepl.

                                                                           -5,1ºC, občasné přeháňky

Listopad:              +5,9ºC               28,3mm     max.tepl.+13,4ºC, min.tepl.

                                                                           -1,8ºC, déšť se sněhem

Prosinec:              +0,3ºC               60,1mm      max.tepl.+10,6ºC, min.tepl.

                                                                           -11,9ºC, častý sníh

 

 

Nejteplejší měsíc byl červenec s průměrnou teplotou 22,5°C, nejchladnějším měsícem byl únor s -4,1°C. Nejtepleji bylo 21. 8., kdy bylo naměřeno 37,3°C. Nejnižší teplota byla naměřena dne 12. 2., a to -21,9°C.
Nejvíce srážek spadlo v měsíci červenci: 128,5 mm. Nejméně napršelo v březnu, pouze 19,9 mm. Nejvíce sněhu napadlo v lednu, a to 312 mm.

Poznámka:

Průměrná teplota je vypočítaná z tří hodnot, a to z měření okamžité, maximální a minimální teploty v 11:00 hodin světového času, tzn. v zimě v 12:00 a v létě v 13:00. Vše je řízeno tak, aby data mohla být využita a též kontrolována satelity NASA. Proto se určité údaje neshodují s výsledky měření, které se provádějí na jiných stanovištích v Humpolci klasickou metodikou, obvyklou pro ČHÚ.

Informace poskytlo Gymnázium dr. Aleše Hrdličky.

 

KRONIKA  2013  -  O b s a h

 

 

Heslo:         Obsah zápisu:                                                    Strana:

 

Události v ČR: Amnestie prezidenta Václava Klause 1. 1. 2013                           2 - 10

                           Změny v oblasti práce a sociálních věcí

                           Prezidentské volby ČR 2013

                           Miloš Zeman - nový prezident ČR

                           Změny ve zdravotnictví od 1. dubna 2013

                           Sedm klíčníků odemklo korunovační klenoty

                           Povodně 2013                               

                           Demise vlády Petra Nečase                            

Úspěchy             Mistroství světa v biatlonu v Novém Městě                              10 - 13                                     

českých              Mistroství světa v atletice 

sportovců:         Český tenis má další titul z US Open

                            Mistrovství světa ve vodním slalomu

                            Velká pardubická

                            Čeští tenisté vyhráli DAVIS CUP

Významná         20 let od rozdělení Československa                                            13 - 14

výročí:                Jedličkův ústav pomáhá postiženým 100 let

                            650 let od korunovace Václava IV.

                            1150. výročí příchodu věrozvěstů

                            45 let od okupace                                   

Významné          Rozpočet města na 2013                                                             15 - 19

události               Prodej podniku LTRN Humpolec

ve městě:             Finanční dotace od města Humpolec

                       Humpolec má tři nové zvony  

                            Prevence kriminality v Humpolci

                            Ocenění Nejlepší investice

                            Město pro byznys 2013

                            Skutek roku                             

Školství:              MŠ Smetanova                                                                            19 - 47

                             MŠ Na Skalce

                             MŠ Na Rybníčku

                             ZŠ Hálkova

                             ZŠ Hradská

                             Středisko volného času

                             ZŠ Humpolec Husova 391,

                             Gymnázium dr. Aleše Hrdličky

                             Střední škola SČMSD

                             Dětský domov

                             ZUŠ G. Mahlera

                          

Hospodářský    Rodinný pivovar Bernard                                                              48 - 50

život:                 DH Dekor 

Zájmové            Český rybářský svaz                                                                      50 - 64 

organizace:      Svaz tělesně postižených

                          Svaz důchodců

                           Český zahrádkářský svaz

                           Český svaz chovatelů

                           Domov  blahoslovené Bronislavy

                           Sbor dobrovolných hasičů města Humpolec

                           Hasičský záchranný sbor města Humpolec

                           Klub českých turistů Humpolec

                           Obvodní oddělení policie Humpolec

                           Bojovníci za svobodu

                           Myslivecké sdružení Orlík Humpolec

                           Český zahrádkářský svaz 

                           Základní organizace Českého svazu včelařů

                           Chovatelé základní organizace Humpolec 1

Kultura:            Obnova kulturních památek Městem Humpolec                             64 - 78

                            Informační středisko                                                                      

                            Muzeum dr.A.Hrdličky

                            Městská knihovna

                            Kino

                            Pěvecký sbor Čech a Lech

                            Hrad Orlík a skanzen Zichpil

                            Humpolecký majáles

                            Bernard Fest 2013

                            Léto v zahradě

                            Mládí Humpolec 2013

                            Plesová sezóna 2013

Jiné                     MAS, Společnost pro rozvoj Humpolecka, o.s.                                 79 – 80

organizace:        Oblastní charita: ASTRA denní centrum pro seniory                

     Domov  blahoslovené Bronislavy

Církev:                Římskokatolická farnost - děkanství Humpolec                            81 - 83

                            Tříkrálová sbírka

Město                   Evidence obyvatel                                                                             84 - 85

Humpolec:          Stavební úřad                              

Sport:                  TJ Jiskra Humpolec                                                                           85 - 88

                             Cyklistický závod „S kolem kolem Humpolce“

                             Zlatá podkova Humpolec

                             Tenisový oddíl LTC Humpolec

                             Triatlet Humpolecka

Závěr:                 Publikace Humpolec v zrcadle času                                                        89

 

Počasí:                                                                                                                                  90                                                                                                      

Obsah:                                                                                                                          91 - 92