TOPlist

Kronika města

2001

Minulostí se stal magický letopočet 2000. Píše se rok 2001 a my vstupujeme do třetího tisíciletí.

 

 

 

Události v České republice

 

Sčítání lidu, domů a bytů


    Sčítání lidu, domů a bytů proběhlo v České republice ke dni 1.března 2001.
    K tomuto datu má ČR podle statistického úřadu 10.292 933 obyvatel, z toho 5.019 381 bylo mužů a 5.273 552 žen.
Počet obcí v ČR byl 6 258. Třetina všech obyvatel žije v 22 městech, které mají 50 tisíc a více obyvatel, v obcích do 2 tisíc obyvatel žije více než čtvrtina obyvatel ČR – 2,7 milionu.
    Hlavní město Praha mělo 1.178 576 obyvatel. Z celkového počtu obyvatel 60ti letých a starších je téměř 60% žen, ženy tvoří téměř 45% všech pracujících.


    Téměř 1.700 000 osob dojíždí za prací do jiné obce, z obcí do 2 000 obyvatel jich dojíždí za prací 65 – 80%.
    K české národnosti se hlásilo 9.270 615 osob. Bez náboženského vyznání bylo 5.999 047 osob, věřících pak 3.257 895 osob.

 

 

 

 

B S E  -  nemoc šílených krav

 

    Nemoc šílených krav dorazila již také do České republiky. Kontrolní testy potvrdily podezření na BSE na farmě v Dušejově na Jihlavsku.
    Česko je prvním státem v bývalém východním bloku, kde se tato choroba vyskytla.

 

 


Jaderná elektrárna Temelín

 

    Také v tomto roce pokračovaly protesty, zejména Rakušanů, proti spuštění Temelína, ti hrozí novým vystupňování blokád hranic.
    Temelín byl slavnostně spuštěn 9.října 2000 ve 21:09 hodin. 3.května 2001 byla jaderná reakce poprvé zastavena kvůli poruše na turbíně. 12.srpna 2001 obsluha reaktoru spustila Temelín podruhé.
    Rakousko se stále intenzivněji snažilo, aby se z Temelína stal celoevropský problém a hodlalo k tomu využít všechny možnosti, které vývoj nabízel.

 

 

 

 

 

 

 

Významné události ve městě

 


Sčítání lidu, domů a bytů v Humpolci


    Podle Českého statistického úřadu měl Humpolec k 1.3.2001 celkem 10 979 obyvatel, z toho bylo 5 314 mužů a 5 665 žen. Trvalý pobyt zde mělo 10 912 osob.
    K české národnosti se přihlásilo 10 712 osob. Věřících bylo 4 344, bez náboženského vyznání 5 020 osob.

 

 


Rozšíření průmyslové zóny

 

     Město zadalo vypracování studie na druhou zónu průmyslového parku u dálnice D1. Území je vymezeno podél komunikace ulice Pražská směr na Želiv a vedoucí podél dálnice D1 na Brno a ukončeno komunikací I/34 směr Pelhřimov. Celková plocha průmyslové zóny je zhruba sedmdesát hektarů.
    Většina pozemků je zde ve vlastnictví soukromých osob a bude nutné s nimi vést jednání o jejich případném vykoupení.

 

 

 

 


Nový informační systém

 

    Humpolečtí radní schválili zavedení nového informačního systému radnice VERA, který bude fungovat formou ročního pronájmu ve výši 360 000 Kč.

 

 


Nový člen Rady města


    Práci v Radě města Humpolec ukončila po šesti letech Mgr. Alena Štěrbová, která byla zvolena uvolněnou zástupkyní hejtmana Jihlavského kraje. Na starosti bude mít oblast školství  a vzdělávání v tomto kraji, mimo jiné se chystá na přípravu koncepce školství na Vysočině.
    Novým humpoleckým radním se stal MUDr. Jiří Řehořka zvolený za nezávislé.       

 

 


Nový název kraje

 

    Členové krajského zastupitelstva rozhodli na svém třetím zasedání, které se uskutečnilo v Havlíčkově Brodě o přejmenování Jihlavského kraje na kraj VYSOČINA. Usnesení bylo postoupeno Poslanecké sněmovně, která ho schválila.
    Krajské zastupitelstvo také schválilo konečnou podobu znaku kraje Vysočina s trsem červených jeřabin. Soutěžní návrh vypracoval Miloslav Daněk, který se inspiroval básní Antonína Sovy s názvem Krajina Českomoravská.


MLÁDÍ – Humpolec 2000 – 2001


    Soutěž  MLÁDÍ – HUMPOLEC 2000-2001 o nejvšestrannějšího žáka a studenta města vznikla z iniciativy Rodinného pivovaru Bernard a.s. a Města Humpolce. Hlavním organizátorem soutěže se stalo Městské kulturní a informační středisko v Humpolci.
    Soutěže se účastní humpolecké základní školy ZŠ Hálkova a ZŠ Hradská a střední školy – Gymnázium Dr.A.Hrdličky, Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště technické. Soutěž probíhá celoročně, souběžně se školním rokem od září do června, slavnostní vyhlášení vítěze probíhá vždy ve třetím týdnu v září následujícího roku za předešlé období. Dlouhodobým cílem soutěže je rozvoj vzdělanosti ve městě a podpora talentovaných žáků a studentů Humpolce při jejich studiu na základních a středních školách a na odborných učilištích, výhledově i na vysokých školách a to formou podpůrných grantů a pomoci při budování jejich mediální známosti.
    Žáci a studenti jsou pro hodnocení v soutěži rozděleni do dvou základních kategorií:
Kategorie A – žáci základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií, tj. do věku studentů deváté třídy.
Kategorie B – studenti středních škol a učilišť v Humpolci.
    K hodnocení žáků a studentů lze využít stávající soutěže, které jsou organizovány ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a dalšími oprávněnými institucemi.
    Soutěž hodnotí organizátor MěKIS na základě podkladů dodaných každý měsíc jednotlivými školami. Slavnostní vyhlášení vítězů soutěže proběhlo dne 20.září 2001 ve Spolkovém domě v Humpolci. V kategorii A se na prvním místě umístil student humpoleckého gymnázia Jiří Urban. Tento všestranně nadaný student úspěšně reprezentoval svou školu a město na mnoha soutěžích. Mezi nejvýznamnější úspěchy patří čtvrté místo v celorepublikovém kole v programování a umístění v první desítce nejúspěšnějších řešitelů fyzikální olympiády v okrese Pelhřimov.
    Následovalo vyhodnocení kategorie B, kde zvítězil Jan Kubát, učeň oboru zedník SOU technického. Nejvyšší příčku v rámci této soutěže mu vyneslo především umístění v mezinárodní soutěži svého oboru, kde v silné konkurenci obsadil čtvrté místo.
    Ocenění žáci a studenti získali věcné ceny, za první místa to byly mobilní telefony, nechyběl ani kulturní program pěveckého sboru ZUŠ.   

 


Soukromá školní jídelna


    Pro zachování chodu školní jídelny, která zajišťovala stravování pro žáky zvláštní školy, SOU obchodního a Gymnázia Dr.A.Hrdličky v Humpolci, město přistoupilo k pronájmu prostor školní jídelny v Husově ulici stávajícím zaměstnankyním této jídelny, které budou toto zařízení provozovat jako sdružení fyzických osob bez právní subjektivity na základě smlouvy o sdružení a to od 1.1.2002.
    Pro potřeby provozování školní jídelny došlo k bezplatné zápůjčce movitého majetku města, oprava a údržba tohoto majetku bude hrazena provozovatelem.

 

 


Výstavba pečovatelského domu


    V závěru roku 2000 obdrželo město příslib devítimiliónové finanční dotace od ministerstva pro místní rozvoj. Zastupitelstvo města Humpolce schválilo výstavbu nového domu s pečovatelskou službou v celkové hodnotě 20 mil. Kč, který bude mít kapacitu patnáct bytových jednotek včetně technického zázemí. Pro výstavbu bylo vybráno místo ve Školní ulici, které navazuje na stávající dům s pečovatelskou službou. Nová výstavba bude řešena jako rekonstrukce a přístavba stávajícího objektu, oby domy budou propojeny.
    Výstavba byla zahájena 1.května 2001.

 

 

Domov převezme kraj
    Město Humpolec odmítlo převzít zřizovatelství k Domovu důchodců v Humpolci. Novým zřizovatelem tohoto státního zařízení po Okresním úřadě v Pelhřimově bude kraj Vysočina.

 

Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí


    Humpolecké zdravotnictví prošlo v uplynulých letech dramatickým vývojem.
    Na počátku devadesátých let si dovedl málokdo představit Humpolec bez nemocnice. Její privatizace se ale ukázala krokem zcela chybným směrem, ve městě panovaly obrovské obavy, co se bude po zavření nemocnice dít. Dnes už nemocnice řadu měsíců neexistuje a její zrušení humpolečtí občané nikterak výrazně nepocítili.
    Komplexní zajištění zdravotní péče pacientů funguje na požadované úrovni, poskytuje ji Léčebna tuberkulózy a respiračních nemocí, kterou k prvnímu lednu letošního roku převzalo od státu město, které se stalo jejím zřizovatelem i majitelem. Poskytovaná zdravotní péče bude nadále financována ze zdravotního pojištění.
    Léčebna působí v Humpolci již šedesát pět let. Od roku 1995 ji vede MUDr. Tomáš Drasnar. Po jeho nástupu se výrazně změnil způsob práce i skladba pacientů. Rozšířila se spádová oblast, nemocnice získala i nadregionální působnost. Nyní je léčebna schopna zajistit následnou péči v humpoleckém mikroregionu, pro tyto potřeby disponuje zhruba šesti až deseti lůžky, což je pro tyto potřeby dostatečný počet.

 

 


Léčebna dlouhodobě nemocných
 

    V areálu bývalé humpolecké nemocnice začalo v říjnu fungovat soukromé smluvní zdravotnické zařízení CTM HOSPITAL, které bude v konečné podobě disponovat 104 lůžky určenými pro poskytování následné péče. Soukromá léčebna dlouhodobě nemocných se pozitivně promítla i ve snížení nezaměstnanosti v regionu, v nově otevřeném zařízení zatím našlo práci na třicet lidí, další pracovníky si vyžádá rozšiřování kapacity léčebny.

 

 

Školství


Mateřské školy


    V roce 2001 byly v Humpolci k 30.červnu v provozu 4 mateřské školy. Byly to MŠ Smetanova, Na Rybníčku, V Brance a Na Skalce.
    Právě MŠ Na Skalce byla k 30.6. 2001 rozhodnutím humpoleckých zastupitelů zrušena a „splynula” se školkou Na Rybníčku. Její zánik neodvrátily ani petice občanů.
    V posledních letech se ve městě rodí stále méně dětí a v současné době je snižován počet tříd na humpoleckých základních i středních školách a učilištích. Dětmi jsou nejvíce obsazovány MŠ Smetanova a MŠ V Brance. MŠ Na Rybníčku je z hlediska polohy, vybavenosti a připravované úpravy sportovišť pro pokračování činnosti vhodnější než MŠ Na Skalce.
    Prostory bývalé MŠ Na Skalce bude využívat rodinné centrum Cipísek určené matkám s malými dětmi a Dům dětí a mládeže, který doposud sídlil v  MŠ Na Rybníčku.

 

 


MŠ  Na  Rybníčku


    K 1.7.2001 byla MŠ Na Rybníčku sloučena s MŠ Na Skalce. V tomto měsíci se z budovy MŠ odstěhoval také Dům dětí a mládeže a tyto prostory byly upraveny tak, aby mohly být využívány předškolními dětmi. Došlo k výměně WC a umyvadel, upravila se výdejna jídla, třída se vymalovala, byl položen nový koberec a linoleum v šatně dětí. Městský úřad zajistil vyrobení nového nábytku, část vybavení se přivezla z MŠ Skalka. Opravilo se schodiště u hlavního vchodu do MŠ, zahradní nábytek, lavičky u pískoviště, kde se vyměnil písek.
   

    V tomto školním roce docházelo do mateřské školy 69 dětí, které byly rozděleny do tříd. V 1.třídě „U berušek” byly děti ve věku od 2 do 5 let, ve 2.třídě „ U motýlků” děti od 4,5 do 6 let, ve 3.třídě „U včeliček” děti od 4 do 6 let, ve 4.třídě „U šnečků” trávily svůj čas děti ve věku  od 2,5 až do 4 roků. O děti se po celý školní rok staralo 5 pedagogických pracovnic, 2 kuchařky a 2 provozní pracovnice.
    Na dobré úrovni byla spolupráce s rodiči, podle potřeb dětí se vytvářely individuální adaptační programy, rodiče byli informováni o všech činnostech v MŠ. Připravena pro ně byla například vánoční a jarní vystoupení dětí, slavnostní rozloučení s předškoláky, den otevřených dveří v měsíci červnu, ve vestibulu školy je stálá výstava fotografií, práce dětí zdobí třídy a šatny MŠ.
    Pokračovala spolupráce s humpoleckými základními školami, Základní uměleckou školou, Domem dětí a Dětským domovem. Děti zde zhlédly výstavky prací dětí ZŠ, mohly sledovat výuku v 1.třídách, zúčastnili se Dne otevřených dveří. Líbilo se jim také vystoupení tanečního a pěveckého oboru ZUŠ, děti z dětského domova se v MŠ představili ve vánočním programu.
    Velmi dobrá je spolupráce s Městským kulturním a informačním střediskem. Jednotlivé kulturní akce se objednávají, je znám také jejich obsah a lze tak přihlédnout k individuálním potřebám dětí.
    Děti MŠ svým kulturním programem také zpestřují vítání občánků na Městském úřadě a při slavnostním rozloučení s předškoláky před jejich vstupem do základní školy.
    Podařilo se také realizovat všechny plánované vlastní akce v tomto roce, např. maňáskové divadlo, výlet za pokladem hradu Orlíka, výlet za dračím pokladem, mikulášská a vánoční vystoupení, karneval, plavecký výcvik a mnoho dalších. Výtvarně nadané děti se zúčastnily výtvarné výstavy ve výstavní síni zámku Říčanských, každý z pěti účastníků obdržel drobné dárky a odměny.
    V areálu MŠ Na Rybníčku mají děti dostatek prostoru a přiměřené množství hraček ke svým hrám, ale bylo by vhodné dovybavit zahradu dalším sportovním nářadím a přístřeškem.

 

 

 

 


MŠ  Smetanova


    V mateřské škole bylo zapsáno v tomto roce 90 dětí. Průměrná měsíční docházka byla 61 dětí, nebylo zde zařazeno žádné integrované dítě.
    Provoz probíhal ve čtyřech třídách rozdělených podle věku, jedna třída byla polodenní. Do základní školy odešlo v tomto roce 40 dětí.
    Zařazování dětí na nový školní rok proběhlo na základě zápisu, který se konal poslední týden v březnu a dále individuálně v dubnu a květnu. Všechny nově zapsané děti byly pozvány na Den otevřených dveří, prohlédly si školu, vybavení tříd, pohrály si s hračkami, kreslily a prohlédly si zahradu MŠ, kde jsou tři pískoviště, hřiště na míčové hry a dětské zahradní náčiní. Rodiče měli možnost nahlédnout do fotodokumentace školy, výroční zprávy za minulý rok a dlouhodobé koncepce MŠ.
    O děti se staralo 7 kvalifikovaných učitelek, provoz školní jídelny zajišťovaly 3 kuchařky, o čistotu pečovaly 2 uklízečky.
    V průběhu celého školního roku byly prováděny rekonstrukční a údržbářské práce na budově MŠ, v interiéru i na přilehlé zahradě. Byla nově postavena část zdi plotu směrem k budově kina, bylo zavedeno zpracování sporožirových plateb školného přes počítač, provedla se revize a opravy hasících přístrojů. Pro potřeby MŠ byla zakoupena např.automatická pračka, dětská kuchyňská linka, dětské kočárky, prohazovadla, látkové domečky, modem k provozování internetu, židle, dětské sedací soupravy, napařovací žehlička, fotoaparát, kopírka a jiné.
    V únoru se do budovy MŠ vloupal neznámý pachatel, který způsobil škody na majetku (rozbité okno, žaluzie, dveře, poničený nábytek v kanceláři a elektrické piano). Odcizena byla varná konvice, videopřehrávač, příruční pokladna a radiomagnetofon.
    Před vchodem do školní kuchyně byla provedena rekonstrukce nevyhovujícího chodníku, umývárny ve 4.třídě se dočkaly nových obkladů, umyvadel, sprchového koutu, WC a baterie.
    Po celý školní rok pracoval na škole kroužek hry na flétnu, do MŠ docházela logopedka, která odstraňovala vady řeči u 45 dětí. Uskutečnily se dva polodenní pěší výlety, jeden spojený s jízdou vlakem.
    U příležitosti týdne tématicky zaměřeného na práci lidí děti navštívily poštu, obchody, dílnu na výrobu pracovních oděvů, požární zbrojnici a jiné.  V rámci týdne zaměřeného na sport, zdraví a správnou výživu si děti prohlédly sportovní halu zemědělské školy, kde měly možnost zacvičit si na nejrůznějším sportovním náčiní, které ještě neznaly. Dále se uskutečnil výlet do ZOO Jihlava a plavecký výcvik v Pelhřimově.
    1.června MŠ slavila Den dětí, na dárkových balíčcích pro děti se podílely některé humpolecké firmy. 8.června uspořádaly paní učitelky pro děti odcházející do základní školy noc v mateřské škole, hrály se hry, opékaly špekáčky, spalo se ve třídě ve vlastních spacácích.
    V prosinci byla pro děti nachystána mikulášská nadílka, posezení u vánočního stromu s občerstvením a novými dárky.
    MŠ celý rok spolupracuje s rodiči. Ti mají možnost se na své děti kdykoliv informovat, na nástěnkách jsou pravidelně vystavovány všechny výtvarné práce dětí, fotografie z akcí školy a další výtvory dětí. Rodiče jsou zváni na vánoční besídku, besídku ke Dni matek a slavnostní rozloučení s předškoláky. Na všech těchto akcích vystupují děti s připraveným programem, účast rodičů byla vždy hojná.
    14 dětí s jedním rodičem jelo v létě na týdenní pobyt k moři do Itálie.
    Také v tomto roce pokračovala dobrá spolupráce s oběma základními školami ve městě, ZUŠ G.Mahlera, děti navštěvovaly výstavy v muzeu a kulturní programy pořádané MěKIS. Se svým vlastním programem pak vystupovaly na MěÚ při vítání občánků a na schůzích humpoleckých seniorů.

 


MŠ  V Brance


    Mateřskou školu v tomto roce navštěvovalo 93 dětí umístěných ve 4 třídách, každá třída má vlastní hernu, sociální zařízení, šatnu, ložnici a dvě třídy i jídelnu. Součástí školy je školní kuchyně, která zajišťuje pro děti celodenní stravování. Velice dobrou spolupráci má MŠ s humpoleckým Dětským domovem, z tohoto zařízení sem docházelo 9 dětí, kterým byla věnována zvýšená individuální péče, byly zde také umístěny 4 integrované děti.
    V MŠ pracuje 7 pedagogických pracovnic včetně ředitelky, všechny mají potřebnou kvalifikaci, dále je zde 5 provozních zaměstnanců.
    Do MŠ jsou zapisovány děti při zápisu, který vyhlašuje ředitelka po dohodě s MěÚ Humpolec. Do speciální třídy pro děti s vadou řeči jsou zařazovány děti na doporučení dětského lékaře, OPPP Pelhřimov a klinické logopedky, která tuto třídu metodicky vede.
    Základem výchovně vzdělávací práce je Program výchovné práce, který byl rozšířen o jazykovou výchovu, hru na flétnu a základy anglického jazyka.
    Z mimoškolních akcí můžeme např. jmenovat vystupování dětí při vítání občánků na MěÚ, vystupování pro rodiče k vánocům a Svátku matek, velmi oblíbeným se stal ozdravný pobyt dětí u moře v Itálii.
    V tomto roce byla MŠ vymalována, došlo k výměně hlavních dveří, opraveny byly obklady v kuchyni školní jídelny a na WC u kuchařek, natřeny byly vrata a vchodové dveře.
 

 

 

Základní  školy

 


Základní  škola  Hálkova


    Základní škola Hálkova připravuje žáky pro další studium a praxi. Má devět ročníků, člení se na první a druhý stupeň. Ve školním roce 2000-2001 ji navštěvovalo celkem 851 žáků rozdělených do 33 tříd. První stupeň je tvořen 1.-5. ročníkem s 487 žáky, druhý stupeň 6.-9. ročníkem s 364 žáky.
    Vyučování ve škole probíhá podle učebních plánů a učebních osnov schválených ministerstvem. Třídy školy se naplňují do počtu 30 žáků. Ředitel školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny, počet skupin a počet žáků ve skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. Škola zřizuje pro žáky, kteří nezvládli učivo doučovací skupiny. Žákům se bezplatně poskytují učebnice a učební texty, základní školní potřeby pak žákům v 1.ročníku.
      Škola organizuje pro žáky lyžařské kurzy, plavecký výcvik, školní výlety a školní akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Své prostory a vybavení škola poskytuje k účelnému využití pro činnost zájmových organizací dětí a mládeže. Škola je zapojena do asociace školních sportovních klubů, všem jejím složkám poskytuje bezplatně prostory a vybavení pro jejich činnost. Pro integrované žáky je zabezpečena náprava specifických poruch učení.
    Pro žáky jsou zabezpečovány kulturní a společenské akce např. zájezdy do pražských divadel, Horáckého divadla v Jihlavě a filmová představení.  Pěvecký sbor Skřivánek vystupuje pro veřejnost, děti se zúčastnily zábavného odpoledně při Dni dětí, pořádala se výstava výtvarných prací žáků školy, cyklistický tábor v Kletečné, vystoupení žáků pro rodiče a děti MŠ, vánoční výstavu v prostorách školy.
    Při vzdělávacích akcích žáci školy navštívili Technické muzeum a Planetárium v Brně. Z místních podniků si prohlédli např. čističku odpadních vod, pekárnu, městskou knihovnu a muzeum.. Pro žáky 8. a 9. tříd jsou pořádány informační programy k volbě povolání ve spolupráci s informačním a poradenským střediskem úřadu práce. Seznamují se s protidrogovým programem. Žáci 2.stupně se zúčastnili poznávacího zájezdu do Rakouska.
    Vyučování žáků zajišťuje 48 plně kvalifikovaných učitelů. Součástí školy je školní družina, kde výchovnou práci zajišťuje 5 vychovatelek a knihovna. O plynulý provoz školy se stará 12 provozních zaměstnanců.
    Žáci ZŠ Hálkova mají kromě kmenových tříd k dispozici dalších 13 odborných učeben, 2 tělocvičny, školní pozemek, školní hřiště s umělým povrchem, vytápěný skleník a šatny. Školní jídelna je vybavena novým bezhlučným nábytkem s oddělenou místností pro malé děti ze školní družiny. Provoz jídelny zajišťuje 11 pracovníků. Hojně využíván je také blízký sportovní areál TJ Jiskra.
    Pro potřeby žáků i zaměstnanců je v budově školy instalován mincovní telefonní automat. Žáci 2. – 9.tříd si mohou v prostorách školy zakoupit svačinu, pro žáky 1.stupně je zajišťováno dvakrát týdně dotované školní mléko.
    Letos byl slavnostně otevřen sportovní areál v prostorách stávajícího školního hřiště, jehož výstavba trvala tři roky a vyžádala si pětimilionové finanční náklady. Areál slouží výuce tělesné výchovy a v odpoledních hodinách ke sportovnímu vyžití dětí a mládeže. Dále by škola chtěla vybudovat v budově 1.stupně z prostorů bývalé kotelny šatny se samostatným vstupem a vybudovat novou sborovnu 2.stupně a vybavit ji novým nábytkem.
   

 

 

 

 

Základní  škola  Hradská


    Na začátku roku 2001 měla ZŠ Hradská celkem 23 tříd – na 1.stupni 13 tříd, na 2.stupni 10 tříd s 512 žáky a 5 oddělení školní družiny. Na škole pracovalo 35 kvalifikovaných pedagogických pracovníků včetně vychovatelek školní družiny, dále 8 správních zaměstnanců. Součástí školy je školní jídelna s 8 pracovníky, stravuje se zde 466 žáků.
    Škola měla mimo běžných tříd na 1.stupni i dvě speciální třídy pro žáky s vývojovými poruchami učení, které navštěvovalo celkem 24 žáků a jednu třídu vyrovnávací. Kromě toho škola zajišťovala prostřednictvím kvalifikované učitelky logopedickou nápravu pro žáky 1.stupně. Do běžných tříd na obou stupních bylo integrováno celkem 12 žáků s VPU, kterým věnovalo zvýšenou péči celkem 5 učitelů formou skupinové nebo individuální práce v hodinách i mimo ně.
    Mimořádné nadání a talent žáků škola rozvíjela formou volitelných předmětů v 7.- 9. ročníku, byly to např. informatika, technické práce, pěstitelství, domácnost a další. Dále byla žákům nabídnuta možnost docházky do zájmových útvarů, např. výtvarného, sportovního, logopedie, sportovní gymnastiky, hudebně dramatického a hry na zobcovou flétnu – na 1.stupni, na 2.stupni výtvarného, literárně dramatického, fyzikálního, atletického. Školní družina nabízela útvary počítačové, sportovní, vaření, šití a fotbalové, nabídku doplňoval nepovinný předmět – výuka náboženství. Na škole pracovalo celkem 12 doučovacích skupin převážně v jazyce českém a matematice. Učitelé nadále podle požadavků žáků individuálně po vyučování věnovali péči žákům slabším nebo žákům po delší době nepřítomnosti ve škole.
    V oblasti materiálně technického zajištění měla škola vyhovující počet kmenových učeben s dostatkem pracovních míst. Kapacitně nevyhovující je žákovská dílna, která bude podle finančních možností přemístěna do prostoru bývalé kotelny po její rekonstrukci.
    Vybavení pomůckami je limitováno finančními prostředky, které jsou stále více kráceny, proto byl nákup nových pomůcek omezen na minimum.
    Celkový technický stav budovy školy je uspokojivý, byla dokončena II.etapa opravy fasády včetně zateplení, dále bylo vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem, v interiéru se pokračovalo v úpravách tříd a chodeb.
    Žáci z okolních obcí mohou navštěvovat školní družinu nebo školní klub, kde je jim umožněno studovat či duševně relaxovat hrou.
V době po vyučování je pro všechny žáky školy otevřeno informační centrum školy.
    Pro vycházející žáky výchovná poradkyně organizuje testy na počítači, kde si žák zjišťuje možnou profesní orientaci, společně se snaží najít co nejlepší uplatnění podle schopností a zájmů žáka. Žákům 9.tříd a jejich rodičům je umožněno setkání se zástupci středních škol a učilišť v Humpolci a pracovnicí Úřadu práce.
    Díky novému modernímu multifunkčnímu sportovnímu areálu školy se vytvořily dobré materiální podmínky pro kvalitní tělesnou výchovu nejen žáků školy, ale i pro rekreační sportování humpolecké veřejnosti. Na škole pracuje několik sportovních kroužků s velmi dobrými úspěchy. Mezi největší patří např. vítězství v VI. Ročníku školského poháru „Coca-Cola”, kde postupně porazili chlapci všechny své soupeře ze ZŠ okresu, regionu a oblasti středních Čech. Žákům se dařilo i v lehké atletice. Důležitou motivační součástí kroužků je evidence sportovních výkonů, žáci si je sami evidují a mají stálou snahu v co nejlepší zlepšení.
    Pokračuje další vzdělávání pedagogických pracovníků školy nejen z vlastní iniciativy, ale i podle nabídky SSŠ v Pelhřimově a potřeb školy.
    Bohaté jsou také kulturní a společenské aktivity žáků, navštěvují divadelní a filmová představení, exkurze a zájezdy, besedy, plavání, výstavy, lyžařský výcvik, cyklistické výlety a další.
    Škola se zapojila do programu likvidace plastových lahví ve spolupráci se SOMPO Pelhřimov a MěÚ v Humpolci. Žáci dále sbírali kaštany a žaludy, třídili starý papír, sbírali pomerančovou kůru a léčivé byliny.    
    

 

 

Zvláštní a pomocná škola

 

    Škola měla v roce 2001 celkem 53 žáků, vyučovalo se v šesti třídách, kde se pracovalo v odděleních. Bylo zde zřízeno všech 9 ročníků Zvláštní školy a 2 ročníky Pomocné školy. Pracovalo zde 10 pedagogických pracovníků včetně ředitelky školy a 3 provozní zaměstnanci. Při škole byla v provozu školní družina.
    Žáci školy se zapojovali do sportovních a výtvarných soutěží, ze kterých získali několik diplomů.
V okresním kole SHM žáků ZvŠ se družstvo dívek umístilo celkově na 1.místě, v jednotlivých disciplínách obsadily dívky 1. – 3.místa.
    Pro zájemce byl na škole otevřen kroužek německého jazyka, jógy a kroužek dramatický, žáci měli možnost zapojit se také do zdravotní tělesné výchovy se cvičením jógy.

 

 


Dětský  domov

 

    Během celého minulého školního roku bylo pro děti dětského domova připraveno velké množství různých aktivit. Začátek školního roku byl zahájen setkáním, národní přehlídkou Klubu Pampeliška, kde vystupovalo 12 svěřenců domova. Setkání probíhalo v Jiřicích. Dále se děti zúčastnily několika turistických pochodů, v říjnu jich několik trávilo prázdniny na táboře. Pro ostatní byla uspořádána beseda s redaktorkou okresních novin, dětem byly předány ceny za výtvarnou soutěž. Před vánocemi dostal domov pozvání do Prahy na akci „Pyramida“, která byla spojena s výletem po Praze. 15 svěřenců odjelo se svým kulturním programem na koncert v kostele Sv.Víta v Pelhřimově, jehož výtěžek byl věnován humpoleckému dětskému domovu. Podobné vystoupení předvedly děti také v Domově bl.Bronislavy, mělo velký úspěch. V prosinci se konala tradiční mikulášská besídka, na které nechyběli stálí sponzoři domova a dechová kapela.
    Po celý měsíc leden probíhala v humpoleckém muzeu výstava „Děti a volný čas”. Představilo se zde pět dětských domovů. Svými kolážemi, výšivkami, dřevěnými výrobky a dalšími ručními pracemi si získaly velký ohlas u veřejnosti.
    Po hodnocení školních pololetních výsledků svěřenců domova ti nejlepší odjeli do Prahy na kulturní pořad „Lucie na bílo”, pro všechny se uskutečnilo setkání s herci z pohádky „Z pekla štěstí 2” a zároveň děti tento film shlédly.
    Do Trutnova na převzetí ceny za výtvarnou soutěž „Vánoce dětem” odjelo v březnu 5 svěřenců domova. Této výtvarné soutěže se zúčastnilo 58 dětských domovů, tři nejlepší zařízení si odvezly věcné dary. Humpolecký dětský domov se umístil na 1.místě. Na setkání domovů jihočeského regionu
Do Lišova již tradičně odjely všechny děti s připraveným programem. Opět se umístily na 1.místě a postoupily na celostátní přehlídku uměleckých aktivit dětí dětských domovů ČR. Na jaře byla věnována velká pozornost turistickým pochodům, různým soutěžím a sportovním akcím.
    S dětmi se v domově slavily všechny svátky, narozeniny, vánoce, velikonoce, konec roku a jiné významné události v jejich životě. K těmto příležitostem patřilo i pečení a zdobení cukroví. Na závěr školního roku byla pro děti připravena v Ejpovicích celostátní přehlídka dramatické tvorby a starých řemesel. K oslavám Dětského dne připravil Svaz turistů z Hněvkovic tradiční program „Pohádkový les”. Letní prázdniny trávily děti na své rekreační chalupě v Křepinách. Díky nadaci Olgy Havlové vycestovalo 17 svěřenců na konci srpna do Chorvatska, kde na ozdravném pobytu u moře trávily děti příjemný zbytek prázdnin.
    Bohatá činnost humpoleckého dětského domova je zachycena v jeho vlastní kronice.

 

 


Střední školy

 


Gymnázium Dr. Aleše Hrdličky

 

    Ve školním roce 2000 – 2001 mělo humpolecké gymnázium 12 tříd se 344 žáky. Z toho bylo 6 tříd osmiletého , l třída sedmiletého a 5 tříd čtyřletého gymnázia. Pracovalo zde 40 pracovníků, mezi nimi bylo 27 interních učitelů, 7 externích učitelů a 6 provozních pracovníků. V pedagogickém sboru působil zahraniční lektor z Austrálie, který vyučoval anglický jazyk a konverzaci.
    Škola je zapojena do národních  a mezinárodních projektů a aktivit. Mezi nejdůležitější patří mezinárodní program GLOBE GAMES směřující k ekologické výchově, ve kterém pokračuje spolupráce především se zeměmi Severní Evropy. V národním kole 6 žáků gymnázia obsadilo 3.místo.
    Dalším projektem je SLAM – Projet EU „Školní knihovna jako multimediální zdroj informací”. Úzká spolupráce zde byla s partnery z Norska, Dánska a Velké Británie.
    V projektu EU – MINORITY, který je zaměřený na problematiku národnostních menšin, studenti spolupracovali s partnery z Dánska, Švédska a Německa. Mezi další aktivity patří „STUDÁNKY”, což je mapování vodních zdrojů v okolí Humpolce, „MRAVENCI” – příprava přemístění ohrožených mravenišť v blízkosti CTP, „ŠKOLNÍ PARTNEŘI” – projekt spolupráce mezi školou, žáky a rodiči řízený FF MU Brno.
    Ve spolupráci s Klubem důchodců jsou jednou měsíčně organizovány přednášky a semináře pro seniory „COMENIUS pro třetí generaci”, nabídka témat byla bohatá.
    Škola spolupracuje se společností CASTRUM na opravách hradu Orlíka. V ekologické výchově je organizován cyklus přednášek pro pedagogy regionu vysočiny organizované pod hlavičkou PC Jihlava.
    Studenti gymnázia se zúčastnili různých soutěží a olympiád, např. okresního kola Pythagoriády, BiO, ZO,FO,MO, kde se umístili na předních místech. Úspěšní byli také v krajském kole programování a národním kole v olympiádě z českého jazyka. Úspěchy zaznamenali v okresním kole v recitaci a Jihočeském zvonku, v národním kole SOČ, v krajském, národním a mezinárodním kole AMAVET. Čtyři studenti byli úspěšní ve výtvarné soutěži „Jak to vidím já”.
    Gymnázium pro své žáky organizovalo lyžařské výcvikové zájezdy, sportovní kurzy a výlety, zahraniční zájezdy do SRN a Francie, zeměpisné přednášky o Mexiku, Číně a Sibiři. Žáci se zúčastnili výletu do Krkonoš a exkurze do Akademie věd ČR.
    U veřejnosti si získaly velkou oblibu a jsou hojně navštěvovány „Dny otevřených dveří” a maturitní plesy studentů gymnázia.

 

 

 

 

 

 

Střední zemědělská škola

 

    Aktivity Střední zemědělské školy začaly již v měsíci lednu, kdy JČU uspořádal přednášku o možnostech studia na této škole. Konalo se také školní kolo olympiády anglického jazyka. V únoru proběhla týmová inspekce řízení školy a úrovně výuky, kdy škola byla hodnocena velmi dobře. Žáci školy se hojně zúčastnili masopustního průvodu městem.              V březnu proběhla na škole praxe posluchačů Katedry pedagogiky ČZU a školení v hale pro praxi k dojicí technice Agromilk. V měsíci dubnu se konaly maturitní písemné práce z českého jazyka a přijímací zkoušky do prvních ročníků. Otevřeny budou ročníky dva. Někteří studenti se zúčastnili zájezdu do Norimberku a soutěže dovednosti žáků zemědělských škol v Rožnově pod Radhoštěm. V rámci programu GLOBE školu navštívili zástupci sdružení TEREZA.
    V květnu se v Humpolci konal tradiční Majáles, na kterém zástupci školy také nechyběli a zúčastnili se klání o titul Krále a královny. Ve škole se sešli absolventi po 25 letech, žáci druhého ročníku měli provozní praxi na zavádění chmelu. Proběhly maturity IV. ročníků školy.
    Bohatý byl i měsíc červen. Na škole se konal seminář pro odbornou veřejnost, kdy přednášel ing. Dr. Pokorný z Mendelovy university v Brně. Sdružení zemědělských škol a školního hospodářství ČR se sešlo na semináři a poradě konané také na půdě školy. Konala se praxe studentů školy v Německu, úspěšní byli i v soutěži „Mládí Humpolec 2000-2001”.
    Bez aktivit nezůstaly ani prázdninové měsíce červenec a srpen. Ve škole se provedla rekonstrukce topení, studenti odjeli na praxi do Bayrethu. Připravovali se závody CCI a finále Zlaté podkovy.
    V září začal nový školní rok. Studenti se zúčastnili exkurze na celostátní výstavu Země živitelka a Polního dne v Senožatech, semináře k ekologické výchově ve Veselí nad Lužnicí a soutěže „Talent města Humpolce“. Shlédli cestopisný pořad o Číně.
    V říjnu proběhla exkurze na výstavě hospodářských zvířat v Praze a účast na ekologickém jarmarku ve Žďáru nad Sázavou. Konal se monitoring patologických jevů mezi mládeží.
    V zimních měsících studenti IV.ročníku navštívili výstavu Gaudeamus v Brně, konal se Den otevřených dveří školy, o který projevilo zájem 60 zájemců a jejich rodičů. Pokračovaly semináře na témata AIDS,  Mezilidské vztahy a Agresivita mezi žáky. Konalo se školní kolo olympiády z českého jazyka a matematická soutěž KLOKAN.
    V mimoškolních aktivitách se žáci zúčastnili turnaje ve florbale v Pelhřimově.
Školní  statek

 

    Výměra půdy zůstává v roce 2001 na 947,60 ha zemědělské půdy. Došlo k poklesu sklizně obilovin, což bylo zapříčiněno snížením hektarového výnosu obilovin 4,47 t/1ha v důsledku nepříznivého vývoje počasí v průběhu vegetace. Díky výraznému nárůstu realizačních cen se podařilo zlepšit rentabilitu.
    Velmi nepříznivý rok se projevil při pěstování brambor, kde došlo ke snížení hektarového výnosu na 28,10 t/ha. Bylo zaznamenáno zhoršení zdravotního stavu sklízených hlíz, což má za následek zvýšené skladovací ztráty. Rovněž realizační cena v roce 2001 nepokrývala zvýšené náklady. Rostlinná produkce zaznamenala mírný pokles oproti předešlému roku.
    V živočišné výrobě pokračuje nárůst užitkovosti u dojnic i celková produkce mléka. Za rok 2001 byla dojivost 7 178 litrů na dojnici a rok. K poklesu došlo v odchovu telat na 100 krav o 5,8%.
    Trend stárnutí strojového parku a staveb se nadále prohlubuje, zvyšují se náklady na provozuschopnost mechanizačních prostředků.
    Provozy jatek a masné výroby navýšily tržby až o 20%. U masné výroby se zvýšila produkce o 3,6%. Dobré výsledky těchto provozů přispěly ke stabilitě ekonomiky školního statku.
    Praxe žáků probíhá na všech pracovištích školního statku včetně ekologické farmy v Plačkově, která by měla být v roce 2002 certifikována. Pro výuku praxe je důležité, aby školní statek mohl poskytovat nejnovější informace a byl na úrovni nejlepších podniků.
    Na pozemcích školního statku se provádí pokusnická činnost pro JČU České Budějovice, srovnávací pokusy pro osivářské firmy a pokusnická činnost pro VÚRV Praha-Ruzyně. Z výzkumných výsledků pak čerpají učitelé odborných předmětů, žáci školy a agronom školního statku.
    Na kolbišti statku byly v roce 2001 pořádány v červenci Mezinárodní závody ve všestrannosti CCI ++. V srpnu se konal již 36. ročník finálových závodů Zlatá podkova, nejstarší jezdecké soutěže všestrannosti.   
 
   
   
 
   


Jezdecký  klub


    Již po desáté se v tomto roce konaly v Humpolci na Dusilově elitní mezinárodní závody ve všestrannosti spojené s mistrovstvím ČR a to ve dnech 27. – 29. července. Letošní program dusilovského závodiště byl skromnější, byl umenšen o Dunajskoalpský pohár, který se v naší republice nejméně deset dalších let nebude konat. Ale náročný humpolecký divák o své nepřišel. Desátý ročník byl spojen s výraznou inovací. Mimo mezinárodních  CCI++ vypsal pořadatel ještě mezinárodní soutěž výrazně nižší obtížnosti, označenou CIC+ a doplňkovou národní soutěž „ZL”. Záštitu nad závody převzal, stejně jako v loňském roce, senátor Václav Jehlička. Na finálový závod se probojovalo ze sedmi kvalifikací ČR a Slovenska celkem 80 jezdců ve všestrannosti, pět čtyřspřeží, osm dvojspřeží a pětice jednospřeží.
    Jezdci i koně zahájili svůj program již ve čtvrtek 26.července, kdy se konaly veterinární přejímky a kontroly koní, prohlídky tratí a deklarace startů. Diváci měli poprvé možnost sledovat účastníky závodů v pátek 27.července od 9 hodin na drezurových zkouškách. Závody vyvrcholily v neděli 29. července závěrečnou skokovou zkouškou.
    Pozvání k účasti bylo rozesláno do patnácti evropských států, kvalitní byli i zástupci České republiky, kterým se podařilo poslední dva ročníky těchto závodů vyhrát.

 

 


Zlatá  podkova

 

    Od dubna do července bojovali jezdci všestrannosti v sedmi kvalifikačních závodech o účast na XXXVI. Ročníku finále Zlaté podkovy v Humpolci. Diváci možnost vidět jezdce ve čtyřech sedlových kategoriích a třech soutěžích spřežení. Ke Zlaté podkově již tradičně patřil průvod jezdců městem a setkání s občany na náměstí. Nedělní sportovní odpoledne bylo zpestřeno slosováním prodaných programů závodů o hodnotné věcné ceny.
    A co potěšilo diváky? Účast ve finále si zajistila Markéta Nováková, která reprezentovala domácí jezdecký klub Humpolec, dále viděly reprezentanty ČR, vítěze mezinárodních závodů, mistry republiky, kteří se do Humpolce rádi vracejí a účast ve finále je pro ně prestižní záležitostí. Povzbudivý je pro ně také potlesk mnoha spokojených diváků za předvedené výkony.
    Zlatá podkova se poprvé v Humpolci konala již v roce 1970.

 

 


Střední odborné učiliště obchodní


    V tomto školním roce učilo na Středním odborném učilišti 11 stálých učitelů včetně vedení, 4 mistři odborného výcviku, 3 externí učitelé a 4 provozní pracovníci. K dispozici bylo 14 učeben, z toho 5 odborných, tělocvična, žákovská a učitelská knihovna, studovna. Stravování žáků a zaměstnanců je zajištěno ve školní jídelně v Husově ulici.
    Školu ve školním roce 2000-2001 navštěvovalo 235 žáků a to ve tříletých učebních oborech prodavač smíšeného zboží a provoz služeb, ve čtyřletém maturitním oboru obchodník se zaměřením na cestovní ruch. Výhodou tohoto studia je získání certifikátu „ Průvodce v ČR a Průvodce v zahraničí”, vlastní průvodcovské zkušenosti z organizování tuzemských i zahraničních zájezdů. Dále je to  externím studium obchodník, dvoustupňovém maturitním oboru obchodník, dvouletém maturitním nástavbovém studiu podnikání v oborech obchodu a služeb.
    Studijní obor Obchodník se zaměřením na výpočetní techniku je určen pro absolventy ZŠ a uchazeče se zájmem o obchodní činnost spojenou s využitím výpočetní techniky. Cílem výuky je poskytnutí vědomostí ekonomického, obchodního a právního charakteru podložené znalostí práce na počítači.   
    V roce 2001 se na SOU obchodním nekonaly maturitní zkoušky. Na toto měl vliv přechod žáků ZŠ na povinnou devítiletou školní docházku.
    Již tradičně se v prosinci na škole konal Den otevřených dveří, který je přehlídkou prací žáků a pedagogů. Ve slavnostně vyzdobených učebnách je možné vidět ukázky stolování, míchání nápojů, přípravy občerstvení, slavnostní tabule a prodej drobných předmětů, knih a vánočních dárků. Zahájení se konalo v tělocvičně SOU, připravena byla ukázka aerobního cvičení, velký ohlas měla módní přehlídka sportovního a společenského oblečení.Vyvrcholením celoroční práce studentů bylo vystoupení taneční skupiny TRINIT, jejíž působení překračuje hranice školy, kdy její program je žádaným doplňkem společenských akcí nejen v Humpolci.
    Svoji premiéru zde také měla nově  zařízená učebna výpočetní techniky vybavená nejmodernější technikou špičkové kvality. Den otevřených dveří navštívili kromě žáků také představitelé města, ředitelé škol z regionu, zástupci zřizovatele SČMSD Praha. Mezi hosty se poprvé objevili i zástupci kraje Vysočina.
    Jedním z dalších úkolů školy je v podobném duchu vybudovat učebnu cestovního ruchu.

 

 


Střední odborné učiliště technické a Učiliště

 

    V roce 2001 studovalo na Středním odborném učilišti technickém celkem 288 žáků v devíti tříletých učebních oborech – zedník, malíř, tesař, instalatér, elektromechanik, automechanik, autoelektrikář, karosář, kosmetička a ve dvouletých oborech pro žáky s neukončeným základním vzděláním – stavební výroba a malířské a natěračské práce. V září bylo opět otevřeno dvouleté nástavbové studium v oboru stavební provoz a to jako jediná třída pro celý kraj Vysočina. Počet žáků se zvýšil na 312. Učiliště začalo jednání o zřízení nového nástavbového studia autoelektronika, který by umožňoval zvýšení kvalifikace ve velmi perspektivní a náročné profesi autoelektrikář.
    Žáci tohoto učiliště se úspěšně zúčastnili soutěží odborných dovedností. Vynikajícím úspěchem bylo získání 1.místa v regionálním kole soutěže oboru zedník vypsané pro žáky 2.ročníků v Českých Budějovicích. Dvoučlenné družstvo – J.Loskot a  J.Kubát se vítězstvím probojovalo do celostátního kola s mezinárodní účastí v Praze, kde obsadilo pěkné čtvrté místo. Družstvo zedníků – obkladačů ve složení V.Kořínek a  T.Okrouhlický obsadilo 2.místo, přestože jejich soupeři byli věkově starší.
    Soutěže v oboru instalatér organizované Cechem topenářů a instalatérů pro žáky třetích ročníků se zúčastnili R.Viktora a M.Turek, kteří skončili celkově třetí.
    Tyto úspěchy se projevily i v soutěži o nejvšestrannějšího studenta města „Mládí-Humpolec 2000-2001”. V kategorii „B”, studenti středních škol a učilišť, získal 1.místo J.Kubát, 2.místo J.Loskot a 9.místo T.Okrouhlický.

Základní umělecká škola Gustava Mahlera

 

    ZUŠ Gustava Mahlera se stala nedílnou součástí kulturního dění ve městě i jeho okolí.  Do přípravné hudební výchovy bylo vybráno 18 žáků z celkového počtu 130 přezkoušených žáků. V hudebním oboru bylo vyučováno 281 , ve výtvarném oboru 121  a v tanečním oboru 100 žáků.
    Koncem školního roku absolvovalo hudební obor 26 , výtvarný obor 15  a taneční obor 11 žáků. Na střední umělecké školy úspěšně vykonali zkoušky Petra Maršíková – varhany, Vladislav Vorel – trubka, Martin Palán a Michaela Koudelková – grafická škola. V soutěžích ZUŠ obsadili žáci školy 2.místo v kraji – kvartet trubek a dechový orchestr 3.místo v ústředním kole z celé ČR.
    Výtvarný obor zaznamenal úspěchy v mezinárodní soutěži „Lidice”, umístilo se 5 žáků, v soutěži „Senát” se umístilo 6 žáků a výtvarný obor ZUŠ byl hodnocen jako nejlepší z celé republiky.
    Ve škole vyučuje 18 učitelů v hudebním oboru, l učitelka ve výtvarném a tanečním oboru. Všichni učitelé jsou plně aprobovaní.
    Během celého roku škola provedla 76 vystoupení a koncertů. Dobrá spolupráce je s humpoleckým MěÚ , MěKIS a Muzeuem Dr.A.Hrdličky. Jsou pořádány výchovné koncerty a vystoupení pro místní základní a střední školy a ZŠ přilehlých obcí. To vše ovlivňuje zájem o studium na škole a zároveň tím škola vyplňuje volný čas dětí ve městě i jeho okolí. V rámci reorganizace územně správních celků je pověřen řízením školy od listopadu Kraj Vysočina – odbor školství Jihlava.
    Na škole je ustanovena umělecká rada, jako poradní orgán ředitele a výbor Sdružení rodičů a dětí školy. Učitelé školy se zapojují do mimoškolní činnosti v různých uměleckých tělesech. Pěvecký sbor uvedl úspěšně Českou mši vánoční J.J.Ryby ve spolupráci s pěveckým sborem Čech a Lech. Provedení této mše se konalo v Humpolci, Kalištích a Senožatech. Dechový orchestr účinkoval ve Slovenské republice, kde provedl 3 koncerty. Prodejní výstavu výtvarných prací žáků školy v dubnu navštívili 1500 návštěvníků. Taneční obor účinkoval pro školy při společenských příležitostech ve městě i jeho okolí. Dobrá spolupráce je i s obcí Jiřice a s humpoleckým divadelním souborem J.Honzla, kdy učitelé pomáhali v tanečním orchestru při provedení muzikálu Haškova pražského dekameronu.
    V tomto roce byla také provedena rekonstrukce dveří ve druhém patře budovy.

 

Rodinné centrum  CIPÍSEK

 

    Již více jak rok působí v Humpolci v prostorách bývalé MŠ Skalka Rodinné centrum CIPÍSEK, které je určeno pro rodiče a děti, které ještě nechodí do mateřské školy. Slavnostní provoz byl zahájen 17.října 2000, přišlo 19 maminek s dětmi. V současné době má centrum otevřeno od pondělí do čtvrtka od 9.00 do 11.30 hodin, jeho prostory navštěvuje více než 40 rodin. Každý den má službu dvojice maminek – dobrovolnic, které zajišťují program, občerstvení a úklid. Prostory jsou rozděleny na dvě části. V menší si mohou děti u stolečků malovat, hrát se stavebnicemi, tvořit výrobky a konzumovat svačiny. Větší slouží jako tělocvična a herna. Většinu času je dětem necháván volný prostor a možnost pohrát se s čím chtějí a jak dlouho chtějí. Poté společně s maminkami si uklidí hračky a hrají si všichni dohromady – zpívají, tancují a v kruhu secvičují pohybové říkanky.
    Kromě běžného provozu jsou v Cipísku organizovány mimořádné akce, které slouží k manuálnímu a tělesnému rozvoji a samozřejmě k pobavení všech zúčastněných. Jednou z nejzdařilejších akcí bylo „Léto s Cipískem”. V červnu se všichni sešli v parku Stromovka a ve spolupráci se studenty gymnázia vytvořili různá stanoviště, kde si děti mohly změřit své síly. Mezi nimi chodil velký plyšový tygřík a povzbuzoval soutěžící. Byla to akce pro širokou veřejnost a velká účast předčila všechna očekávání.
    Pro malé Cipísky byl také velice přitažlivý květnový výlet vlakem do Plačkova, kde u rybníka mohli nalézt poklad v podobě sladkostí.
    Z dalších akcí, které probíhají v prostorách rodinného centra můžeme připomenout například vítání nových členů, olympiádu, narozeninové oslavy, výrobu vizovického pečiva, mikulášskou a vánoční besídku, velikonoční tvoření a mnoho dalších.
    Program Rodinného centra CIPÍSEK zahrnuje také kurz angličtiny pro děti, který se koná v odpoledních hodinách a je určen také veřejnosti.
    Jak vidíme, činnost CIPÍSKA je bohatá, poděkování za ní patří všem nejmenovaným, ochotným maminkám, které ji bezplatně zajišťují a všem, kteří ji podporují finančními a věcnými dary.

 

 

 

Kultura

 

Městské kulturní a informační středisko


    Rozšiřující se služby informačního střediska lákají stále více místních občanů i českých a zahraničních turistů. V oblasti cestovního ruchu jsou vydávány nové a aktualizované původní letáky, informační bulletiny a ostatní propagační materiály, které poskytují ucelený pohled na Humpolec a okolí jako na turisticky atraktivní oblast. Tyto materiály jsou pravidelně prezentovány na republikových i mezinárodních veletrzích cestovního ruchu a jsou poskytovány návštěvníkům informačního střediska. Rozvíjející se webová stránka  (www.infohumpolec.cz) poskytuje ucelený přehled informací z kultury, sportu a dalších společenských odvětví, prostor je zde poskytnut i zájmovým sdružením, spolkům a dalším společnostem, které vlastní webovou stránku nemají.
    Od roku 2001 se MěKIS stalo lokálním garantem Dnů evropského dědictví ( zpracování a zaslání dat jednotlivých kulturních památek v Humpolci, otevřených v den kulturních památek do centrálního katalogu, finanční zajištění prezentace všech těchto památek, organizační zajištění dozoru v otevírací době v tento den, zajištění propagace …).
     Od 1.července 2001 přešlo pod MěKIS organizačně 6 knihovníků z knihoven místních částí Humpolce.
    Důležitou funkci v informovanosti občanů města a turistů plní elektronický informační stánek INFOBOX. Bylo vytvořeno nové, uživatelsky příjemnější a jednodušší prostředí pro vyhledávání stále se rozšiřujících informací a byla vyvinuta nová virtuální mapa města, přístupná v infoboxu a užitečná především pro turisty.
    Městské kulturní a informační středisko se také stává hlavním organizátorem soutěže Mládí Humpolec – o nejvšestrannějšího studenta města, kdy hlavním garantem soutěže je Pivovar Bernard.

 

 


Městská knihovna

 

    Také v tomto roce pokračuje humpolecká knihovna ve své bohaté činnosti.
    V lednu to byly Literární semináře pro studenty gymnázia, na dětském oddělení začala celoroční soutěž „Co víme o zemích EU”. V měsíci březnu proběhl měsíc knihy a internetu, se kterým se zde seznamují nejen žáci škol, ale i veřejnost, nechyběli ani humpolečtí senioři. Své místo v knihovně mají různé přednášky a besedy. V červnu byl zahájen blok promítání filmů na zeď – videoprojekce. V říjnu proběhl týden knihoven a v něm pohádková olympiáda. Po celý rok se v městské knihovně konají exkurze žáků humpoleckých základních škol.
    Zlepšilo se také prostředí knihovny, dětské oddělení bylo vybaveno novými stoly a židlemi. Kompletní rekonstrukce proběhla také v přízemí, v uvolněném prostoru po advokátní kanceláři. Vybouraly se příčky, položila se dlažba, nové je osvětlení a dveře.

 

 


K i n o

 

    Humpolecké kino navštívilo v tomto roce při filmových představeních celkem 19 315 diváků s průměrnou návštěvností na jeden film 80 diváků. Stále více zájemců navštěvuje artové filmy a významné filmy světové kinematografie v rámci filmové přehlídky „Projekt 100”. Sál kina zcela zaplnila také tradiční noční filmová jízda „VOČI”, kterou hojně navštěvují filmoví fanoušci nejen z okolních měst, ale téměř z celé republiky.
    Na divadelní scéně kina se v roce 2001 uskutečnilo 22 večerních kulturně společenských a zábavných pořadů – divadel, koncertů, soutěží a besed. K nejzajímavějším a divácky nejúspěšnějším patřilo divadelní představení „Benátská vdovička a Víš přece, že neslyším, když teče voda” v podání pražského divadla, „Vyšetřování ztráty třídní knihy” Divadla Járy Cimrmana.
 Dříve narození diváci hojně navštívili koncerty dechové hudby „Božejáci, Vysočinky s Moravěnkou”, všechny věkové kategorie odměnily dlouhotrvajícím potleskem stále oblíbený „Spirituál Kvintet” v předvánočním koncertu. Ochotnický divadelní soubor Jindřicha Honzla se úspěšně představil v pěti reprízách Haškova pražského dekameronu, pro děti nastudoval pohádku „Královna Koloběžka první”, tu sehráli s velkým úspěchem pětkrát a shlédlo ji téměř 2500 diváků.
    Nedílnou součástí celoročního programu kina jsou dopolední představení divadel malých forem pro žáky nejen humpoleckých škol, ale také blízkého okolí. Nabídnuto jim bylo 15 různých pořadů a pohádek, z nichž si velkou oblibu získaly komponované pořady z cest s promítáním diapozitivů a samozřejmě oblíbené pohádky „Kocourek Modroočko, O Popelce, Mokrá říše” a pořady o křesťanských svátcích . Tyto dopolední představení navštívilo celkem 7 080 dětských diváků
    Divadelní scéna je také využívána Základní uměleckou školou G.Mahlera, která zde uspořádala 15 vystoupení svých žáků pro 4 000 diváků. Studenti humpoleckého gymnázia nazkoušeli a předvedli pro 250 diváků scénickou podobu pohádky „Mrazík”, ta se setkala s velkým úspěchem.
    Pracovníci kina se podíleli na, v pořadí již druhém, studentském majálesu, který byl díky atraktivnějšímu programu úspěšnější než v loňském roce.
    Klub kina byl využíván především ke zkouškám ochotnických souborů, schůzkám politických stran, zasedání městského zastupitelstva, pravidelným schůzkám Svazu důchodců, invalidů, diabetiků a filatelistů. Proběhla zde každoroční výstava zahrádkářů a důchodců, soutěž v recitaci dětí organizovaná DDM, různé prodejní akce, školení firem, besedy o zdravé výživě a večery Křesťanské akademie.
    K lepšímu se změnil i venkovní vzhled budovy kina, upraveny byly chodníky a schody za budovou, střecha nad nouzovým východem. Bylo natřeno oplechování a kovová konstrukce budovy včetně podhledu střechy.
    Divadelní zákulisí bylo vybaveno skříněmi na kostýmy a technické zázemí novými mikrofony – mikroporty.

   

 

 

 

Muzeum Dr. Aleše Hrdličky

 

    Muzeum Dr.A.Hrdličky v roce 2001, tak jako v minulých letech, zajišťovalo odbornou činnost pro širokou veřejnost, tj. průvodcovskou činnost po expozicích a informace o historii města. Dále poskytovalo služby studentům a ostatním zájemcům, kteří využívají možnost čerpat informace z muzejní knihovny, z městských kronik, starých fotografií a z rukopisů uložených v depozitáři. V letošním roce využilo těchto služeb 53 zájemců, z nichž mnozí přicházejí i opakovaně. Poskytnuté podklady slouží mnohdy k vytvoření ucelené práce z určitého oboru.
    V tomto roce muzeum uspořádalo 21 výstav, které navštívilo asi 12 700 návštěvníků. Nejvíce navštívena byla výstava pořádaná k 70.výročí humpoleckých loutkářů – 2 950. Některé výstavy připravilo muzeum samo – výstava historických zbraní z depozitáře muzea a vánoční výstava. Pracovnice muzea se podílejí také na organizaci ostatních výstav, na jejich instalaci, dozoru, propagaci a připravují vernisáže výstav. Ty se konají zpravidla v sobotu nebo v neděli, aby je měla možnost navštívit co nejširší veřejnost. Dále muzeum zajišťuje průběh ostatních kulturních akcí, které se konají ve výstavním sále, např. koncerty nebo besedy. Těchto akcí bylo v letošním roce 23 a navštívilo je 1 160 osob.
    Tři stálé expozice muzea navštívilo v roce 2001 1 723 návštěvníků, z toho 1 224 v hromadných výpravách a 499 jednotlivců.
    Jako každý rok, požádalo muzeum MK ČR o grant na restaurování sbírkových předmětů a získalo tak 10 000,--Kč. Tyto peníze byly použity na zaplacení části restaurování historického praporce, zbylá částka byly hrazena z rozpočtu MěKIS.
    Od začátku roku probíhalo zapisování sbírkových předmětů zapsaných v 1.stupni evidence do 2.stupně evidence a zapisování ostatních sbírkových předmětů do 1.a 2.stupně evidence. Celkem bylo zapsáno 501 přírůstkových čísel, tj. 1729 kusů. V měsíci únoru proběhla dle harmonogramu inventarizace dalších sbírkových předmětů – obrazů a grafiky v depozitáři budovy čp. 253, sbírkových předmětů v antropologické a národopisné expozici a zbraní. V měsíci květnu proběhla výstava zbraní, které předcházelo jejich odborné zpracování. V této oblasti se navázala spolupráce s Vojenským muzeem v Praze, jehož odborný pracovník zbraně posoudil a ohodnotil.
    Ministerstvo kultury vydalo příslušné směrnice o Centrální evidenci sbírek a bylo započato s její realizací.
    V pobočce muzea byla vybudována nová šatna s ohledem na vytvoření prostoru pro uložení židlí používaných při koncertech, s tím souviselo rozebrání šatny staré, úprava elektřiny a vymalování.
    Od dubna začalo vyklízení půdy v budově čp. 273 a to z důvodů jejího zateplování. Nepotřebný materiál ze starých expozic byl vyvezen na skládku a po provedeném zateplení, které bylo dokončeno v květnu, byla půda uklizena. V tomto měsíci také nastoupil do muzea pan Vladimír Staněk, který zde vykonával civilní vojenskou službu. K Mezinárodnímu dni muzeí proběhla v KLUBU MěKIS přednáška o muzeu. Na červnovém zasedání Městské rady byl schválen čistopis kroniky, kterou muzeum vypracovalo za rok 2000. V srpnu byla natřena okna v pobočce muzea na Dolním náměstí, v září proběhla revize elektroinstalace v budově na Horním náměstí.
    V měsíci říjnu byla provedena celková rekonstrukce již nevyhovujícího sociálního zařízení – dámské záchody byly rozšířeny o jeden, vykopána nová kanalizace, izolace, nové obklady, dlažba, nové sanitární zařízení. K rozšířená WC bylo využito části vedlejšího skladiště, které slouží zároveň jako kotelna. Z důvodu zmenšení skladiště musel být vytříděn materiál, který se používá k výstavám a nepotřebný byl vyvezen na skládku. Po vystěhování těchto věcí byly také opraveny opadané omítky a malby.
    Po ukončení návštěvnické sezóny se začala rozebírat národopisná expozice – z důvodu  její rekonstrukce. Vystavené sbírkové textilie z uzavřených vitrin byly zapsány do evidence.
    V prosinci byla provedena rekonstrukce elektřiny v prostorách půdy a půdních depozitářů, jejíž potřeba vyplynula z dříve provedené revize. Další rekonstrukce elektřiny proběhla ve výstavním sále na Horním náměstí, kde byla osvětlovací rampa již také nevyhovující.
    Během celého roku se průběžně dávaly restaurovat pro připravovanou nově zrekonstruovanou expozici sbírkové předměty jako sedací souprava, dřevěný věšák, prosklená skříň, 4 ks hodin, dřevěný stolek, židle a historický praporec.


   

 

 

 


Loutkové  divadlo

 

    V první zářijovou neděli si Humpolečtí připomněli bohatou historii Loutkového divadla v Humpolci při příležitosti vernisáže výstavy loutek a divadelních rekvizit v muzeu. Loutkové divadlo Městského kulturního a informačního střediska oslavilo 70. výročí své činnosti.
    Při příležitosti otevření výstavy střídavě vystoupili se svými projevy člen loutkového divadla Vladimír Hůla ml., Jan Dvořák, který krátce promluvil o jeho historii, zástupci Sdružení amatérských loutkářů Praha. Za město Humpolec vystoupil starosta Jan Koten, který poděkoval členu loutkového souboru Vladimíru Hůlovi st. Za jeho dlouholetou činnost a předal mu věcný dar.
    Pro potěšení malých i dospělých diváků loutkáři zahráli dvě scénky. Velký zájem byl o vystavené loutky samotné. Vernisáž navštívilo a výstavu si jenom během nedělního odpoledne prohlédla stovka návštěvníků.
    Předchůdcem veřejného loutkového divadla v Humpolci bylo rodinné loutkové divadlo pana učitele Kunce, který již v roce 1906 – před devadesáti pěti lety – vyrobil u místního řezbáře Tomandla několik figurek a ve prospěch Ústřední matice školské hrál pro veřejnost v sále restaurace Na Kocourku. Za pět let působení bylo sehráno celkem devatenáct loutkových představení. Tento první pokus o stálou scénu se opakoval až po devíti letech, v roce 1920, kdy si přátelé loutkového divadla vzpomněli na loutky, dekorace a ostatní potřeby uložené na půdě domu čp. 149, dnes známého jako Zálesí. Novou scénu tito nadšenci instalovali v chlapecké škole – dnešní ZŠ Hálkova. Zde působilo loutkové divadlo od roku 1920 do konce roku 1928 a za tuto dobu sehrálo 74 představení. Školní loutkové divadlo se stalo pro mládež místem radosti, zábavy i poučení. Rovněž i tento druhý pokus o stálou scénu pro loutkové divadlo však v Humpolci ztroskotal.
    K obnovení činnosti loutkového divadla došlo díky skupině nadšenců z řad Sokola v roce 1931. V roce 1939 byla založena loutkářská škola České obce sokolské v Humpolci. Poté přišla válečná léta, která činnost loutkářů přerušila. Poslední představení bylo sehráno 14.prosince 1940. První poválečné představení se uskutečnilo 8.prosince 1945. Od té doby se loutkové divadlo na scéně humpolecké Sokolovny hraje dodnes. V malém sále, kde se pozvolna zvedá podlaha s namontovanými lavicemi se vejde kolem 200 dětí (je-li třeba, i více). Scéna z bytelných trámů s kolmými žebříky je řešena zatím jen pro hraní s marionetami voděnými na dvoumetrovém úvazu ze zadní i přední lávky před půlkruhovým horizontem.
Mluviči sedí v jakémsi orchestřišti a mluví do mikrofonů. Také osvětlovací a zvukové vybavení scény jde s dobou díky štědrým rukám bývalých  i současných zastřešovacích organizací.
    Soubor má kolem 25 členů různých věkových kategorií, více či méně loutkářsky zkušených. Bdí nad nimi principál pan Vladimír Hůla st., který oceňuje jejich schopnosti a obětavost. 
     V průběhu činnosti loutkového divadla v Humpolci v letech 1931-prosinec 2001 bylo sehráno celkem 633 představení pro úctyhodných necelých 93 000 diváků.
Za tuto činnost bylo souboru Skupinou amatérských loutkářů při Svazu českých divadelních ochotníků v Praze uděleno Čestné uznání Matěje Kopeckého za zásluhy o rozvoj českého loutkářství.
    Humpoleckým loutkářům patří poděkování i za to, že takovou tradici dokázali udržet a zachovat pro další generaci.

 

 


Humpolecký komorní orchestr

 

    Humpolecký komorní orchestr se letos již po šesté stal hostitelem Hudebních slavností Vysočiny, které se konaly od 15.ledna do 3.prosince 2001, nejen v Humpolci, ale i v dalších místech regionu. Své umění předvedlo 20 nejen hudebních, ale i pěveckých souborů, které za svá vystoupení sklízela zasloužený potlesk spokojených návštěvníků. Projekt Hudebních slavností je zaštítěn Sdružením pro rozvoj kulturních tradic Vysočiny, finančními prostředky přispívá také Ministerstvo kultury ČR.
    Hudební slavnosti Vysočiny se v hudebním světě staly již pojmem a účinkování na nich je dnes již téměř prestižní záležitostí nejen v okruhu neprofesionálních orchestrů, ale i pěveckých sborů. Přednost mají ovšem komorní orchestry a malá komorní tělesa. Při výběru souborů a dramaturgie spolupracuje sdružení s IPOS – Artama Praha, organizace koncertů je však zcela na členech Občanského sdružení pro rozvoj kulturních tradic Vysočiny.

 


Hrad  ORLÍK


    Správu hradu, tak jako v předchozích letech prováděla společnost Castrum o.p.s. s řadou dobrovolníků a studentů. Byla prováděna základní údržba areálu a pořádány různé kulturní akce pro veřejnost. Hrad byl otevřen v období od červena  do  září. V roce 2001 tak jeho branou při klasickém návštěvnickém provozu prošlo asi 3 611 osob, dalších 1 469 lidí se účastnilo kulturních akcí pořádaných správou hradu – středověké slavnosti, country večery, promítání diapozitivů. Přes 400 osob shlédlo podvečerní divadelní představení „ Bůh či ďábel” pořádané MěKIS Humpolec. Ve spolupráci s místním gymnáziem byly dále pořádány akce se studenty a dalšími dobrovolníky – přednášková činnost, víkend experimentální archeologie, dobrovolná pomoc při údržbě památek.
    Vlastní stavební opravy v tomto roce byly financovány Městem Humpolec, které na ně vyčlenilo celkem částku 505 000,--Kč, ze státních prostředků byla získána dotace ve výši 100 000,--Kč.
    Stavební opravy proběhly v místech nejvíce narušeného zdiva hrozícího destrukcemi. V červenci a srpnu se opravila jižní část renesančního paláce, kterému předcházel archeologický výzkum. Byly odhaleny zanikající detaily oken a dveřních vstupů do sklepení paláce o jejichž existenci se vědělo pouze z drobných zpráv z vykopávaných deníků z roku 1941. V prostoru sklepa byl při odkrývání sutin nalezen odtokový kanál, který odváděl srážkové vody z paláce a nádvoří. Dále probíhala oprava horního hradu, zajišťováno bylo sklepení za druhou hradní bránou a úsek zdiva s objektem při staré bráně v podvěží. Prostor nad sklepní místností byl izolován a pokryt kamennou dlažbou.
    Poděkování také patří Městu Humpolec za finanční příspěvek správě hradu na nákup chemických WC, instalovaných na hradě od měsíce července a především pak pracovníkovi MěÚ Ing. Františku Kocmanovi.

 

 


    Plesová sezóna


   
    Spolkový dům letos poskytl útočiště a příjemné prostředí k pořádání celkem 16 plesů  různých humpoleckých společenských organizací.
Benefiční  koncert

 

    Do posledního místa se v neděli 8.července zaplnil sál Spolkového domu, kde se uskutečnil benefiční koncert „ Z lásky k domovu a dobrým skutkům”. Uspořádali ho humpolecký rodák Stanislav Kotyza se svojí ženou Martou ve spolupráci s Městským kulturním a informačním střediskem. Vystoupení uvedla paní Marta Kotyzová a pak se už sál naplnil úžasnou hudbou. Árie z oper W.A.Mozarta, Händla, Bizeta, Verdiho, Dvořáka a dalších. Za klavírního doprovodu slovenského skladatele Juraje Filase přednesla trojice pěvců působících na nejprestižnějších světových scénách. Bouřlivý potlesk publika sklidili za své vydařené představení běloruský tenorista Ivan Choupenitch, sólistka
opery Slovenského národního divadla, sopranistka Lubica Vargicová a barytonista Stanislav Kotyza. Nemenších ovací se dočkala „Ta naše písnička česká” v podání šestileté Kristýnky Kotyzové, která pro velký úspěch přidala ještě písničku „Ach synku, synku”.
    Koncert předčil všechna očekávání a většina návštěvníků odcházela s pocitem krásně prožitého letního večera naplněného nevšedním hudebním zážitkem.

 

 


Pivní  slavnosti

 

    Tradiční pivní slavnosti Českého svazu nezávislých pivovarů se již tradičně konaly na humpoleckém Horním náměstí ve dnech 10. a 11. srpna. Po oba dva dny v bohatém kulturním programu vystoupila řada známých osobností z kulturního života, například Yo Yo Band, Těžkej Pokondr, Žlutý pes, Čechomor, Wodmani, Peter Nagy a mnoho dalších. Nejen kulturní program, ale i řada stánků s občerstvením přilákal velké množství diváků, které neodradila ani novinka letošních slavností – šedesátikorunové vstupné na oba dva dny. Důchodci a studenti mohli přijít zdarma.
    
   
Majáles

 

    Nejenom jako měsíc lásky a svátku práce je označován květen, ale tento pátý měsíc v roce patří i tradičním studentským slavnostem označovaných jako Majáles.
    Bujaré oslavy, při kterých se mezi studenty zvolí Královna a Král Majálesu a symbolicky tak převezmou vládu nad studentským životem ve městě, zažil 4.května i Humpolec.
    Do bojů o královský titul letos vstoupili vždy dva kandidáti, chlapec a dívka z jednotlivých humpoleckých škol. Do soutěže se zapojily celkem čtyři střední školy z Humpolce. Své kandidáty vyslalo Střední odborné učiliště technické, Střední odborné učiliště obchodní, Gymnázium Dr.A.Hrdličky a Zemědělská škola. Hlavním pořadatelem oslav, tak jako v předchozích letech, bylo Město Humpolec a Městské kulturní a informační středisko.
    Hlavní program pod širým nebem na Horním náměstí začal od 12.00 hodin. Kandidáti na titul se představili celkem ve čtyřech disciplínách. Za úkol měli představit sebe a svoji školu a svým způsobem předvést jakoukoliv  muzikálovou píseň. Třetí disciplína nesla název“Nejenom kulturou živ je člověk”, kdy soutěžící dívky svým protějškům nosily májové pečivo, různé jidáše, koláčky a ten, kdo je nejdříve snědl, vyhrává.
    Závěrečnou soutěží byla volná disciplína, kde se mohli soutěžící realizovat jakýmkoliv způsobem.
    Celé klání o královské tituly sledovala odborná porota, která podle svého konečného verdiktu označila Krále a Královnu Majálesu pro rok 2001. Držitelé tohoto titulu se celý následující rok budou těšit z královských výsad, které jim budou uděleny. Jedná se například o celoroční volnou vstupenku na všechna filmová představení v humpoleckém kině, pernamentku na internet do studovny v knihovně, královské pohoštění v jednom z humpoleckých hotelů a věcné dary. Město Humpolec věnovalo vítězné škole putovní křišťálový pohár, který bude až do konání následujícího Majálesu zdobit tu střední školu, z jejíchž řad vzešli letošní vítězové.
    Své favority měli možnost označit i diváci a to formou speciálních kuponů. Tito výherci převzali cenu diváckou. Byli to Ondra Machek a Markéta Faltová, studenti gymnázia. Ti se také stali Králem a Královnou Majálesu 2001.
    Po vyhlášení vítězů propukl od 16.00 hodin na náměstí koncert hudebních skupin.
Až do půlnoci se na pódiu postupně vystřídaly například bigbítové formace No name, Martin Sýkora, stále populárnější Děda Mládek Illegal Band, Anna K, keltská muzika Zrcadla. Závěr majálesového večera patřil Dance Party s písničkami na přání.
    Zábava pokračovala i další do 5.května a to vystoupením členů Základní umělecké školy G.Mahlera se svým Dechovým orchestrem mladých, pěveckým  a tanečním souborem.
    Pro pohodu všech přítomných byl zajištěn stánkový prodej různého občerstvení a dobrot. Celým pořadem provázeli a moderovali ho zástupci z pelhřimovské agentury Dobrý den.

 

 


Církev

 

Farní  charita

 

    6.ledna 2001 pořádala Farní charita v Humpolci Tříkrálovou sbírku. Pokladničky se naplnily po okraj, celkem humpolečtí občané darovali potřebným 25 347,10 Kč.
    Sbírce předcházelo putování třech králů na koních, kteří spolu se svým doprovodem přinášely dary – zlato, kadidlo a myrhu. Příchod oznamoval bubeník. Všichni společně šli pozdravit malého Ježíška, Marii a Josefa. Nechyběla ani zvířátka. Tak vznikl „živý Betlém”, který potěšil nejen děti, ale i dospělé.
 

 

 

 

 

Církev Československá husitská

 

    V závěru květnových dnů letošního roku oslavila církev Československá husitská v Humpolci 80.výročí svého založení. Oslava proběhla ve dvou dnech. První den, 25.května, se uskutečnil ve výstavním a koncertním sále Muzea Dr.A.Hrdličky slavnostní koncert Brožkova dechového tria z Havlíčkova Brodu a žáků a učitelů ZUŠ G.Mahlera. Provedli nádhernou skladbu Bohuslava Martinů „ Otvírání studánek”. Úvodní slovo přednesl adm. farář Jan Hálek z Ledče nad Sázavou a předseda Rady starších CČSH pan František Novák.
    Druhý den 26.května se konala v 10.00 hodin ve Sboru Jana Želivského za účasti významných hostů, mezi kterými byli například patriarcha CČSH ThDr. Josef Špak, brněnský em. Biskup ThMgr. Vratislav Štěpánek, biskup Dr. Petr Šandera, který sloužil děkovnou bohoslužbu. Po bohoslužbě bylo v odpoledních hodinách neformální setkání s hosty, diskusní fórum.
    Na úvod prof. Jiří Rychetský, regionální historik, seznámil přítomné s těmi, kteří církev v Humpolci založili, blíže pohovořil o nich a i o místech, kde se mohli věřící scházet. Oficiálně se k nové církvi, od založení 27.května 1921 do konce října téhož roku, kdy přijel do Humpolce první patriarcha církve ThDr. Karel Farský, hlásila téměř celá tisícovka věřících.
    Nově vzniklá náboženská obec po několik desítek let využívala pohostinnosti evangelického sboru v jeho Tolerančním kostele. Později, po 2.světové válce, se věřící ujali opuštěné a zpustošené synagogy. Po dohodě se zbylými Židy ji za symbolickou cenu koupili a za peníze získané sbírkou opravili.
    Tak vznikl Sbor církve ČSH Jana Želivského – humpoleckého rodáka. Dnes je na seznamu kulturních památek České republiky.
    Beseda pak pokračovala odpověďmi hostů na otázky věřících a byla zpestřována  vystoupením dívčího sboru Gloria Deí z Havlíčkova Brodu, který zpíval jemně laděné náboženské písně.
    Závěr patřil předsedovi Rady starších Církve ČSH Br. Františku Novákovi, který stál v pozadí všech zdařilých akcí.

 

 

Česká křesťanská akademie

 

    Také v tomto roce pokračovala ve své činnosti místní skupina České křesťanské akademie a uspořádala řadu akcí. Především to byly přednášky spojené s besedami, velkou oblibu si získaly víkendové pobyty pro děti na chalupě Bělice u Kališť a zahájení adventní doby.
    K nejzajímavějším patřila přednáška Křesťanství a kultura prof. Karla Vrány, rodáka z nedaleké Zahrádky. Z dalších můžeme uvést přednášku Osobnosti české církve ve 20.století, přednášel Mons. Antonín Bradna a Misie v současné době. Divácky přitažlivý byl i Svatopluk Karásek, který vystoupil s pásmem Výlučnost Krista a tolerance.
    Tak jako v minulých letech byly všechny akce financované výhradně z dobrovolného vstupného, které však víceméně stačilo na pokrytí honorářů přednášejících a nezbytných režijních nákladů.

Přehled činnosti v roce 2001:

26.ledna:          Biblický pohled na stáří
přednášel:         P.ThDr. Jan Bárta, kaplan v Humpolci

16.února:           Antonín Cyril Stojan-pastýř mezi Východem a Západem           
přednášel:          ThDr. Jan Bárta

16.března:         O smyslu postní doby a velikonočních svátků
zúčastnili se:    sestra Benedikta,členka Kongregace sester premonstrátek
                         v Humpolci, Jan Hálek, farář CČSH v Ledči n. Sázavou,
                         Pavel Skála, farář ČCE v Havlíčkově Brodě

27.dubna:          Křesťanství a kultura
přednášel:         Mons.Doc.Dr.Karel Vrána,ředitel DTI V Hradci Králová

27.května:        Prohlídka městského hřbitova s vycházkou ke sv.Václavu
odborný výklad:  Jiří Rychetský, regionální historik

8.června           Osobnosti české církve ve 20.století
přednášel:         Mons. Antonín Bradna, děkan v Budyni n.Ohří

26.října:           Výlučnost Krista a tolerance (pásmo slova a písní)
účinkoval:        Svatopluk Karásek, evangelický farář,textař a hudebník


2.listopadu:       Misie v současné době (Paraguay, Nová Guinea)
přednášely:       Misijské sestry Služobnice Ducha sv.

Kromě těchto aktivit se ještě uskutečnilo:

18.-20.května:     Víkendový pobyt pro děti na chalupě Bělice u Kališť
28.září:                 Odpoledne pro rodiče s dětmi ve škole v Ml.Bříštích
                             MUDr.M.J.Kašparů: Drogová závislost a nebezpečí
                             Sekt
1.prosince:            Zahájení adventní doby v KLUBU MěKIS

 

 

 

Hospodářský život

 


Rodinný pivovar BERNARD

 

    Sortiment výrobků Rodinného pivovaru Bernard se skládá ze 7 druhů piva: Výčepní pivo: světlé 10%, Ležácké pivo: světlý 11%, světlý 12%, polotmavý 11%, Sváteční ležák 12%. Speciální pivo: Speciální světlé pivo 14%OX, Speciální černé pivo 13%.Výstav pivovaru v roce 2001 byl 94 780,7 hl piva.
    Nejdůležitější událostí pro Rodinný pivovar Bernard v tomto roce bylo jeho spojení s pivovarem z belgického království DUVEL MOORTGAT. K podpisu obou strategických partnerů došlo 23.července 2001. Společnost Duvel Moortgat z Breendonku navýšila základní jmění akciové společnosti Rodinný pivovar Bernard a získala tak v novém společném podniku padesátiprocentní podíl.
    Dalším významným dnem se stal 20.červen, kdy získal Ing. Stanislav Bernard BRAND MANAGERA České republiky 2000 v kategorii David versus Goliáš. Do soutěže byl nominován za úspěšné prosazování značky Bernard na českém trhu.
    10. a 11. srpna uspořádal pivovar tradičně již 7.ročník Pivních slavností v Humpolci. Jeho partnery se stalo 45 převážně humpoleckých firem
    Na podzim roku 2001 oslavil Rodinný pivovar Bernard 10. výročí vzniku firmy. V rámci jeho oslav se konal l.ples tohoto rodinného pivovaru ve Spolkovém domě a výstava v Muzeu Dr.A.Hrdličky spojená s ochutnávkou piva. Obě akce se setkaly u humpolecké veřejnosti s velkým ohlasem.

 

 


Humpolecké strojírny  a.s.

 

    Po zásadní restruktualizaci akciové společnosti skončené v předchozím roce byla v průběhu roku 2001 dokončena změna obchodní politiky a sortimentu výroby započatá v roce 1998. V průběhu těchto čtyř let byly do sériové výroby průběžně zaváděny nové výrobky, které tvoří více něž 70% stávajícího výrobního programu společnosti.
    Z pohledu výroby a prodejů zaznamenal tento rok zastavení propadu v oblasti odbytu nakladačů a dokonce nárůst této komodity o 38% a to především vlivem nárůstu dodávek nakladačů do USA. Byly dodávány převážně nakladače a typové řady traktorů Zetor, Renault, Landini, Ford, Fiat a další. Na trhu USA se úspěšně prosadil nakladač FL 80, určený pro malé traktory do 50 HPS, prodávaný spolu s korejskými traktory prostřednictvím firmy Amarican Jawa. Největšími odběrateli nakladačů byly USA, Francie, Velká Británie a SRN.
    V oblasti kooperací úspěšně pokračovala spolupráce s firmou Agro ze SRN, kam a.s. dodává  především díly ze svařovaných a obráběných výpalků z plechů 25-75mm, základované nebo i lakované. Kooperace pro tohoto výrobce je dlouhodobě stabilizovaná a bude se nadále rozšiřovat. Pro tuto firmu vyrábíme zároveň i nakladače. Obchodní obrat dodávek pro uvedenou firmu činil v roce 2001 více než 109 mil. Kč.
    Dalším významným obchodním partnerem je v oblasti kooperací firma Jungheinrich Ag. Této firmě jsou dodávány nosné svařované části pro vysokozdvižné vozíky z vysokopevnostních materiálů.
 V tomto roce došlo k více než 40% navýšení těchto dodávek a je předpoklad dalšího růstu objemů. Pokračovala i spolupráce s firmou Still Vagner Gmbh, kam se dodávají technologicky náročné svařované součásti.
    V průběhu roku se společnosti podařilo snižovat celkový stav zásob, navýšit výrobu o 42% a prodeje o 34% na celkový roční objem 288 mil. Kč. Nadále přetrvávalo napětí v dodavatelských vztazích, vyvolávané nevyvážeností v oblasti zdrojů a potřeb financování .
    Zaměstnání zde našlo 310 osob a to převážně z místního regionu. Dosažený měsíční výdělek na zaměstnance činil 12,5 tis. Kč.

 

 


Sukno - Textil


   
    Podle informací Ing. Vladimíra Racka se na stávající situaci v podniku Sukno podílely politické změny z konce roku 1989 a roku 1990, které odstranily vládu KSČ a postupně odstraňovaly i socialistický způsob výroby založený na plánování. Odstraněny byly i důsledky násilného znárodnění textilní výroby.
    Dne 31.12.1991 se změnil n.p.Sukno v Sukno s.r.o. bývalých majitelů a restituentů.
    V souvislosti s otevřením mezinárodních trhů nastaly zejména pro textilní výrobu radikální negativní změny. Konkurence levných východoasijských výrobců a nasycení západoevropských textilních trhů přivedla celý textilní průmysl u nás do krizové situace.
    Sukno s.r.o. se muselo přeměnit 31.7.1999 na Sukno - Textil, do jehož vedení přistoupili jako podílníci také zástupci zahraničních obchodních firem. Ale ani za tohoto stavu se ekonomická situace Sukna nezlepšila, nepomohla ani změna vedení podniku, kdy do jeho čela byl vybrán Ing. Vladimír Racek, absolvent VŠE zahraničního obchodu. Proto firma Sukno-Textil  musela 29.6. 2001 vyhlásit konkurz s určením správce konkurzní podstaty na veškerý majetek Sukna.

 

 

D H  Dekor, spol. s.r.o.

 

    Společnost DH Dekor vznikla 1.11.2000. Zakladatelem a jediným společníkem je Dřevozpracující družstvo se sídlem  v Lukavci.
    Má 153 zaměstnanců, zabývá se výrobou a zpracováním impregnovaných papírů, laminací dřevotřískových a dřevovláknitých desek, výrobou a rozvodem tepla a silniční nákladní dopravou.

 

 


Drobní podnikatelé ve městě

V roce 2001 byly v Humpolci otevřeny tyto nové provozovny:

Horký Aleš, Na Kasárnách 152, Humpolec
     Vydavatelská a nakladatelská činnost

HR-WOOD, s.r.o., Na Závodí 447, Humpolec
     Obchodní činnost, pronájem a půjčování

Rýznerová Jitka, Na Závodí 631, Humpolec
     Překladatelská činnost

FMP, s.r.o., Na Závodí 447, Humpolec
     Výroba dřevěných výrobků

Točík Zdeněk, Nádražní 172, Humpolec
     Kosmetické úpravy zvířat

Paťcha Stanistav, Zichpil 351, Humpolec
     Obchodní činnost

Čečka Miroslav, V Cípku 1165, Humpolec
     Opravy předmětů kulturní povahy

Němcová Jana, Dusilov 384, Humpolec
     Obchodní činnost

Kotlíková Eva, Masarykova 709, Humpolec
     Obchodní činnost

Havel Jaroslav, Nerudova 175, Humpolec
     Výroba strojů a zařízení

Dočkal Milan, Nerudova 185, Humpolec
     Obchodní a zprostředkovatelská činnost

Maťková Alena, 5.května 376, Humpolec
     Obchodní činnost

FOTOGRAFIA, družstvo, Havlíčkovo nám.91, Humpolec
     Kopírovací práce

Langr  František, Blanická ul., Humpolec
     Obchodní činnost

LTRN Humpolec, Jihlavská 803, Humpolec
     Obchodní činnost

Minks Ladislav, Komenského 1353, Humpolec
     Obchodní činnost

Šmidrkal Pavel, Okružní 1289, Humpolec
     Obchodní činnost

Ing. Rýzner Zdeněk, Na Závodí 631, Humpolec
     Kopírovací práce

Topič Jaromír, Lnářská 546, Humpolec
     Výroba potravinářských výrobků


Malinovskij Oleg, Malinovskaja Olga, s.r.o., Hornická 638, Hu
     Výroba pletených a háčkovaných výrobků


Jaroušková Jaroslava, Dolní nám. 27, Humpolec
     Obchodní činnost

Palánová Dana, Školní 701, Humpolec
     Obchodní činnost

LENZE s.r.o, Central Trade Park D1 1571, Humpolec
     Obchodní činnost

Vaková Stanislava, Dolní nám. 26, Humpolec
     Obchodní činnost

ČEMOLEN a.s., V Kopci 951, Humpolec
     Obchodní činnost, výroba textilních vláken

RABBIT TRHOVÝ ŠTĚPÁNOV a.s., Máchova 1174,Hu
     Obchodní činnost

DOMITA – OBCHOD a.s., Horní nám. 3, Humpolec
     Obchodní činnost

Bleha Miroslav, 5.května 314, Humpolec
     Obchodní činnost

SINPRO s.r.o, Příčná 1525, Humpolec
     Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí, zprostředkování služeb

Říhová Iveta, Horní nám. 441, Humpolec
     Obchodní činnost

GYMNÁZIUM Dr.A.Hrdličky, Komenského 147, Humpolec
     Pořádání kurzů, školení

Turková Olga, Cechovní 148, Humpolec
     Obchodní činnost

INTER EXPRES SERVIS s.r.o., Lnářská 870, Humpolec
     Skladování zboží

STAVEBNÍ TECHNOLOGIE, spol.s.r.o, Nádražní 729, Hu
    Stavba strojů, provádění prací zemědělskou mechanizací
Pavlovská Miloslava, Školní 459, Humpolec
     Obchodní činnost


Šmejkal Rudolf, Dolní nám. 34, Humpolec
     Činnost organ.fin.podnik.a ekonom.poradců,
     zprostřed.obchodu,služeb, reklamní činnost

Cíglerová Miroslava, Jana Zábrany 243, Humpolec
     Obchodní činnost

V roce 2001 byly v Humpolci zrušeny tyto provozovny:

Kocman Jaroslav, Dusilov 384, Humpolec
     Obchodní činnost
                                
Doležal Petr, Komenského 131, Humpolec
     Obchodní činnost

Straka Vladimír, Komenského 131, Humpolec
     Pneuservis

COOP Centrum družstvo, Podhrad 286, Humpolec
     Obchodní činnost

Krupička Václav, Dolní nám. 32, Humpolec
     Obchodní činnost

Štěrba Radek, Masarykova 647, Humpolec
     Obchodní činnost

Maršíková Marie, Jiřická 1384, Humpolec
     Zakázkové krejčovství

Čápová Iva, Husova 391, Humpolec
     Výuka cizích jazyků


Kříž Václav, Manipul.sklad ČSD Humpolec
     Výroba dřev.výrobků, obchodní činnost

Krtková Jana, Rašínova 190, Humpolec
     Obchodní a zprostředkovatelská činnost

Vranka Robert, Na Rybníčku, Humpolec
     Obchodní činnost

Vořechovská Marie, Jiřická 1423, Humpolec
     Obchodní činnost

Navrátil Vlastimil, Jana Zábrany 233, Humpolec
     Výroba lahůdek

Beranová Zdeňka, 5.května 314, Humpolec
     Obchodní činnost

MAVA TRADE s.r.o., Máchova 1174, Humpolec
     Povrchová úprava dveří

Cígler Stanislav, Svatopluka Čecha 662, Humpolec
     Obchodní činnost

Turková Olga, Komenského 131, Humpolec
     Obchodní činnost

PARWAN s.r.o., Jana Zábrany 54, Humpolec
     Balicí a obchodní činnost

NEMOCNICE VYSOČINA s.r.o., 5.května 319, Humpolec
     Praní prádla

Šmidrkal Martin, Rašínova 191, Humpolec
     Obchodní činnost

Cígler Stanislav, Jana Zábrany 246, Humpolec
     Obchodní činnost

Pícha Stanislav, Masarykova 739, Humpolec
     Obchodní činnost

Pícha Stanislav, Lužická 600, Humpolec
     Obchodní činnost
Peněžnictví

 

90 let  Městské spořitelny


  
    K založení peněžního ústavu, Městské spořitelny, došlo v Humpolci v roce 1911. Ta měla kromě rozvoje spořivosti a podnikání občanů přispívat ze svého výnosu k rozvoji samotného města. Proto v první správní radě spořitelny byl nejen starosta města, ale i členové městské rady a jiní významní občané. První úřadovna se nacházela v poschodí radnice , v místech dnešní knihovny. Schůze správního výboru v říjnu 1926 přijala usnesení o zahájení stavby vlastní budovy. Stavba byla dokončena a spořitelna zahájila svoji činnost pro veřejnost 30.června 1929. Prvním a dlouhodobým ředitelem se stal Josef Vlček. Za jeho vedení spořitelna dále rozvíjela sužby občanům i městu.
    Poválečné osudy Městské spořitelny v Humpolci byly závislé na změnách, kterým zejména po únoru 1948, procházela celá naše společnost. Nejdříve došlo ke sloučení a zestátnění všech peněžních ústavů a k vytvoření státní spořitelny. Potom následovaly reorganizace znárodněného peněžnictví, které v podmínkách Humpolce byly ještě komplikovány územní reorganizací v roce 1960.
    Budova sice stále sloužila peněžnictví, ale měnili se její uživatelé a jejich názvy.
    Když byly zrušeny všechny Kampeličky a jejich agendu převzala Čs. spořitelna, bylo nutné pro ni nalézt další pracoviště. Na několik let se jím stal bývalý hotel Pujman. Do své původní budovy na Dolním náměstí se vrátila v 60. letech a vykonávala funkci okresní pobočky. V 90. letech se přemístila do Pelhřimova a v Humpolci od té doby zůstala pobočka České spořitelny a.s.
    Po 70ti letech služby pro veřejnost začala generální oprava budovy z roku 1928 a úřadovna byla dočasně přestěhována do sousedního muzea a po 2 roky probíhala její rekonstrukce. Dokončena byla v roce 1998.

 

 

V  tomto roce poskytovaly klientům v Humpolci své služby také  tyto peněžní ústavy:
                          Česká spořitelna a.s.
                          Komerční banka a.s.
                          Ge Capital bank a.s.
                          Investiční a poštovní banka

 

 


Akce realizované městem Humpolec

 


Místní komunikace, bytová výstavba, doprava

 

    V letošním roce došlo k opravě a výměnám některých již nevyhovujících dopravních značek jak ve městě, tak v místních částech, jednalo se o akci za  cca 450 000,--Kč. Pokračovalo tzv. frézování místních komunikací, které spočívalo v odstranění asi 5 cm starého asfaltu a provedení nového asfaltového koberce. Takto opraveno 1 500 m2 vozovek v celkové hodnotě 500 000,--Kč.
    Realizována byla I.etapa opravy komunikace Zichpil, kde se jedná o opravu stávajících povrchů kamennou kostkou v rozsahu 1100  m2 v celkové částce 1.800 000,--Kč. Začala oprava již značně poškozeného chodníku v ulici Masarykova od domu čp. 907 po služebnu Jihočeských plynáren. Tato akce byla v letošním roce realizována částkou 600 000,--Kč. Konečná zádlažba bude provedena až v roce 2002 celkovým nákladem 1.300 000,--Kč. Opraven byl chodník v ulici Školní před budovou ZŠ Hálkova, 480 m2 bude stát  385 000,--Kč.
    V ulici Arbesova proběhla oprava vodovodního řádu a kanalizace. Následně bude provedena  kompletní rekonstrukce komunikace a chodníků. Jedná se o plochu asi 1500 m². Další akcí byla rekonstrukce příjezdu do polikliniky ze dvora, čímž vznikla parkovací místa pro automobily v této lokalitě. Jedná se asi o 600 m² plochy s celkovými náklady 600 000,--Kč.
    Při realizaci opravy parkoviště u Havlíčkova náměstí byla provedena oprava dnešní slepé ulice za poštou, aby mohla být využita jako parkovací plocha. Upraven bude také chodník podél pošty, jedná se o plochu 400 m², náklady jsou 308 000,--Kč. Zrekonstruován byl také stávající, značně poškozený chodník v ulici Palackého, jedná se o plochu 325 m² s nákladem 260 000,--Kč.
    V letošním roce bylo vybudováno parkoviště  před poliklinikou na rohu ulic Hálkova a Masarykova. Touto výstavbou by měla vzniknout parkovací plocha pro 18 osobních automobilů o rozloze 1200 m² s celkovým nákladem 1.600 000,--Kč.
    Dokončena byla výstavba bytových domů v ulici Máchova, kde bylo vybudováno 10 bytových jednotek a v ulici Jihlavská, kde to bylo 6 bytových jednotek. Celkový náklad na výstavbu činil 22.400 000,--Kč. Na tyto stavby byla získána státní dotace ve výši 5.120 000,--Kč.
    Dále Město Humpolec získalo státní dotaci na výstavbu Domu s pečovatelskou službou a to ve výši 9.000 000,--Kč. Stavba tohoto DPS byla v tomto roce zahájena částkou 5.500 000,--Kč s tím, že 4.000 000,--Kč tvoří státní dotace a stavba bude dokončena v roce 2002. Celkové náklady této stavby jsou 21.000 000,--Kč.
    Z dalších akcí dále probíhala běžná údržba komunikací ve městě s náklady 1.500 000,--Kč. Zajištění provozu veřejného osvětlení si vyžádalo částku 800 000,--Kč.
Náklady na elektrickou energii byly 1.200 000,--Kč.          

 

 


Stavebnictví

 


    V roce 2001 došlo k realizaci následujících stavebních akcí:

- zateplily se štítové stěny bytového domu na Skalce 964 včetně nátěru fasády, cena 176.263,50 Kč
- opravila se střecha hasičské zbrojnice položením nové fólie SIKAPLAN, cena 113.400,--Kč
- došlo k rekonstrukci sociálního zařízení v MŠ Na Rybníčku a stavební úpravě kuchyňky MŠ, cena 198.166,--Kč
- vyměnila se střešní krytina z pálených tašek na BRAMAC Na Skalce 963, cena 535.540,--Kč a Hálkova 1008, cena 184.974,--Kč
- rekonstrukce části stoupaček a stavební úpravy v kuchyňce MŠ Smetanova stály 115.000,--Kč
- v ulici Lnářská 109 se zrekonstruovalo 8 ks balkonů, cena 158.288,--Kč
- v Plačkově se vyměnila střešní krytina z pozinkovaného plechu za plech z Cu na kapličce, cena 118.440,--Kč
- v ulici Hálkova 1000 byla provedena rekonstrukce vytápění dvou bytů včetně rozvodů teplé a studené vody, cena 263.200,--Kč
- Na Rybníčku 1323 se opravila střecha domu, položila se nová živičná vrstva, cena 184.170,--Kč
- demontována byla původní kotelna na pevná paliva v ulici Hálkova 926 a 927, dodána a smontována byla nová plynová kotelna, cena 1.649 550,--Kč
- provedena byla demolice domu čp. 856 v ulici Družstevní, upravily se okolní pozemky pro případnou výstavbu nového bytového domu, cena 366.624,--Kč
- došlo k odvodnění dešťových svodů a zemní vlhkosti v Dětském domově, napojila se kanalizace, předláždily překopy, cena 236.399,--Kč
- v muzeu Dr.A.Hrdličky se rozšířil stávající počet sociálního zařízení, cena 175.537,--Kč
- na poliklinice se provedly nové nátěry oken, parapetů a zárubní, cena 123.597,--Kč
- provedena byla výměna stoupaček a zařizovacích předmětů WC v ulici Máchova 20, cena 119.706,--Kč a Masarykova 77, cena 186.300,--Kč.

 

 

 

 


Vodní hospodářství
   


    V letošním roce prováděla společnost VoKa Humpolec s.r.o. opravu vodovodu a kanalizace v ulici Arbesova a Raisova nákladem 787.000,--Kč. Jednalo se o výměnu staré, málo funkční kanalizace a vodovodního řadu včetně domovních přípojek. Společnost VODAK Humpolec zase rekonstruovala kanalizaci a vodovodu v ulici Masarykova a to částkou 2.310 000,--Kč. Zde se opět jednalo o výměnu kanalizačního  a vodovodního řadu od křižovatky ul. Hálkova po křižovatku s ul. Vágnerova. Tato stavba významně přispěla k řešení problematiky týkající se zatápění nemovitostí právě v této části města.
    787.500,--Kč si vyžádala rekonstrukce vodovodního řadu v ulici Jihlavská, kdy cílem stavby byla výměna starého zásobního řadu od vodojemu v ul. Jihlavská směrem do města a propojení nového výtlačného řadu do tohoto vodojemu. Tím bude dopravována voda z čerpacích stanic pod Rozkoší do vodojemu a zde se spojí s vodou z prameniště Perlavka a Vodačka a zlepší tak svoji kvalitu hlavně v obsahu dusičnanů.
    Začala další ze série etap posilování vlastních vodních zdrojů města na prameništi Perlavka, které rozšíří kapacitu těchto zdrojů zhruba na
15 000 m² pitné vody za rok. V dalších letech se však bude muset provést celková rekonstrukce této vodárny. Tímto posilováním vodních zdrojů se městu daří držet cenu vodného na přijatelné výši.
    Vybudoval se nový vodovodní řád pro obec Plačkov z důvodu znečištění původního prameniště obce organickými látkami .
    V průběhu roku byly prováděny i některé menší akce, co se týče finančních prostředků: kanalizace v ulici Hálkova na novém parkovišti, částka 290 000,--Kč, kanalizace v ulici Pelhřimovská pro napojení nových rodinných domků, částka 50 000,--Kč, kanalizace na Rozkoši, částka 60 000,--Kč, rekonstrukce ČOV na LTRN, částka 230 000,--Kč.
    Nemalé finanční prostředky byly během roku vynaloženy na běžné opravy, havárie, poruchy na vodovodních a kanalizačních řadech, finanční částka se pohybovala okolo 2.300 000,--Kč.  
   

 

 

 

Sociální  odbor

 

    Odbor zdravotních a sociálních věcí vydal v roce 2001 242 stanovisek, 1 309 rozhodnutí a řešil 251 podnětů. Dále spolupracuje s Pečovatelskou službou při přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou, spolupracuje s obvodními lékaři u starých a těžce zdravotně postižených občanů, zajišťuje azylové bydlení a sociální hospitalizaci, vydává podněty pro POD Okresního úřadu v Pelhřimově, stanoviska a potvrzení o příjmech pro policii a soudy. Nová je spolupráce s OkÚ v rámci sociálně-právní ochrany dětí.
    V roce 2001 bylo vyplaceno na dávkách sociální péče pro staré občany, občany těžce zdravotně postižené a jednotlivce podmíněné sociální potřebností 3.771 000,--Kč celkem, z toho 1.984 000,--Kč byly příspěvky při péči o blízkou osobu.
    Na jednorázových  peněžitých příspěvcích podmíněných zdravotním stavem bylo vyplaceno 36 000,--Kč, na opakujících se peněžitých příspěvcích bylo vyplaceno 181 000,--Kč, na dávkách pro rodiny s nezaopatřenými dětmi se vyplatilo 1.644 000,--Kč, jednorázově pak
14 000,--Kč. Celkem bylo v tomto roce na sociálních dávkách vyplaceno 5.717 800,--Kč.
    Další příspěvky ze sociálního zabezpečení obdržely: Dětský domov, Rodinné centrum Cipísek, Domov důchodců, Nemocnice Pelhřimov, Fokus Vysočina a Sdružení zdravotně postižených, jejich celková výše byla 639 500,--Kč, z dalších to byly ZSMH, DZS, LTRN a Zdravotní služby města Humpolec, výše příspěvku byla 2.344 000,--Kč.

 

 


Sociálně – právní poradna

 

    Činnost poradny v Humpolci spočívá v účinné pomoci zdravotně postiženým i ostatním občanům nejen v podávání informací, ale také v sepisování žádostí, v rozpoznávání špatných rozhodnutí, zastupování a nápravách křivd. V Humpolci poradna sídlí v Družstevní ulici čp. 1230, druhá poradna je v Pelhřimově.
    V roce 2001 využilo služeb obou poraden celkem 222 klientů. Dle zdravotního postižení bylo 14 klientů nevidomých, 88 prakticky nevidomých, 36 slabozrakých, 10 tělesně postižených, 29 sluchově postižených, 35 interně postižených a 15 klientů bylo bez potíží. Byly řešeny různé druhy sociálního zabezpečení v 212 případech, v oblasti pracovního práva v 21 případech, v oblasti daňové v 9, v oblasti soukromého podnikání ve 3, v oblasti bytové v 16, v majetkové oblasti v 10 případech. V žádostech obecného rázu bylo projednáno 74 případů a využito osobního nebo písemného zásahu bylo ve 28 případech, v problematice odstraňování tvrdosti zákona v 6 případech a osobní nebo písemné jednání v 5 případech. Besed a přednášek bylo 16, zúčastnilo se jich 101 klientů.

 

 


Živnostenský  úřad

 

    1.ledna 2001 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností. Tím byla zahájena transformace volných živností, která má být ukončena v roce 2003. Tímto nařízením vlády byly pojmenovány volné živnosti.
    29.února byla ukončena transformace živností z roku 2000. V roce 2001 ohlásilo 138 fyzických osob 153 živností, 25 právnických osob ohlásilo 45 živností. O přerušení živnosti požádalo 169 fyzických a právnických osob.
    Na správních poplatcích bylo vybráno 234 000,--Kč.
    Bylo zrušeno 11 živnostenských oprávnění – sankční zrušení, 35 živnostenských oprávnění na žádost podnikatele, l živnostenské oprávnění bylo pozastaveno z úřední moci, 11 živnostenských oprávnění zaniklo úmrtím podnikatelů.

 

 

 

Obyvatelstvo

 

    K 31. prosinci 2001 měl Humpolec 10 844  obyvatel. K trvalému pobytu se přihlásilo 145 osob, odhlásilo se 171 osob. Narodilo se 92 dětí, zemřelo 126 občanů. Trvalý pobyt změnilo 232 osob.
    Městský úřad obdržel 139 žádostí o vydání občanského průkazu v patnácti letech, celkových žádostí bylo 1 478. Žádosti o výpis z Rejstříku trestů podalo 597 osob. Žádostí o cestovní pas bylo vyřízeno 532.
    V humpoleckém matričním obvodě bylo uzavřeno celkem 100 sňatků včetně církevních, 22 manželství bylo rozvedeno.
    Prvním občánkem Města Humpolce se v roce 2001 stal Matyáš Havel, který se narodil 10.ledna manželům Ditě a Martinovi Havlovým.

 

 


Komise pro občanské záležitosti

 

    Komise pro občanské záležitosti při MěÚ navštívila v tomto roce 142 občanů v rodinách a domovech důchodců při oslavách jejich životních jubileí a to od 80ti let výše. Rozesláno bylo 76 písemných gratulací k 75. narozeninám. Jedenáct manželských párů oslavilo zlatou svatbu, při kterých zástupci komise pro občanské záležitosti také nechyběli.
    V květnu a červnu se členové komise účastnili loučení dětí s mateřskou školou, předávání maturitních vysvědčení žáků humpoleckých středních škol na MěÚ, v září vítali prvňáčky v obou základních školách. V prosinci proběhlo každoroční předávání vánočních dárků obyvatelům Domova důchodců a Domova Blahoslavené Bronislavy, zajištěn byl kulturní program.
    Jako každoročně se na urnovém háji uskutečnilo společné ukládání zpopelněných ostatků, rozptyl, vsyp a uložení pod epitafní desky. V listopadu se pak konala pietní vzpomínka na zemřelé s kulturním programem za účasti zástupců MěÚ a církví.
Významná výročí roku 2001

 


Prof. Jiří Rychetský

 

    Regionální historik prof. Jiří Rychetský v dubnu tohoto roku oslavil své 75. narozeniny.
    Narodil se 12.dubna 1926 v nedalekých Jiřicích. Vystudoval gymnázium a po válce na Karlově univerzitě zeměpis a dějepis, který byl jeho oblíbeným předmětem už od základní školy. Na filozofické fakultě ho učil akademik Dobiáš, autor Dějin města Pelhřimova. Právě on vzbudil v budoucím kantorovi zájem o regionální historii.
    Svůj zájem soustředil prof. Jiří Rychetský na dvě vyjímečné osobnosti   Humpolecka – slavného skladatele Gustava Mahlera  a proslulého antropologa Aleše Hrdličku.
    Jiří Rychetský je autorem mahlerovské expozice v Jihlavě a samozřejmě se podílí i na rekonstrukci a oživení skladatelova rodného domu v Kalištích. O Mahlera se začal zajímat už před šedesáti lety, kdy jako jedenáctiletý poprvé zaslechl jeho jméno, naplno se o něj začal zajímat počátkem šedesátých let, kdy se ve světě zdvihla vlna zájmu o jeho dílo. Objížděl archivy a pátral po podrobnostech z Mahlerova dětství. Svých znalostí využil prof. Rychetský při vybudování první mahlerovské expozice v humpoleckém muzeu, podílel se na vzniku filmu o mládí Mahlera „Kázání rybám”. Nyní pracuje na knize „ Po stopách G.Mahlera v Čechách a na Moravě”, jejíž součástí bude i rozsáhlý rodokmen.
    U Aleše Hrdličky se zaměřil na jeho mládí na Vysočině, kam se rád vracel a vytvořil nadace pro místní školu a muzeum. Stal se také jedním z organizátorů řady hrdličkovských akcí, např. pojmenování gymnázia vědcovým jménem, jemu a dalším se podařilo, že 100. výročí Hrdličkova narození bylo zařazeno mezi výročí UNESCO. Při této příležitosti byl na humpoleckém náměstí odhalen Hrdličkův pomník.
    Se svým přítelem, básníkem Františkem Brzoněm, napsal beletristickou knížku „Chlapec s arnykou”, která vyšla na dnešní dobu v neuvěřitelném nákladu 20 000 výtisků.
    Díky zájmu o slavné rodáky získal Jiří Rychetský přátele po celém světě, setkal se s lidmi jako byli Rafael Kubelík, Rudolf Firkušný nebo i s významným sponzorem mahlerovských akcí multimilionářem Gilbertem Kaplanem.
    Jiří Rychetský chtěl, aby se právě slavní rodáci stali vzorem pro mládež, aby tu zůstalo něco trvalého, co bude rodáky stále připomínat, jako je mahlerovská expozice v Jihlavě nebo rekonstruovaný skladatelův rodný dům. Přispěl k tomu také mnoha přednáškami a články nejen v našem, ale i zahraničním tisku a mnoha rozhlasovými relacemi. S jeho příspěvky se mohou seznamovat také čtenáři měsíčníku ZÁLESÍ, kde v každém novém čísle profesor Rychetský dokazuje svůj široký historický záběr našeho regionu v článcích pod titulem „Z historie Humpolecka ”.

 

 


Miloslav  Hnát

 

    23.května tomu bylo 100 let, kdy se ve Zbilidech narodil zasloužilý učitel Miloslav Hnát. Více než 40 let působil na školách v Humpolci a okolí. Mládí prožil v Petrovicích, gymnázium vystudoval v Pelhřimově, učitelský ústav v Poličce. Později absolvoval obory biologie – zeměpis na Pedagogické fakultě v Brně. Učitelskou dráhu zahájil v Jiřicích, od roku 1926 zakotvil v Humpolci, kde působil nejprve jako učitel na národní škole, později na téže škole 13 let jako ředitel. Získal i logopedickou kvalifikaci a 16 let se věnoval činnosti v logopedické poradně. Za tuto dobu pomohl asi dvěma tisícům dětí překonat vady řeči. Byl členem logopedické společnosti v Praze. Měl také aprobaci pro učňovské školy a také na učňovské škole v Humpolci vyučoval. Několik let vedl Okresní pedagogický sbor v Humpolci. Na výzvu Pedagogické fakulty zpracoval jakosti zemědělských půd na Humpolecku.
    Řadu let se věnoval osvětové činnosti, organizováním a pořádáním přednášek, byl dlouholetým členem výboru ZK ROH Zálesí, velmi úspěšný byl jeho několikaletý přednáškový cyklus „Nad mapou světa”.
    Byl spoluzakladatelem humpolecké pobočky Společnosti přátel žehu, kde také řadu let obětavě pracoval. Neméně obětavě pracoval v Červeném kříži, hrával divadlo s ochotníky, působil ve zpěváckém spolku Čech a Lech. Po řadu let přispíval do národopisného sborníku Zálesí. Podílel se na národním odboji. V roce 1963 byl jmenován zasloužilým učitelem.V srpnu tomu bude 25 let co M. Hnát zemřel.
Josef  Kopáč

 

    V měsíci srpnu jsme si připomněli 135. výročí narození humpoleckého pedagoga, ale především významného muzejního a národopisného pracovníka Josefa Kopáče.
    Narodil se v Humpolci 4.srpna 1866. Po získání učitelské kvalifikace působil v našem městě nejprve jako odborný učitel, později jako ředitel měšťanské dívčí školy. Mimo svého povolání Josefa Kopáče zaujal národopis českého Horácka a našeho Zálesí. Nechyběl mezi zakladateli Muzejní společnosti pro humpolecký okres, kteří se sešli na ustavující schůzi této společnosti 28.7.1895. Od tohoto dne je s jeho jménem nerozlučně spjata historie humpoleckého muzea a to na dobu delší než půl století. Zastával funkci jednatele, od roku 1919 až do poválečných let působil jako předseda muzejní společnosti. Josef Kopáč měl velké zásluhy na vytvoření bohatého fondu našich muzejních sbírek. V minulosti nechyběly hlasy, aby humpolecké muzeum neslo jeho jméno.
    Josef Kopáč byl činný i literárně, jeho práce se týkají hlavně národopisu. Z větších prací jmenujme „Bývalý horácký kroj, Čtvrt století humpoleckého muzea, Horácký kožich, Zvěsti z Horácka”. Vytvářel také národopisný sborník Zálesí, jeho články byly uveřejňovány v časopisech a věstnících, přispíval do regionálních tisků.
    V roce 1922 ustanovilo tehdejší obecní zastupitelstvo Josefa Kopáče městským kronikářem. Zápisky v městské kronice vedl až do října 1938. Zemřel 31.července 1955.

 

 


Jan Pamětnický

 

    Byl to neobyčejně nadaný hudebník, který se brzy stal kapelníkem, dirigentem i kompozistou. Jeho hudební činnost vyvrcholila v padesátých letech, kdy se stal kapelníkem Městské dechové hudby v Humpolci, později hudby národního podniku Sukno. Od roku 1963 převzal na čtrnáct let dirigentskou taktovku Orchestrálního sdružení při závodním klubu Zálesí, které se stalo také jeho zásluhou nejlepším amatérským tělesem na celém okrese. Spolupracoval i s Divadelním souborem Jindřicha Honzla při nácviku her se zpěvy. Jako dirigent byl velmi oblíbený a vždy dovedl ostatní povzbudit.
 

 


Ing. Oldřich  Pajgrt  CSc.

 

    Humpolecký rodák oslavil v tomto roce své 75. narozeniny. Patří k těm, kteří v minulosti usilovali o dobré jméno nejenom humpoleckého, ale i čs. textilního průmyslu, jehož kdysi světová sláva pomalu upadá.
    Studium ukončil na humpoleckém gymnáziu v roce 1945, ve městě byl znám jako brankář házené a nadějný divadelník. Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou se specializací textilní chemie. První uplatnění našel v tehdejším n.p. Sukno jako textilní chemik, později vedoucí výzkumné laboratoře. Bylo nabídnuto místo ve Výzkumném ústavu vlnařském v Brně.
    Brzy se stal vědeckým pracovníkem I.stupně, získal řadu ocenění nejen doma, ale i v zahraničí. Výsledky výzkumné práce publikoval nejen u nás, ale i v zahraničním odborném tisku. Byl autorem řady učebnic pro textilní školy a členem zkušební komise na vysokých školách. Světovou hodnotu v oboru dosáhly jeho dvě encyklopedické práce o polysterových a polypropylenových vláknech. Desítky publikací věnoval muzeu v Humpolci.
    Dík vynikajícím úspěchům zejména s polypropylenovým vláknem získal ve Výzkumném ústavu vlnařském a mezi textilními chemiky čestný titul „ polypropylenový král”.
 

 

 

 


55. výročí  Základní umělecké školy
Gustava Mahlera

 

    Myšlenka zřízení hudební školy v Humpolci se objevila v květnových dnech roku 1945. Iniciativa pěveckého spolku Čech a Lech našla pochopení u představitelů místní lidosprávy. 17.prosince 1945 byl schválen statut školy, 9.ledna 1946 se konala ustavující schůze, kde byl zvolen školní výbor a dnem 1.února 1946 byla škola oficiálně otevřena.
    Výuka byla zahájena ve třech místnostech bývalé chlapecké školy (dnes ZŠ Hálkova). Zapsáno bylo 124 žáků. Malé muzikanty přivítal výbor pedagogů a sbormistr Josef Reyhon ml., který byl pověřen vedením školy. Kromě klavíru se vyučovalo hře na housle a fagot. Během roku 1946 škola získala od fondu Národní obnovy větší množství hudebních nástrojů.
    V únoru roku 1947 se škola přestěhovala do staré radnice na Dolním náměstí (dnešní Městská knihovna). Zde se podařilo ze zájemců o hudbu vytvořit 50ti členný pěvecký sbor a vznikají i dva žákovské orchestry- smyčcový a dechový.
    Škola se začíná prosazovat na veřejnosti. Jedním z velkých úspěchů bylo účinkování dechového orchestru v čele s terciánem Jirmusem při tělovýchovné slavnosti středoškoláků v Praze. V roce 1948 je vyučováno 196 žáků. Škola je přejmenována na Městský hudební ústav. Tato změna však znamená pokles v počtu vyučovaných žáků na 79, oba orchestry jsou rozpuštěny. V roce 1951 se stal z politických důvodů J.Reyhon nepohodlným a ze školy odchází.
    V letech 1951 – 1954 je vedením školy pověřen Emerich Vacek. Hudební ústav je opět přejmenován na hudební školu. K roku České hudby je pořádána celá řada koncertů a vystoupení.
    Přelomem v historii školy je rok 1954 – 1955. Ředitelem je ustanoven Otakar Drnec. Školu navštěvuje 130 žáků a zvyšuje svoji uměleckou úroveň. V letech 1957 – 1958 byla přejmenována na Základní hudební školu. V roce 1960 se významně podílela na slavnostním průběhu oslav 100.výročí narození Gustava Mahlera. Rok 1961 přinesl opět změnu v názvu na Lidovou školu umění a škola naposledy mění své stanoviště do přízemí a prvního patra budovy ve Školní ulici čp. 701 / bývalá budova soudu), kde sídlí až dodnes.
    Přichází celá řada nových učitelů, je založen soubor pěvecký, smyčcový, akordeonový a dechový. Svoji činnost zahajuje i kroužek výtvarný.
Všechny tyto výrazné změny svojí osobností, přístupem a odborným vedením Otakar Drnec ovlivňoval. Pod jeho vedením škola dosáhla výborné úrovně. Bohužel jeho zdravotní stav se zhoršuje a v lednu 1969 umírá. V této době celá řada učitelů ze školy odchází.
    Situaci se podařilo postupně řešit příchodem nového ředitele Karla Škopa. Obnovila se výuka v oborech. Školu navštěvuje 290 žáků. Do pedagogického sboru přicházejí noví učitelé, řada žáků školy se po studiích uměleckých škol vrací nazpět jako učitelé oborů.
    V roce 1990 je škola přejmenována na Základní uměleckou školu, jako právní subjekt. Karel Škop roku 1993 ze školy odchází, ředitelem byl 24 let a škola pod jeho vedením dosahovala celou řadu úspěchů v soutěžích a vystoupeních v rámci města Humpolce a jeho okolí.
    Do funkce ředitele je jmenován Josef Jirků. Kromě hudebního a výtvarného oboru zahajuje svoji činnost i obor taneční a literárně dramatický. Školu navštěvuje 490 žáků. Výrazně narůstá počet koncertů, vystoupení i výstav na veřejnosti, za školní rok to bylo až 80 účinkování.
    Škola navazuje kontakty se zahraničím. Velmi dobrá spolupráce je s místními školami, Školským úřadem v Pelhřimově a MěÚ v Humpolci, který napomáhá v zajištění prostor v celé budově školy. Žáci dosahují v soutěžích hudebního a výtvarného oboru čelních míst v celostátních kolech. Výrazně se prosazuje pěvecký sbor, dechový orchestr a taneční obor. Výtvarné práce žáků zdobí celou řadu interiérů ve státních a podnikatelských subjektech. Každým rokem žáci hudebního a výtvarného oboru dosahují úspěchy při talentových zkouškách na vyšších uměleckých školách.
    V roce 1996 byl škole propůjčen,  na základě výsledků, čestný název Základní umělecká škola Gustava Mahlera.

 

 

 

 

 

Jiné  organizace

 

Policie  České  republiky


 
    V roce 2001 plnilo Obvodní oddělení Policie ČR Humpolec úkoly na úseku ochrany veřejného pořádku, kriminality, trestního řízení, řešení přestupků, dohledu nad bezpečností silničního provozu a na úseku správních činností. Uvedené úkoly byly zajišťovány výkonem dozorčí a obchůzkové služby, preventivní činností a spoluprací se státními orgány zastupitelstva, fyzickými a právnickými osobami a dále součinností s dalšími složkami Policie ČR.
    Na plnění úkolů policie se podílelo 17 policistů služebně zařazených jako policejní inspektoři obvodního oddělení. K výkonu služby byla využívána dvě služební vozidla.
    Za hodnocené období bylo na zdejší policii přijato celkem 885 oznámení, což je o 263 méně než v roce minulém.
    Na úseku řešení přestupků bylo oznámeno nebo zjištěno celkem 741 protiprávních jednání. Z tohoto počtu bylo 442 přestupků řešeno v blokovém řízení v částce 273 200,--Kč. Na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi bylo zjištěno 26 přestupků, vesměs se jednalo o řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu.
    Na úseku přestupků proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití bylo zjištěno a oznámeno 95 protiprávních jednání. 44 přestupků bylo vyřešeno v blokovém řízení v částce 20 300,--Kč, 47 přestupků bylo odevzdáno k vyřízení správnímu orgánu MěÚ Humpolec, u 4 přestupků nebyl pachatel zjištěn.
    Na úseku přestupků proti majetku jich bylo zjištěno a oznámeno 153, 26 přestupků bylo řešeno v blokovém řízení v částce 17 500,--Kč, 105 přestupků bylo odloženo z důvodu nezjištění pachatele.
    Na úseku přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se  zjistilo 427 přestupků včetně dopravních nehod, v blokovém řízení jich bylo řešeno 372 v částce 235 400,--Kč.
    V teritoriu humpolecké policie bylo na úseku trestného řízení spácháno celkem 277 trestných činů, 156 jich bylo objasněno. 45 trestných činů bylo spácháno recidivisty, 7 osobami mladistvými, 8 cizinci a ve 21 případech pachatelé konali pod vlivem alkoholu. Zarážející skutečností je, že 11 trestných činů bylo spácháno osobami do 15ti let věku. Celková škoda způsobená těmito trestnými činy byla 14.085 000,--Kč. Prováděným trestním řízením byly zajištěny hodnoty ve výši 70 200,--Kč.
    Na humpoleckém oddělení policie bylo předvedeno celkem 81 osob,v 5 případech bylo ze strany policistů použito donucovacích prostředků proti narušitelům veřejného pořádku a byl zaznamenán 1 trestný čin – útok na veřejného činitele.
    V roce 2001 došlo v teritoriu PČR OO Humpolec k poklesu trestné činnosti a to jak na úseku trestního řízení, tak na úseku přestupků. Přispěl k tomu funkční kamerový systém ve městě a to zejména jako prevence páchání protiprávních jednání na místech osazených průmyslovými kamerami
    Naopak vzrostla škoda způsobená spácháním trestních činů.

 

 


Hasičský sbor Humpolec

 

    V roce 2001 se zvýšil počet všech zásahů hasičského sboru na 203. Při dopravních nehodách zasahovali  ve 118 případech, z toho 75 havárií bylo na dálnici D1, kde nejčastěji např. pomáhali při vyprošťování zraněných osob, často s pomocí speciálních zařízení LUCAS, poskytovali předlékařskou první pomoc, odklízeli havarovaná vozidla a odstraňovali ropné skvrny z vozovky, řídili dopravu do příjezdu policie a další. 43 zásahů provedli hasiči při haváriích na ostatních silnicích ve městě a okolí.
    Ke zvláštním případům patří náročné zásahy u dvou hromadných havárií, u havárie sanitního vozu u Onšovic se třemi smrtelně zraněnými osobami a u vozu s 24 cestujícími cizinci při jejich nelegálním převážení, tito pak  byli předáni cizinecké policii.
    Požárů humpolečtí hasiči likvidovali 31, z tohoto počtu bylo např. 12 požárů aut, 4 stavby, plynová kotelna. Největším požárem byla budova Lenservisu v Humpolci, kde došlo také k úniku kyseliny sírové. Na jeho zvládnutí se podílely také hasičské sbory z Pelhřimova, Havlíčkova Brodu, Jihlavy a Želiva.
    V sedmi případech prováděli hasiči odčerpávání vody z různých objektů nejen v Humpolci.
    Planých poplachů bylo za rok celkem 13. Technickou pomoc poskytli hasiči v 17ti případech, např. při úniku plynu, prasklém potrubí a jiných, 9 zásahů se týkalo ropných havárií, dále snášeli pacienty pro záchrannou službu a hledali ztracenou ženu.
    Letos se konalo celkem 24 členských a výborových schůzí s průměrnou účastí 14 členů. V prosinci proběhla valná hromada v prostorách požární zbrojnice za účasti 65 členů Svazu dobrovolných hasičů. Hodnotila se činnost za uplynulý rok, mladí hasiči vystoupili s krátkou scénkou. Výbor SDH poděkoval  svým členům, kteří se o děti starají, pořádají pro ně různé pochody kolem Humpolce, letní dětský tábor, soutěže v požární všestrannosti a kde mladí hasiči sklízeli větší či menší úspěchy. Nadále pokračuje spolupráce hasičů se záchrannou službou.
    Náležitou péči věnují humpolečtí hasiči objektu hasičské zbrojnice včetně přilehlého areálu. Vyměnili část oken za plastová, provedli rekonstrukci poškozené střechy, opravili hasičskou techniku pro spádové oblasti Humpolce. Pravidelně se konají školení zásahových jednotek a výcvik členů chemického družstva. Z dalších akcí výboru a členů SDH je to požární dozor na závodech autokrosu a Zlaté podkovy, Hasičský ples, oslava ke Dni matek, spoluúčast na Dni dětí, ukázky techniky pro školy a veřejnost.
    Z obecně prospěšných prací pro město a podniky můžeme jmenovat např. likvidaci poškozených stromů, řezání nádrží na olej na MěÚ a expanzní nádrže v dětském domově, řezání přístřešku v Humpoleckých strojírnách.
    Z významných společenských událostí SDH uveďme návštěvu humpolecké zbrojnice prezidentem dobrovolných hasičů z Belgie.

 

 


Zdravotní služby města Humpolec

 

    V tomto roce se zvýšil počet výjezdů rychlé lékařské pomoci, celkem jich bylo 1110, celkový počet pacientů byl 1150. K dopravním nehodám vyjela RLP ve 106, k úrazům v 279 a k různým onemocněním ve 423 případech. Z dalších výjezdů to byly intoxikace, psychiatričtí nemocní, sebevraždy a cizinci.
    Lékařská služba první pomoci ošetřila celkem 5 584 pacientů.
    Dopravní zdravotní služba najela  v roce 2001 celkem 207 719 kilometrů a převezla 8 318 nemocných.
    Pro agenturu CORIS byli dopravováni pacienti také ze zahraničí – v osmi  případech z Chorvatska, ve třech z Rakouska a v jenom z Itálie.
     Zdravotníci poskytují své služby také při různých sportovních akcích a to nejen v Humpolci, např. Profil Cupu, autokrosu, Zlaté podkově a jezdecké soutěži CCI.

 

 


Zájmové  organizace

 


Svaz důchodců České republiky

 

    Během roku 2001 přibylo humpoleckému Svazu důchodců 29 nových členů, 58 členů odešlo. Koncem roku měl svaz celkem 506 platících členů.
    Uskutečnil 1 výroční a 11 výborových schůzí. 71 členů svazu se zúčastnilo besedy se starostou města, velkou oblibu si získaly některé přednášky, např. o zdraví a výživě, o sociálních záležitostech a o historii města. Své příznivce již měly oblíbené přednášky cestopisné spojené s promítáním videa a diapozitivů. 88 důchodců navštívilo dvě operetní představení v Brně. Šesti turistických a sportovních akcí po celé republice se zúčastnilo 341 členů svazu. Tuzemská rekreace byla organizována v Lužických horách pro 90 účastníků.
    V rámci oslav Mezinárodního dne seniorů a vánočního setkání Svazu důchodců ve Spolkovém domě vystoupily děti humpoleckých mateřských škol a Dětského domova, setkání pak pokračovalo taneční zábavou.
    Od září, ve spolupráci s gymnáziem, probíhaly v jejich budově dvouhodinové přednášky „Škola pro každý věk”. Tato vzdělávací akce má vypracovanou celkovou náplň pro celý školní rok včetně exkurzí.
    Nadále pokračuje velmi dobrá spolupráce s městským úřadem, při sociálním odboru pracuje Rada seniorů dle vlastních navržených stanov.
Zastoupeni jsou zde členové humpoleckého svazu důchodců a Svazu tělesně postižených. Schází se čtyřikrát ročně.
    Nechybí ani tělovýchovná aktivita, oblíbená jsou pravidelná cvičení pro seniory dvakrát týdně, jednou týdně se cvičí jóga a jednou specielní tělocvik pro seniory. Dohromady jich cvičí 50.
    Tradicí se staly každoroční výstavy prací seniorů, tentokrát pod názvem „Ani my nezahálíme”. Své výrobky předvedlo 29 vystavovatelů, navštívilo ji 259 obdivovatelů.
    Na činnost Svazu důchodců v Humpolci městský úřad poskytl příspěvek ve výši 5 000,--Kč, Městské kulturní a informační středisko bezplatně zapůjčuje místnost KLUBU včetně možnosti využívání televize a videa, Městská knihovna nevybírá čtenářské příspěvky od důchodců od 70ti let věku. Potraviny „Růže” poskytují pětiprocentní slevu na nákup pro členy.
    Členové místní organizace Svazu důchodců ČR jsou o programu všech akcí informováni ve dvou vývěsních skříňkách, kde jsou také zveřejňovány informace týkající se problémů seniorů. Zprávy o plánovaných akcích uveřejňuje bezplatně humpolecký měsíčník „Zálesí”.

 

 


Sdružení zdravotně postižených

 

    Místní organizace měla v tomto roce 135 členů. Celoročně, mimo prázdninových měsíců, pořádá jednohodinová tělesná cvičení v tělocvičně gymnázia, pravidelné jsou také středeční měsíční schůze v KLUBU MěKIS. Nový rok členové přivítali při harmonice a kytaře, občerstvení si dodali sami. V měsíci dubnu se konala výroční členská schůze, které se zúčastnili pozvaní hosté ing. Fiala z odboru sociálních věcí MěÚ, náčelník místní policie kapitán Kudrna a pan Šmíd, předseda okresního sdružení Pelhřimov.
    V květnu se členové zúčastnili zájezdu na zámek Červená Lhota a navštívili rodinnou farmu Ing. Křišťana. Organizace také obdržela několik sponzorských darů od humpoleckých firem, např. injekce proti chřipce pro 10 členů, 26 členů si pochutnalo na občerstvení v místním hotelu a 1700,--Kč putovalo do pokladny sdružení zdravotně postižených. Pravidelných schůzek se zúčastňují také pracovníci MěÚ.
     Český rybářský svaz

 

    Třetí tisíciletí zahájila humpolecká rybářská organizace plesem ve Spolkovém domě, ale účast byla slabá. Zde se také konala výroční členská schůze, zúčastnilo se jí 274 členů z celkového počtu 531 dospělých členů. Podávalo se občerstvení, v předsálí se nabízel pro zájemce celý rybářský sortiment.
    Mimořádně úspěšnou akcí tohoto roku byl První dětský karneval na rybárně, masky dětí byly kouzelné. Bohužel přišlo velmi málo místních členů. V měsíci dubnu se vydařila další akce – 50 rybářů přivítalo jaro hudbou a tancem na rybárně, v květnu se konaly rybářské závody, pro děti byla otevřena kategorie pro rybáře i nerybáře. Lovilo se na výtažníku v areálu rybárny a každý si mohl ponechat jeden kus ušlechtilé ryby. Přijeli i závodníci z Ledče nad Sázavou, přípravu i zajištění závodů hodnotili velmi kladně.
    V květnu také rybáře postihly dvě velké povodně, které totálně vypláchly všechny rybníky od živin a v některých případech i od ryb.
    Svaz se potýká také s řáděním vandalů, kteří znemožnili například výlov rybníka Míkáč v Hněvkovicích pronajatého městem, kdy zaházeli kbel kamením, aby  znemožnili jeho výlov. Dalším příkladem bylo odpálení nálože dělobuchů ve kbelu rybníka Malý Vilímek, rybník osazený násadou K1 se zcela vypustil. Došlo také k velkému úniku močůvky v zemědělském areálu Hněvkovice a následnému vtoku do rybníka Jambor, následně uhynulo menší množství ryb.
    Místní organizace uspořádala okresní kolo „Zlaté udice”, po dobrých zkušenostech z loňského roku byl proveden odlov rychleného candátka s překvapivým výsledkem – bylo sloveno a prodáno celkem 276 000 kusů.
    Na rybárně byl proveden slib 26 nových malých rybářů s občerstvením.
    Ve spolupráci s policií ČR byli na  revíru Želivka zadrženi dva pytláci se třemi ulovenými pstruhy duhovými. Byli předáni vyšetřovateli a posléze odsouzeni za trestný čin pytláctví k pokutě 20 000,--Kč.
    Nepodařilo se uzavřít nájemní smlouvu k užívání rybníka Valcha. Pro kategorický odpor VODAKU zde nebylo možné hospodařit a dokonce ani  odlovovat přemnoženou plotici.
    Počátkem listopadu byly na rybníku Cihelna pořádány náborové závody pro děti, zúčastnilo se jich 40, z toho bylo 20 nově přihlášených. Tradicí se také stalo pořádání rybích hodů a pečení selete na rybárně, všichni zúčastnění se skvěle bavili.
   
    Největším úspěchem v letošním roce byl nepochybně výlovek 427 000 kusů Car + Cal, mimořádně dobrý byl i celkový výlovek, i když se vyskytly také i nemalé problémy zejména s pytlačením. Paradoxně největší ztráty byly na rybníce Dusilák a dokonce i na výtažníku, který je v oploceném areálu rybárny. Za zmínku stojí ještě lín, kterého bylo sloveno o 235 kg více než předpokládal plán. Méně se rybářům dařilo ve pstruhovém odboru, propad byl způsoben dvěma velkými povodněmi a predátory. Přes některé dílčí neúspěchy v odchovu potřebného množství násad pro osazení vlastních revírů, nebyly ostatní  ani v nejmenším ošizeny. Chybějící ryby byly nakoupeny a osazovací plán byl ve většině druhů překročen. Celkem bylo do všech revírů vysazeno ryb za 527tis. Kč, což představuje částku 968,--Kč na každého dospělého člena organizace
    Konec roku ukončila Mikulášská zábava a Silvestr, kdy o půlnoci byl ohňostroj a tančilo se až do rána.

 

 


Český svaz včelařů

 

    Humpolecká základní organizace včelařů oslavila v tomto roce již 94 let. Má 163 členů s 1 370ti včelstvy a 1 právnickou osobu – Školní statek Humpolec s 15ti včelstvy. Včelařský rok 2001 se může hodnotit v oblasti medové snůšky jako dobrý. Činnost organizace byla směřována v oblasti opylování nejvíce v dosahu stabilních stanovišť včelstev. Od členů bylo vykoupeno 1 991 kg medu. Provedlo se ošetření včelstev proti varroáze.
    V oblasti chovatelské byla schválena dotace na včelí matky z vyšších chovů a chovatelská činnost jednotlivých členů základní organizace na svém včelíně, včelnici nebo kočovném voze. Vychováno bylo 134 matek.
    Pro své členy uspořádal Český svaz včelařů jeden zájezd a odbornou včelařskou přednášku. V listopadu byla provedena výplata dotace a státního příspěvku na zazimovaná včelstva. Konalo se celkem 5 výborových schůzí a 1 výroční členská schůze s účastí 81 členů. Do provozu byl uveden benzinový agregát na ošetřování včelstev aerosolem, přislíbena byla dotace na zakoupení dalšího. Pokračovalo se v opravách včelařského domu, začala příprava na dláždění dvora.

Český svaz bojovníků za svobodu

 

    Základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu, i přes pokročilý věk svých členů, pokračovala ve své činnosti také v tomto roce, kdy se konal také celorepublikový sjezd v Praze. Počet členů organizace  klesl na 16, věkový průměr je přes 76 let. Na své výroční členské schůzi vzpomněli členové na své zemřelé druhy a ve svém usnesení jednomyslně podpořili snahu ústředního výboru udržet jednotu svazu a je proti jakémukoliv štěpení a to i proto, že celostátní průměr členů je přes 80 let.
    V tomto roce také došlo ke konečnému odškodnění posledních složek odboje nebo těch, jejichž rodinní příslušníci padli nebo byli umučeni v koncentračních táborech. Snahou ale také je, aby byli oceněni pozůstalí členové po odbojářích a to zejména v otázkách sociálních a zdravotních.
    Činnost humpolecké organizace, která patří mezi přední i v regionu Vysočina, také kladně ocenil tajemník OV ČSBS z Havlíčkova Brodu.

 

 


Český zahrádkářský svaz

 

    Členové základní organizace svou prací na 82 zahrádkách v lokalitě Rybníček a Pelhřimovská přispěli nemalou měrou k rozvoji zeleně ve městě. V tomto roce nedošlo ke změnám výměry pozemků, ta i nadále činí 3,38 ha, nezměnil se ani počet zahrádek. Všechny užívané pozemky jsou jednak ve vlastnictví členů ZO, města, státu a fyzických osob.
    Funkci předsedy třináctičlenného výboru nadále zastává František Kalaš.
                             

 

   


Zahrádkář

 

    Zájmové sdružení Zahrádkář uspořádalo pro své členy různé odborné přednášky, zájezdy a výroční členskou schůzi. Oblibu u humpolecké veřejnosti si získaly každoročně konané výstavy ovoce, zeleniny a květin.

 

 


Český svaz žen

 

    Humpolecká základní organizace připravila pro své členky v tomto roce dva zájezdy a několik pochodů zakončených opékáním špekáčků.

 


Z dalších humpoleckých zájmových organizací můžeme ještě jmenovat Český svaz chovatelů a filatelisty.

 

 

 

 

 

Sport

 


Fotbalový klub

 

    Oddíl humpolecké kopané měl k 1.lednu 2001 celkem 259 členů, z toho 130 je mládež do 18ti let. K tomuto datu se vztahuje také úmrtí legendy humpoleckého fotbalu pana Luboše Čeledy, který zemřel ve věku 69 let.
    Fotbalový klub řídil výkonný výbor ve stejném složení jako v roce minulém. Pořádán byl již 28.ročník „Zimního turnaje”, o vítězství se podělila dvě mužstva a to humpolečtí fotbalisté a Sklo Bohemia Světlá nad Sázavou. Družstvo „A” muži skončilo v soutěžích v této sezóně v oblastním přeboru na 7.místě, družstvo „B” muži v I.B třídě také na 7.místě, dorost v I.A třídě na 4.místě, starší žáci na 6.místě, mladší žáci na 9.místě.
    V soutěžích v podzimní sezóně 2001 „A” muži skončili v oblastním přeboru na 12.místě, „B” muži v I.B třídě na 7.místě, dorost v I.A třídě na 9.místě, starší žáci v oblastním přeboru na 12.místě, mladší žáci na 9.místě. Okresního přeboru okresu Havlíčkův Brod se zúčastnila mladší i starší přípravka, obě soutěže vyhrály.
    Od 1.září byla ve spolupráci s vedením ZŠ Hálkova otevřena již druhá třída se zaměřením na kopanou. Připravuje se v nich 28 žáků, trenéry jsou J.Čeleda a Z.Bláha.
    V květnu humpolecký fotbalový oddíl přivítal návštěvu z holandského Schiedamu, hosté byli přijati  také představiteli města. Sehrány byly dorostenecké turnaje a přátelská utkání starých gard Humpolce a Schiedamu.

 

 

 

 

 
    Automotoklub  „ZÁLESÍ”

 

    V roce 2001 došlo opět v autokrosovém areálu „Pod Vilémovským lomem” k několika vylepšením jak samotné závodní trati a parkovišť závodních strojů, tak i diváckých prostor. Členové automotoklubu vysadili v areálu závodiště asi 200 mladých stromků pro zlepšení přírodního vzhledu a zároveň, aby se zabránilo odplavování půdy z tohoto svahu. Plán výsadby byl proveden velmi citlivě, aby se nenarušil ráz závodiště, oddělily se opticky některé prostory a zároveň se neomezil výhled diváků na trať. V neposlední řadě se muselo přihlédnout i na bezpečnost jezdců. V další etapě došlo k rozšíření parkoviště závodních speciálů Junior buggy a šestnáctistovek. Zde se musel dokonale zpevnit povrch vytvořený navážkou, což se neobešlo bez problémů. Na tomto parkovišti se pak muselo vybudovat i osvětlení, zavést voda a zlepšit hygienické podmínky jezdců a jejich doprovodů. Vzhledem k rozšíření tohoto parkoviště nastaly problémy i s ozvučením a tak automotoklub přistoupil na celkovou změnu koncepce ozvučení celého areálu, kde členové nainstalovali mnoho tlakových reproduktorů do diváckých prostor a i do parkovišť jezdců, čímž se zlepšila celková informovanost v průběhu závodu pro diváky i jezdce.
    V průběhu nekonečných brigád členové klubu opravili oplocení větší části areálu, vylepšili divácké prostory mobilními chemickými záchodky, nádobami na odpadky a jinými drobnými úpravami k větší spokojenosti diváků. Navíc se musela opravit závora hlavní brány závodiště, kterou poškodil nezodpovědný řidič při dopravní nehodě. Dále členové AMK opatřili novými nátěry veškeré sklady materiálu potřebného k zajišťování tak náročných motoristických podniků, jako je autokros.
     Samotná závodní dráha se pak dočkala rozšíření v horní části, členy nazývané „Brodská”, kde byla trať hodně úzká a tudíž pro jezdce velmi nepříjemná a pro diváky nebezpečná. Na kamenitý povrch se navezlo desítky kubíků zeminy, aby nedocházelo k odletování uvolněných kamenů a povrch se soustavně zpevňoval. Zároveň se musely vybudovat zábrany proti odplavování povrchu dráhy přívalovými vodami.
    V tomto roce však čekal pořadatele AMK hned na jaře velký autokrosový svátek, pořadatelství „Mistrovství zóny střední Evropy” spojené s Mistrovstvím republiky. Tohoto úkolu se pořadatelé ujali s již tradiční spolehlivostí a zodpovědností i přes velké finanční problémy, kdy v jednom období to dokonce vypadalo, že se v Humpolci tento závod z nedostatku financí snad ani nepojede. Díky sponzorům a obrovskému vypětí pořadatelů se kritická situace vyřešila a tak mohli diváci na jihu Čech vidět i nejlepší středoevropské jezdce.
Dále pak členové AMK pomáhali při organizaci mistrovského závodu ve Velkém Meziříčí a mezi tím i při pořádání 5ti hobby autokrosů „Profil Cup”, které mají velký divácký ohlas a jsou také organizačně velmi náročné.
    V letních měsících AMK poskytl areál pro děti, které zde měli letní tábor. Na podzim se zde tradičně jel závod na ukončení autokrosové sezóny „Setkání mistrů”, který se těší veliké oblibě i když se již nebojuje o mistrovské ani evropské body.

 

 


Národní házená

 

    V měsíci srpnu tohoto roku uspořádal oddíl národní házené TJ Jiskra Humpolec 53.ročník turnaje „O pohár Zálesí” – memoriál Josefa Kršky. Turnaje se zúčastnila prvoligová družstva Nýřan a Plzně – Újezda, druholigové družstvo Vítkovic a domácí družstvo Jiskry Humpolec. Vítězství z předcházejícího ročníku se podařilo obhájit házenkářůn Nýřan.
    Po skončení druhého turnajového utkání se uskutečnilo na hrací ploše předání stříbrných medailí za druhé místo v I. lize žen hráčkám Jiskry Humpolec a bronzových medailí starším žákyním a mladším žákům Jiskry Humpolec za třetí místo v jihomoravském přeboru. Medaile předali předseda TJ Jiskra Humpolec Jiří Vališ a předseda oddílu národní házené Stanislav Urban. Na konci turnaje převzala jednotlivá družstva poháry, nejlepší záložník turnaje převzal Cenu Josefa Kršky – putovní pohár, který navždy zůstane majetkem oddílu házené (nejlepší záložník turnaje si vždy odveze jeho zmenšenou repliku).
Házenkářský turnaj navštívilo 350 spokojených diváků.

 

 

 

 

Taekwondo

 

    Tento rok byl pro oddíl Taekwondo WTF Humpolec  nejdramatičtější od jeho vzniku v roce 1995. Nejprve se ho několik funkcionářů Českého svazu snažilo zlikvidovat, důvodem byl zisk čtyř černých pásků (1 Dan), které Renata Ručková, Věra Komrsová, Martin Pasrňák a Radim Paťha po náročné zkoušce získali v Německu u korejského mistra Park Soo Nama. Důvod byl však jinde. V letech 1999 a 2000 nás v ČR nikdo na tatami neporazil a tituly mistra ČR v tomto období to potvrzují. V tomto roce došlo také k rozdělení oddílu. Pan Martin Bečvář se osamostatnil a založil si vlastní oddíl, i když s minimem členů. Výše uvedené důvody zapříčinily naši neúčast na domácích turnajích. Na turnaji v Hradci Králové startovali jen sestry Rodovské z Rychvaldu u Karviné, kde máme součást našeho oddílu. Žaneta zde vybojovala stříbro. Potom následovalo Juniorské mistrovství ČR v Liberci. Startovalo zde deset našich závodníků, získali tři stříbrné a pět bronzových medailí.Závěr sezóny patří vždy prosincovému turnaji v Humpolci, již sedmému ročníku. Zde startoval kompletní tým (Rychvald, Pelhřimov) a v konkurenci tří týmů z Německa, jednoho z Polska a týmů z České republiky, byl opět nejlepší.
    Minimum domácích turnajů si klub vynahradil účastí na turnajích v zahraničí. Tým pod vedením trenéra Petra Lacka startoval na jedenácti turnajích v Německu, Nizozemí a Chorvatsku. Závodníci zde vybojovali 32 zlatých, 37 stříbrných a 24 bronzových medailí. Dva poháry za nejlepší techniku v Nizozemí získala Renata Ručková a v Německu Václav Juhász, celý tým pak pohár za druhé místo v Německu.
    Kromě KT Humpolec startuje čtveřice našich závodníků za německý tým Dergah Tiger Norimberk, na čtyřech turnajích pro něj vybojovali jednu zlatou, čtyři stříbrné a jednu bronzovou medaili a stali se s týmem Norimberka mistry Bavorska.
    Pro představu turnajů, kterých se naši závodníci zúčastňují, je Wil Cup v Německu, kde startuje více jak tisíc závodníků z celého světa. Pocit nádherné atmosféry umocňuje česká vlajka, která zde vlaje pro čtyři mladé závodníky a jejich doprovod z Humpolce a to vedle takových zemí jako Velká Británie, USA, Itálie, Řecka a mnoha dalších.

 

 


R a f t i n g

 

    16. a 17. června 2001 se konaly III. Závody ČP SLALOM a SPRINT v raftingu na trati USD Trnávka u Želivi. Oba závody se konaly na 700 metrů dlouhé umělé slalomové dráze, kdy průtok vody je dán možnostmi říčního koryta a pohybuje se okolo 12m³ za sekundu. Umělá slalomová dráha v Želivi je uznávána jako nejtěžší  v České Republice a patří k nejobtížnějším v Evropě.
    Počasí závodům příliš nepřálo a déšť prověřil připravenost rozhodčích i pořadatelů. Celkově se závodů zúčastnilo 97 různých posádek kategorie R4 a 14 posádek vloženého závodu sponzorů, novinářů a osobností. Největším lákadlem pro diváky i závodníky byl start posádky složené z olympijských medailistů na C2 Jiras – Máder a nejlepšího deblu letošní sezóny ve světovém poháru Pollert – Pospíšil. Tato posádka vyhrála slalom a kombinaci.
    Organizaci závodu zajišťovalo 30 členů SK Stan a Sokola Žižkov včetně rodinných příslušníků, náročná byla i práce 14 rozhodčích. Byla povolena jedna opravná jízda, všem startujícím i rozhodčím bylo poskytnuto občerstvení.
    Rozděleno bylo celkem 12 cen v Českém poháru, 23 cen za kombinaci a závod o Pohár města Humpolce v celkové hodnotě 130 000,--Kč. Náklady na organizační, materiálové a zdravotní zabezpečení závodů, mimo hodnotu cen, přesáhly, i  přes úsporná opatření pořadatelů,
100 000,--Kč a jsou hrazeny z rozpočtů pořádajících oddílů, příspěvků sponzorů a dotace Svazu vodáků ČR.
    Velký úspěch měl vložený závod sponzorů, novinářů a osobností. Posádky Vinohradského divadla s Bárou Munzarovou či Ypsilonky Mirka Vladyky byly lákadlem pro diváky i závodníky, stejně jako posádky Quantum 1 a Quantum 2 novinářů, doktorů, stavitelů či pivovarů Ježek a Bernard. Celkem oba závody působily velmi přitažlivě a patří mezi nejvýznamnější setkání českých raftařů.

   

    

 

   
        
Klub českých turistů

 

    Každý měsíc se konají v Sokolovně pravidelné schůzky Klubu českých turistů, plán akcí odboru KČT Humpolec se vydává vždy na I. a II. pololetí roku.
    Během roku se uskutečnilo celkem 25 pochodů, nejkratší byl osmikilometrový v červnu nazvaný „Děti pojďte s námi”, nejdelší byl padesátikilometrový – v září „Havlíčkobrodská padesátka”. Některé z turistických pochodů jsou zaměřeny na vyčištění a úpravu turistických značek.
    V měsíci září se konal již XXVII. Ročník pochodu „Cestami Oktaviána Strádala za opečeným špekáčkem”, trasy byly dlouhé 10, 20 a 35 kilometrů.
    V listopadu se v jídelně Střední zemědělské školy konala výroční členská schůze, kde zazněla zpráva o činnosti a hospodaření klubu, revizní zpráva, rozpočet a volba nového výboru.
    Členové Klubu českých turistů se měli také možnost zúčastnit se Turistické olympiády v zahraničí, v rakouském Seefeldu.

 

 


Š a ch y

 

    Šachisté se scházejí každý týden v úterý v humpolecké sokolovně. V březnu si v závěrečném třináctém kole soutěže šachistů III. Divize zajistili postup do II. divize šachisté M.C.software Humpolec. V závěru sezóny oddíl dohrál i přebor v rapid šachu a turnaj Grand Prix v bleskové hře. Zúčastnilo se ho jedenáct hráčů, všechna první tři místa obsadili humpolečtí šachisté.
    V soutěži Grand Prix v bleskové hře   odehrálo třináct hráčů celkem devět turnajů z nichž se pak pro konečné pořadí započítávalo šest nejlepších umístění. Vítězem a nejproduktivnějším hráčem se stal Robert Pavlíček.


T e n i s

 

    Tenisový klub LTC Humpolec, který obnovil svoji činnost v roce 1994, prošel nejdříve obdobím,  němž musel vyřešit řadu problémů. Potřebám a možnostem byla vytvořena členská základna, všestranně zabezpečena je i výchova mladých zájemců o tento bílý sport. Klub se rozhodl obnovit tradici tenisových turnajů, v květnu se tak uskutečnil turnaj čtyřher, zatím nejzdařilejší a nejlépe obsazený v novodobé historii klubu. Přihlásila se na něj celá řada hráčů z celé republiky. Šestnáct dvojic kromě hlavní soutěže mohlo hrát i soutěž „útěchy”. Turnajové hodnocení je doprovázeno snímky Václava Dvořáčka, který jako člen klubu už tradičně zabezpečuje fotografickou kroniku LTC.

 

 


Stolní  tenis

 

    V letošním roce již pošesté členové oddílu stolního tenisu uspořádali pro mládež základních a středních škol okresu dva turnaje hrané pod hlavičkou Gymnázia Dr.Aleše Hrdličky ke Dni studentstva.
    Hrálo se 8. a 15.listopadu v tělocvičnách gymnázia a zemědělské školy. Turnajů se zúčastnilo 65 hráčů z devíti škol okresu Pelhřimov.
 
   
                  

 

 

 

 


T r i a t l o n

 

    Občanské sdružení „Valcha sport 1998” uspořádalo v červenci pro členy a přátele v krásném prostředí řeky Želivky v chatové oblasti Valcha u Petrovic již 4.ročník triatlonového závodu „Železný muž a železná žena Valchy”. Za příznivého a slunečného počasí na náročnou trať (plavání: 330m, kolo: 21km, běh: 3080m) odstartovalo celkem 18 účastníků, kteří úspěšně proběhli cílovou páskou.

 

 


Lední  hokej

 

    V měsíci únoru uspořádalo SOU technické v Humpolci již IV. ročník turnaje středních škol a učilišť v ledním hokeji. Hrálo se vylučovacím systémem 3 x 10 minut čistého času. Zvítězilo družstvo Střední zemědělské školy Humpolec. 

 

 

 

 

 

 

 

 


P o č a s í
Měsíc:             Ø teplota:       srážky:                          poznámka:

Leden                  -2,4ºC        36,9mm        v 1.pol.měs.déšť a slabé sněže-
                                                                    ní,max.tepl.+7ºC,min.teplota
                                                                    -18ºC,10.1.bylo 8 cm sněhu
Únor                   -0,16ºC        45,3mm       max.tepl.+14ºC,min.teplota
                                                                    -10ºC,22.2.napadlo 26cm                                        
                                                                    sněhu, více sněhu ve 2.pol.
Březen                +3,4ºC        69,1mm        max.tepl.+17ºC,min.teplota
                                                                    -5ºC,déšť,sněhové přeháňky,
                                                                    21.3. 4cm sněhu
Duben                 +6,1ºC        64,8mm        max.tepl.+24ºC,min.teplota
                                                                    -4ºC,noční deště,sněhový
                                                                    poprašek 12.4.
Květen                +11,9ºC       98,1mm       max.tepl.+27ºC,min.teplota
                                                                    -1ºC,nejvíce srážek 5.3.,také
                                                                    bouřky,na konci měs.přeháňky
Červen                 +12,4ºC        64,4mm      max.tepl.+28ºC a to 27.6.,
                                                                     min.tepl.+2ºC,časté přeháň-
                                                                     ky po celý měsíc,21.6.bouřka
Červenec             +16,4ºC        74,2mm      max.tepl.+31ºC15.7.,min.tepl.
                                                                     +6ºC,ve 2.pol.měs.celodenní
                                                                     deště,7.a 29.7.bouřky
Srpen                   +16,8ºC        113,2mm     max.tepl.+31ºC,min.teplota
                                                                      +4ºC,bouřky hlavně ve 2.pol.
                                                                      měs.,nejvíce srážek spadlo
                                                                      20.8.-32,9mm
Září                      +9,67ºC       102,7mm      max.tepl.+22ºC,min.teplota
                                                                      +1ºC,celý měsíc deštivý
Říjen                    +9,74ºC        26,4mm        max.tepl.+25ºC,min.teplota
                                                                       +2ºC,ve 2.pol.noční deště
Listopad               +5,6ºC         55,3mm         max.tepl.+12ºC,min.teplota
                                                                       -10ºC-11.11.,dešťové přeh.,
                                                                       sněžení koncem měsíce
Prosinec               +5,2ºC,         70,4mm        max.tepl.+3ºC,min.teplota
                                                                       -20ºC-13.12.,směžení,21.12.
                                                                       napadlo 20cm sněhu

Výrazné výkyvy počasí během roku nebyly. Nejvíce srážek spadlo v srpnu a září, nejméně v říjnu.