TOPlist

Kronika města

2016

Město Humpolec, obec s rozšířenou působností III. stupně, mělo

k 31. 12. 2016

spolu s místními částmi celkem

10 512 obyvatel.

Samostatný Humpolec měl 8 590 obyvatel.

Starostou města byl Mgr. Jiří Kučera.

 

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

 

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI VE MĚSTĚ

Město pro byznys

Město pro byznys

Město Humpolec se v roce 2016 umístilo na druhém místě ve srovnávací soutěži Město pro byznys. Na prvním místě byl Pelhřimov, na třetím Jihlava. Všechna tři města mají výhodnou strategickou polohu v blízkosti dálnice D1, nízkou nezaměstnanost a výrazný přírůstek obyvatel.

Humpolec v minulosti zvítězil hned v prvním ročníku roku 2008, celkově byl třikrát na prvním místě, dvakrát na druhém místě.

 

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

Sedmnáctou Tříkrálovou sbírku v Humpolci v sobotu 7. ledna zahájil již tradičně živý betlém. Tři králové přijeli na koních k děkanství na Horním náměstí a cestou k nim promlouval král Herodes z balkonu radnice. I přes mrazivé počasí sledovaly živý betlém desítky diváků, kteří se mohli zahřát horkým čajem či punčem. Poté se rozešlo do ulic třiadvacet skupinek malých koledníků, aby domácnostem přinesly přání zdraví a štěstí. Na pomoc potřebným se vybralo 148 623 Kč.

 

Nový územní plán

Nový územní plán

V březnu nabyl účinnosti územní plán města Humpolce, který se připravoval a projednával zhruba pět let.  Díky schválenému územnímu plánu město může povolovat podrobné návrhy řešení menších územních celků a formou územních studií velmi konkrétně navrhovat rozvoj i ochranu základních principů tvorby města. V posledním roce příprav vyvolal velkou diskuzi. Pan Zdeněk Rýzner podal dne 9. května 2016 u Krajského soudu v Českých Budějovicích návrh na zrušení územního plánu města Humpolec. Dne 20. července proběhlo jednání o této žalobě a soud návrh p. Rýznera zamítl. V červnu 2016 podali navrhovatelé:  Spolek pro Humpolecko, Ing. Václav Kašpar a Jaroslav Čech téměř totožnou žalobu jako p. Rýzner. I po druhé žalobě zůstal územní plán platný.

 

Zastupitelstvo v přímém přenosu

Zastupitelstvo v přímém přenosu

24. 2. 2016 bylo zasedání zastupitelstva města poprvé vysíláno živě prostřednictvím videokanálu Města Humpolec na videoportálu YouTube. Celkově se sledovanost pohybovala v rozmezí 50 - 70 diváků, kteří přenos zhlédli na různých zařízeních (počítači, tabletu, smart televizi nebo mobilním telefonu). Tomuto předcházela rekonstrukce velké zasedací místnosti, kdy bylo připraveno audiovizuální zázemí. Živé vysílání bylo umožněno napojením budovy MěÚ na optickou síť, do jejíž koncepce služeb mimo jiné i toto vysílání zapadá. Celý projekt bylo také možné realizovat díky vzniku centra sdílených elektronických služeb, které je součástí projektu Moderní elektronický úřad Humpolec, na který byla v rámci Integrovaného operačního programu poskytnuta dotace z Evropských fondů. Toto centrum umožňuje nasazení různých elektronických služeb, jak směrem k občanům, obcím, tak i organizacím města především v rámci budované optické sítě.

 

Oldřich Kocian byl uveden do Síně slávy české turistiky

Oldřich Kocian byl uveden do Síně slávy české turistiky

2. dubna 2016 byl na konferenci Klubu českých turistů (KČT) v Praze uveden do Síně slávy české turistiky Oldřich Kocian, nestor humpolecké turistiky a sokolského hnutí. Stalo se tak za účasti nejvyšších představitelů Klubu českých turistů a delegátů ze všech oblastí České republiky. Slavnostnímu ceremoniálu byla přítomna vnučka Alena Fenclová, která spolu s Josefem Jelínkem, bývalým předsedou KČT Humpolec, a jeho následovníkem Rostislavem Ježem, vyslechla poděkování za práci svého dědečka Oldřicha Kociana ve prospěch turistiky a převzala pamětní dokument o poctě prokazované osobnostem, které svými činy přispěly ke zviditelnění, slávě i prestiži české turistiky. Předseda KČT Humpolec Rostislav Jež shromáždil při této příležitosti cenný textový i fotografický materiál o životě a činnosti Oldřicha Kociana, který je k dispozici v archivu KČT a také v humpoleckém muzeu.

Oldřich Kocian se narodil 13. 12. 1888 ve staré soukenické rodině v Humpolci. Po studiích na obchodní akademii v Chrudimi a Vysoké škole obchodní v Praze se vrátil do rodného města, získával zkušenosti v otcově, později ve vlastní zasilatelské firmě a zároveň se velmi aktivně věnoval veřejnému životu – od studentských dob byl zapojený v sokolském hnutí, kde přes jednotlivé posty prošel až do funkce starosty Sokola Humpolec, v roce 1941 přijal funkci starosty Havlíčkovy sokolské župy. Oldřich Kocian byl členem významných městských institucí, autorem mnoha článků v novinách, časopisech a v sokolských věstnících, sbíral paměti starých soukeníků a publikoval je spolu s odbornými články v brožurách, spolupracoval i s českým rozhlasem. Jako dlouholetý aktivní člen a od roku 1936 předseda Klubu českých turistů Humpolec propagoval krásy rodného Zálesí, sestavoval a vydával turistické příručky i mapy kraje. Velmi populární byla brožura Turistický průvodce po Humpolci a okolí (1936). Dne 8. října 1941 byl zatčen gestapem na hradě Orlík u Humpolce, kde řídil vykopávky, zemřel 16. 3. 1942 v Osvětimi. Prezident Československé republiky udělil dne 4. září 1948 v uznání zásluh, které získal v boji za osvobození, kpt. v záloze Oldřichu Kocianovi, účastníku národního boje za osvobození, Československý válečný kříž 1939 in memoriam. V roce 1995 mu Městské zastupitelstvo v Humpolci udělilo Pamětní medaili dr. Aleše Hrdličky in memoriam.

 

Veřejné projednání Úpravy parku Stromovka

Veřejné projednání Úpravy parku Stromovka

V září proběhlo v klubu Městského kina Humpolec veřejné projednání akce Úpravy parku Stromovka. Uspořádání veřejného projednání finančně podpořil také Kraj Vysočina. Na schůzce byli přítomní seznámeni se záměrem rekonstrukce parku a zároveň měli možnost se k úpravám vyjádřit, vznést svoje požadavky a připomínky. Se záměrem se mohli občané města seznámit také přímo v parku Stromovka, kde byly od poloviny září umístěny billboardy s vizualizací parku. Kromě možnosti sdělit svoje náměty na veřejném projednání, byly informace s nákresem parku rozeslány (prostřednictvím Radničních listů) do všech domácností společně s anketním letákem, kam bylo možné rovněž napsat své připomínky a tyto odevzdat do určených schránek.

 

Kamarýtova kronika

Kamarýtova kronika

Na počátku listopadu vyšlo 2. doplněné vydání Kamarýtovy kroniky. Práce kolektivu autorů PhDr. Pavla Holuba, Mgr. Zdeňka Škrabánka a studentů místního gymnázia Jany Dvořákové, Martiny Kasalové, Kristýny Prokůpkové, Karolíny Staňkové a Jiřího Dalíka ml. zpřístupňuje běžnému čtenáři historii našeho města po roce 1848 tak, jak ji zaznamenal kronikář Jan Ferdinand Kamarýt a jeho pokračovatelé. Kniha v úvodních studiích seznamuje s dějinným pozadím událostí popisovaných kronikářem, historickým vývojem města, životními osudy tří kronikářů nebo s místem posledního odpočinku protagonistů kroniky. Pro lepší uchopení příběhů je doplněna fotografiemi, dobovými dokumenty, plány a mapami.

 

Pamětní deska Janu Zábranovi

Pamětní deska Janu Zábranovi

19. listopadu 2016 proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky vynikajícího spisovatele a překladatele Jana Zábrany. To se uskutečnilo v roce spisovatelových nedožitých pětaosmdesátých narozenin. Na Dolním náměstí se za hudebního doprovodu skupiny Swinging Chipses sešli představitelé města, rodinní příslušníci Jana Zábrany, literární vědci a široká veřejnost. Pamětní deska z imitace bronzu se stala součástí budovy dnešního hotelu Černý kůň na Dolním náměstí, kde rodina Jana Zábrany bydlela v letech 1933 až 1940. Již v roce 1992 bylo J. Zábranovi uděleno čestné občanství, jeho jméno nese jedna ulice ve městě a také knihkupectví pana Karla Kratochvíla v Rašínově ulici. Po slavnostním odhalení následoval odpolední program v knihovně, kde probíhala výstava, promítal se dokumentární film a celý program byl zakončen v muzeu, kde Bára Hrzánová předčítala z knihy Flashky, kterou napsala spisovatelova dcera Eva Zábranová.

Zhotovení pamětní desky Janu Zábranovi schválili humpolečtí zastupitelé, její realizace stála zhruba čtyřicet tisíc korun českých.

 

Nová budova pro volnočasové aktivity

Nová budova pro volnočasové aktivity

Zastupitelstvo města Humpolce schválilo na svém osmém zasedání dne 16. 12. 2015 hlasy všech sedmnácti přítomných členů výkup objektu bývalého školicího střediska č. p. 692 v ul. U Nemocnice, včetně všech přilehlých pozemků od společnosti Image Conference & Consulting s.r.o., Praha 1. Po společném vyjednávání byla nakonec stanovena celková cena za nemovitosti tj. budovu a přilehlé pozemky 14 500 000 Kč, včetně příslušné DPH a částka 500 000 Kč za odkup movitého majetku tj. kompletního vybavení nábytkem a elektronikou. Dohodnutá cena byla podložena znaleckým posudkem, který stanovil tržní hodnotu nemovitosti s příslušnými pozemky na 16 015 000 Kč. K movitému majetku byly městu předloženy prodávajícím výdajové doklady o nákupu vybavení nábytkem a instalací vnitřních sítí a projekční techniky za 2 774 439 Kč.

Od počátku se jednalo o tom, že zde bude působit Středisko volného času při ZŠ Hradská, centrum denních služeb Medou, Klub českých turistů, Místní akční skupina a další zájmové a společenské kluby a organizace, které jsou rozmístěny po celém městě v mnohdy nevyhovujících podmínkách.

 

Monitorování ovzduší v Humpolci

Monitorování ovzduší v Humpolci

Již čtvrtým rokem probíhal monitoring ovzduší v projektu Informační systém kvality ovzduší v Kraji Vysočina. Na celkem 24 místech kraje vybraných s ohledem na různé faktory, jako je například vliv lokálních topenišť, dopravy, průmyslu a průmyslových zón, je dlouhodobě měřena a zaznamenávána míra znečištění ovzduší. Z výsledků vyplývá, že Kraj Vysočina patří k nejčistším krajům České republiky, přičemž Humpolec patří mezi nejčistší místa Vysočiny.

 

ŠKOLSTVÍ

 

MŠ Smetanova

ŠKOLSTVÍ

MŠ Smetanova

Mateřskou školu Smetanova navštěvovalo v roce 2016 celkem 90 dětí, bylo zde zaměstnáno osm pedagogů a jedna pedagogická asistentka. Dále škola zaměstnávala sedm provozních zaměstnanců (z toho jednu účetní pro celý subjekt, dvě uklízečky a dvě kuchařky). Škola poskytla praxi pěti studentkám speciální pedagogiky.

Učitelky a ředitelka se zúčastnily celkem patnácti vzdělávacích akcí, zaměřených na bezpečnost, inkluzivní vzdělávání, problematiku dětí s autismem, jazykovou a dramatickou výchovu, využívání interaktivní tabule v mateřské škole a aktuální školskou legislativu.

Školní vzdělávací program (ŠVP) nesl název Kamarádi, pojďme si hrát. Děti byly rozděleny do čtyř tříd s přihlédnutím k jejich věku na Sluníčka, Kuřátka a Veverky, čtvrtá třída Včeličky fungovala jako speciální logopedická třída pro 14 dětí s vadami řeči.

V roce 2016 pokračoval v MŠ program Rok s městem Humpolec, což se promítlo do množství akcí: vycházky na různá místa ve městě – prohlídka budov, parků, kostelů, náměstí, firem, škol, sportovišť a dalších. V průběhu školního roku měly předškolní děti možnost navštěvovat kroužek angličtiny, fléten, cvičení a jógy.

Byla dokončena rekonstrukce venkovní umývárny a oprava rampy u školní jídelny. Zahájena byla první etapa výměny asfaltových chodníků za zámkovou dlažbu a revitalizace školní zahrady. Škola zakoupila nové vybavení do tříd, doplněno bylo také vybavení hračkami, učebními pomůckami a knihami.

 

MŠ Na Skalce

MŠ Na Skalce

V roce 2016 Mateřskou školu Na Skalce navštěvovalo 112 dětí, bylo zde zaměstnáno deset pedagogických pracovníků. Školní jídelna měla kapacitu 500 lidí a zaměstnávala tři provozní zaměstnance. Škola poskytla praxi dvěma studentkám studujícím předškolní pedagogiku.

Vzdělání v mateřské škole bylo plánované, cílem výchovně vzdělávací práce bylo přirozenou formou rozvíjet osobnosti dětí, připravovat je po všech stránkách pro vstup do další etapy života. Školní vzdělávací program nesl název Na Skalce je školička, děti naše sluníčka. Při vzdělávání bylo využíváno nových metod, např. situační učení, prožitkové učení, spontánní učení, které bylo vyvážené s řízeným učením. Všechny činnosti byly motivovány kočkou Mickou a vycházely ze ŠVP mateřské školy.

Děti byly rozděleny do čtyř tříd s přihlédnutím k jejich věku na Berušky: nejmladší děti, Kuřátka: 3,5 – 4 roky, Sluníčka: 4 - 6 roků a Motýlky: 4 - 6 roků. V každé třídě byl připraven vlastní třídní vzdělávací týdenní program, který byl obsahově i metodicky přizpůsobený potřebám, schopnostem, zájmům a předchozím zkušenostem jak dětí, tak učitelek. Pro rozšíření možnosti sociálního učení mohly děti podle zájmu rodičů navštěvovat zájmové aktivity - hru na flétnu, základy anglického jazyka a ESČ - přípravu na školu s rodiči. V rámci environmentálního vzdělávání škola připravovala speciální programy pro děti např. Zelený den nebo výpravy do přírody.

MŠ v roce 2016 zakoupila řadu nového vybavení, byla upravena zahrada, třídy byly vybaveny novým nábytkem a dekorativními prvky, hračkami a učebními pomůckami. Došlo k výměně veřejného osvětlení v prostorách MŠ a byla opravena veřejná komunikace u MŠ.

 

MŠ Na Rybníčku

MŠ Na Rybníčku

V roce 2016 byla kapacita MŠ Na Rybníčku 176 dětí.  Bylo otevřeno sedm tříd, na začátku školního roku bylo zapsáno 171 dětí, později děti přibyly a kapacita se naplnila. Ve škole pracovalo třináct učitelek a dvě asistentky pedagoga. Dále byly ve škole zaměstnány tři provozní pracovnice – domovnice a dvě uklízečky. V kuchyni pracovaly čtyři kuchařky. Kapacita školní kuchyně byla 170 jídel.

Výuka probíhala podle Školního vzdělávacího programu nazvaného Díváme se kolem sebe II. Děti byly rozděleny do sedmi tříd - U sluníček, U hvězdiček, U motýlků A, U motýlků B, U berušek, U včeliček a U čmeláčků, dle věku s přihlédnutím k přání rodičů. MŠ přichystala také několik výběrových programů podporujících rozvoj gramotnosti a získávání kompetencí ve všech oblastech předškolního vzdělávání: Poznáváme Humpolec, Přírodovědné a fyzikální pokusy, Cvičení jógy pro děti, Cvičení na míčích, Jazykové chvilky a Díváme se divadlem. Od začátku školního roku se také pracovalo s pomůckou Vítkův chodník.

MŠ v roce 2016 zakoupila řadu nového vybavení, byla vybudována bezbariérová rampa pro vstup do mateřské školy a bylo provedeno vydláždění chodníků v severní části zahrady.

 

ZŠ Hálkova

ZŠ Hálkova

Ředitelem ZŠ Hálkova byl v roce 2016 Mgr. Václav Strnad, zástupkyní pro II. stupeň Mgr. Jana Kutišová a zástupkyní pro I. stupeň Mgr. Alena Kukrechtová. Na škole působila školní rada složená z devíti členů.

Škola měla ve školním roce 2015/2016 32  tříd, do kterých docházelo celkem 705 žáků. Integrovaných žáků bylo 39, z tohoto počtu bylo 30 s vývojovými poruchami učení, čtyři s poruchami chování, pět žáků s jiným handicapem a pět žáků s mimořádným nadáním. Školu navštěvovalo 19 cizinců. Z toho bylo deset žáků ze Slovenska, čtyři z Vietnamu, dva žáci z Ukrajiny, dva z Bulharska a jeden ze SRN. Na I. stupni bylo 20 tříd s celkovým počtem 442 žáků, z toho bylo 240 chlapců a 202 dívek. Na II. stupni bylo 12 tříd s celkovým počtem 263 žáků, z toho bylo 133 chlapců a 130 dívek. Zapsáno do prvních tříd bylo 87 dětí, z toho 46 chlapců a 41 dívek. Do školní družiny docházelo do osmi oddělení celkem 250 žáků. Ke stravování ve školní jídelně bylo přihlášeno 649 žáků školy a 216 dalších strávníků.

Škola uspořádala den otevřených dveří, ples pro absolventy a setkání s rodiči budoucích prvňáčků v MŠ. Proběhlo několik kulturních pásem pěveckého sboru pro seniory v domovech důchodců, výstava školy v Muzeu dr. Aleše Hrdličky, školní akademie v městském kině, vítání jara nebo zdobení vánočních stromků na Havlíčkově náměstí. Žáci reprezentovali školu v mnoha vědomostních, dovednostních i sportovních soutěžích.

Ve škole proběhla rekonstrukce soc. zařízení na I. stupni a sanace a hydroizolace původní budovy školy.

 

ZŠ Hradská

ZŠ Hradská

Základní škola Hradská měla ve školním roce 2015/2016 20 tříd se 452 žáky. Ředitelem ZŠ Hradská byl PhDr. Vlastimil Fiala a zástupcem ředitele školy pro I. a II. stupeň byla PhDr. Ilona Kostřicová. Do první třídy nastoupilo 46 dětí. Školní družina měla pět oddělení s celkovým počtem 127 žáků, ve školní jídelně se stravovalo 494 vlastních a 281 cizích strávníků.

Na škole pracovalo 30,9 přepočtených učitelů, 25 externích pracovníků – vedoucích kroužků, 3,6 přepočtených vychovatelek ŠD, dále devět přepočtených správních zaměstnanců (z toho jeden hrazený ÚP), 8,6 přepočtených pracovnic školní jídelny (z toho 6,6 na hlavní činnost, dvě na vedlejší hospodářskou činnost), tři asistentky pedagoga a 3,1 přepočtené pracovnice střediska volného času. Asistentky pedagoga měly na starosti podporu výuky u žáků s diagnostikovaným autismem a u žáků s poruchami chování a učení. Jejich zařazení se ukázalo jako krok velmi správným směrem. Škola měla dvě běžné třídy s nižším počtem žáků, ve kterých byli integrováni žáci s Aspergerovým syndromem a ADHD. Do běžných tříd I. i II. stupně byl integrován jeden žák s těžkým tělesným postižením, dva žáci s lehkým mentálním postižením, dva žáci se středně těžkou vadou řeči, čtyři žáci s vývojovou poruchou chování, šestnáct žáků se specifickou poruchou učení, jeden žák s více vadami a čtyři autisté. Škola pečovala v tomto školním roce i o dva nadané žáky. Mimořádné nadání a talent žáků škola rozvíjela formou volitelných předmětů v 4. - 9. ročníku.

Na škole již tradičně pracovaly poradní orgány ředitele školy: pedagogická rada, metodické sdružení učitelů I. stupně, předmětové komise. V dlouhodobé koncepci probíhala ve všech třídách výuka podle vlastního školního vzdělávacího programu Od hraní k vědění – učíme se pro život. Od začátku školního roku pracoval na škole žákovský parlament, v němž měli zastoupení žáci pátých až devátých tříd. Dva žáci zastupovali školu na zasedáních městského žákovského parlamentu. Škola se účastnila mnoha sportovních aktivit, vědomostních olympiád a soutěží, pořádala pro studenty exkurze, výlety, návštěvy kulturních a společenských představení.

Učitelka z prvního stupně školy Mgr. Ivana Bártlová byla oceněna za vynikající práci a převzala medaili od ministryně školství Kateřiny Valachové v Hlavním sále Valdštejnského paláce. Medaile uděluje ministr školství, mládeže a tělovýchovy každoročně u příležitosti Dne učitelů 28. března, je nejvyšším resortním oceněním a uděluje se od roku 1997.

V průběhu roku byly pořízeny stroje do školní dílny, přenosné magnetofony pro výuku jazyků, interaktivní tabule s pojezdem a datovým projektorem. Proběhla rekonstrukce kotelny spojená s výměnou kotlů a odhlučnění tělocvičny formou výměny podhledu.

 

Základní škola Husova

Základní škola Husova

Na základě rozhodnutí zastupitelstva Kraje Vysočina ze dne 10. 11. 2015 došlo s účinností od 1. 1. 2016 ke sloučení příspěvkových organizací Základní škola Pelhřimov Komenského 1326 Pelhřimov a Základní škola Humpolec Husova 391 Humpolec. Ze ZŠ Husova v Humpolci se tímto stalo odloučené pracoviště pelhřimovské školy.

Pracoviště v Humpolci sdružovalo v roce 2016 základní školu praktickou a základní školu speciální. Ve třídě zvláštní školy praktické byli dva pedagogičtí pracovníci, z nichž jeden byl asistent pedagoga. Žáci zde byli vzděláváni dle ŠVP Učíme se pro praktický život (dobíhající ŠVP zaniklé ZŠ). Ve dvou třídách základní školy praktické pro 3. – 5. ročník a 7. – 9. ročník byli žáci vzděláváni dle ŠVP Učíme se pro život (dobíhající ŠVP zaniklé ZŠ).

Žáci školy se zúčastnili mnoha exkurzí, pravidelně navštěvovali muzeum, městskou knihovnu, divadelní představení i filmová promítání.

 

Gymnázium dr. A. Hrdličky

Gymnázium dr. A. Hrdličky

V roce 2016 studovalo na Gymnáziu dr. A. Hrdličky v Humpolci 306 studentů. Pedagogickou činnost zajišťovalo 28 vyučujících a o chod školy se staralo sedm provozních zaměstnanců. Funkci ředitelky školy zastávala Mgr. Hana Havelková, jejím zástupcem byl Mgr. Antonín Pustina. Ke zkouškám na čtyřleté studium se dostavilo 59 uchazečů, ke zkouškám na osmileté studium přišlo 41 žáků z pátých tříd základních škol.

Studenti dosáhli úspěchů v konverzačních soutěžích z německého, francouzského a anglického jazyka. Jedním z největších úspěchů byla účast Jana Hajčiara a Matěje Doležálka v celostátním kole Logické olympiády. Do celostátního kola soutěže Eurorebus se probojovali studenti tercie a Matěj Doležálek, který v soutěži jednotlivců obsadil třetí místo. Skvělým úspěchem Matěje Doležálka bylo i páté místo v kategorii matematika a statistika v celostátním kole středoškolské odborné činnosti. V dějepisné soutěži EUSTORY se Tereza Mrkvičková z 1. A se svou prací o dějinách hradu Orlík a města Humpolce probojovala až do závěrečného finále. Sportovní úspěchy zaznamenalo gymnázium v krajském přeboru i přeboru ČR školních týmů v šachu. Družstva chlapců a dívek z Gymnázia dr. A. Hrdličky se zúčastnila středoškolského atletického poháru družstev v maximálním možném počtu 24 sportovců a přivezli celkem sedm medailí. Studentům se dařilo také ve stolním tenise a volejbalu.

V roce 2016 zhlédli studenti několik divadelních představení, navštívili hrad Špilberk, Muzeum nové generace ve Žďáru nad Sázavou a Babiččino údolí v Ratibořicích. Na interaktivním festivalu VyšeHrátky na pražském Vyšehradě pak na vlastní kůži zažili dobu Karla IV. Proběhly také zahraniční exkurze do Míšně a Horní Lužice v SRN a několikadenní pobyt na Azurovém pobřeží v jižní Francii. Skupinka biologických nadšenců z řad studentů navštívila Centrum řasových biotechnologií ALGATECH v Třeboni. Studenti z 1.A a kvinty se zúčastnili lyžařského výcviku v Peci pod Sněžkou. Na přelomu srpna a září proběhl seznamovací kurz třídy 1.A na chatě Bělice u Kališť.

Gymnázium se také zapojilo do mezinárodního programu GLOBE. Studenti pravidelně měřili a zaznamenávali meteorologická data a řešili otázky související s životním prostředím a jeho ochranou. Výsledky výzkumu prezentovali na akci Globe Games. V dějepisném projektu pracovali studenti s městskou kronikou a vytvářeli tak obraz města v roce 1914. V rámci přednáškových cyklů se studenti seznámili se Srí Lankou, problematikou pěstování palmy olejné a spotřeby palmového oleje či s pohnutou dobou kolem roku 1945.

V roce 2016 proběhlo na půdě gymnázia několik setkání v rámci Školy pro každý věk. Uskutečnil se také třetí ročník soutěžního dopoledne Věda nejen pro Alfréda. Tradiční den otevřených dveří zorganizovalo gymnázium ve čtvrtek 24. listopadu. Při škole úspěšně fungovalo regionální centrum projektu Elixír do škol, kde se pravidelně scházeli vyučující fyziky.

Úspěšně na gymnáziu probíhala výuka cizích jazyků. V první polovině roku zajížděl do školy francouzský lektor Nicolas Singier a od září 2016 zde působil jednou týdně francouzský lektor Jean Griffon. Studenti francouzského jazyka se překlady dopisů zapojili do pomoci charitativní organizaci Pro-contact, která zprostředkovává adopce na dálku v africké Guinei. Osm studentů také složilo mezinárodní zkoušku z anglického jazyka FCE.

Studenti kvarty připravili tradiční divadelní představení a septimánky uspořádaly již třetí ročník dívčího fotbalového turnaje. Studenti i vyučující se zapojili do Takeshi her, které proběhly v areálu koupaliště Žabák. V rámci tzv. Aprílové školy se 1. dubna role vyučujících ve všech třídách ujali sami studenti. Na Halloween přišli studenti i učitelé do školy v maskách a svátek sv. Mikuláše si škola připomněla pravidelnou návštěvou mikulášské skupiny v jednotlivých třídách. Před vánočními prázdninami studenti navštívili filmové představení Anděl Páně II., a také vánoční dílny ve školní tělocvičně.

Škola se pátým rokem podílela na organizaci Českého dne proti rakovině. Čtrnácti dobrovolníkům se podařilo vybrat celkem 16 552 Kč.

V listopadu 2016 se počítačové servery školy staly cílem kybernetického útoku. Kvalitnější zabezpečení školní počítačové sítě si pak vyžádalo náklady v řádech tisíců korun.

 

Česká zemědělská akademie

Česká zemědělská akademie

V roce 2016 byly na ČZA otevřeny tyto obory: Agropodnikání, Autoelektrikář, Autotronik, Chovatelství, Instalatér, Jezdec a chovatel koní, Karosář, Mechanik opravář motorových vozidel, Mechanizace a služby, Opravář zemědělských strojů, Tesař a Zedník.

Součástí ČZA Humpolec byl domov mládeže se školní jídelnou a hala pro praktickou výuku studentů. Škola měla tři odloučená pracoviště: v Humpolci, Havlíčkově Brodě a ve Světlé nad Sázavou.

Na škole pracovalo 118 zaměstnanců. Ředitelem byl Mgr. Otakar Březina, zástupcem pro pracoviště Humpolec - Nádražní Ing. František Čížek, zástupcem pro pracoviště Humpolec - Školní Ing. František Stiller a zástupcem pro pracoviště Světlá nad Sázavou Ing. Josef Horní.

Školu navštěvovalo celkem 478 studentů, z toho 205 studentů pracoviště Humpolec Školní, 175 studentů pracoviště Humpolec Nádražní a 98 studentů pracoviště Světlá nad Sázavou.

Studenti se během roku zúčastnili mnoha výstav a exkurzí s oborovou tématikou. Škola uspořádala tradiční masopustní průvod městem, a pletení pomlázek před Velikonocemi. Proběhl Den biopotravin, Den zemědělské akademie, Den botanické zahrady, Den brambor a také tradiční Den otevřených dveří. Studenti reprezentovali školu na významných akcích a okresních, krajských i celostátních soutěžích. V krajském kole soutěže instalatérů v SPŠ Třebíč obsadil Jan Kotlán páté místo a Tomáš Popek sedmé místo. V soutěži Automechanik Junior se Štěpán Zamrzla probojoval až do celostátního finále v Mladé Boleslavi.

ČZA byla i v roce 2016 členem Agrární komory a Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru. Škola měla akreditaci k provádění kurzů obecných zemědělských činností a byla pověřena kurzy ochrany rostlin. Všechny tyto akreditace udělilo Ministerstvo zemědělství České republiky. Dále byla škola Fakultní školou přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a spolupracovala s cechem Instalatérů ČR. Více než 40 let je také cvičnou školou pro pedagogickou praxi Institutu poradenství a vzdělávání ČZU v Praze.

 

Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o.

Střední škola informatiky a cestovního ruchu SČMSD Humpolec, s.r.o.

Jednatel školy je PhDr. Ludvík Vomáčka, CSc., ředitelkou Mgr. Marie Loskotová.

K datu 30. 6. 2016 navštěvovalo školu 448 studentů, kteří studovali v devíti studijních a učebních oborech: obchodník, obchodník distanční studium, podnikání distanční studium, informační technologie, kuchař – číšník, prodavač a výroba lahůdek, předškolní a mimoškolní pedagogika, (dvouletý a čtyřletý obor) a reprodukční grafik.

Studenti se během roku účastnili různých poznávacích a kulturních zájezdů, odborných exkurzí, vědomostních olympiád. Začátkem prosince proběhl na škole Den otevřených dveří, kde se mohla široká veřejnost seznámit se zaměřením školy a přehledem výuky.

 

ZUŠ Gustava Mahlera

ZUŠ Gustava Mahlera

ZUŠ v Humpolci navštěvovalo v roce 2016 celkem 581 žáků v hudebním, výtvarném a tanečním oboru. Chod školy zajišťovalo 25 zaměstnanců, z toho 21 pedagogů a čtyři provozní zaměstnanci. Ředitelem školy byl Josef Jirků. V roce 2016 ukončilo na škole studium 39 absolventů, z toho 21 studentů hudebního oboru, deset studentů výtvarného oboru a osm studentů tanečního oboru. Na vyšší umělecké školy byl přijat jeden žák hudebního a jeden žák výtvarného oboru.

V květnu 2016 oslavila škola 70. výročí svého založení. Oslavy probíhaly v několika dnech, kdy se uskutečnily dny otevřených dveří, hudebně-taneční projekt Svět muzikálů, slavnostní koncert žáků školy v sále kina, vystoupení žesťového kvarteta z Prahy, koncert učitelů, slavnostní koncert Dechového orchestru mladých, který byl založen současně s hudební školou v roce 1946. Při příležitosti tohoto výročí byla vydána brožura charakterizující minulost a současnost školy. Ke konci roku byly oslavy zakončeny galakoncertem v sále kina, na kterém vystoupili bývalí absolventi školy.

Žáci účinkovali při třídních, veřejných a charitativních koncertech, soutěžích, vystoupeních, koncertech pro seniory, vítání občánků města a výstavách.

Vynikající výsledky v soutěžích ZUŠ zaznamenali žáci elektronických klávesových nástrojů ze třídy učitele Martina Dvořáka. Osm žáků postoupilo do krajského kola, z toho pak čtyři žáci dále do kola celostátního. Žákyně Michaela Krejčí se stala absolutní vítězkou všech postupových kol a v nejvyšším kole soutěže byla nejlepší ze všech kategorií soutěžících České republiky. Kateřina Vápeníková a Gabriela Mixová obsadily druhá místa a Veronika Holadová místo třetí. Do celostátního kola postoupilo také akordeonové duo ve složení Vít Veselý a Jan Žáček ze třídy učitele Romana Nováka, které se umístilo na třetím místě. Soutěžící žáci v komorní hře dechových nástrojů dřevěných a žesťových obhájili přední místa v krajském kole soutěže. Žáci výtvarného oboru ze třídy učitelky Evy Moravcové dosáhli velmi dobrých výsledků v našich a mezinárodních soutěžích, v mnoha případech obsadili přední příčky.

I v roce 2016 byly vynaloženy nemalé finanční prostředky na pořízení a opravy hudebních nástrojů, nábytku a zakoupení učebních pomůcek do některých tříd.

 

Dětský domov

Dětský domov

Začátkem roku bylo v dětském domově 28 dětí, na konci roku pak 24 dětí. Z domova odešli čtyři svěřenci ukončením profesní přípravy a získáním výučního listu, dvě děti do domácí péče zrušením ústavní výchovy a jedno dítě bylo přeřazeno do výchovného ústavu.

Děti byly zapojeny do mnoha zájmových činností jak v samotném domově, tak i mimo něj ve SVČ, ZUŠ, ZŠ a TJ Jiskra Humpolec. Vychovatelé organizovali pěší výlety do okolí s různým zaměřením, exkurze a množství soutěží. Během letních prázdnin strávily děti týden v Orlických horách, na Lipně v Černé v Pošumaví a pět dní na soustředění v Praze v rámci projektu Hejbejte se a zpívejte s Hankou Kynychovou. Ostatní prázdninové dny trávily na rekreační chalupě v Křepinech u Řečice. Některé děti pobývaly část prázdnin u rodičů nebo jiných příbuzných.

Na chalupě v Křepinách byla v roce 2016 dokončena stavba pergoly a v podkroví domova byl vybudován kuchyňský kout pro potřeby ubytovaných mladistvých.

 

Středisko volného času

Středisko volného času

Středisko volného času, které fungovalo více než deset let při Základní škole Hradská Humpolec, bylo k 31. 8. 2016 usnesením Zastupitelstva Města Humpolec odštěpeno od ZŠ Hradská. Od 1. 9. 2016 nabylo Středisko volného času právní subjektivitu jako samostatná příspěvková organizace Města Humpolec. Název se zkrátil na Středisko volného času Humpolec a Město Humpolec poskytlo novému SVČ zakoupenou budovu zrekonstruovaného školicího střediska. SVČ se přes tyto rychlé změny zdárně a s úspěchem přeneslo. Po stěhování a kolaudaci budovy pro činnost SVČ se již tradičně zaměřilo především na pravidelnou zájmovou činnost dětí a mládeže, která je jeho stěžejní náplní a jako taková je finančně podporována Krajem Vysočina a zřizovatelem – Městem Humpolec. V nabídce byly zastoupeny tradiční i trendové volnočasové aktivity. Počet přihlášených účastníků se pohyboval u hranice 570 osob.

Se vznikem organizace se rozšířila nabídka volnočasových aktivit především v oblasti vzdělávání dospělých o projekt virtuální Univerzity 3. věku ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze  - Suchdol.

Aktivity organizované v průběhu celého kalendářního roku, ať ještě pod hlavičkou SVČ při ZŠ Hradská nebo již jako samostatné příspěvkové organizace, se SVČ snažilo udržet na vysoké úrovni, na jakou byli klienti zvyklí. Proto se opět zapojovalo do dění ve městě. Mezi tyto akce patřilo netradiční sportovní klání pod názvem Tři, dva, jedna teď…, Dětský den na Stromovce, Mikulášská nadílka a v adventní době zorganizované Putování. Nově přibyly akce jako Správná volba, Den otevřených dveří, rodinné burzy nebo lampiónový pochod.

Většina příležitostných aktivit SVČ v průběhu roku a pořádané příměstské tábory se opět těšily velké oblibě.  Kromě příměstských táborů uspořádalo SVČ o hlavních prázdninách i týdenní letní tábor pro rybářský kroužek u Ledče n. Sázavou ve Sluneční zátoce. I ten byl plně obsazen a patřil mezi úspěšně zorganizované akce.

Veškeré zájmové aktivity nabízené SVČ byly plně zajištěny interními a externími spolupracovníky, kteří splňují požadavky na odbornost.

 

HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT

 

HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT

Rodinný pivovar Bernard a.s.

Rodinný pivovar Bernard a.s.

V roce 2016 byl výstav pivovaru 315 382 hl., meziroční nárůst překročil 4 %. Export se podílel na výstavu 22 procenty, tj. 69 439 hl. Největším partnerem bylo Slovensko: 39 043,9 hl (v roce 2015 bylo 36 743,4 hl), celkem se vyváželo do 36 států celého světa, nejvíce do Slovinska, Maďarska a Ruska, byl obnoven export do USA. Velice pozitivní je udržení poměru sudové vs. lahvové pivo (60 : 40 %), což je obrácený trend, nežli v ČR i Evropě.

Měsíc s nejvyšším výstavem v historii pivovaru (35 481 hl) byl červen 2016.

Nepasterizované pivo Bernard se čepovalo v 2 655 restauracích v České republice a na Slovensku. Rodinný pivovar Bernard provozoval devět značkových prodejen a formou franchisingu šest Bernard pubů.

Pivovar zaměstnával 189 pracovníků v pivovaru, 23 ve Sladovně Bernard v Rajhradě u Brna.

V roce 2016 pivovar zrealizoval nadstavbu varny, kde bylo zrekonstruováno šrotové hospodářství. Do provozu byly dány dva automatické roboty pro KEG linku a tím byla zrušena nejtěžší práce – manipulace s prázdnými a plnými sudy. Byla vybudována prosklená přístavba, která slouží pro exkurze jako dočasné návštěvnické centrum. Byla zahájena přístavba lahvovny a varny.

Tak jako každý rok, získal pivovar mnoho ocenění (36) v rámci kraje i celé republiky.

V roce 2016 oslavil Rodinný pivovar Bernard 25 let své existence. Oslava proběhla 20. srpna na Horním náměstí a zúčastnilo se jí přes 5 000 návštěvníků. K výročí byla vydána i publikace Slavíme 25, v níž je zrekapitulováno 25 let rozvoje a budování značky Bernard.

V červnu proběhl již 22. ročník BERNARD FESTu s účastí 10 000 návštěvníků, v rámci něhož proběhla i autogramiáda se spisovatelem Jo Nesbo. Zisk z prodeje piva ve čtvrtek byl věnován Medou – 64 275 Kč.

Konal se 16. reprezentativní ples Rodinného pivovaru Bernard a první středu v říjnu proběhl tzv. Den Bernarda, kdy se ve vybraných podnicích čepovalo pivo Bernard s výraznou slevou.

Pivovar podporoval různé aktivity v Humpolci – fotbalový i hokejový klub, jednotlivé oddíly TJ Jiskra, AMK Zálesí, byl partnerem Zlaté podkovy, garantem soutěže Mládí o nejvšestrannějšího žáka a studenta, v roce 2016 podpořil nevidomého horolezce Jana Říhu v expedici Cho – oju.

 

DH Dekor

DH Dekor

Společnost na konci roku  2016 zaměstnávala okolo 220 pracovníků. Po celý rok byl velký problém se zajištěním dostatku pracovních sil, a tak se výkyvy v počtu zaměstnanců řešily prostřednictvím agenturních pracovníků.

Pokračovaly práce na automatizaci dopravy a skladování dřevotřískových odpadů z výroby. To vše s cílem vytvoření plně automatizovaného uzavřeného okruhu, aby nedocházelo ke skladování v otevřených prostorech a tím k úniku prachových částic do ovzduší.

V roce 2016 bylo vyrobeno 12 817 tis. mimpregnovaného papíru, bylo zalaminováno 6 499 tis. m2 dřevotřískové desky a MDF desky. Bylo vyrobeno 6 888 tis. ks nábytkových dílců.

V roce 2016 ustávala výroba pro firmu IKEA Components. Poslední dodávky se uskutečnily na přelomu let 2016 a 2017.

 

BJS Czech, s.r.o.

BJS Czech, s.r.o.

Firma BJS Czech praktickou činnost zahájila počátkem roku 2006. Od té doby se specializuje na lakování nábytkových dílců a balení nábytku do plochých kartonů a stal se z ní jeden z největších výrobců nábytku v České republice.

Je vybavena vysoce výkonnými stroji, které zajišťují maximální efektivitu výroby a potřebnou kvalitu. Lakování plošných dílců probíhá kombinovanou technologií navalování a stříkání barev na vodní a UV bázi. Tím se šetří životní prostředí a zlepšují se tak pracovní podmínky pro zaměstnance. Naprostou většinu produkce exportuje BJS do celého světa.

V roce 2016 bylo ve firmě zaměstnáno kolem 515 pracovníků, přičemž zhruba 150 bylo agenturních. Nejčastěji jsou zastoupeni lidé z Rumunska (cca 100), pak následují ukrajinští a maďarští zaměstnanci.

 

Valeo Compressor Europe, s.r.o.

Valeo Compressor Europe, s.r.o.

Valeo má v České republice tři výrobní závody, z nichž nejmladší se nachází v CTParku v Humpolci. Byl založen v roce 2002 a patří k předním výrobcům kompresorů pro klimatizační jednotky osobních automobilů. Při výrobě jsou používány nejnovější technologie pro obrábění a montáž. V roce 2014 i 2015 závod získal 1. místo v soutěži Zaměstnavatel regionu Vysočina.

Mezi zákazníky společnosti patří přední světoví výrobci automobilů (Renault, PSA Peugeot Citroën, Mercedes, Toyota, Volvo, Nissan a další).

V současné době ve Valeu pracuje přes 1 100 zaměstnanců, z toho zhruba čtvrtinu tvoří zahraniční agenturní pracovníci, kteří většinou dojíždějí z Pelhřimova a Jihlavy.

 

ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

 

ZÁJMOVÉ ORGANIZACE

Český rybářský svaz MO Humpolec

Český rybářský svaz MO Humpolec

K prosinci 2016 bylo v místní organizaci evidováno celkem 488 dospělých členů a 78 dětí do 15 let. Oproti předešlému roku byl zaznamenán pokles o 13 dospělých členů a naopak nárůst o 17 dětí.

Na krajské sportovní revíry bylo v roce 2016 vydáno celkem 469 ks mimopstruhových povolenek a 29 ks pstruhových povolenek. Celková tržba za všechny druhy svazových povolenek činila 654 600 Kč. Stále více rybářů i amatérů využívá možnosti atraktivního rybolovu na Hadině. V roce 2016 se na tento rybník prodalo rekordních 2 083 ks povolenek.

Hodnota nakoupených ryb do všech revírů, včetně násad do vlastních chovných vod činila 2 544 513 Kč. Do všech sportovních revírů byly vysazeny ryby v celkové hodnotě 850 796 Kč, což je historicky nejvyšší suma za násady ryb. Cena všech vysazených ryb na rybníku Hadina činila přesně 1 345 200 Kč. Mimo trofejních ryb bylo na Hadině v roce 2016 uloveno, zapsáno a domů odneseno 4 613 kusů ryb v celkové váze 14 122 kg.

Ostrahou chovných rybníků a sportovních revírů je ze zákona pověřena rybářská stráž, kterou vykonávalo celkem 11 členů. Na revírech i na chovných rybnících bylo provedeno více jak 133 obchůzek, při nichž bylo zkontrolováno 398 rybářů a odhaleno šest pytláků.  Na rybníku Hadina bylo v roce 2016 provedeno 336 kontrol, bylo uděleno 28 napomenutí a zadrženo celkem deset povolenek.

MO Humpolec v roce 2016 odkoupila od obce Čejov celý levý břeh u Hadiny od hráze až pod truhlárnu o rozloze téměř dva hektary. Dále došlo k odkoupení prodejny ryb v areálu rybárny.

Odbor kultury zorganizoval během roku celkem sedm akcí. Jednalo se o závody Hadina Cup, rybářský ples, školení nových členů a čtvery rybářské závody. Do kroužku ve SVČ pod vedením Václava Prokopce docházelo na schůzky v prvním pololetí 21 mladých rybářů, ve druhém pololetí už jenom deset dětí.

 

Svaz důchodců ČR

Svaz důchodců ČR

Svaz důchodců České republiky evidoval celkem 416 členů. Během roku se odstěhovalo nebo vystoupilo jedenáct členů, sedm členů zemřelo a 33 se přihlásilo. V průběhu roku se konalo 13 malých a tři velké schůze. Pro seniory bylo připraveno mnoho programů, díky kterým se mohli zúčastnit přednášek a besed různých námětů, setkávat se na odpoledních čajích či se zdokonalit v práci s počítačem. Svaz zorganizoval zájezdy do divadel v Praze a Brně, jednodenní i týdenní poznávací zájezdy, a také týdenní rekondiční pobyt.

Již tradičně proběhla výstava šikovných rukou a v pořadí druhé sportovní hry. Dvě ženy se zúčastnily Mezinárodních sportovních her seniorů v Praze. V průběhu roku uspořádala turistická skupina 38 vycházek - celkem 183 km. Sportovního ducha členové prokázali rovněž na cvičení jógy, pilates nebo při bruslení.

Bohaté nabídky volnočasových aktivit se zúčastnilo celkem 3 165 seniorů.

 

Český zahrádkářský svaz

Český zahrádkářský svaz

ZO ČZS měla v roce 2016 celkem 80 členů hospodařících na osadách o rozloze 3,3784 ha rozdělených do dvou lokalit – Okružní a Rybníček, rozčleněných do 82 zahradních dílců. Činnost v tomto roce ukončil jeden člen a následně byl jeden nový člen přijat. Stav členské základny se tedy nezměnil.

Vlastní činnost byla zaměřena na pěstování květin, ovoce a zeleniny a sloužila též k rekreaci členů, jejich rodin a kamarádů. V lokalitě Rybníček odkoupilo město pozemky od soukromých vlastníků, a to od rodiny Trnků a Kryštůfků. Tyto pozemky bude nadále pronajímat zahrádkářům.

 

Český svaz chovatelů

Český svaz chovatelů

Každoročním opakujícím se úkolem chovatelů je starost o údržbu a bezproblémový chod chovatelského areálu a výstavního fundusu. Jednotliví členové ZO se podílejí na organizaci výstav v okrese a vystavují své svěřence na výstavách nejen místních, ale i okresních, celostátních i mezinárodních. Někteří z chovatelů směřují svoji činnost k práci ve speciálních chovatelských klubech.

V srpnu se již tradičně konala dvoudenní chovatelská výstava, kde souběžně vystavoval klub chovatelů králíků Teddy. Úspěšná byla účast na celostátní výstavě v Lysé nad Labem, kde okres Pelhřimov získal čtvrté místo v rámci celé republiky.

V hodnocení nejlepších chovatelů okresu Pelhřimov se v kategorii králíků na prvním místě umístil Josef Stehno, v odbornosti holubů Jaroslav Pajer na místě druhém a v odbornosti drůbeže obsadil druhou příčku Josef Folejtar.

Ke konci roku bylo evidováno třicet pět chovatelů.

 

Český svaz včelařů

Český svaz včelařů

Český svaz včelařů měl v roce 2016 165 členů s 1 835 včelstvy, čtyři neorganizované včelaře s 81 včelstvy a tři registrované včelaře s 96 včelstvy. Dále dva kroužky pro děti při SVČ se dvěma včelstvy, tři právnické osoby s 16 včelstvy, a to: Školní statek Humpolec, Farmu LICO s.r.o. a Farmu Sýkorův mlýn s.r.o. Celkem bylo žádáno o dotaci pro 1 835 včelstev. Tento rok byl výjimečný z důvodu vysoké medné snůšky.

Veškerá činnost základní organizace se řídila rámcovým plánem práce na rok 2016. V rámci péče o včelstvo probíhalo ošetření proti varroáze. V oblasti vzdělávání byla uskutečněna jedna včelařská přednáška spolu se včelařským zájezdem. Celkem se konalo pět výborových schůzí a jedna výroční členská schůze. V listopadu byla provedena výplata dotace D 1 ve výši 151 Kč na jedno včelstvo.

Průběžně probíhala údržba včelařského skanzenu, sekala se tráva a členové se účastnili brigády na úklid po prováděných stavebních pracích na podbití na výstavním sále.

Myslivecký spolek Humpolec

 

Myslivecký spolek Humpolec

V roce 2016 byl do MS přijat jeden nový člen. Celkem proběhly čtyři společné hony na kachny březňačky a čtyři hony na zvěř drobnou a škodnou s jednou naháňkou na černou zvěř.

Prostřednictvím monitorování byl zaznamenán markantní úbytek drobné zvěře, který byl způsobený klimatickými vlivy a používáním zemědělské techniky. Naopak stavy srnčí zvěře se mírně zvýšily.

V květnu myslivci začali po zimě opravovat krmelce, zásypy a další příkrmiště pro zvěř, kryty pro koroptve a zajíce. Zároveň zbudovali několik umělých napajedel a ptačích hnízdních budek.

Během roku proběhlo na dusilovském závodišti Zlaté podkovy několik výstav psů. V květnu mezinárodní výstava Retrieverů a loveckých slídičů, výstava Klubu Německých krátkosrstých ohařů, v červnu výstava Klubu Kolií a Sheltií, v září výstava Jagdteriérů. Na všech těchto akcích spolek zajišťoval občerstvení ze specialit kančí a srnčí zvěře, postaral se o přípravu prostranství a jeho následné uklizení.

 

Klub českých turistů

Klub českých turistů

KČT Humpolec uspořádal v roce 2016 celkem dvacet dva akcí – tři pro veřejnost, šest autobusových zájezdů, dvě týdenní akce a jedenáct víkendových výletů. Během všech akcí ušlo cca 500 turistů celkem 550 kilometrů.

Turistický rok 2016 zahájili v lednu členové KČT Humpolec již tradičně pochodem Novoroční čtyřlístek. V rámci jednodenních výletů se během roku členové klubu podívali například na hrad Bezděz, do okolí Máchova jezera, na Macochu nebo do Telče. Zúčastnili se Memoriálu Ladislava Dymáčka v Sobiňově a Zimního přechodu Brd. Prošli se nádhernou přírodou Posázaví či Kamenskými alejemi. Víno a burčák ochutnali na Valtickém vinobraní. Navštívili také veletrhy Regiontour a GO. Vícedenní turistické akce v Novohradských horách se zúčastnili někteří členové společně s KČT Senožaty. V rámci týdenního zájezdu se členové KČT podívali například do Všeradic, Českého krasu, na hrady Žebrák a Točník. Druhý týdenní zájezd byl na Slovensko. Turisté navštívili Vysoké Tatry a další atraktivní místa.

V dubnu se KČT připojil k celonárodním oslavám Roku Karla IV. Ve stejném měsíci proběhla také 1. etapa turistické aktivity Podle řeky Sázavy. Deset členů klubu se v dubnu, ve spolupráci s Městem Humpolec, zapojilo do akce Čistá Vysočina. Na trase podél silnice z Humpolce do Hněvkovic nasbírali celkem 205 kilogramů odpadu.

V září členové KČT Humpolec uspořádali již čtyřicátý druhý ročník celostátního pochodu Cestami Oktaviána Strádala za opečeným špekáčkem. Různě dlouhé trasy opět končily na hradě Orlíku.

V měsíci říjnu se čtyři členové klubu zúčastnili setkání vedoucích a cvičitelů v oblasti Vysočina, které se konalo v Kramolíně.

Zakončení turistické sezony proběhlo v listopadu v Lázních Bělohrad, kdy turisté navštívili městečko Pecka se známým hradem a obec Zvičina, nedaleko níž se nachází turistická chata pojmenovaná podle podkrkonošského spisovatele Karla Václava Raise.

 

KULTURA

 

KULTURA

Městské kulturní a informační středisko

Městské kulturní a informační středisko

Informační středisko navštívilo v roce 2016 celkem 29 564 návštěvníků, z toho bylo 1 700 zahraničních turistů.

Infocentrum v roce 2016 vydalo za finanční podpory Kraje Vysočina novou barevnou obrázkovou brožuru Humpolec, město v srdci Vysočiny v nákladu 4000 ks.

Infocentrum zajišťuje také návštěvnický servis ve vyhlídkové věži kostela sv. Mikuláše na Horním náměstí a provoz Hliníkária v budově kina.

Během roku uspořádalo MěKIS tradiční akce jako Honzlův Humpolec, Majáles, S kolem kolem Humpolce, Den a noc v muzeu, Tóny v zahradě, Humpolecká marioneta, soutěž Mládí Humpolec, VOČI – noční filmová jízda nebo Projděte si peklem. Poprvé se v roce 2016 konala vánoční akce na náměstí s názvem Zlatá neděle.

 

 

Mládí Humpolec

 

Mládí Humpolec

V Humpolci již šestnáct let probíhá Soutěž o nejvšestrannějšího žáka a studenta města. Ohodnoceni jsou děti z místních základních a středních škol, které dosáhly úspěchů v oblasti vzdělávání, všeobecného rozhledu i sportu.

V letošním ročníku se absolutní vítězkou, tedy nejvšestrannější studentkou, stala Eliška Pejšková ze Základní školy Hálkova. Za své vynikající studijní výsledky ve školním roce 2015/2016 získala tablet od garanta soutěže, Rodinného pivovaru Bernard a poukázku v hodnotě 4000 Kč od hlavního partnera pro kategorii B - Student, společnosti MHA, s. r. o. Humpolec.

Na prvním místě v kategorii A (žáci základních škol nižšího stupně) se umístil Jáchym Jaroš ze Základní školy Hradská. Hlavní partnerem letošního ročníku byla společnost Profil Nábytek, a. s., která věnovala Jáchymovi poukaz na pobyt v Krkonoších.

Kategorie B - Sportovec byla nejpočetnější. Odměny byly rozděleny mezi celkem 11 sportovců. Na prvním místě se umístil Martin Pekárek, druhé místo získala Michaela Kubíková. Oba studenti byli ze Základní školy Hálkova. Třetí místo obsadila Eliška Benešová ze Základní školy Hradská. Všechny děti odměnili zástupci hlavního partnera této kategorie, společnosti SPACE COM spol. s r. o. Humpolec.

Kategorie C patří středním školám a učilištím. Každá škola nominuje do této kategorie své dva nejlepší studenty. Za Gymnázium dr. Aleše Hrdličky to byl Matěj Doležálek a Aleš Krčil. Oba tito studenti v předchozích čtyřech ročnících soutěže získávali titul absolutní vítěz. Monika Šánová a Dominika Palánová zastupovaly nejlepší studentky ze Zemědělské akademie a byly oceněny hlavně za své úspěchy v jezdectví. Technické učiliště se pochlubilo „zlatými ručičkami“ Štěpána Zamrzly (nejlepší automechanik) a Radima Hodáče (nejlepší obkladač).

V tomto ročníku byly úspěšným studentům rozdány dary v hodnotě 53 000 Kč. Tato částka vznikla díky finančním příspěvkům humpoleckých firem: Rodinný pivovar Bernard, Profil nábytek, Společnost MHA s.r.o. Humpolec, Společnost SPACE COM spol. s r.o., Elektrocentrum Maryška, CA Adores, Stampi mobil, Knihkupectví Jana Zábrany, Tesařství Pavel Krejčí a Lakum Galma.

 

Městská knihovna Humpolec

Městská knihovna Humpolec

V roce 2016 do knihovny zavítalo 64 400 návštěvníků. V obou odděleních se uskutečnilo celkem 33 kulturních a 98 vzdělávacích akcí.

V tomto roce oslavila Městská knihovna v Humpolci 95. narozeniny. Při této příležitosti probíhaly od ledna do prosince pořady určené dětem i dospělým. Patřilo k nim setkání se spisovatelem PhDr. Vlastimilem Vondruškou, CSc., Kaleidoskop hudebního kritika a spisovatele Jana Rejžka, cyklus přednášek Mgr. Zdeňka Škrabánka V uličkách starého Humpolce. O životě a díle Karla IV. hovořil Mgr. Jiří Dalík, Pacovskou knihu přiblížil archivář PhDr. Pavel Holub. Návštěvníci zhlédli výstavy Malíř ztraceného času (ilustrace Zdeňka Buriana), Svět za rohem (fotografie MUDr. Svatopluka Velkoborského), Kde bydlí panenky (sbírka Ladislavy Krontorádové) a Pomáháme přírodě. Kde? No, přece doma! z dílny Občanského sdružení Zelené srdce. U příležitosti odhalení pamětní desky Janu Zábranovi v Humpolci přispěla knihovna do doprovodného programu výstavou mapující jeho život a tvorbu. Část výstavy byla věnována Jiřině Zábranové, která byla knihovnicí v humpolecké knihovně a redaktorkou vlastivědného sborníku Zálesí. Závěrečná část připomněla 95. výročí založení knihovny.

V květnu se knihovna připojila k celostátní akci Noc literatury. Ukázky z tvorby evropských autorů četli ve Skanzenu Zichpil, v Tolerančním kostele a v městské knihovně Jan Kotlík, Kateřina Krejčí a Petr Lisý. V souvislosti s festivalem Očima generací předčítaly děti prarodičům v parku před knihovnou úryvky ze svých oblíbených knih.

Žáci z prvních tříd se účastnili projektu SKIP Knížka pro prvňáčka. Dětské oddělení po celý rok připravovalo besedy určené základním a mateřským školám. Pro veřejnost přichystalo Lekce tvůrčího psaní. Starší děti si užily Noc bez Andersena. Den pro dětskou knihu vyplnila beseda se spisovatelkou Martou Jirousovou – Veselou.

V průchodu budovy se v rámci projektu Semínkovna v humpolecké knihovně konaly jarní a podzimní burzy rostlin, u příležitosti Dnů zdraví v Humpolci se uskutečnila beseda Biologické hodiny – tajemství zdraví v podání Ing. Jarmily Mandžukové.

Formou prezentačních výstav pokračovala spolupráce s humpoleckými Domovy pro seniory a Oblastní charitou Havlíčkův Brod. Knihovna připravila dvě přednášky pro členy SDČR a pravidelně informovala o knižních novinkách v denním centru pro seniory Astra.

Konec roku vyvrcholil již tradičními celodenními tvůrčími dílnami s názvem „… a vánoční přichází čas“ a akcí Projděte si peklem, na které se podílely všechny složky Městského kulturního a informačního střediska.

 

Muzeum dr. Aleše Hrdličky

Muzeum dr. Aleše Hrdličky

I v roce 2016 nabízelo muzeum široké veřejnosti pět stálých expozic, ve kterých byl zpřístupňován sbírkový fond. Expozice byly také hojně využívány školami všech stupňů k rozšíření výuky. V roce 2016 prošlo expozice muzea celkem 2 771 platících návštěvníků, z toho 926 v hromadných výpravách (36 výprav). Badatelské služby muzea využilo 38 osob, především studentů.

Během roku se v muzeu konalo 21 výstav, které navštívilo 3 798 platících návštěvníků. Nejčastěji byly zařazovány výstavy umělecké, vedle nich však dostaly prostor i výstavy vzdělávací. V roce 2016 to byla např. přírodovědná výstava O sově, žábě a ptačí budce, uspořádaná ve spolupráci se spolkem Zelené srdce, historický Život na hradě, na kterém muzeum spolupracovalo s Muzeem a galerií Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou nebo výstava Poklady Humpolecka, která přiblížila návštěvníkům mimořádně významný nález zlatých mincí poblíž Horních Rápotic z předešlého roku. Nejnavštěvovanější byla výstava loutek k 85. výročí humpoleckých loutkářů (1 562 osob), dále výstava strašidel a pohádkových bytostí, kterou si muzeum zapůjčilo z Muzea strašidel v Plzni (771 osob), a vánoční výstava betlémů Hany Baštýřové a Josefa Horkého (750 osob).

Kromě výstav muzeum přichystalo pět muzejních vycházek, na kterých zve návštěvníky za poznáním také ven mimo svou budovu. Zimní vycházka vedla ke krmítkům a krmelcům a přiblížila účastníkům, jak tráví ptáci a lesní zvěř zimu a jak jim můžeme pomoci. Jarní vycházka vedla po naučné stezce Křížek v polích a připomněla drobné památky v krajině, letní vycházka byla do Národního památníku odposlechu a na hrad v Lipnici nad Sázavou, podzimní do lesa na houby a poslední zimní vycházka proběhla ve spolupráci se Sokolnickým střediskem Jihlava a ukázala krmení dravých ptáků.

Třetím rokem také pokračoval přednáškový cyklus Věda v muzeu. Ve stylizovaném kavárenském prostředí velkého výstavního sálu přednášeli zajímavá témata přední čeští vědci. Proběhlo celkem šest přednášek, na kterých vystoupili Mgr. Bohumír Dragoun, Pavel Bezděčka, RNDr. Klára Bezděčková, Ph.D., Mgr. Hana Prokšová, Prof. Václav Hořejší, Ph.D., Bc. Helena Ederová a PhDr. Markéta Skořepová. Z dalších akcí muzeum připravilo již 10. ročník muzejní noci, tentokrát v retro stylu 60. a 70. let. Na programu byla přehlídka dobových vozidel, ve spolupráci s klubem veteráni Humpolec, rekonstrukce rozhlasové soutěže 7 jednou ranou, výstavy o bydlení, hudbě či odívání, školní koutek, herní koutek s dobovými hrami i hračkami, promítání pohádek na retro promítačce nebo posezení v retro kempu na muzejní zahradě. Muzeum pro akci využilo oba výstavní sály, zahradu i prostor na náměstí a sklidila mimořádný úspěch. Na konci školního roku tradičně proběhla akce S vysvědčením do muzea. Koncem roku se pak muzeum, společně se všemi organizacemi MěKISu, zapojilo do akcí Projděte si peklem a Zlatá neděle.

 

Kino

Kino

Na divadelní scéně se v roce 2016 uskutečnilo 28 večerních kulturně společenských a zábavných pořadů včetně vystoupení souborů DSJH, Čech a Lech (divadlo, koncert, soutěž, beseda) pro 6 634 diváků, z nichž divácky nejúspěšnější byly: divadelní představení Liga proti nevěře, Baronky, Božská Sarah, vystoupení pro děti Michala Nesvatby, a koncert Jihlavské filharmonie.

Ochotnický divadelní soubor J. Honzla nazkoušel divadelní hru Tři království a představil ji dvakrát na začátku roku na divadelní scéně v sále kina pro 451 diváků. Divadelní hra Brouk v hlavě se reprízovala čtyřikrát a navštívilo ji 1 220 diváků. S touto hrou zahájil DSJH také přehlídku Honzlův Humpolec, kde se představily i další tři ochotnické soubory z jiných měst. Festival navštívilo celkem 701 diváků.

Divadelní představení pro děti a žáky škol z Humpolce a okolí byla sestavena z klasických pohádek a naučných pořadů v provedení profesionálních divadel malých forem. Z devíti naplánovaných představení se uskutečnilo šest, které navštívilo 640 dětských diváků.

V roce 2016 navštívilo filmová představení kina 14 883 diváků na 256 představeních. Nejnavštěvovanější byly české filmy Lída Baarová, Bezva ženská na krku, a pohádka Řachanda. Ze zahraničních filmů byly nejnavštěvovanější: Dítě Bridget Jonesové a dětský film Doba ledová: Mamutí drcnutí.

Stálou přízeň si udržují filmové přehlídky VOČI, které se tento rok konaly již po dvaadvacáté a své příznivce si stále drží i filmový festival dokumentů Expediční kamera a Snow film fest.

Základní školy opět uspořádaly školní akademii, mateřské školy využily divadelní scénu pro slavnostní vyřazení předškoláků s vystoupením pro rodiče. Žáci ZUŠ G. Mahlera během šesti předvánočních představení ukázali, co se naučili.

Program klubu kina byl sestaven z obvyklých schůzek a besed různých organizací, zkoušek humpoleckých ochotnických souborů a občasných prodejních akcí nebo prezentačních akcí. Svaz důchodců uspořádal výstavu prací svých členů a promítání turistických aktivit. Proběhly zde volby zastupitelů kraje a veřejná projednávání města o budoucnosti daných lokalit v Humpolci.

Během podzimu firma Divadelní služby Plzeň instalovala motorové pohony jevištních tahů a novou maskovací oponu za celkovou částku 352 000 Kč.

 

Čech a Lech

Čech a Lech

Sbormistryní sboru byla Hana Augustová a předsedkyní Drahomíra Bendlová, aktivních členů bylo 23.

Začátek roku zahájil soubor Novoročním koncertem v Dolním Městě, kde zazněl celý vánoční program včetně koled. Hned na to následoval Tříkrálový koncert v České Třebové společně se sborem Bendl. Výtěžek koncertu byl věnován tamní charitě.

Významná byla účast na III. ročníku přehlídky pěveckých sborů Krumlovská grumle, na které sbor získal CD nahrávku a džbánek s pečetí růže.

Zakončením pěvecké sezony byl v červnu již 13. ročník akce Tóny v zahradě. Pozvání tentokrát přijaly sbory Záboj Pelhřimov a Slavík Pacov. Společnou závěrečnou píseň od Karla Hašlera Česká písnička si zazpívaly všechny sbory společně. Další vystoupení se konalo v Jiřicích na Pouťovém zpívání, dále v říjnu proběhl koncert u příležitosti vzpomínky na památku zesnulých v Zahrádce.

Poslední měsíce roku se nesly v rámci příprav na Vánoce. V prosinci se sbor připojil k celostátní akci Česko zpívá koledy, kdy ve stejný den a stejnou hodinu spojilo pět koled celou Českou republiku. V neděli 18. prosince zazněly písně i na náměstí při akci Zlatá neděle, v úterý 20. prosince zazněla vánoční mše Jakuba Jana Ryby Hej mistře! v evangelickém kostele v Humpolci. Závěrečné vánoční koncerty byly v pondělí 26. 12. 2016 v Tolerančním kostelíku v Humpolci a 27. 12. 2016 v Dolním Městě.

 

Loutkové divadlo

Loutkové divadlo

V roce 2016 mohli diváci shlédnout na loutkové scéně celkem 16 představení. V jarní sezóně to bylo 6 představení, která pokračovala 3. ročníkem festivalu Humpolecká marioneta 2016 za účasti loutkářských souborů z Třeště a Polné. Humpolecký soubor zahrál na festivalu pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků. Dalších 7 představení se dočkali diváci na podzim, kdy loutkáři zakončili sezónu 3. prosince dvěma pohádkami Mlýn na čerty a Kašpárek straší doplněnými o tradiční mikulášskou nadílku. Loutkářská představení navštívilo celkem 1 662 diváků.

Soubor se dále zúčastnil 10. dubna festivalu Kašpárkova rolnička 2016 v Třešti s představením Princezna Rozmařilka a Mlýn na čerty, a 28. října přehlídky Pohádková Třeboň 2016 s pohádkou O zakleté labuti.

Pohádka O zakleté labuti je pro Humpolecký soubor velmi významná, neboť to bylo úplně první představení, které soubor před 85 lety zahrál na stálé scéně v humpolecké Sokolovně 20. prosince 1931. K výročí činnosti Loutkového divadla v Humpolci loutkáři uspořádali výstavu loutek, dekorací a divadelní techniky v Muzeu dr. Aleše Hrdličky, kterou navštívilo 1 562 návštěvníků.

V závěru roku došlo ke dvěma významným událostem. V listopadu byla vydaná kniha Fenomén českého loutkářství autora Jana Nováka, která mapuje nejstarší amatérské loutkářské soubory u nás, kde je zastoupeno i humpolecké divadlo. Zástupci souboru byli přítomni 18. listopadu slavnostního křtu této knihy na Klubu UNIMA v pražském divadle Říše loutek. Loutkářsky nejvýznamnější událostí byl 1. prosinec 2016, kdy byl oceněn význam činnosti loutkových divadel zapsáním českého a slovenského loutkářství na seznam nehmotného kulturního dědictví UNESCO.

Hrad Orlík

 

Hrad Orlík

Provoz hradu zajišťovala správa hradu – Castrum o.p.s. Návštěvnický provoz na hradě byl v roce 2016 zahájen 2. dubna a ukončen 30. října. Mimořádně byl hrad otevřen ještě v sobotu 26. listopadu a 31. prosince o Silvestru. V průběhu této doby hrad navštívilo 17 108 platících návštěvníků.

Práce společnosti byla v roce 2016 zaměřena převážnou měrou na zajištění údržby hradu, návštěvnického provozu, a pořádání kulturních akcí. Společnost a dobrovolníci se podíleli na úpravách terénu jižního a východního parkánu, úpravě pěšiny kolem hradu, odstranění sutí pod věžicí na SZ rohu areálu, nátěru střech, sběru přesunu kamení ze sutin. Pomáhali také při archeologických výzkumech a úpravách terénu po výzkumech.

Stavební aktivita společnosti se soustředila do prostoru kuchyně vedle správního objektu, na zpřístupnění parkánu, nadezdění zdi u bašty, vybudování expozice kovárny v jednom ze sklepů a výstavbu nového dřevěného ochozu.

Během roku proběhlo na hradě množství kulturních akcí – vystoupení šermířských skupin, divadelní a hudební vystoupení, filmový festival, noční prohlídky, Hradozámecká noc, vánoční pečení perníčků, atd. Nejvýznamnější akcí jsou již tradičně Středověké slavnosti na hradě se spoustou řemesel, her, divadla, šermu a jiné zábavy. Je to tradičně největší, nejnavštěvovanější a nejoblíbenější akce všech sezon.

 

Skanzen Zichpil

Skanzen Zichpil

V roce 2016 byla nákladem města provedena oprava nátěrů fasády a nátěr šindelové krytiny na objektu.

Průvodcovskou činnost a správu objektu zajišťovala společnost Castrum o.p.s. Skanzen Zichpil byl otevřen po celé prázdniny každý den mimo pondělí a v červnu a  září o víkendech. Průvodcovská služba byla zajištěna studenty na dohodu o provedení práce. Za toto období skanzen navštívilo 645 platících návštěvníků.

 

Občanské sdružení pro rozvoj kulturních tradic Vysočiny

Občanské sdružení pro rozvoj kulturních tradic Vysočiny

V lednu  2016 uspořádalo sdružení v kostele sv. Mikuláše  koncert Štěpána Raka a Alfréda Strejčka, v únoru varhanní koncert  na podporu výstavby lůžkového hospice pro Vysočinu a v březnu Velikonoční koncert ve Fabrika hotelu.  V červnu, v kostele Českobratrské církve evangelické, vystoupil pěvecký sbor Gorol z Jablunkova.  V listopadu proběhlo za spolupráce studentů gymnázia vzpomínkové vystoupení na I. M. Jirouse, které doprovázela výstava jeho rukopisů.

 

Letní platforma Humpolec

Letní platforma Humpolec

Letní Platforma Humpolec probíhala od června do srpna v parku Stromovka v Humpolci. Během třech měsíců se uskutečnilo celkem sedmdesát dva akcí různého charakteru, kterých se zúčastnilo více než 3 000 návštěvníků. Představily se zde regionální hudební skupiny, proběhly akce pro děti a seniory, na trzích se prezentovali výrobci regionálních produktů. Na programu byly různorodé přednášky, divadelní představení pro děti nebo letní kino.

V prostoru platformy byl umístěn klavír a pouliční knihovna – během dne volně přístupné veřejnosti. Na stěnách platformy v průběhu několika koncertů probíhal výtvarný happening, jehož výsledek se tak stal permanentní, ale proměnnou součástí parku.

Realizace Letní Platformy Humpolec 2016 byla finančně podpořena místními podnikateli, Městem Humpolec a Krajem Vysočina.

 

Svařený Sáně

Svařený Sáně

V období od 25. 11. 2016 do 31. 12. 2016 proběhl na Horním náměstí v Humpolci již třetí ročník kulturní aktivity, kterou pořadatelé pojmenovali Svařený sáně.

Na stálém podiu, které bylo umístěno před Muzeem dr. Aleše Hrdličky, se vystřídalo kolem patnácti hudebních uskupení. Vystoupily zde také dva divadelní soubory.

Ve spolupráci s Městským kulturním a informačním střediskem proběhl na Zlatou neděli celoodpolední program. Návštěvníci mohli využít své kreativity v rukodělné dílně, kde se konaly různé workshopy, opékaly se klobásy, pilo se svařené víno, pekly se palačinky. Zároveň probíhal kulturní program, ve kterém se vystřídalo několik hudebních a divadelních těles.

 

MĚSTO HUMPOLEC

 

MĚSTO HUMPOLEC

Stavební úřad

Stavební úřad

V roce 2016 bylo v Humpolci dokončeno šest nových rodinných domů a tři nové domy v místních částech – Petrovice, Vilémov, Plačkov.

Byla povolena výstavba 7 nových rodinných domů v Humpolci a 4 nových rodinných domů v místních částech Humpolce (Vilémov, Hněvkovice a 2 domky v Plačkově). Byly povoleny práce na základní technické vybavenosti další části sídliště rodinných domů Blanická, na revitalizaci sídliště Masarykova a rekonstrukci dětského hřiště Smetanova. V areálu CTParku na Pražské ulici byla dokončena nová hala.

 

Odbor místního hospodářství

Odbor místního hospodářství

V roce 2016 Město Humpolec realizovalo tyto zakázky:

Nejvýznamnější akcí roku byla rekonstrukce průsečné křižovatky ulic Hálkova a Masarykova. Jedná se o kompletní rekonstrukci povrchů komunikací a chodníků, zřízení nových přechodů pro chodce včetně přechodových ostrůvků, zřízení nových zálivů pro stání autobusů a nové autobusové čekárny. Náklady stavby činily 9 597 741 Kč.

Další významnou stavbou byla rekonstrukce komunikace Zichpil, komunikace a parkoviště ul. U Nemocnice. Byla provedena kompletní rekonstrukce komunikace ul. U Nemocnice, kde zůstal asfaltový povrch. V blízkosti smuteční obřadní síně bylo zřízeno nové parkoviště. Dále byla kompletně zrekonstruována spojovací komunikace mezi ulicemi U Nemocnice a Jihlavská, a to v kamenné kostce. Přilehlá parkoviště mají povrch ze žulové štěpky. Tím chce město zdůraznit historii této své části. Náklady stavby činily 7 171 135 Kč.

Z dalších akcí je nutné jmenovat rekonstrukci části komunikace Vosmíkova (pod ZŠ Hradská) a přilehlé Dukelské ulice. Ve spolupráci s Krajem Vysočina byly zrekonstruovány chodník a komunikace v ulici Lnářská, včetně veřejného osvětlení. V místních částech města proběhla rekonstrukce komunikace přiléhající k loni vybudovanému chodníku v Petrovicích. Nový chodník byl vybudován také v obci Krasoňov. Tento chodník výrazně zvýšil bezpečnost chodců, a to zvláště v době, kdy došlo k uzavření dálnice D1. Také v ostatních místních částech probíhaly opravy komunikací s plánovanými náklady za více jak milion korun. V obci Plačkov bylo opraveno a rozšířeno veřejné osvětlení nákladem cca 1,1 milionu korun českých.

Nákladem 950 000 Kč bylo rekonstruováno hřiště v ulici Smetanova. Poprvé zde bylo využito dopadové plochy z materiálu smart soft, který nejen, že je bezpečný, ale umožňuje i zajímavá barevná řešení. Na koupališti Žabák byla provedena instalace tepelných čerpadel, která by měla přihřívat vodu v bazénech a tím i prodloužit sezónu.

 

Odbor životního prostředí a památkové péče

Odbor životního prostředí a památkové péče

V roce 2016 byly prováděny na objektech v majetku města různé stavební opravy. Větší opravy byly na hradě Orlík, a to:

Byla provedena oprava a doplnění části zdiva ve východním a jižním parkánu za účelem zpřístupnění veřejnosti, vyzdívka nového schodiště vně opevnění, s vložením kované mříže, ve východním parkánu ve směru k druhé bráně byl znovuobnoven a zaklenut dveřní prostup do přilehlého sklepení a provedena výměna kovových zábran za vyzdívku kamenného obvodu patra. V závěru sezóny byla provedena první část tesařské konstrukce na zpřístupnění ochozu.

V areálu dolního hradu bylo provedeno doplnění části záhozu historických destrukcí z roku 2015 uvnitř odhalené nové kuchyně (zvýšena úroveň terénu o cca 20 cm). Byl pročištěn odtokový kanálek v rohu západní stěny a provedena přeložka elektrorozvodů do horního hradu vně budovy. Za dozoru archeologů byla odstraněna většina novodobé navážky zemin před jádrem hradu na severní straně v podvěží na úrovně mírně nad stav kolem roku 1913 - byly tak odstraněny navážky z prací KČT z let 1939 - 41.

Archeologové odstranili zčásti zásyp objektu vně nové kuchyně při východní stěně, přičemž bylo zjištěno, že jde s největší pravděpodobností o malou cisternu, která sloužila jako retenční zásobárna vody ze svodů střech paláce pro provoz nové kuchyně v 16. století. Obvodová zídka cisterny byla zpevněna a opravena. Byly nalezeny zbytky kuchyňské a stolní keramiky, vzácné rybí šupiny, kosti domácích zvířat, velký kus lněného textilu a kamenná koule do trebuchetu.

Další práce byly zaměřeny na snižování terénu sklepení nového paláce a přípravu na řízené odvedení srážkových vod z nádvoří vně areálu. V závěru sezóny byly dále prováděny georadarové průzkumy terénů v různých částech hradu.

Za finančního přispění Města Humpolec byly prováděny opravy dalších kulturních památek a historicky cenných objektů:

Na podzim roku 2016 bylo provedeno ateliérem akad. sochaře Otakara Marcina restaurování pomníku rumunských vojáků V Cípku. Byly odstraněny novodobé leštěné obruby okolo památníku a provedeno doplnění terénu záhonu.

Na synagoze byly, za přispění Města Humpolec a Kraje Vysočina, dokončeny úpravy sanace podloží dlažeb v liturgické místnosti pro snížení vlhkosti. Dále byla provedena výměna oken v přízemí bývalé hebrejské školy za nová dřevěná.

S finančním přispěním Města Humpolec a Ministerstva kultury ČR byl proveden nátěr střešního pláště presbytáře evangelického kostela v ul. Husova, dále oprava a přezdění komína s hlavicí na objektu bývalé školy.

Za finanční pomoci Města Humpolec, Ministerstva kultury ČR a Kraje Vysočina byla provedena obnova dalších poškozených náhrobků a oprava schodišť na židovském hřbitově.

Z prostředků Lesů České republiky, státního podniku, byly v roce 2016 hrazeny náklady na první fázi restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na Rozkoši, a to v ateliéru akad. sochaře P. Tůmy v Žirovnici.

V rámci projektu Fasády historických objektů byla s příspěvkem Města Humpolec provedena oprava fasád dvou domů a to: čp. 709 v ul. Masarykova a 794 v ul. Hradská.

V rámci údržby veřejné zeleně byly realizovány některé větší investiční akce. Pokračovalo se v opravách pěšin v lesoparku pod Orlíkem, v sídlišti Smetanova byla provedena nová pěšina pod hotelem Jirmásek, byly dokončeny práce na úpravách parčíku v ul. Žižkova a parčíku na Zichpili, bylo provedeno ozelenění areálu koupaliště a přilehlé části ulice Okružní. V zahradě za pobočkou muzea na Dolním náměstí (č. p. 253) byly obnoveny pěšiny a přístupová cesta.

V roce 2016 byla nákladem města provedena obnova a doplnění panelů na naučné stezce Březina. Texty a grafické úpravy vypracovala Mgr. Lenka Losertová a dobrovolníci hradní společnosti nainstalovali většinu panelů v terénu.

 

OBYVATELSTVO

 

Evidence obyvatel

OBYVATELSTVO

Evidence obyvatel

Počet občanů přihlášených k trvalému pobytu k 31. 12. 2016 – pouze st. občanství ČR

Stav

Humpolec včetně místních částí

10.512

- Humpolec

8.590

- Hněvkovice

371

- Kletečná

163

- Krasoňov

236

- Petrovice

173

- Lhotka

31

- Plačkov

180

- Rozkoš, Vilémov

310 + 216

- Světlice, Světlický Dvůr

146 + 51

- Brunka

45

 

Orientační počet občanů v obcích ve spádovém území k 31. 12. 2016 – pouze platný trvalý pobyt občana ČR.

 

 

Celkem

Budíkov    

315

Bystrá

108

Čejov

558

Hojanovice

99

Horní Rápotice

149

Hořice

189

Ježov

56

Jiřice

884

Kaliště

353

Kejžlice

358

Koberovice

155

Komorovice

176

Mladé Bříště

251

Mysletín

121

Píšť

80

Proseč

76

Řečice

133

Sedlice

138

Senožaty

724

Staré Bříště

58

Syrov

50

Vojslavice

92

Vystrkov

267

Želiv

1.138

 

Počet narozených dětí v Humpolci a jeho místních částech byl 94, bylo uzavřeno 110 sňatků, vydáno 39 osvědčení k církevním sňatkům, v matričním obvodu Humpolec bylo evidováno 107 úmrtí.

 

Komise pro občanské záležitosti (KPOZ)

Členové komise navštívili 188 jubilantů, z toho:

80 let          78 jubilantů                                     94 let          3 jubilanti

85 let          43 jubilanti                                      95 let          2 jubilanti

90 let          15 jubilantů                                     96 let          1 jubilanti

91 let          20 jubilantů                                     97 let          2 jubilant

92 let          12 jubilantů                                     98 let          2 jubilanti

93 let            8 jubilanti                                      99 let          0 jubilant

                                      100 let                 2 jubilantky

 

V tomto roce oslavily dvě ženy 100 let, a to Marie Rothová, Nerudova 657, Humpolec a Marta Lešánková, Plačkov 13 (toho času v Domově Blahoslavené Bronislavy, Školní 681).

Zástupci KPOZ navštívili jubilanty v rodinách, Domovech důchodců v Máchově a Lužické ulici a v Domově blahoslavené Bronislavy. Při této příležitosti jim byly předány květiny, gratulace, blahopřání a peněžní poukázky. Členové komise v prosinci předali také vánoční balíčky v humpoleckých domovech důchodců.

Prvním občánkem roku 2016 se stal Jiří Nečas, který se narodil dne 8. ledna v Pelhřimově rodičům Jiřímu Nečasovi a Kateřině Sedmíkové. V březnu byla celá rodina přijata starostou Města Humpolec Mgr. Jiřím Kučerou na Městském úřadě v Humpolci, kde rodiče obdrželi pamětní stříbrnou medaili, pamětní list a peněžní poukázku na zakoupení dárku.

Nejčastěji používaná jména byla v roce 2016 u chlapců: Vojtěch, František, a Daniel a u dívek: Tereza, Ema a Eliška.

Komise dále zajistila celkem osmnáct zlatých, tři diamantové a jednu železnou svatbu, uskutečnilo se šestnáctkrát vítání nových občánků. Již tradičně proběhlo loučení s  mateřskou školou, uvítání dětí do prvních tříd a předávání maturitních vysvědčen.

1. listopadu se konala pietní vzpomínka na zemřelé ve smuteční obřadní síni v Humpolci.

 

CÍRKEV

 

CÍRKEV

Církev československá husitská

Církev československá husitská

V únoru 2016 zemřel dlouholetý předseda rady starších bratr František Novák, na uvolněné místo předsedy byl volbou na výročním shromáždění uveden bratr Josef Zmek. Bohoslužby ve  sboru byly vždy druhou a čtvrtou neděli v měsíci, bratr farář František Tichý byl přítomen každý čtvrtek i na biblických hodinách. Mimo běžný duchovní život se pořádaly i další akce, nejvýznamnější byla v září ke Dni evropského dědictví. Sbor během této akce navštívilo mnoho dětí i dospělých, kteří se dozvěděli zajímavé informace o životě židovské komunity v Humpolci i o historii bývalé synagogy. Stejně jako v předešlých letech pokračovaly práce na dokončení oprav budovy sboru Jana Želivského (bývalé synagogy). Díky finanční pomoci města a Kraje Vysočina se podařilo obnovit a částečně vyměnit podlahu v hlavní bohoslužebné síni a okna v bytě sborovníka. Práce na celkové obnově stále pokračují a po jejich ukončení bude sbor důstojným místem pro duchovní život církve a zároveň významnou památkou ve  městě.

 

Římskokatolická farnost Humpolec

Římskokatolická farnost Humpolec

Mše svaté sloužili během roku P. ThLic. Marek Marcel Šavel, P. Mgr. Jan Křtitel František Mrákava a P. PaedDr. Mgr. Peter Palušák, SBD, který přijížděl hlavně na nedělní dětské mše svaté a byl biskupstvím jmenován kaplanem pro mládež ve vikariátu Humpolec. Od prosince vypomáhal ve farnosti také P. Mgr. Tadeáš Róbert Spišák a pan opat P. PhDr. ThLic. Jáchym Jaroslav Šimek, to z důvodu neobjasněného zmizení P. ThLic. Marka Marcela Šavela.

Za rok 2016 bylo pokřtěno 24 dětí, v kostele sv. Mikuláše byly oddány čtyři novomanželské páry a církevní pohřeb mělo 30 osob.

Na počátku postní doby 27. února byla v Humpolci postní duchovní obnova. Začala v kostele sv. Mikuláše mší svatou, pak následovala v kostele pobožnost křížové cesty, adorace a svátost smíření. Setkání se zúčastnilo 32 věřících a bylo zakončeno na děkanství společným obědem. Slavnost Božího Těla připadla v roce 2016 na 28. května. Venku u vchodu na věž byl postaven oltář a ostatní tři oltáře se využily v kostele.

V neděli 5. června bylo v kostele sv. Mikuláše 1. svaté přijímání, ke kterému přistoupilo 15 dětí. Děti připravovala po celý školní rok Mgr. Blanka Koubková, učitelka náboženství.

Každým rokem je ve farnosti první sobota v červnu věnována dětem, kdy jsou na farní zahradě připraveny různé soutěže.

10. června proběhla celostátní akce Noc kostelů. V kostele sv. Mikuláše byla přednáška s videoprojekcí pod názvem Vznik a zakládání kostelů v Humpolci a okolí, poté následoval varhanní koncert, zpřístupněn byl i hřbitovní kostel. Během roku probíhaly v kostele i další koncerty.

Ve čtvrtek 8. prosince byl v humpolecké farnosti Fatimský den, jako příprava na 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Ve farní učebně se promítal film z fatimské pouti.

V průběhu roku probíhaly práce na farní zahradě, byly udělány přípravy na betonovou podlahu ve farní stodole, před Vánocemi proběhl úklid v kostele a byly postaveny jesličky a vánoční stromky.

 

JINÉ ORGANIZACE

 

JINÉ ORGANIZACE

Místní akční skupina (MAS) Společnost pro rozvoj Humpolecka, z. s.

Místní akční skupina (MAS) Společnost pro rozvoj Humpolecka, z. s.

V roce 2016 nastala změna ve členské základně MAS. Na začátku roku měla MAS celkem 25 členů, během roku vstoupili tři noví členové – Automotoklub Zálesí, Veronika Brzoňová, které patří Minilázně Veronika a obchod Zdravínek a Ing. Tereza Machková. Dva členové Mgr. Marek Kolman a MVDr. Miroslav Pospíšil, CSc. ze spolku vystoupili. Na konci roku tedy měla MAS 26 členů.

V listopadu odstoupila z funkce předsedy Rady spolku ZUŠ G. Mahlera Humpolec zastoupená Josefem Jirků. Novým předsedou byla následně zvolena společnost PTL, s. r. o. ze Senožat zastoupená PhDr. Ing. Vítem Skálou, Ph.D., místopředsedou bylo zvoleno Město Humpolec zastoupené Ing. Lenkou Bartákovou.

V roce 2016 začaly místní akční skupiny v ČR pomáhat školám s žádostmi o dotace pořádáním seminářů. V  rámci letní Platformy Humpolec 2016 proběhly v období od června do září i trhy regionálních produktů, kde se představilo celkem 15 prodejců, kteří nabízeli mléčné produkty, zeleninu, pečivo, výrobky z medu a vosku, klobásy, pomazánky a nejrůznější rukodělné výrobky.

Ve spolupráci s heraldikem proběhly v květnu na ZŠ Hálkova a v ZŠ Senožaty dvě přednášky o znacích obcí, na jejichž základě pak děti navrhly a nakreslily znaky pro obce, které ještě svůj znak nemají. Ty byly pak vystaveny na Městském úřadě v Humpolci.

Ve spolupráci se sociálním podnikem PTL, s. r. o. ze Senožat, byla uspořádána v listopadu konference na téma sociální podnikání. Konference se konala v hotelu Kotyza a zúčastnili se jí zástupci místních akčních skupin, neziskových organizací, měst, existujících sociálních podniků i zájemců o zahájení sociálního podnikání. Celá akce měla velmi pozitivní ohlasy, konferenční sál byl plně naplněn, akce se zúčastnilo 45 lidí.

 

Domov důchodců

Domov důchodců

V průběhu roku 2016 probíhaly v areálu domova různé drobné stavební úpravy, jejichž cílem bylo přizpůsobit prostory a prostředí potřebám klientů a přispět tak ke zvýšení kvality poskytované služby. V zahradě domova byl například zpevněn povrch v okolí cvičebních pomůcek. Byly také instalovány mobilní záhony, které napomohly vybudování zahrady smyslového vnímání.

V areálu zahrady domova se konal Den seniorů. Na tomtéž místě byla zorganizována ukázka výcviku a poslušnosti psů. V místní knihovně proběhla výstava, jejíž součástí byla prezentace domova doplněná ukázkou výrobků klientů.

Pro klienty bylo během roku uspořádáno mnoho kulturních i sportovních akcí. Senioři se též zúčastnili tradičního Masopustního reje, turnaje ve hře Člověče nezlob se!, Zámecké poutní slavnosti svatého Rocha v zahradě Domova důchodců Proseč-Obořiště, tradiční Prosečkiády pořádané Domovem důchodců Proseč u Pošné, Westernového dne ve Světlé nad Sázavou a kulturně-společenského dne pořádaného Domovem pro seniory Pelhřimov. Během roku klienti navštívili zaniklé městečko Zahrádka u Ledče nad Sázavou, skanzen Michalův statek, Zoologickou zahradu Jihlava či hrad v Ledči nad Sázavou.

Za kulturou se vydali do Horáckého divadla v Jihlavě a do budovy ZUŠ v Humpolci na koncert žáků školy. Příjemným zpestřením byla návštěva ochotnického představení v Jiřicích.

Klienty domova velice zaujal projekt Český rozhlas Region čte seniorům, kdy jim lidé z Českého rozhlasu předčítali zajímavé úryvky z oblíbených knih.

V závěru roku byl pro seniory připraven tematicky zaměřený program připomínající vánoční svátky.

 

Domov blahoslavené Bronislavy

Domov blahoslavené Bronislavy

Domov blahoslavené Bronislavy se sídlem v Humpolci je nestátní neziskové zařízení pro seniory, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nejsou schopni žít ve svém prostředí nebo by v něm zůstali izolováni. Kapacita domova je třicet tři klientů, o které se stará dvacet dva zaměstnanců. V tomto roce odešlo či zemřelo sedm klientů. Průměrný věk byl osmdesát čtyři let. Ke konci roku odešly sestry premonstrátky na Svatý Kopeček.  Celkový rozpočet domova činil cca 9 473 000 Kč.

Během roku 2016 byla vyměněna část oken a pořízeny nové židle. Proběhlo také několik školení a supervize pro zaměstnance domova.

Domov pro své klienty uspořádal masopust, oslavu výročí 22 let znovuotevření domova či posvícení. Uskutečnilo se také mnoho výletů seniorů po celé Vysočině i do ostatních domovů pro seniory (DD Pacov, DD Humpolec, DD Proseč apod.)

Senioři po celý rok měli také mnoho volnočasových aktivit – ruční práce, trénování paměti, příprava vánočních svátků apod. V roce 2016 proběhl čtyřikrát turnaj v Člověče nezlob se s DD Lužická, DD Máchova, DS Astra.

 

Oblastní charita Havlíčkův Brod a její působení v Humpolci v roce 2016

Oblastní charita Havlíčkův Brod a její působení v Humpolci v roce 2016

Oblastní charita Havlíčkův Brod, jež poskytuje služby na území havlíčkobrodského a humpoleckého vikariátu, oslavila v roce 2016 již pětadvacáté narozeniny. Z celkem osmnácti služeb jich na Humpolecku zajišťovala deset, a to Astru – denní centrum pro seniory, Charitní domov, Charitní pečovatelskou službu, Centrum osobní asistence, Půjčovnu rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, Šipku – sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, Středisko rané péče, Občanskou poradnu, Středisko charitní pomoci (tzv. Šatník) a Dobrovolnické centrum. Služby byly finančně podpořeny z rozpočtu Města Humpolec.

Pracovníci, dobrovolníci i klienti Oblastní charity Havlíčkův Brod se rovněž podíleli na pořádání akcí pro veřejnost. Tou nejznámější událostí byla Tříkrálová sbírka, další větší akcí byla prezentace charitních služeb působících na území města, která se tradičně konala v Literárním klubu Městské knihovny Humpolec. Tam také v prosinci proběhla předvánoční prodejní výstava charitních výrobků spojená s křtem nového zpravodaje Oblastní charity Havlíčkův Brod s názvem Králíček.

 

Astra – denní centrum pro seniory

Astra v roce 2016 oslavila třinácté narozeniny. Služby denního centra pro seniory využívalo celkem třicet pět klientů, jejich průměrný věk činil 79 let. Personál čítal dvě pracovnice. Zařízení fungovalo pod vedením Bohuslavy Medové. Od roku 2016 v Astře platí prodloužená provozní doba, a to od 7.30 do 18 hodin.

Zařízení nabízí sociální službu pravidelně prezentovanou širokou škálou aktivačních programů pro seniory. Nově Astra uspořádala turnaj v holandském biliáru, kterého se zúčastnila ostatní zařízení pro seniory ve městě. Velkým úspěchem bylo také ocenění dlouholetého dobrovolníka Pavla Nocara od společnosti Dobrá duše, a to právě za letitou dobrovolnickou činnost v Astře. Pavel Nocar připravuje pro klienty denního centra přednášky na nejrůznější témata – například cestování, Humpolec ve starých fotografiích apod. Astra svou činnost také prezentovala v humpoleckém parku Stromovka v rámci letního projektu Platforma.

 

Charitní domov Humpolec

V lednu 2016 se z Bytů sociální rehabilitace v Humpolci stal Charitní domov Humpolec, který byl k 1. červnu 2016 organizačně sloučen s Charitním domovem v Havlíčkově Brodě. Charitní domov v Humpolci poskytuje dočasné zázemí a především odbornou pomoc pro matky či otce, kteří se se svými dětmi ocitli bez domova. Zajišťují také společné oslavy Vánoc, Velikonoc a další akce.

Ke konci roku zde byly zaměstnány dvě sociální pracovnice, jedna pracovnice na DPČ a údržbář. Vedoucí služby byla Mgr. Lenka Vencová. Za celý rok byla sociální služba poskytnuta čtrnácti matkám, jednomu otci a dvaceti čtyřem dětem.

 

Charitní pečovatelská služba a Centrum osobní asistence

V lednu 2016 došlo ke sloučení Charitních pečovatelských služeb při Oblastní charitě Havlíčkův Brod, přičemž hlavní středisko této služby bylo ustaveno v Humpolci.

Personál tvořilo devět pečovatelek, sociální pracovnice a vedoucí služby Jana Řádová, DiS. Služba byla poskytována zhruba 110 klientům, z toho dvě třetiny byly ženy a jednu třetinu tvořili muži. Průměrný věk klientů činil 78 let.

K nejžádanějším úkonům patřily dovážky obědů, běžné nákupy a pochůzky, běžný úklid domácnosti a pomoc při osobní hygieně. Služba je terénní, což znamená, že pracovnice dojíždějí přímo ke klientům domů. V roce 2016 měly k dispozici čtyři automobily.

 

Šipka – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Pracovníci Šipky – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dojíždějí přímo do domácností klientů. V roce 2016 se jednalo v Humpolci a okolí o třináct rodin, v nichž sociální pracovníci pomáhají s péčí o domácnost a děti, sestavení rodinného rozpočtu a hledání řešení v oblasti financí, přičemž velký důraz je kladen na aktivitu klienta. V roce 2016 klienti také často využívali pomoc při jednání s různými institucemi či doprovodu ke specialistům. Služba je rodinám poskytována zdarma. Zpravidla na základě doporučení oddělení pro sociálně právní ochranu dětí. Obrátit se na Šipku však může i sama rodina.

 

Středisko rané péče

Středisko rané péče je komplexní sociální službou pro rodiny, jejichž dítěti hrozí komplikovaný vývoj, nebo jejichž dítě je zdravotně postižené. V roce 2016 poskytovalo službu třem rodinám z Humpolce, za kterými pracovnice dojížděly jednou měsíčně a kromě odborného vedení jim poskytovaly telefonickou a ambulantní pomoc. Její vedoucí byla PhDr. Irena Salaquardová.

 

Občanská poradna

V květnu 2016 byla v Humpolci otevřena  Občanská poradna, která poskytuje bezplatné odborné poradenství. Vedoucí služby byla Vendula Prokšová, DiS.

Občanská poradna při Oblastní charitě Havlíčkův Brod byla založena již roku 2000, od roku 2002 je členem Asociace občanských poraden.

 

Středisko charitní pomoci, tzv. Šatník

V roce 2016 byly ve Středisku charitní pomoci zaměstnány čtyři pracovnice, z toho dvě na poloviční úvazek, vedoucí služby byla Lenka Hložková. V tomto roce Středisko pomohlo celkem devadesáti pěti rodinám v nouzi, a to darováním oblečení, obuvi i nádobí. Textil i další vybavení domácností středisku věnovali lidé, kteří jej už z nějakých důvodů nepotřebují a kteří chtějí pomoci potřebným.

Ve středisku také vznikaly nejrůznější drobné dekorace a dárečky, které byly součástí výstav a akcí pořádaných Oblastní charitou Havlíčkův Brod.

 

Svaz tělesně postižených

Svaz tělesně postižených

K 1. 1. 2016 měl svaz celkem osmdesát čtyři členů. Předsedou byl pan Stanislav Horký. Na první schůzi, která proběhla na začátku ledna, byla zhodnocena činnost za rok 2015. Členům bylo rovněž vyjádřeno poděkování panem Mgr. Kučerou a paní Ing. Bartákovou, a to za dobrou práci pro starší a zdravotně postižené spoluobčany. V průběhu dubna byla svolána výroční členská schůze.

Během roku se členové dvakrát zúčastnili léčebného pobytu v Lázních Toušeň. Za krásami blízkého okolí se vydali v rámci poznávacího zájezdu, který byl pro ně také zorganizován. Jednou týdně se členové věnovali cvičení.

 

Hasičský záchranný sbor

Hasičský záchranný sbor

V roce 2016 na požární stanici v Humpolci sloužilo 21 příslušníků rozdělených do třech družstev po sedmi příslušnících a velitel stanice.

V rámci operačního řízení jednotka HZS KV stanice Humpolec v období leden až prosinec zasahovala celkem u 346 událostí, z toho bylo 132 dopravních nehod, 34 požárů, 11 úniků nebezpečných látek, 134 technických havárií, a také 35 planých poplachů. Jednotka v uplynulém roce absolvovala tři prověřovací a čtyři taktická cvičení.

Ve vybavení požární stanice došlo ke změně. RZA Toyota byla nahrazena novým RZA na podvozku Land Rover. Největší změnou oproti stávající RZA je elektrický bateriový pohon vyprošťovacích nástrojů.

V rámci organizačního řízení celá jednotka absolvovala odbornou přípravu dle ročního plánu školení a výcviku. Dále byly v průběhu roku prováděny opravy a údržba nejen vlastní zásahové techniky, ale nad rámec vlastních úkolů byly prováděny opravy vozidel SDH Humpolec. Na budově stanice a v jejím okolí byla prováděna běžná údržba a drobné opravy.

 

SPORT

 

SPORT

TJ Jiskra Humpolec

TJ Jiskra Humpolec

TJ v roce 2016 sdružovala a koordinovala aktivity oddílů atletiky, aerobiku, basketbalu, jógy, karate, ledního hokeje, lukostřelby, moderní gymnastiky, národní házené, stolního tenisu, šachu, taekwoonda a volejbalu. Průběžně měla 790 členů, z toho 371 mládeže a 419 dospělých. Nejpočetnějším oddílem byla Národní házená se 112 členy, naopak nejmenší základu vykázala jóga. Nadále TJ pokračovala v tradiční amatérské formě organizovaného sportu, jako veřejný spolek otevřený všem zájemcům. Dařilo se soutěžní i nesoutěžní sportování. A rovněž úspěšně, a v možné míře i efektivně TJ provozovala, udržovala a opravovala vlastní zařízení. Jmenovitě – areál národní házené, lehkoatletický stadion a rozměrný komplex dvou spojených budov – Sokolovny (název zanecháváme z úcty k tradici minulosti Sokola v Humpolci) a objektu sportovní haly. Sportoviště sloužila jak oddílům TJ, tak místním školám, zájemcům z řad veřejnosti a dalším, nejen sportovním organizacím. Rozpočet TJ pokrýval provozní náklady jednotlivých sportovišť a částečnou údržbu. Byl vytvořen, a to v rozhodující výši, příspěvkem z rozpočtu Města Humpolce. V menší míře z dotací MŠMT, Kraje Vysočina, ale také i z členských příspěvků, příjmem z reklam a sponzorských darů.

 

Sportovní spolek sportace, z. s.

Sportovní spolek sportace, z. s.

Akce, které spolek uspořádal v průběhu roku 2016, byly přístupné jeho členům a hlavně každému, kdo měl zájem se jich zúčastnit. Do závodů pořádaných v gesci spolku se v úhrnu zapojilo přes 270 sportovců. Díky spolku sportace se Humpolec mění na město (v) pohybu.

V období od května do prosince 2016 proběhlo pět závodů soutěže Triatlet Humpolecka. Jednalo se o handicapový MTB závod Bruncap, běžecký závod Běh kolem Orlíku, triatlon IRONieMAN, MTB štafetový závod dvojic Vystrkovská 250 a MTB maraton Humpolecká 50. V prosinci se uskutečnil „šestý“ závod, a to (vá)noční běh. Všechny jmenované události přispěly k rozšíření palety možností proaktivně trávit volný čas a přinesly radost ze setkání a z pohybu. Triatletem Humpolecka 2016 se stal již počtvrté v řadě František Tichý ze Světlé nad Sázavou. Pomyslnou korunu v kategorii žen vybojovala Sandra Pytlíková z Jihlavy. Oba vítězové si odnesli mimo věcných cen také putovní pohár a pětilitrový soudek piva věnovaný Rodinným pivovarem Bernard.

 

Automotoklub

Automotoklub

Prvním závodem sezony bylo již tradičně Mistrovství zóny střední Evropy, kterého se zúčastnilo celkem 103 závodníků.

Dále byl Automotoklub spolupořadatelem závodu amatérského autokrosu Kosice cup, který se na humpolecké trati konal hned dvakrát. Obou závodů se zúčastnilo asi 120 aut. Automotoklub spolupořádal i žamberecký pohár, kdy na humpoleckou trať vyjelo celkem 70 aut.

Posledním velkým závodem roku 2016 byl Bernard cup, kdy do Humpolce zavítalo přes devadesát závodníků. Sjela se skoro kompletní česká autokrosová špička a několik zahraničních jezdců. Svůj dakarský hamer přivezl ukázat Tomáš Ouředníček, jehož syn jezdí ve třídě 160. Všichni byli nadmíru spokojeni nejen s vlastním závodem, ale i s celkovou atmosférou.

Automotoklub již tradičně zajišťoval stanové městečko k Bernard festu. K uspořádání Dětského dne zapůjčil své spodní parkoviště. Areál využili také běžci z atletického oddílu TJ Jiskra Humpolec při pořádání přespolního běhu.

V roce 2016 byla dokončena rekonstrukce závodní tratě. Trať byla ve sjezdu od depa k cíli osazena pneumatikami a pásem. První postartovní zatáčka byla rozšířena a osazena novými trojitými svodidly. Dále bylo dokončeno oplocení a revitalizace dalšího diváckého prostoru, tentokrát za srubem. Na třech místech byl vybudován zádržný systém, čímž byla zlepšena bezpečnostní opatření diváckých zón.

 

LTC Humpolec

LTC Humpolec

V roce 2016 byla za tenisový oddíl LTC Humpolec do mistrovských soutěží přihlášena následující družstva: dospělí A hráli poprvé v historii II. ligu a umístili se na sedmém místě. Tým B dospělých hrál krajský přebor II a skončil na místě třetím. Starší žactvo získalo páté místo v krajském přeboru II. Mladší žactvo se umístilo na pátém místě v jihočeské lize. Babytenisté byli druzí ve své skupině jihočeské části. Skvělého úspěchu dosáhlo družstvo minitenisu, které stejně jako v předchozích dvou letech vyhrálo jihočeskou soutěž a postoupilo na mistrovství ČR, kde skončilo na osmém místě.

K individuálním úspěchům hráčů v roce 2016 v kategorii dospělých patřilo první místo ve dvouhře mužů Filipovi Němcovi na letním krajském přeboru v Pelhřimově, dále druhé místo Simoně Brožové na turnaji v Benešově ve dvouhře a první místo Liboru Rackovi ve dvouhře v Zahradním Městě. V kategorii mladších žákyň obsadila druhé místo Vanesa Zábranová ve dvouhře (kategorie C). Druhé místo získala i Pavla Dvořáková, a to ve dvouhře na turnaji v Bedřichově u Jihlavy (kategorie C). V kategorii mladších žáků byl na druhém místě Daniel Duchoň ve dvouhře na turnaji v Táboře (kategorie C). V kategorii babytenis skončil v Jindřichově Hradci na prvním a druhém místě Jakub Kylsán.

V soutěžích jednotlivců oddíl uspořádal kvalitně obsazené turnaje minitenisu, babytenisu, mladšího žactva a dospělých. Rovněž byl uspořádán již osmý ročník populárního Humpolec Retro Open, kdy se hrálo v oblecích à la třicátá léta a s dřevěnými raketami. V červnu byl zorganizován turnaj čtyřher pro obchodní partnery a přátele klubu. V roce 2016 proběhlo také několik nových turnajů, a to Bernard Tour neregistrovaných dvojic, klubový turnaj rodičů s dětmi a samotný turnaj pro děti z oddílu. Za zmínku stojí i turnaje Jardy Prokopa – Humpolec Setkání mistrů a Silvestrovský tenisový kolotoč.

V provozní činnosti se v roce 2016 podařilo vlastním nákladem doplnit lavice pro diváky v tenisové hale a zajistit uzamykatelné zavírání občerstvení. Dále bylo provedeno rozšíření zpevněných ploch před starou klubovnou. Rozšířené části zpevněných ploch budou využívány pro skládání antuky a rovněž pro posezení při akcích pořádaných klubem

 

Panter Taekwondo

Panter Taekwondo

Oddíl Panter Taekwondo je středně velký sportovní oddíl působící v Humpolci pod TJ Jiskra Humpolec. Oddíl se věnuje plnokontaktní sportovní formě taekwonda, která je také olympijskou disciplínou.

Členská základna čítala v roce 2016 celkem dvacet dva členů, a to od tříletých dětí po osmnáctileté cvičence. Novinkou v členské základně je taekwondo přípravka pro děti od tří do šesti let.

V roce 2016 se oddíl Panter Taekwondo již tradičně zúčastnil tuzemských i zahraničních turnajů, a to včetně mistrovských soutěží jednotlivých evropských zemí, které se počítají do světového žebříčku. Těchto turnajů se zúčastnily zástupkyně oddílu v barvách reprezentace, a to Štěpánka Marková a Michaela Kubíková, která si svými výkony a medailemi na několika takových soutěžích vybojovala účast na Mistrovství světa Juniorů v kanadském Burnaby. I mladší generace panterů se začala pomalu hlásit o své místo v reprezentaci. Výběrových kempů reprezentace pro děti od devíti do třinácti let se pravidelně účastní Nátalie Šikýřová, Adam Tomášek, Dominik Prokop a Izabela Ranecká, která byla zařazena do užšího výběru kadetské reprezentace. Za těmito závodníky následují nejmenší cvičenci, kteří objíždí turnaje spolu s ostatními členy týmu, i ti se blýskli skvělými výkony a získávají cenné zkušenosti do budoucna.

Nejúspěšnějšími cvičenci v roce 2016 byli: Michaela Kubíková (první místo na Berlin Open, první místo na Bratislava Open, první místo mistrovství ČR, třetí místo na Polish Open, účast na MSJ 2017), Libuše Brambůrková (třetí místo na mistrovství ČR), Izabela Ranecká (první místo na Berlin Open, druhé místo na Bratislava Open), Dominik Prokop (druhé místo na mistrovství ČR, třetí místo na Bratislava Open), Adam Tomášek (první místo na Mistrovství ČR), Natálie Šikýřová (druhé místo mistrovství ČR, první místo na Bratislava Open), Pavla Brambůrková (třetí místo mistrovství ČR, druhé místo na Bratislava Open), Vojtěch Tomášek (třetí místo na mistrovství ČR, třetí místo na Bratislava Open).

 

POČASÍ

 

POČASÍ

Počasí roku 2016 by se dalo popsat jako teplotně nadprůměrné s téměř průměrnými srážkami. Srážkově výrazně podprůměrnými měsíci byly srpen a září, což v kombinaci s vysokými zářijovými teplotami vyústilo v nezvykle suché a horké babí léto.

 

Průměrná měsíční teplota se pohybovala blízko dlouhodobému průměru po většinu roku. Rok 2016 začal v lednu a únoru podobně nadprůměrnými teplotami, jako rok 2015 končil. Výrazně nad dlouhodobý průměr se teploty šplhaly i v září. I červnové a červencové teploty byly nadprůměrné, ale po extrémech předcházejících dvou let, nebyly teploty kolem 30 °C pro většinu lidí moc překvapivé.

 

Měřitelné srážky se snesly během 114 dní. Celkový roční úhrn srážek dosáhl 595 mm. Nadprůměrné byly srážky v červenci a říjnu. Naopak výrazně méně srážek, než je obvyklé, bylo v srpnu a září.

 

Maximální teploty vzduchu byly zaznamenány v červnu a červenci:

24. 6.                   32 °C,

11. 7.          32 °C.

Teploty nad 30 °C byly zaznamenány i v září, a to 11., 12. a 13.

Minimální teplota vzduchu byla naměřena 19. ledna: -20 °C.

 

Celkem bylo:

15 tropických dnů (teplota vzduchu přesáhla 30 °C)

109 mrazových dnů (teplota vzduchu poklesla pod 0 °C)

21 ledových dnů (teplota vzduchu nepřesáhla 0 °C – celodenní mráz)

Žádná noc nebyla tropická (teplota vzduchu každou noc roku 2016 klesla pod 20 °C).

 

Sněhová pokrývka v roce 2016 místním běžkařům moc radosti neudělala. V lednu a únoru bylo sněhu jen velmi málo, maximální výška sněhu byla kolem 10 cm. A ani poslední měsíce roku příliš sněhu nepřinesly – v listopadu i prosinci sice několikrát sníh poletoval, ale teploty se vždy pod nulou udržely jen krátkodobě, a tak se významnější vrstva sněhu nenastřádala.