TOPlist

Exponát měsíce / Z muzejních sbírek

prapor Pěveckého sboru Čech a Lech - podzim 2022

Z MUZEJNÍCH SBÍREK

 

prapor Pěveckého sboru Čech a Lech

V letošním roce slaví kulaté 160. výročí založení nejstarší humpolecký kulturní spolek – původně „Zpěvácký spolek Čech a Lech“, dnes „Pěvecký sbor Čech a Lech“. Založen byl 30. srpna 1862 z podnětu českých vlastenců a humpoleckých občanů, např. mydláře Maxmiliána Bečváře (otec pozdějšího humpoleckého starosty Filipa Bečváře), barvíře Františka Maláta, soukeníků Jana Poulíčka a Jana Skorkovského nebo řezníka Antonína Maláta. Myšlenku převzali od pražského zpěváckého spolku Hlahol, který vznikl o rok dříve. Počátkem září 1862 byl jmenován prvním sbormistrem Josef Rychnovský a předsedou Josef Štěpán Nápravník. Další atributy spolku byly ustanoveny v prosinci 1862, včetně názvu „Čech a Lech“.

Zpočátku tvořili spolek pouze mužští členové, od roku 1884 v něm působí i ženy, v současnosti je sbor smíšený. K omezení činnosti došlo pouze během válečných konfliktů, po roce 1945 byl sbor na několik let rozpuštěn (z podnětu zpěváckého spolku však vznikla „Městská hudební škola“, později LŠU, dnes ZUŠ Gustava Mahlera). Sbor byl obnoven roku 1964 zásluhou ředitele LŠU Otakara Drnce, jenž se stal i sbormistrem. Od roku 2000 působí spolek při Městském kulturním a informačním středisku v Humpolci. V současné době je předsedkyní sboru Drahomíra Bendlová a sbormistryní Mgr. Jitka Rutrlová (od roku 2021).

 

Prapor sboru

V roce 1863 uspořádali členové sboru veřejnou sbírku na pořízení praporu. Vybralo se 130 zlatých a s přičiněním výše zmíněného barvíře F. Maláta, tehdy již pokladníka spolku, a dalších se podařilo získat prapor, jehož obrazovou část vytvořil Josef Mánes a později ji přemaloval Jan Vysekal z Kutné Hory.

Svěcení praporu se konalo na Horním náměstí dne 30. srpna 1863, přesně rok po založení sboru. Slavnosti se účastnili nejen členové sboru, ale též další obyvatelé města a hosté (zejména zpěvácké spolky) z okolních měst, např. Polné, Německého (Havlíčkova) Brodu, Ledče nad Sázavou nebo Čáslavi.

Domy byly vyzdobeny prapory v českých zemských barvách, vlasteneckými hesly či věnci. Průvod i se zástupci města a cechů vyšel v 9 hodin ráno z Dolního na Horní náměstí. Zde byla žerď praporu pobita stříbrnými hřeby, které věnoval J. Nápravník. Prapor též zdobily zlatem a hedvábím vyšívané pentle s nápisy „Zpěv a vlast – naše slast“ (heslo zpěváckého spolku) nebo „Humpolec – dne 30. srpna 1863“. Po vysvěcení byl prapor předán praporečníkovi Janu Skorkovskému. Slavnost ukončila odpolední pěvecká zábava v zahradě hostince Na Lázni a večerní taneční ples v hostinci U Černého orla (na místě současného hotelu Kotyza). Průběh slavnostního svěcení praporu je podrobněji popsán např. v Kamarýtově kronice.

Nyní je prapor Pěveckého sboru Čech a Lech uložen v depozitáři humpoleckého muzea a v roce 2005 byl restaurován. Práce prováděly dvě akreditované restaurátorky, z nichž jedna se věnovala obrazové části a druhá textilní. Později byla podle tohoto originálu vytvořena replika, kterou používá sbor při svých vystoupeních.

 

 

 

článek vyšel v podzimním čísle Zálesí 2022